สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 282011
 

ภาษาจีนเป็นภาษารูปภาพ ไม่ใช่ภาษาสะกดผสมอักษรดังเช่นภาษาไทย จึงควรศึกษาวิธีเขียนอ่านตัวสะกดภาษาจีนเอาไว้ เพื่อเวลาพบอักษรตัวใดที่อ่านไม่ออก หรือไม่มั่นใจในการออกเสียง สามารถเปิดค้นหาอ่านในพจนานุกรม และใช้แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์ภาษาจีนแบบสะกดคำได้

วิธีเขียนตัวสะกด เพื่อการอ่านออกเสียงได้ถูกต้องที่นิยมใช้มีหลายระบบ เช่น

 • Zhuyin fuhao (注音符號; ㄓㄨˋ ㄧㄣ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ)
 • Tongyong Pinyin (通用拼音; Tōngyòng pīnyīn)
 • Hanyu Pinyin(汉语拼音, Hànyǔ Pīnyīn)
 • IPA(International Phonetic Alphabet)
 • Wade-Giles pronounced /ˌweɪdˈʤaɪlz/ (威妥瑪拼音 or 韋氏拼音; wēituǒmǎ pīnyīn)
 • เป็นต้น

เราควรรู้จักพยัญชนะ และสระในภาษาจีนเสียก่อน เปรียบเสมือนการเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ ในภาษาไทยนั่นเอง

ในการเริ่มต้นศึกษา ควรอ่านท่องเสียงให้ได้แม่นยำในระบบใดระบบหนึ่งก่อนก็ได้ เช่น

แบบจู้อิน (Zhuyin) เป็นแบบดั้งเดิมของจีนที่ใช้กันมาช้านาน เป็นที่นิยมใช้ในหมู่คนจีนที่ ผ่านการศึกษาในรุ่นก่อนๆ ในประเทศจีนไต้หวันเป็นต้น

แบบพินอิน (Pinyin) เป็นใหม่ที่ใช้ในระบบการศึกษาของสาธารณะประชาชนจีน และจะพบเห็นได้ในเอกสารที่ตีพิมพ์ในยุคหลังๆ และกำลังเป็นที่นิยม

ซึ่งทั้งสองระบบนี้ยังเป็นที่นิยมใช้กันในหมู่ชาวไทยเชื่อสายจีน ที่มีให้พบเห็นได้ทั่วไป แม้นจะมีวิธีการเขียนผสมคำ และเงื่อนไขรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็สามารถสื่อให้คำอ่านได้ถูกต้องชัดเจนไม่ต่างกันมากนัก เว้นแต่ตัวผู้อ่านเองที่ติดในสำเนียงท้องถิ่นเกิดที่แตกต่างกัน จึงอาจทำให้สะกดได้สำเนียงที่เพี้ยนกันอยู่บ้างเล็กน้อย ที่ไม่อาจถือว่า เป็นปัญหาของวิธีการสะกดในแต่ละระบบ

Consonants พยัญชนะในภาษาจีนมี 21 ตัวคือ ㄅ ㄆ ㄇ ㄈ ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ ㄐ ㄑ ㄒ ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ ㄗ ㄘ ㄙ

Zhuyin Tongyong Pinyin Hanyu Pinyin Wade-Giles IPA ตัวอย่าง(Zhuyin, Pinyin)
เปอ b b p p 八 (ㄅㄚ, bā)
เพอ p p p’ 杷 (ㄆㄚˊ, pá)
เมอ m m m m 馬 (ㄇㄚˇ, mǎ)
เฟอ f f f 法 (ㄈㄚˇ, fǎ)
เตอ d d t 地 (ㄉㄧˋ, dì)
เทอ t t t’ 提 (ㄊㄧˊ, tí)
เนอ n n n 你 (ㄋㄧˇ, nǐ)
เลอ l l l 利 (ㄌㄧˋ, lì)
เกอ g g k 告 (ㄍㄠˋ, gào)
เคอ k k k’ 考 (ㄎㄠˇ, kǎo)
เฮอ h h h 好 (ㄏㄠˇ, hǎo)
จี j j ch 叫 (ㄐㄧㄠˋ, jiào)
ชี c q ch’ 巧 (ㄑㄧㄠˇ, qiǎo)
ซี s x hs 小 (ㄒㄧㄠˇ, xiǎo)
จือ jhih 【jh】 zhi 【zh】 chih 【ch】 ʈʂɚ 主 (ㄓㄨˇ, zhǔ)
ชือ chih 【ch】 chi 【ch】 ch’ih 【ch’】 ʈʂʰɚ 出 (ㄔㄨ, chū)
ซือ shih 【sh】 shi 【sh】 shih 【sh】 ʂɚ 束 (ㄕㄨˋ, shù)
ยือ rih 【r】 ri 【r】 jih 【j】 ʐɚ 入 (ㄖㄨˋ, rù)
จือ zih 【z】 zi 【z】 tzû 【ts】 tsɨ 在 (ㄗㄞˋ, zài)
ชือ cih 【c】 ci 【c】 tz’û 【ts’】 tsʰɨ 才 (ㄘㄞˊ, cái)
ซือ sih 【s】 si 【s】 ssû 【s】 ɤŋ 塞 (ㄙㄞ, sāi)

Vowels สระมี 16 ตัวคือ ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ ㄞ ㄟ ㄠ ㄡ ㄢ ㄣ ㄤ ㄥ ㄦ 一 ㄨ ㄩ

Zhuyin Tongyong Pinyin Hanyu Pinyin Wade-Giles IPA ตัวอย่าง(Zhuyin, Hanyu)
อา a a a a 大 (ㄉㄚˋ, dà)
ออ o o o o 多 (ㄉㄨㄛ, duō)
เออ e e e o/ê 得 (ㄉㄜˊ, dé)
เอ e ê eh 爹 (ㄉㄧㄝ, diē)
ไอ ai ai ai ai 晒 (ㄕㄞˋ, shài)
เอย ei ei ei ei 誰 (ㄕㄟˊ, shéi)
เอา ao ao ao ao 少 (ㄕㄠˇ, shǎo)
โอ ou ou ou ou 收 (ㄕㄡ, shōu)
อาน an an an an 山 (ㄕㄢ, shān)
เอิน en en en ên 申 (ㄕㄣ, shēn)
อาง ang ang ang ang 上 (ㄕㄤˋ, shàng)
เอิง eng eng eng szŭ 生 (ㄕㄥ, shēng)
เอ๋อ er er erh êrh 而 (ㄦˊ, ér)
อี หรือ yi 【i】 yi 【i】 yi 【i】 i 逆 (ㄋㄧˋ, nì)
yin 【in】 yin 【in】 yin 【in】 音 (ㄧㄣ, yīn)
ying 【ing】 ying 【ing】 ying 【ing】 英 (ㄧㄥ, yīng)
อู wu 【u】 wu 【u】 wu 【u】 wu 努 (ㄋㄨˇ, nǔ)
wun 【un】 wen 【un】 wen 【un】 文 (ㄨㄣˊ, wén)
wong 【ong】 weng 【ong】 ng 【ung】 翁 (ㄨㄥ, wēng)
อวี yu 【u, yu】 yu 【u, ü】 yü 【ü】 女 (ㄋㄩˇ, nǚ)
yun 【un, yun】 yun 【un】 yün 【ün】 韻 (ㄩㄣˋ, yūn)
yong yong 【iong】 yung 【iung】 永 (ㄩㄥˇ, yǒng)

Tones วรรณยุกต์ มีดังนี้ ╴ ˊ ˇ ˋ ˙

Zhuyin เทียบเสียง
วรรณยุกต์ไทย
Pinyin Tongyong Pinyin Wade-Giles Zhuyin IPA ตัวอย่าง
(ตัวเต็ม/ตัวย่อ)
1 ปกติ อิน ma ma1 ㄇㄚ ma˥˥ 媽/妈
2 ˊ จัตวา หยัง maˊ ma2 ㄇㄚˊ ma˧˥ 麻/麻
3 ˇ เอก ชั้ง maˇ ma3 ㄇㄚˇ ma˨˩˦ 馬/马
4 ˋ โท ชี้ maˋ ma4 ㄇㄚˋ ma˥˩ 罵/骂
5 ˙ เสียงสั้น ˙ma ma˙ ma5 ㄇㄚ˙

การผสมเสียงระหว่างสระ

Zhuyin Pinyin คำอ่าน Zhuyin
一﹍
Pinyin
i﹍
คำอ่าน Zhuyin
ㄨ﹍
Pinyin
u﹍
คำอ่าน Zhuyin
ㄩ﹍
Pinyin
ű﹍
คำอ่าน
a อา ﹍一ㄚ -ia เอีย ﹍ㄨㄚ -ua อวา
o ออ ﹍ㄨㄛ -uo อวอ
e เออ
ê เอ ﹍一ㄝ -ie อีเอ ﹍ㄩㄝ -űe
ai ไอ ﹍ㄨㄞ -uai อวาย
ei เอย ﹍ㄨㄟ -ui อุย
ao เอา ﹍一ㄠ -iao เอียว
ou โอ ﹍一ㄡ -iu อิว
an อาน ﹍一ㄢ -ian เอียน ﹍ㄨㄢ -uan อวน ﹍ㄩㄢ -űan เอวียน
en เอิน ﹍一ㄣ -in อิน ﹍ㄨㄣ -un อวุน ﹍ㄩㄣ -űn อวีน
ang อาง ﹍一ㄤ -iang เอียง ﹍ㄨㄤ -uang อวง
eng เอิง ﹍一ㄥ -ing อิง ﹍ㄨㄥ -ong อง ﹍ㄩㄥ -iong อีอง

หากผิดพลาดประการใด ขอให้ท่านผู้รู้โปรดชี้แนะเพื่อปรับแก้ให้ถูกต้อง

จู้อิน – พินอิน

เขียนโดย อาฉี เมื่อ พุธ, 19/03/2008 – 16:55.

จู้ยิน (Zhuyin) เป็นแบบดั้งเดิมของจีนที่ใช้กันมาช้านาน เป็นที่นิยมใช้ในหมู่คนจีนที่ ผ่านการศึกษาในรุ่นก่อนๆ ในประเทศจีนไต้หวันเป็นต้น

แป้นพิมพ์ภาษาจีนแบบ Zhuyin

พินอิน (Pinyin) หรือ ฮั่นหยู่พินอิน (汉语拼音, Hànyǔ Pīnyīn, ความหมายตามตัวอักษร คือ การถอดเสียงภาษาจีน) เป็น แบบใหม่ที่ใช้ในระบบการศึกษาของสาธารณะประชาชนจีน และจะพบเห็นได้ในเอกสารที่ตีพิมพ์ในยุคหลังๆ หรือมักจะย่อว่า พินอิน คือระบบในการถ่ายถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วยตัวอักษรโรมัน ความหมายของพินอินคือ “การรวมเสียงเข้าด้วยกัน” (โดยนัยก็คือ การเขียนแบบสัทศาสตร์ การสะกด การถ่ายถอดเสียง หรือการทับศัพท์)

พินอินเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2501 และเริ่มใช้กันในปี พ.ศ. 2522 โดยรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้แทนที่ระบบการถ่ายถอดเสียงแบบเก่า เช่น ระบบเวดและไจลส์ และระบบเปอเพอเมอเฟอ (จู้ยิน ฝูฮ่าว) นอก จากนี้ ยังมีการออกแบบระบบอื่น ๆ สำหรับนำไปใช้กับภาษาพูดของจีนในถิ่นต่างๆ และภาษาของชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช้ภาษาฮั่น ในสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

นับแต่นั้นมา พินอินก็เป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติหลายแห่ง รวมทั้งรัฐบาลสิงคโปร์ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน และสมาคมหอสมุดอเมริกัน โดยถือว่าเป็นระบบการถ่ายถอดเสียงที่เหมาะสมสำหรับภาษาจีนกลาง ครั้นปี พ.ศ. 2522 องค์การมาตรฐานนานาชาติ (ISO) ก็ได้รับเอาพินอินเป็นระบบมาตรฐาน (ISO 7098)ในการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนปัจจุบันด้วยอักษรโรมัน (the standard romanization for modern Chinese)

สิ่งสำคัญที่ต้องระลึกไว้ก็คือ พินอินนั้น เป็นการทับศัพท์ด้วยอักษรโรมัน (Romanization) มิใช่การถ่ายถอดเสียงแบบภาษาอังกฤษ (Anglicization) นั่นคือ การกำหนดให้ใช้ตัวอักษรตัวหนึ่ง สำหรับแทนเสียงหนึ่งๆ ในภาษาจีนไว้อย่างตายตัว เช่น b และ d ในระบบพินอิน เป็นเสียง “ป” และ “ต” ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างจากระบบการออกเสียงส่วนใหญ่ ไม่ว่าอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นในยุโรป ขณะที่อักษร j หรือ q นั้น มีเสียงไม่ตรงกับในภาษาอังกฤษเลย กล่าวสั้น ๆ ก็คือ พินอินมุ่งที่จะใช้อักษรโรมัน เพื่อแทนเสียงใดเสียงหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการเขียน มิได้ยืมเสียงจากระบบของอักษรโรมันมาใช้ การใช้ระบบนี้นอกจากทำให้ชาวต่างชาติเขียนอ่านภาษาจีนได้สะดวกแล้วยังสามารถ ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้สะดวกอย่างยิ่งด้วย

การถอดเสียงพยัญชนะแบบพินอิน

พินอิน สัทอักษรสากล (IPA) อักษรไทย
p [pʰ] ผ, พ
t [tʰ] ถ, ท
k [kʰ] ข, ค
b [p]
d [t]
g [k]
s [s] ซ, ส
c [tsʰ] ฉ, ช
z [ts]
x [ɕ] ซ, ส
q [tɕʰ] ฉ, ช
j [tɕ]
sh [ʂ] ซ, ส
ch [tʂʰ] ฉ, ช
zh [tʂ]
f [f] ฝ, ฟ
h [x] ห, ฮ
l [l]
r [ʐ] หรือ [ɻ] ร หรือ ย
w [w] ว, อ (เมื่ออยู่หน้า u)
y [j] ย, อ (เมื่อตามด้วย i
และไม่มีตัวสะกด)
m [m]
n [n]
ng [ŋ]


หมายเหตุ: เสียงพยัญชนะจีนซึ่งเทียบได้กับพยัญชนะไทยที่มีอักษรคู่ (อักษรสูงมีเสียงคู่กับอักษรต่ำ) ได้ให้ไว้ทั้ง 2 ตัว เช่น ฉ-ช, ฝ-ฟ ให้เลือกใช้ตามหลักการผันเสียงวรรณยุกต์ของไทย เช่น ฉา, ชือ, เฝิน, ฟั่น ในกรณีที่เป็นอักษรเดี่ยว ซึ่งในการผันวรรณยุกต์ต้องใช้ ห นำ ถ้าอักษรเดี่ยวนั้นเป็นตัวควบกล้ำให้แทรกตัว ห ไว้ระหว่างตัวควบกล้ำเพื่อให้อ่านได้สะดวก เช่น yún = ยฺหวิน

การถอดเสียงสระ

พินอิน อักษรสากล (IPA) อักษรไทย
a [ɑ] อะ / อา
ai [aɪ] ไอ / อาย
an [an], [ɛn] อัน / อาน
ang [ɑŋ] อัง / อาง
ar, anr, air [aɻ] อาร์
ao [ɑʊ] เอา / อาว
e [ɤ], [ə] เออ, เอ (เมื่อตามหลัง y)
ê [ɛ] เอ
ei [ei] เอย์
en [ən] เอิน
eng [ɤŋ] เอิง
er [aɻ], [ɤɻ] เออร์
i [i] อี, อึ / อือ
(เมื่ออยู่หลัง c, ch, r, s, sh, z, zh)
ia [iɑ] เอีย (ออกเสียงเหมือนคำว่า “อี + อา” แต่ลากเสียงสระท้าย)
ie [iɛ] เอีย (ออกเสียงเหมือนคำว่า “อี + เอ” แต่ลากเสียงสระท้าย)
iu [iou̯] อิว
o [u̯ɔ] โอ, อัว (เมื่ออยู่หลัง
b, f, m, p, w)
ong [ʊŋ] อง
ou [ou̯] โอว
u [u], [y] อู, อวี (เมื่ออยู่หลัง
j, q, x, y)
ue, uer [] เอว , เอวร์ (เสียงควบ
อว)
ui [ueɪ] อุย
un [uən] อุน, อวิน
(เมื่ออยู่หลัง j, q, x, y)
uo [u̯ɔ] อัว
ü [y] อวี (เสียงควบ อว)
üe [yɛ] เอว (เสียงควบ อว)
ün [yn] อวิน (เสียงควบ อว)

หมายเหตุ: พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกำกับในคำทับศัพท์ให้ออกเสียงด้วย เช่น érzi = เอ๋อร์จึ fēi = เฟย์

การถอดเสียงวรรณยุกต์

ระบบพินอินมีเครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกต์ 4 เครื่องหมายด้วยกัน ดังนี้
1. วรรณยุกต์เสียงที่หนึ่ง แทนด้วยขีดระนาบสั้น ๆ (ˉ) เทียบเท่าเสียง สามัญหรือตรี ในภาษาไทย:
ā ē ī ō ū ǖ
2. วรรณยุกต์เสียงที่สอง แทนด้วยขีดสั้น ๆ เอียงขวา (ˊ) เทียบเท่าเสียง จัตวา ในภาษาไทย:
á é í ó ú ǘ
3. วรรณยุกต์เสียงที่สาม แทนด้วยขีดรูปลิ่ม (ˇ) คล้ายเสียง เอก ในภาษาไทย (แต่ไม่ใช่เสียง”เอก”):
ǎ ě ǐ ǒ ǔ ǚ
4. วรรณยุกต์เสียงที่สี่ แทนด้วยขีดสั้น ๆ เอียงซ้าย (ˋ) เทียบเท่าเสียง โท ในภาษาไทย:
à è ì ò ù ǜ
5. วรรณยุกต์เสียงที่ห้า ไม่มีเครื่องหมาย:
a e i o u ü (แต่บางครั้งเขียนจุดหน้าพยางค์นั้น ๆ เช่น ·yo เยาะ)

ในการใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขแทนเครื่องหมายวรรณยุกต์ได้ (1 2 3 4 5 ตามลำดับ)

การใส่วรรณยุกต์
โดยดูที่สระ a o e i u ü ตัวอย่างสระ ie ให้ใส่ที่ e เพราะ e มาก่อน(e i) ยกเว้นถ้า iu ใส่ที่ u
ตัวอย่าง

อักษรจีน พินอิน อักษรไทย ความหมาย
มา หรือ ม้า แม่
หมา ป่าน
หม่า ม้า
ม่า ดุด่า
·ma มะ หรือ, ไหม

รวมมาจาก จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไทย และ en.wikipedia.org/wiki/Zhuyin

วิธีการอ่านออกเสียง

a (1) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “อา” เวลาออกเสียงให้อ้าปากออกกว้างมากที่สุด และตำแหน่งของลิ้นก็จะอยู่ต่ำสุด รูปริมฝีปากจะไม่เป็นรูปวงกลม
o (2) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “โอ” เวลาออกเสียงให้อ้าปากกว้างในระดับปานกลาง ตำแหน่งลิ้นอยู่ในระดับสูงปานกลางค่อนไปข้างหลัง ริมฝีปากมีรูปลักษณะกลม
e (3) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “เออ” เวลา ออกเสียงให้อ้าปากอยู่ในระดับปานกลาง และตำแหน่งของลิ้นก็จะอยู่ในระดับสูงปานกลางค่อนไปข้างหลัง รูปริมฝีปากจะไม่เป็นรูปวงกลม
ê (4) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “เอ” เวลาออกเสียงให้อ้าปากแบะออกด้านข้างกว้างกว่าการออกเสียงตัว “e” และ ” นี้ จะสามารถไปผสมกับอักษรแทนเสียงสระตัว “i” กับ ” เป็น “ie” กับ ” ได้เท่านั้น
-i (5) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบ “ยี + อี” เวลาออกเสียงให้อ้าปากอยู่ในระดับน้อยที่สุด และให้ริมฝีปากแบนราบ ตำแหน่งของลิ้นให้อยุ่ในระดับสูงค่อนมาข้างหน้า (แต่อย่าเคลื่อนไหวในขณะที่เปล่งเสียงออกมาและให้ริมฝีปากกางออกไปทางด้าน ข้างทั้งสองด้าน)
-u (6) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “อู” เวลา ออกเสียงให้อ้าปากออกน้อยที่สุด และให้รูปริมฝีปากเป็นรูปวงกลมมากที่สุดตำแหน่งของลิ้นให้ลอยอยู่ในระดับสูง และค่อนไปข้างหลัง (แต่อย่าเคลื่อนไหวในขณะเปล่งเสียงออกมา และให้ย่นริมฝีปากเข้าหากัน)
ü (7) ก่อนที่จะเปล่งเสียงออกมา จะต้องย่นริมฝีปากเข้าหากันเป็นรูเล็กๆ (เหมือนกับรูปปากท่าในขณะเป่านกหวีด) และให้รูปริมฝีปากมีรูปวงกลมเล็กแต่จะไม่ยื่นริมฝีปากออกมาเหมือนกับรูปปาก ที่เปล่งเสียงตัว “u” ตำแหน่งของลิ้นค่อนมาข้างหน้ามีลักษณะนูนสูงขึ้น และรูปริมฝีปากจะมีรูปตรงกันข้ามกับรูปปากของการเปล่งเสียงตัว”i” เสร็จแล้วจึงเปล่งเสียง “ยี” โดยให้ริมฝีปากยังคงย่นอยู่จนกว่าเสียงจะสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว แล้วจึงเลิกย่นริมฝีปาก ฉะนั้น เสียงของตัว ” นี้จะไม่ใช่เป็นเสียง “ยู” หรือ “วี” หรือ “ยิว” อย่าง ที่หลายคนมักเข้าใจผิดข้อควรระวังคือ อย่าเลิกย่นริมฝีปากออกเสียก่อนที่เสียงซึ่งเปล่งออกมานั้นยังไม่จบสิ้นลง เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วละก็เสียงที่เปล่งออกมานั้น จะถูกริมฝีปากบิดให้ผิดเพี้ยนไปเป็นเสียงที่ไม่ถูกต้อง เสียงนี้เวลาออกเสียงค่อนข้างยาก เพระว่าในภาษาไทยไม่มีเสียงเช่นนี้ คนไทยจึงไม่คุ้นเคย หรือรู้สึกว่ายากแก่การที่จะต้องย่นริมฝีปากเอาไว้ในขณะที่กำลังเปล่ง เสียงออกมาจนกว่าเสียงจะสิ้นสุด แต่ว่าถ้านักศึกษาพยายามฝึกหัดมากหน่อย ก็สามารถออกเสียงตัวนี้ได้ถูกต้อง และจะไม่ยากเมื่อฝึกหัดจนคุ้นเคยแล้วและเวลา ” ไปสะกดกับอักษรแทนเสียงพยัญชนะตัว “j” “q”, “x” และ “y” แล้วละก็ให้ละจุดสองจุดบนตัว “u” เป็น “ju” “qu”, “xu” และ “yu” ส่วน ” ไปสะกดกับอักษรแทนเสียงพยัญชนะตัว “n” กับ “l” แล้วละก็ ยังต้องคงจุดสองจุดไว้บน ” เช่น “n กับ ” เพราะมิเช่นนั้นแล้วละก็จะไปซ้ำกับพยางค์เสียง “nu” กับ “lu” (เนื่องจาก “n” กับ “l” สามารถไปสะกดกับอักษรแทนเสียงสระตัว “u” ได้ด้วย
-i (8) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “อือ” โดยให้ปลายลิ้นกระดกขึ้นบน และอักษรแทนเสียงสระตัวนี้จะสามารถสะกดได้กับอักษรแทนเสียงพยัญชนะตัว “zh”, “ch” , “sh” กับ “r” เป็น zhi
er (9) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “อือ” ก่อน ออกเสียงให้ยื่นปลายลิ้นออกไปในแนวราบ แล้วใช้ปลายลิ้นยันไว้ตรงบริเวณด้านหลังฟันบนแล้วจึงเปล่งเสียงออกไปพร้อม กับเลื่อนปลายลิ้นห่างออกเล็กน้อย เสียงนี้จะเป็นเสียงที่เกิดจากการเบียด และเสียดสีกันออกมาอักษรแทนเสียงสระตัวนี้ จะสามารถสะกดได้กับอักษรแทนเสียงพยัญชนะตัว “z”, “c” กับ “s” เป็น “zi กับ เท่านั้น
ai (10) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “อาร์+กระดกลิ้นขึ้นบน+เออ” เน้นเสียงหนักที่ “อาร์ (กระดกลิ้น)” แล้วจึงลงด้วย “เออ” เบาๆ
-ei (11) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่าง “อา+อี” ให้เป็นเสียงเดียวกัน ฟังดูเผินๆ ก็จะเป็น “อาย+อี” (ควบให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว)
ao (12) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่าง “เอ+อี” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว
ou (13) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่าง”อาว+โอ” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว
-ia (14) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่าง “โอว+อู” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว
-ie (15) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบเป็น “อี+ยา” เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “ya” อ่านว่า “อี+ยา” (อ่านควบให้เป็นเสียงเดียวกัน)
-ua (16) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบเป็น “อี+เย” ให้เป็นเสียงเดียวและเร็ว ให้เน้นเสียงหนักที่ “เย” เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “ye” อ่านว่า “เย”
-uo (17) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบ “อู+วา” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์เสียงว่า “wa” อ่านว่า “อู+วา” (อ่านควบให้เป็นเสียงเดียวกัน)
-üe (18) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบ “อู+โว” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์เสียงว่า “wo” อ่านว่า “อู+โว” (อ่านควบให้เป็นเสียงเดียวกัน)
-iao (19) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบที่ต้องย่นริมฝีปากก่อนแล้วจึงเปล่งเสียง “ยี+เอ” (อ่านควบให้เป็นเสียงเดียวกัน) เขียนเป็นพยางค์ได้ว่า “yue” ละจุดสองจุดบนตัว “u”
-iou (20) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อี+ยาว” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “yao” อ่านว่า “ยาว” (ให้เป็นเสียงสูงแนวราบตลอด)
-uai (21) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อี+ยิว” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว และเมื่อ “iou” ไปสะกดกับตัวอักษรแทนเสียงพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งแล้วละก็ให้ตัดตัวอักษรเหลือ เพียง “iu และมีเสียงเทียบเคียงเป็นเสียงควบ “อี+อิว” เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “you” อ่านว่า “ยิว”
-uai (22) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อู+วาย” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์ เสียงได้ว่า “wai” อ่านว่า “อู+วาย” (อ่านควบให้เป็นเสียงเดียวกัน)
-uei (23) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อู+เวย” ให้เป็นเสียงเดียวกัน และเมื่อ “uei”ไปสะกดกับตัวอักษรแทนเสียงพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งแล้วละก็ให้ตัดตัวอักษร เหลือเพียง “ui และมีเสียงเทียบเคียงเป็นเสียงควบได้กับเสียง “อุย+อี” เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “wei” อ่านว่า “เวย+อี” (อ่านควบให้เป็นเสียงเดียวกัน)
an (24) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “อาน” ปลายเสียงขึ้นจมูก ไม่ใช่เสียง “อัน”
en (25) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “เอิน” ปลายเสียงขึ้นจมูก
ang (26) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “อาง” ปลายเสียงขึ้นจมูก ไม่ใช่เสียง “อัง”
eng (27) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียง “เอิง” ปลายเสียงขึ้นจมูก
-ian (28) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อี+เยียน” เขียนเป็นพยางค์เสียงว่า “yan” อ่านว่า “เยียน”
-in (29) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “ยิน+อิน” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “yin” อ่านว่า “ยิน+อิน”
-iang (30) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อี+ยาง” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “yang” อ่านว่า “ยาง” ให้ปลายเสียงขึ้นจมูก
-ing (31) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “ยิง+อิง” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “ying” อ่านว่า “ยิง+อิง” ให้ปลายเสียงขึ้นจมูก
-iong (32) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อี+ยง” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “yong” อ่านออกเสียงว่า “ยง”
-uan (33) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อู+วาน” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์เสียงว่า “wan อ่านออกเสียงว่า “อู+วาน” (อ่านควบให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็วเช่นกัน)
-uen (34) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อู+เวิน” ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “wen อ่านออกเสียงว่า “เวิน” แต่เมื่อ “-uen” ไปสะกดกับอักษรแทนเสียงพยัญชนะตัวอื่นๆ แล้วละก็ ให้เหลือเพียง “un
-uang (35) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อู+วาง” (ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว) เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “wang” อ่านออกเสียงว่า “อู+วาง” เหมือนเดิมให้ปลายเสียงขึ้นจมูกและเน้นเสียงหนัก “วาง” มากกว่า
-ueng (36) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “อู+เวิง” (ให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว) เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “weng” อ่านออกเสียงว่า “อู+เวิง” เหมือนเดิมให้เน้นเสียงหนัก “เวิง” มากกว่า
-üan (37) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “ย่นริมฝีปากก่อน+ยี+อาน” (อ่านให้เป็นเสียงเดียวกันและเร็ว) เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “yuan” อ่านออกเสียงว่า “ย่นริมฝีปากก่อน+ยี+อาน” เหมือนเดิมแล้วละจุดสองจุดบนตัว “u” ไว้ในฐานที่เข้าใจ “- นี้จะสามารถไปสะกดกับอักษรแทนเสียงพยัญชนะตัว “j” , “q”, “x” และ “y” เป็น “juan”, “quan”, “xuan” และ “yuan” ได้เท่านั้น
-ün (38) มีเสียงเทียบเคียงได้กับเสียงควบระหว่างเสียง “ย่นริมฝีปากก่อน+ยิน” (จะต้อยย่นริมฝีปากตลอดเวลาในณะที่เปล่งเสียงออกมา จนกว่าเสียงจะสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว จึงจะเลิกย่นริมฝีปากได้) เขียนเป็นพยางค์เสียงได้ว่า “yun” แล้วละจุดสองจุดบนตัว “u” ไว้ในฐานที่เข้าใจ ” นี้ จะสามารถไปสะกดกับอักษรแทนเสียงพยัญชนะตัว “j”, “q”, “x” และ “y” เป็น “jun”, “qun”, “xun” และ “yun” ได้เท่านั้น


จาก china_chiness www.tlcthai.com/club/view_topic.php?club=china_chiness&club_id=1162&table_id=1&cate_id=525&post_id=6982

Jan 282011
 

เรียน จู้อิน หรือ จู้อินฝูเฮ่า (จีนตัวเต็ม: 注音符號; จีนตัวย่อ: 注音符号; พินอิน: zhùyīn fúhào แปลว่า เครื่องหมายกำกับเสียง) กับ http://wapedia.mobi

จู้อิน หรือ จู้อินฝูเฮ่า (จีนตัวเต็ม: 注音符號; จีนตัวย่อ: 注音符号; พินอิน: zhùyīn fúhào แปลว่า เครื่องหมายกำกับเสียง) เป็นระบบสัทอักษรสำหรับการถอดเสียงในภาษาจีน โดยเฉพาะภาษาจีนกลาง เป็นระบบกึ่งพยางค์ที่มีใช้อย่างกว้างขวางในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประกอบด้วยอักษร 37 ตัวและวรรณยุกต์ 4 ตัว ซึ่งเพียงพอที่จะใช้ถอดเสียงที่เป็นไปได้ในภาษาจีนกลาง

อ่านเพิ่มเ่ติมจาก http://wapedia.mobi

Jan 282011
 

เมื่อเปรียบเทียบกับพินอินที่กำกับคำศัพท์คำเดียวกัน อักษรจู้อินมีจำนวนตัวอักษรน้อยกว่า มีกฎการเปลี่ยนรูปอักษรน้อยกว่า (ข้อเท็จจริงคือระบบจู้อินไม่มีการเปลี่ยนรูปเลย) และอักษรจู้อินบางตัวก็มีลักษณะคล้ายอักษรจีนอยู่แล้ว ทำให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ก้าวหน้าไปอีกขั้น
อ่านเพิ่มเ่ติมจาก http://wapedia.mobi

b 八 (ㄅㄚ, bā)
p 杷 (ㄆㄚˊ, pá)
m 馬 (ㄇㄚˇ, mǎ)
f 法 (ㄈㄚˇ, fǎ)
d 地 (ㄉㄧˋ, dì)
t 提 (ㄊㄧˊ, tí)
n 你 (ㄋㄧˇ, nǐ)
l 利 (ㄌㄧˋ, lì)
g 告 (ㄍㄠˋ, gào)
k 考 (ㄎㄠˇ, kǎo)
h 好 (ㄏㄠˇ, hǎo)
j 叫 (ㄐㄧㄠˋ, jiào)
q 巧 (ㄑㄧㄠˇ, qiǎo)
x 小 (ㄒㄧㄠˇ, xiǎo)
zhi 【zh】 主 (ㄓㄨˇ, zhǔ)
chi 【ch】 出 (ㄔㄨ, chū)
shi 【sh】 束 (ㄕㄨˋ, shù)
ri 【r】 入 (ㄖㄨˋ, rù)
zi 【z】 在 (ㄗㄞˋ, zài)
ci 【c】 才 (ㄘㄞˊ, cái)
si 【s】 塞 (ㄙㄞ, sāi)
a 大 (ㄉㄚˋ, dà)
o 多 (ㄉㄨㄛ, duō)
e 得 (ㄉㄜˊ, dé)
ê 爹 (ㄉㄧㄝ, diē)
ai 晒 (ㄕㄞˋ, shài)
ei 誰 (ㄕㄟˊ, shéi)
ao 少 (ㄕㄠˇ, shǎo)
ou 收 (ㄕㄡ, shōu)
an 山 (ㄕㄢ, shān)
en 申 (ㄕㄣ, shēn)
ang 上 (ㄕㄤˋ, shàng)
eng 生 (ㄕㄥ, shēng)
er 而 (ㄦˊ, ér)
yi 【i】 逆 (ㄋㄧˋ, nì)
yin 【in】 音 (ㄧㄣ, yīn)
ying 【ing】 英 (ㄧㄥ, yīng)
wu 【u】 努 (ㄋㄨˇ, nǔ)
wen 【un】 文 (ㄨㄣˊ, wén)
weng 【ong】 翁 (ㄨㄥ, wēng)
yu 【u, ü】 女 (ㄋㄩˇ, nǚ)
yun 【un】 韻 (ㄩㄣˋ, yūn)
yong 【iong】 永 (ㄩㄥˇ, yǒng)

ฝึกอ่านจู้อินกับ www.mdnkids.com

國語日報注音符號練習↓請點選下圖連結

ㄅㄆㄇ西遊記(桃園縣政府)注音符號遊戲↓請點選下圖連結

ㄅㄆㄇ兒童樂園(常春藤電信)↓請點選下圖連結

陳燕靜教育網01: 注音符號念謠教學

注音符號歌 ㄅㄆㄇ

Jan 262011
 

春节 เทศกาลตรุษจีน

เทศกาลตรุษจีนใกล้มาถึงแล้วครับ (春节快到了) ขอส่งความสุขมาให้กับทุกท่านครับ

春节快乐! Chūnjié kuàilè! สุขสันต์วันตรุษจีน! (过年好 guòniánhǎo)

 

คำอวยพร :

 • 祝你… [zhùnǐ…]  ขออวยพรให้…
 • 新正如意,新年发财。 [xīnzhèngrǔyì xīnniánfācái]  ปีใหม่ขอขอให้ร่ำรวยและสมความปรารถนาทุกประการ  (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้)
 • 万事如意 [wànshìrúyì] ขอให้ทุกอย่างสมความปรารถนา
 • 十全十美 [shíquánshíměi] ดีพร้อมสมบูรณ์
 • 生意兴隆 [shēngyì xīnglóng] ขอให้ค้าขายร่ำรวย
 • 恭喜发财 [gōngxǐfācái] ขอให้ร่ำรวย
 • 财源广进 [cáiyuánguǎngjìn] เงินทองไหลมาเทมา
 • 招财进宝 [zhāocái jìnbǎo] ทรัพย์สมบัติเพิ่มพูน
 • 年年有余 [niánniányǒuyú] เหลือกินเหลือใช้ตลอดไป
 • 事事顺利 [shìshì shùnlì] ทุกเรื่องราบรื่น
 • 金玉满堂 [ jīnyùmǎntáng]  เงินทองเต็มบ้าน
 • 一本万利 [yīběnwànlì]  ลงทุนน้อยกำไรมาก
 • 大吉大利 [dàjídàlì] โชคดีเฮงๆๆ/โชคดีสมความปราถนาในทุกเรื่อง
 • 年年发财 [niánniánfācái]  ร่ำรวยตลอดไป
 • 龙马精神 [lóngmǎ jīngshén] สุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • 祝你身体健康。 [zhùnǐ shēntǐ jiànkāng] ข้อให้สุขภาพแข็งแรง
 • 吉祥如意 [jíxiángrúyì]  โชคดีสมปรารถนา
 • 好运年年 [hǎoyùnniánnián] โชคดีตลอดไป
 • 四季平安 [sìjìpíngān]  ปลอดภัยตลอดปี
 • 一帆风顺 [yīfānfēngshùn] ทุกอย่างราบรื่น
 • 学业进步 [xuéyè jìnbù] มีความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียน
 • 天天向上 [tiāntiān xiàngshàng] ก้าวหน้ายิ่งขึ้นทุกๆวัน
 • 步步高升 [bùbùgāoshēng] ก้าวหน้าในด้านการงาน
 • 红包多多来 [hóngbāo duōduōlái] รับซองอั่งเปาเยอะๆ

ตรุษจีน หรือ เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ (ตัวเต็ม: 春節, ตัวย่อ: 春节, พินอิน: Chūnjíe ชุนเจี๋ย) หรือ ขึ้นปีเพาะปลูกใหม่ (ตัวเต็ม: 農曆新年, ตัวย่อ: 农历新年, พินอิน: Nónglì Xīnnián หนงลี่ ซินเหนียน) และยังรู้จักกันในนาม วันขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติ เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนในจีนแผ่นดินใหญ่และชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก เทศกาลนี้เริ่มต้นในวันที่ 1 เดือน 1 ของปีตามจันทรคติ (正月 พินอิน: zhèng yuè เจิ้งเยฺว่) และสิ้นสุดในวันที่ 15 ซึ่งจะเป็นเทศกาลประดับโคมไฟ (ตัวเต็ม: 元宵節, ตัวย่อ: 元宵节, พินอิน: yuán xiāo jié หยวนเซียวเจี๋ย)

คืนก่อนวันตรุษจีน ตามภาษาจีนกลางเรียกว่า 除夕 (พินอิน: Chúxì ฉูซี่) หมายถึงการผลัดเปลี่ยนยามค่ำคืน

ในวันตรุษจีนจะมีการเฉลิมฉลองทั่วโลกโดยเฉพาะชุมชนเชื้อสายจีนขนาดใหญ่ และตรุษจีนถือเป็นวันหยุดที่สำคัญมากช่วงหนึ่งของชาวจีน และยังแผ่อิทธิพลไปถึงการฉลองปีใหม่ของชนชาติที่อยู่รายรอบ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี เมี่ยน ม้ง มองโกเลีย เวียดนาม ทิเบต เนปาล และภูฐาน สำหรับชาวจีนที่อาศัยอยู่ต่างถิ่นกันก็จะมีประเพณีเฉลิมฉลองต่างกันไป ในประเทศไทย

ตรุษจีนในประเทศไทย ชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว

 • วันจ่าย คือวันก่อนวันสิ้นปี เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ก่อนที่ร้านค้าทั้งหลายจะปิดร้านหยุดพักผ่อนยาว ในตอนค่ำจะมีการจุดธูปอัญเชิญเจ้าที่ (地主爺 / 地主爷 ตี่จู้เอี๊ย) ให้ลงมาจากสวรรค์เพื่อรับการสักการบูชาของเจ้าบ้าน หลังจากที่ได้ไหว้อัญเชิญขึ้นสวรรค์เมื่อ 4 วันที่แล้ว
 • วันไหว้
  • ตอนเช้ามืดจะไหว้ ป้ายเล่าเอี๊ย” (拜老爺 / 拜老爷) เป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ เครื่องไหว้คือ เนื้อสัตว์สามอย่าง (ซาแซ ซำเช้ง) ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ หรือเพิ่มตับ ปลา เป็นเนื้อสัตว์ห้าอย่าง (โหงวแซ) เหล้า น้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทอง
  • ตอนสาย จะไหว้ ป้ายแป๋บ้อ” (拜父母) คือการไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูตามคติจีน การไหว้ครั้งนี้จะไหว้ไม่เกินเที่ยง เครื่องไหว้จะประกอบด้วย ซาแซ อาหารคาวหวาน (ส่วนมากจะทำตามที่ผู้ที่ล่วงลับเคยชอบ) รวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ หลังจากนั้น ญาติพี่น้องจะมารวมกันรับประทานอาหารที่ได้เซ่นไหว้ไปเป็นสิริมงคล และถือเป็นเวลาที่ครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลจะรวมตัวกันได้มากที่สุด จะแลกเปลี่ยนอั่งเปาหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว
  • ตอนบ่าย จะไหว้ ป้ายฮ่อเฮียตี๋” (拜好兄弟) เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เครื่องไหว้จะเป็นพวกขนมเข่ง ขนมเทียน เผือกเชื่อมน้ำตาล กระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมทั้งมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคล
 • วันเที่ยว หรือ วันถือ คือวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่หนึ่ง (初一 ชิวอิก) ของเดือนที่หนึ่งของปี วันนี้ชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันคือ ป้ายเจียเป็นการไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรัก โดยนำส้มสีทองไปมอบให้ เหตุที่ให้ส้มก็เพราะส้มออกเสียงภาษาแต้จิ๋วว่า กิกหรือ ภาษาฮกเกี้ยน ก้าม“() ซึ่งไปพ้องกับคำว่าความสุขหรือโชคลาภ () [1] เพราะฉะนั้นการให้ส้มจึงเหมือนนำความสุขหรือโชคลาภไปให้ จะมอบส้มจำนวน 4 ผล ห่อด้วยผ้าเช็ดหน้าของผู้ชาย เหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือคือ เป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคล งดการทำบาป จะมีคติถือบางอย่าง เช่น ไม่พูดจาไม่ดีต่อกัน ไม่ทวงหนี้กัน ไม่จับไม้กวาด และจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่แล้วออกเยี่ยมอวยพรและพักผ่อนนอกบ้าน เป็นต้น
 • สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของตรุษจีน คือ อั่งเปา (ซองแดง) คือ ซองใส่เงินที่ผู้ใหญ่แล้วจะมอบให้ผู้น้อย และมีการแลกเปลี่ยนกันเอง หรือ หรือจะใช้คำว่า แต๊ะเอีย (ผูกเอว) ที่มาคือในสมัยก่อน เหรียญจะมีรูตรงกลาง ผู้ใหญ่จะร้อยด้วยเชือกสีแดงเป็นพวงๆ และนำมามอบให้เด็ก ๆ ซึ่งจะนำมาผูกเก็บไว้ที่เอว
 • อั่งเปา (จีน: 红包; พินอิน: hóngbāo หงเปา) เป็น เงินของขวัญที่มีการให้และรับในวัฒนธรรมจีน ชื่ออั่งเป่าภาษาจีนมาความหมายถึง ซองสีแดง ที่มอบให้โดยมีเงินบรรจุอยู่ด้านใน ซึ่งเงินที่บรรจุภายในเรียก 利是 (Lai Si, Lee See) อั่งเปานิยมมีการให้มอบให้ในงานสำคัญของครอบครัว เช่น พิธีแต่งงาน หรือ วันตรุษจีน (วันปีใหม่ของจีน) โดยในวันตรุษจีนผู้ที่มีอายุสูงกว่าหรือทำงานมีเงินเดือนแล้ว จะเป็นคนให้อั่งเป่าแก่เด็กหรือญาติที่ยังไม่ได้ทำงาน

สีแดงของซองเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความโชคดี และเงินที่บรรจุภายบางครั้งจะเป็นเลขนำโชค เช่น เลข 8 อ่านในภาษาจีนจะมีความหมายถึงความรุ่งเรือง หรือความร่ำรวย

 

ประวัติความเป็นมาของตรุษจีน

春节,是农历正月初一,又叫 阴历年,俗称“过年”。 这是我国民间最隆重、最热闹的一个 传统节日。
春节的历史很悠久,它起源于殷商时期年头岁尾 的祭神祭祖活动。 按照我国农历,正月初一古称元日、元辰、元正、元朔、元旦等,俗称年初一,到了民国时期,改用公历,公历的一月一日称为元旦,把农历的一月一日叫春节。

春节到了,意味着春天将要来临,万象复苏草木更新,新一轮 播种和收获季节又要开始。人们刚刚度过冰天雪地草木凋 零的漫漫寒冬,早就盼望着春暖花开的日子,当新春到来之 际,自然要充满喜悦载歌载舞地迎接这个节日。

千百年来,人们使年俗庆祝 活动变得异常丰富多彩,每年从农历腊月二十三日起到年 三十,民间把这段时间叫做“迎春日”,也叫“扫尘日”,在春 节前扫尘搞卫生,是我国人 民素有的传统习惯。

然后就是家家户户准备年货,节前十天左右,人们就开始忙于采购物品,年货包括鸡鸭鱼 肉、茶酒油酱、南北炒货、糖饵果品,都要采买充足,还要 准备一些过年时走亲访友时赠送的礼品,小孩子要添置新 衣新帽,准备过年时穿。

在节前要在住宅的大门上粘 贴红纸黄字的新年寄语,也就是用红纸写成的春联。屋里 张贴色彩鲜艳寓意吉祥的年画,心灵手巧的姑娘们剪出 美丽的窗花贴在窗户上,门前挂大红灯笼或贴福字及财 神、门神像等,福字还可以倒贴,路人一念福倒了,也就是福气到了,所有这些活动都是要为节日增添足够的喜庆气氛。春节的另一名称叫过年。

在过去的传说中,年是一种为 人们带来坏运气的想象中的动物。年一来。树木凋蔽,百草不 生;年一过,万物生长,鲜花遍地。年如何才能过去呢?需用鞭炮轰 ,于是有了燃鞭炮的习俗,这其实也是烘托热闹场面的又一种方式。

春节是个欢乐祥和的节日,也是 亲人团聚的日子,离家在外的孩子在过春节时都要回家欢聚。过 年的前一夜,就是旧年的腊月三十夜,也叫除夕,又叫团圆夜,在这新旧交替的时候,守岁是最重要的年俗活动之一,除夕 晚上,全家老小都一起熬年守岁,欢聚酣饮,共享天伦 之乐,北方地区在除夕有吃饺子的习俗,饺子的作 法是先和面,和字就是合;饺子的饺和交谐音,合和交有相聚之 意,又取更岁交子之意。

在南方有过年吃年糕的习惯, 甜甜的粘粘的年糕,象征新一年生活甜蜜蜜,步步高。 待第一声鸡啼响起,或是新年的钟声敲过,街上鞭炮齐 鸣,响声此起彼伏,家家喜气洋洋,新的一年开始了,男女老少 都穿着节日盛装,先给家族

中的长者拜年祝寿,节中 还有给儿童压岁钱,吃团年饭,初二、三就开始走亲戚看朋友,相互拜年,道贺祝福,说些恭贺新喜、恭喜发财、恭喜、过 年好等话,祭祖等活动。

节日的热烈气氛不仅洋溢在各家 各户,也充满各地的大街小巷,一些地方的街市上还有舞狮子,耍龙灯,演社火,游花市,逛庙会等习俗。这期间花灯满 城,游人满街,热闹非凡,盛况空前,直要闹到正月十五 元宵节过后,春节才算真 正结束了。

春节是汉族最重要的节日,但 是满、蒙古,瑶、壮、白、高山、赫哲、哈尼、达斡尔、侗、黎等十几 个少数民族也有过春节的习俗,只是过节的形式更有自己的民 族特色,更蕴味无穷。

 

———————-

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเืทศกาลตรุษจีน 春节 (chūnjié) :

 

 • 春 [chūn] ฤดูใบไม้ผลิ
 • 节 [jié] เทศกาล
 • 快乐 [kuàilè] สุขสันต์
 • 春节快乐! [Chūnjié kuàilè] สุขสันต์วันตรุษจีน
 • 新正 [xīnzhèng] เดือนใหม่ (正 มาจากคำเต็มว่า 正月)
 • 年夜饭 [niányèfàn] อาหารเย็นที่ทานกันในครอบครัวก่อนวันตรุษจีน
 • 如意 [rúyì] สมความปราถนา
 • 跨年 [kuànián] การนับถอยหลังเพื่อขึ้นปีใหม่
 • 红包 [hóngbāo] อั่งเปา
 • 正在 [zhèngzài] สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น
 • 放 炮 [fàngpào] จุดประทัด
 • 安 全 [ānquán] ปลอดภัย
 • 春节 [Chūnjié] ตรุษจีน
 • 农历 [nónglì] ปฎิทินจีนตามจันทรคติจีน (ปฏิทินจันทรคติ คือปฏิทินที่นับตามคติการโคจรของดวงจันทร์ โดยหมายดูจากปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรม)
 • 正月 [zhēngyuè]เดือนแรกตามปฎิทินจีน
 • 阴历 [yīnlì]จันทรคติ
 • 俗称 [súchēng] คำเรียกติดปาก
 • 我国 [wǒguó] ประเทศเรา
 • 民间 [mínjiān] ในหมู่คน
 • 隆重 [lóngzhòng] จำนวนมาก มหาศาล
 • 热闹 [rènào] ครึกครื้น
 • 传统 [chuántǒng] ประเพณี
 • 节日 [jiérì]เทศกาล
 • 历史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์
 • 悠久 [yōujiǔ] ช้านาน
 • 起源 [qǐyuán]เริ่มต้น
 • 时期 [shíqī] ระยะเวลา
 • 年头 [niántóu] ปี,เวลา
 • 活动 [huódòng] กิจกรรม
 • 按照 [ànzhào] ตามที่
 • 元旦 [Yuándàn] วันปีใหม่ (1 มกราคม)
 • 年初 [niánchū] ต้นปี
 • 民国 [mínguó] ประเทศจีน (1912-1949).
 • 公历 [gōnglì] ปีคริสต์ศักราช
 • 一月 [yīyuè]เดือนมกราคม
 • 称为 [chēngwéi]เป็น
 • 意味着 [yìwèizhe] แสดงความหมาย
 • 春天 [chūntiān] ฤดูใบไม้ผลิ
 • 将要 [jiāngyào] จะ
 • 来临 [láilín] มาถึง,เ้ข้าใกล้
 • 万象 [wànxiàng] สรรพสิ่งในจักรวาล
 • 复苏 [fùsū] ฟื้นคืน
 • 更新 [gēngxīn] ใหม่เอี่อม
 • 播种 [bōzhòng] หว่านเมล็ด
 • 收获 [shōuhuò]เก็บเีกี่ยวผล
 • 季节 [jìjiě] ฤดูกาล
 • 开始 [kāishǐ]เริ่มต้น
 • 人们 [rénmén] ผู้คน
 • 刚刚 [gānggāng]เพิ่งจะ
 • 度过 [dùguò] ผ่าน
 • 冰天雪地 [bīngtiānxuědì] หิมะและน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วพื้นแผ่นดิน
 • 凋零 [diāolíng] โรยรา, ร่วงหล่น
 • 漫漫 [mànmàn] ช้ามาก, นานมาก
 • 寒冬 [hándōng] ฤดูหนาว
 • 盼望 [pànwàng] ความหวัง
 • 日子 [rìzi] วัน
 • 新春 [xīnchūn] ช่วงเวลาปีใหม่ 10 หรือ 20 วันตามปฎิทินจัทรคติของจีน
 • 到来 [dàolái] ถึงแล้ว
 • 之际 [zhījì]เวลาที่
 • 自然 [zìran] ธรรมชาติ
 • 充满 [chōngmǎn]เต็มไปด้วย
 • 喜悦 [xǐyuè] ความสุขเปรมปรีดิ์
 • 载歌载舞 [zàigēzàiwǔ]เทศกาลแห่งการร้องเพลงและเต้นรำ
 • 迎接 [yíngjiē] ยินดีต้อนรับ
 • 这个 [zhègè] อันนี้
 • 百年 [bǎinián] ร้อยปี
 • 庆祝 [qìngzhù]เฉลิมฉลอง
 • 异常 [yìcháng] ผิดปรกติ
 • 丰富多彩 [fēngfùduōcǎi] อุดมสมบูรณ์
 • 每年 [měinián] ทุกๆปี
 • 腊月 [làyuè]เดือนสิบสองตามจันทรคติ
 • 二十三日 [èrshísānrì] วันที่ 23 ของเดือน
 • 时间 [shíjiān]เวลา
 • 叫做 [jiàozuò]เรียกว่า
 • 卫生 [wèishēng] สุขอนามัย
 • 人民 [rénmín] ประชาชน
 • 有的 [yǒudé] มี
 • 习惯 [xíguàn]เคยชิน
 • 然后 [ránhòu] หลังจากนั้น
 • 就是 [jiùshì] ก็คือ
 • 家家户户 [jiājiāhùhù] ทุกครอบครัว
 • 准备 [zhǔnbèi]เตรียม
 • 年货 [niánhuò] ซื้อสิ่งของที่ใช้ในวันตรุษจีน
 • 左右 [zuǒyòu] ประมาณ,ราวๆ
 • 采购 [cǎigòu] จัดซื้อ
 • 物品 [wùpǐn] สิ่งของ
 • 包括 [bāokuò] รวมถึง, รวมทั้ง
 • 鱼肉 [yúròu]เนื้อปลา
 • 南北 [nánběi] จากเหนือถึงใต้
 • 炒货 [chǎohuò] ของกินเล่นที่คั่วเช่นเมล็ดแตงโม, ถั่วลิสง ต่างๆ
 • 果品 [guǒpǐn] ผลไม้
 • 采买 [cǎimǎi] ซื้อ
 • 充足 [chōngzú] ให้เพียงพอ
 • 一些 [yīxiē] บ้าง,เล็กน้อย
 • 过年 [guònian] ก้าวข้ามปี, ฉลองตรุษจีน
 • 赠送 [zèngsòng] ส่งของขวัญให้
 • 礼品 [lǐpǐn] ของขวัญ
 • 小孩子 [xiǎoháizi]เด็กๆ
 • 添置 [tiānzhì] ซื้อเพิ่มเติม,ได้รับ
 • 住宅 [zhùzhái] พักอาศัย
 • 大门 [dàmén] ประตู
 • 粘贴 [zhāntiē] ติดด้วยกาว
 • 新年 [xīnnián] ปีใหม่
 • 寄语 [jìyǔ] ส่งข้อความ
 • 春联 [chūnlián] ชุนเหลียน หมายถึง กลอนคู่ที่เขียนใส่กระดาษสีแดงติดไว้หน้าประตูในเทศกาลตรุษจีน
 • 张贴 [zhāngtiē] ติดหรือแปะ
 • 色彩 [sècai] สีสรร
 • 鲜艳 [xiānyàn] สีฉูดฉาด
 • 寓意 [yùyì] ความหมายที่แฝงอยู่
 • 吉祥 [jíxiáng] โชคดี
 • 年画 [niánhuà] รูปภาพที่ติดกันในเทศกาลตรุษจีน
 • 心灵 [xīnlíng] ฉลาดปราดเปรื่อง
 • 手巧 [shǒuqiǎo] คนที่มีทักษะดี
 • 姑娘 [gūniang] หญิงสาว
 • 美丽 [měilì] สวยงาม
 • 窗花 [chuānghuā] การตกแต่งหน้าต่าง โดยการเอากระดาษมาตัดเป็นลวดลาย
 • 窗户 [chuānghù] หน้าต่าง
 • 大红 [dàhóng] สีแดงสด
 • 灯笼 [dēnglong] โคมไฟ
 • 财神 [cáishén]เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง
 • 门神 [ménshén] ประตูเทพเจ้า
 • 可以 [kěyǐ] ได้
 • 路人 [lùrén] คนอื่น (คนเดินถนน)
 • 福气 [fúqi] โชคดี มีความสุข
 • 所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
 • 这些 [zhèxiē]เหล่านี้
 • 都是 [dōushì] ล้วน
 • 增添 [zēngtiān]เพิ่มเติม
 • 足够 [zúgòu]เพียงพอ
 • 喜庆 [xǐqìng] ยินดีปรีดา
 • 气氛 [qìfēn] บรรยากาศ
 • 名称 [míngchēng] ชื่อเรียก
 • 过去 [guòqu] ผ่านไป
 • 传说 [chuánshuō]เรื่องเล่า
 • 为人 [wéirén] การปฎิบัติตัว, ความเป็นคน
 • 带来 [dàilái] นำมา
 • 运气 [yùnqi] โชค
 • 想象 [xiǎngxiàng] จินตนาการ
 • 中的 [zhòngdì] ถูกเป้า
 • 动物 [dòngwù] สัตว์
 • 树木 [shùmù] ต้นไม้
 • 凋蔽 [diāobì]เหี่ยวเฉา
 • 万物 [wànwù] สรรพสิ่ง
 • 生长 [shēngzhǎng]เติบโต
 • 鲜花 [xiānhuā] ดอกไม้สด
 • 如何 [rúhé]เป็นอย่างไร
 • 才能 [cáinéng] ความสามารถ
 • 鞭炮 [biānpào] ประทัด
 • 于是 [yúshì] ดังนั้น
 • 习俗 [xísú] ขนบธรรมเนียมและประเพณี
 • 其实 [qíshí] แท้จริง
 • 烘托 [hōngtuō] การเพิ่มเฉดสีรอบๆ วัตถุเพื่อทำให้วัตถุนั้นเด่นเด่นขึ้นมา
 • 场面 [chǎngmiàn] ฉากในเหตุการณ์
 • 方式 [fāngshì] รูปแบบ
 • 欢乐 [huānlè] มีความสุข
 • 亲人 [qīnrén] ญาติสนิท
 • 团聚 [tuánjù] อยู่พร้อมหน้ากัน
 • 孩子 [háizǐ]เด็กๆ
 • 回家 [huíjiā] กลับบ้าน
 • 欢聚 [huānjù] อยู่พร้อมหน้ากันอย่างมีความสุข
 • 除夕 [chúxī] วันส่งท้ายปีเก่า, การผลัดเปลี่ยนยามค่ำคืน
 • 旧交 [jiùjiāo]เพื่อนเก่า
 • 时候 [shíhòu]เวลา
 • 守岁 [shǒusuì] อยู่จนดึก, อยู่กันทั้งคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่
 • 重要 [zhòngyào] สิ่งสำคัญ
 • 之一 [zhīyī] หนึ่งใน
 • 晚上 [wǎnshàng] ตอนกลางคืน
 • 老小 [lǎoxiǎo] grown-ups and children; one’s family.
 • 一起 [yīqǐ] พร้อมกัน
 • 酣饮 [hānyǐn] ดื่มให้เต็มที่
 • 共享 [gòngxiǎng] สนุกสนานร่วมกัน
 • 天伦之乐 [tiānlúnzhīlè] ครอบครัวที่มีความสุข
 • 北方 [běifāng] ทิศเหนือ
 • 地区 [dìqū] พื้นที่,สถานที่
 • 饺子 [jiǎozi]เกี๊ยวซ่า
 • 作法 [zuòfǎ] วิธีทำ
 • 和面 [huómiàn] นวดแป้ง
 • 谐音 [xiéyīn] พ้องเสียง
 • 南方 [nánfāng] ทิศใต้
 • 年糕 [niángāo]เค้กปีใหม่
 • 象征 [xiàngzhēng]เป็นสัญลักษณ์
 • 一年生 [yīniánshēng] ปีเดียว
 • 甜蜜 [tiánmì] หวานชื่น สุขใจ
 • 步步 [bùbù]เป็นขั้นตอน
 • 第一声 [dìyīshēng]เสียงแรกในสี่เสียง (การออกเสียงพินอิน)
 • 钟声 [zhōngshēng]เสียงนาฬิกา
 • 响声 [xiǎngshēng]เสียง(ดัง)
 • 此起彼伏 [cǐqǐbǐfú] ต่อเนื่องกันไปเป็นระลอก
 • 喜气洋洋 [xǐqìyángyáng] ปลื้มปิติยินดี
 • 男女 [nánnǚ] ชายหญิง
 • 穿着 [chuānzhuó] แต่งตัว
 • 盛装 [shèngzhuāng] การแต่งตัวที่หรูหรา
 • 家族 [jiāzú] วงศ์ตระกูล
 • 长者 [zhǎngzhě] ผู้ที่มีอายุสูงกว่า, ผู้อาวุโส
 • 拜年 [bàinián] อวยพรปีใหม่
 • 祝寿 [zhùshòu] อวยพรวันเกิด
 • 儿童 [értóng]เด็ก
 • 压岁钱 [yāsuìqián]เงินที่ให้กับเด็กในวันตรุษจีน(สมัยก่อน)
 • 亲戚 [qīnqi] ญาติ
 • 朋友 [péngyǒu]เพื่อน
 • 相互 [xiānghù] ร่วมกัน
 • 道贺 [dàohè] แสดงความยินดี
 • 祝福 [zhùfú] อวยพร
 • 恭贺 [gōnghè] แสดงความยินดี
 • 恭喜发财 [gōngxǐfācái] ขอให้ร่ำรวย
 • 恭喜 [gōngxǐ] การแสดงความยินดี
 • 热烈 [rèliè] อบอุ่น
 • 不仅 [bùjǐn] ไม่เพียงแต่
 • 洋溢 [yángyì]เต็มเปี่ยม
 • 各地 [gèdì] ทุกที่
 • 大街小巷 [dàjiēxiǎoxiàng] ถนนสายหลักและตรอกเล็กซอยน้อย
 • 地方 [dìfang] สถานที่
 • 街市 [jiēshì] ถนนคนเดิน
 • 狮子 [shīzi] สิงห์โต
 • 龙灯 [lóngdēng] โคมมังกร (โคมไฟ)
 • 庙会 [miàohù] งานศาลจ้าว
 • 期间 [qījiān] ช่วงระยะเวลา
 • 花灯 [huādēng] โคมไฟที่มีลวดลายสวยงาม ใช้ประกวดในเทศกาลโคมไฟ
 • 游人 [yóurén] นักท่องเที่ยว
 • 非凡 [fēifán] อย่างยิ่ง,เหนือชั้น
 • 盛况 [shèngkuàng] โอกาสทอง
 • 空前 [kōngqián]เป็นประวัติการณ์
 • 十五 [shíwǔ] ตัวเลขสิบห้า
 • 元宵节 [yuánxiāojié]เทศกาลโคมไฟ (January 15 on the lunar calendar)
 • 过后 [guòhòu] หลังจากนั้น
 • 真正 [zhēnzhèng] จริงๆ
 • 结束 [jiéshù] จบ, สรุป
 • 汉族 [hànzú] ชนชาติฮั่น (เป็นชนชาติหลักของจีน)
 • 但是 [dànshì] แต่
 • 蒙古 [Měnggǔ] มองโกเลีย
 • 高山 [gāoshān] เทือกเขาสูง,เทือกเขาแอลป์
 • 几个 [jīgè] หลาย
 • 少数民族 [shǎoshùmínzú] ชนเผ่าส่วนน้อย
 • 只是 [zhǐshì] เกือบ,เพียง
 • 过节 [guòjié]เฉลิมฉลองเทศกาล
 • 形式 [xíngshì] รูปร่าง,รูปทรง
 • 自己 [zìjǐ] ด้วยตัวเอง
 • 民族 [mínzú] ชนชาติ
 • 特色 [tèsè] ลักษณะที่พิเศษ
 • 无穷 [wúqióng] ไม่มีที่สิ้นสุด

 

อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก : จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

祝你 [zhùnǐ]

Jan 262011
 

คำว่า 得 อ่านไ้ด้สามเสียง คือ de dé และ děi

1. 得 อ่านว่า de เมื่อวางอยู่หลังคำกริยาหรือคุณศัพท์ แสดงถึงความเป็นไปได้  ความสามารถที่จะกระทำได้ หรือบอกลักษณะ  เช่น

 • 吃得下chīdexià :  be able to eat.
 • 吃得上 chīdeshàng : can afford to eat; be in time for a meal; be able to get  a meal.
 • 种豆得豆 zhǒngdòudedòu :  you only get what you’ve put into.
 • 信得过 xìndeguò :  trustworthy.
 • 得意洋洋 deyìyángyáng :  elation; exaltation; jauntiness.

2. 得 อ่านว่า dé หมาย ถึง  ได้รับ (获取,接受), เหมาะสม, พอใจ ฯลฯ [to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished] เช่น

 • 得到 dédào : get; obtain; gain; receive.
 • 得失 déshī : gain and loss, success and failure; advantages and disadvantages, merits and demerits.
 • 得益 déyì :  benefit; profit.
 • 得便 débiàn : when it’s convenient.
 • 心得 xīndé : what one has learned from work,study,etc..
 • 得法 défǎ : do sth. in the proper way; get the knack.
 • 得意  déyì :  proud of oneself; pleased with oneself; complacent.
 • 得胜 déshèng :  win a victory; triumph
 • 博得 bódé : win; gain.
 • 要不得 yàobude :  no good; intolerable.
 • 取得 qǔdé  : gain; acquire; obtain.

3. 得  อ่านว่า děi เมื่อทำหน้าที่เป็นกิริยา หมายถึง  จะต้อง ต้องการ จำเป็นต้อง (必须,须要) [得    děi    to have to; must; ought to; to need to] เช่น

 • 得注意 děi  zhù yì  :  你说话得注意点儿。 Nǐ  shuō huà děi  zhù yì  diǎnr。
 • 必得  bìděi :  must; have to.
 • 得上 děi shàng
 • 得去 děi qù   我得去看 医 生。Wǒ děi qù kàn yī shēnɡ。
 • 非得 fēiděi :  have got to; must.
Jan 262011
 

The Good News English Course 好消息英文课程

The Good Father 好父亲
(English Reader Level 1 第一级读本)

http://www.gnews-english.org
http://www.livinghope-chinese.org.uk

The Good Father 好 父 亲
1 (one) – Why A Son Went Away 儿子出走的原因
(a) Vocabulary: 生 词
a
all
am
animals
at
away
city
did
do
father
food
一 个
全 部
( 我 ) 是
动 物

离 开
大 城 市
要 / 做
要 / 做
父 亲
食 物
for
from
gave
give
go
good
had
happy
have
he
him
给 ( 为 )


快 乐


his
home
I
long
love
loved
man
me
money
my
no
他 的


长 ( 远 )


男 人 / 人

钱 财
我 的
not
of
one
other
people
said
see
some
son
spent
the


一 个
其 他
人 们

看 见 (看)
一 些
儿 子
使用/用尽
they
to
two
want
wanted
was
way
went
why
work
you
他 们
去/到/向/对
两 个
想 要
渴 想

道 路
去 (到)
为 什 么
工 作
1 (one) – Why A Son Went Away
A man had two sons. The man was a father. He was a good father. He loved his sons. One son was happy at home. One son was not happy at home. He did not want to work at home. He wanted to go away from home. He wanted to see other people. He wanted to see the city.
He said to his father, “Give me some money.” His father gave him some money. He went away from home. He went a long, long way. He went to a city.
He was happy. People wanted him. He had money. He spent money. He gave food to
第 一 课 儿 子 出 走 的 原 因
一 个 人 有 两 个 儿 子 , 这 人 是 父 亲 , 他 是 个 好 爸 爸 , 他 爱 他 的 两 个 儿 子 。 一 个 儿 子 住 在 家 里 很 快 乐 ; 另 一 个 儿 子 却 不 喜 欢 留 在 家 里 , 他 不 想 在 家 里 工 作 。 他 想 要 离 开 家 , 他 想 要 见 外 面 的 人 , 他 想 要 到 城 里 去 见 世 面 。
他 对 爸 爸 说 : ” 给 我 一 点 钱 。” 爸 爸 给 了 他 钱 。 他 离 开 了 家 , 跑 到 很 远 很 远 的 地 方 , 来 到 一 个 城 市 。
他 很 开 心 。 人 家 都 想 结 识 他 。 他 有 钱 。 他 花 钱 。 他 让 人 家 吃 喝 ,

people. He gave money to people. He spent all his money. He had no food. People went away from him They wanted his money. They did not want him.
He said, “Other people have food. I have no food.” The people did not give him food. They gave food to animals. He wanted the food people gave to animals. The people did not give him the food of the animals.
He was not happy. He wanted food. He wanted to go home. His father had food. He wanted to see his father. Did his father want to see him? People did not love him. Did his father love him?
He went home. He said to his father, “I want to work for you.” His father gave him food. His father was happy to see him. His father said, “I love my son. My son went away. He spent all his money. I want my son. I do not want his money. I am happy to see my son. I love my son.”
Questions
1 How many sons had the father in the story?
2 Were his sons happy at home?
3 Why did a son go away from home?
4 What did he ask of his father?
5 Where did he go when he went away from home?
6 What was his life style there?
7 Why had he no food after some time?
8 Why did he want to go home?
9 Did his father still love him?
10 How did his father treat him?
Read the Gospel of Luke Chapter 15:11-32
他 给 人 家 钱 , 直 到 他 的 钱 花 完 了 。 他 没 吃 的 , 人 家 都 离 开 了 他 。 他 们 要 的 是 他 的 钱 , 他 们 不 是 要 他 。
他 说 : ” 人 家 有 东 西 吃 , 我 却 没 有 。” 没 有 人 给 他 吃 的 , 他 们 却 拿 食 物 去 喂 动 物 。 他 想 要 人 家 给 动 物 的 食 物 , 人 家 却 连 动 物 的 食 物 也 不 给 他 吃 。
他 不 快 乐 。 他 想 要 食 物 , 他 想 要 回 家 。他 爸 爸 有 食 物 。 他 想 念 他 的 爸 爸 。 他 爸 爸 愿 意 见 他 吗 ? 人 家 都 不 爱 他 了 。 他 爸 爸 还 爱 他 吗 ?
他 回 家 去 。 他 对 父 亲 说 : ” 请 你 给 我 工 作 。 ” 他 爸 爸 却 给 他 食 物 吃 。 他 爸 爸 真 是 高 兴 见 到 他 。 他 说 : ” 我 爱 我 的 儿 子 。 我 的 儿 子 离 开 了 我 , 他 把 钱 花 尽 。 我 要 我 的 儿 子 , 我 不 要 他 的 钱 , 我 真 是 高 兴 见 到 我 的 儿 子 。 我 爱 我 的 儿 子 。 ”
问 题
1 这 故 事 的 爸 爸 有 多 少 个 儿 子 ?
2 他 的 儿 子 们 喜 欢 留 在 家 里 吗 ?
3 为 什 么 一 个 儿 子 要 离 开 家 庭 ?
4 他 问 爸 爸 要 什 么 ?
5 他 离 家 后 到 什 么 地 方 去 ?
6 他 在 那 里 的 生 活 方 式 是 怎 么 样 的 ?
7 后 来 他 为 什 么 连 吃 的 也 没 有 ?
8 他 为 什 么 想 要 回 家 ?
9 他 爸 爸 还 爱 他 吗 ?
10 他 爸 爸 怎 样 对 待 他 ?
请 看 路 加 福 音 第 十 五 章 11 — 32 节

2 (two) – A Son Stayed At Home 留在家里的儿子
(a) Vocabulary: 生 词
always
and
are
because
better
brother
常 常
同 时(和)

因 为
较 为 好
兄 第
came
clothes
come
earn
elder
来 到
衣 服
返 来
赚 得
较 年 长
found
has
is
lost
sad
找 到
已 经(有)

失 去
忧 伤
stay
stayed
than
that
were
留 在
留 在

那 些
who
with
worked
younger
your

与 ( 跟 )
工 作
较 年 幼
你 的
2 (two) – A Son Stayed At Home
A man had two sons. One was the elder son. One was the younger son. The two Sons were brothers. One was the elder brother. One was the younger brother.
The younger brother went away from home. The elder brother stayed at home. He worked for his father. He said, “I am better than my brother. I work for my father. I stay at home. I earn my food. My brother is not good. I am good.”
The younger brother came home. He had no food. He had no clothes. He had no money. His father was happy because he had come home. His elder brother was not happy. He did not love his brother. He said to his father, “My brother has spent all his money. You gave him money. He has spent all your money. He has not worked for you. I work for you. I stay at home. You are happy because he has come home. You give him food. You give him clothes. You love him. You do not love me.”
His father was sad. He loved his son who stayed at home. He loved his son who went away. He said to his elder son, “My son, you are always with me. All that I have is for you. My home is for you. My money is for you. Your brother went away. He has come home. Your brother is my
第 二 课 留 在 家 里 的 儿 子
有 一 个 人 有 两 个 儿 子 。 一 个 是 大 儿 子 , 一 个 是 小 儿 子 。 这 两 个 儿 子 是 兄 弟 。 一 个 是 哥 哥 , 一 个 是 弟 弟 。
弟 弟 离 开 了 家 。 哥 哥 留 在 家 里 替 父 亲 工 作 。 他 说 : ” 我 比 弟 弟 好 , 我 替 父 亲 工 作 , 我 留 在 家 里 , 自 食 其 力 。 我 弟 弟 是 不 好 的 , 我 是 好 的 。 ”
小 儿 子 回 家 了 。 他 没 吃 的 、 没 穿 的 、 又 没 有 钱 。 父 亲 很 高 兴 因 为 他 回 家 了 。 他 哥 哥 却 不 高 兴 。 他 不 爱 弟 弟 。 他 对 爸 爸 说 : ” 弟 弟 花 光 了 自 己 的 钱 。 你 把 钱 给 他 , 他 把 你 的 钱 都 花 光 了 。 他 没 有 为 你 工 作 , 我 为 你 工 作 。 我 留 在 家 里 。 因 为 他 回 家 了 你 就 高 兴 。 你 给 他 食 物 , 你 给 他 衣 服 。 你 爱 他 , 你 不 爱 我 。 ”
父 亲 很 伤 心 。 他 爱 留 在 家 里 的 儿 子 ; 他 爱 离 开 了 家 的 儿 子 。 他 对 大 儿 子 说 : ” 我 的 儿 子 , 你 一 直 与 我 在 一 起 ,我 有 的 都 是 给 你 的 。 我 的 家 是 你 的 , 我 的 钱 是 你 的 。 你 的 弟 弟 离 开 了 家 , 现 在 回 家 来 了 。 你 弟 弟 是 我 的 儿 子 。 我 曾 经 失 去 了 我 的 儿

son. I lost my son. You lost your brother. I found my son and you have found your brother. Are you not happy? Your brother has come home. He is your brother.”
Questions
1 Did the father in the story love his sons?
2 What made the elder brother think that he was better?
3 What made the father happy and the elder brother not happy?
4 Why was the elder son not happy?
5 Why did the father who was happy feel sad?
6 How did the father show the elder son that he was loved?
7 Which two words show the cause of the father’s joy over the younger son?
8 Why should the elder son be as happy as the father?
Read the Gospel of Luke Chapter 15:11-32 again
子 , 你 失 去 了 你 的 弟 弟 。 现 在 我 找 到 了 我 的 儿 子 , 你 也 找 到 了 你 的 弟 弟 。 你 不 快 乐 吗 ? 你 弟 弟 回 家 了 。 他 是 你 的 弟 弟 。
问 题
1 故 事 中 的 父 亲 爱 他 的 两 个 儿 子 吗 ?
2 哥 哥 为 什 么 认 为 自 己 比 弟 弟 好 ?
3 什 么 事 令 父 亲 高 兴 却 使 大 儿 子 不 快 乐 ?
4 为 什 么 大 儿 子 不 高 兴 ?
5 高 兴 的 父 亲 为 什 么 会 感 到 伤 心 ?
6 父 亲 如 何 向 大 儿 子 表 示 他 的 爱 ?
7 哪 两 个 三 字 词 说 出 爸 爸 爱 小 儿 子 的 原 因 ?
8 大 儿 子 为 什 么 应 该 也 有 爸 爸 的 喜 乐 ?
请 再 看 路 加 福 音 第 十 五 章 11 — 32 节

3 (three) – The Fishermen Went Away From The Boat 弃船而去的渔夫
(a) Vocabulary: 生 词
about
be
became
boat
by
catch
关 于

成 为
小 船
旁 边
捕 捉
caught
disciples
fish
fisherman
fishermen
God
捕 捉
门 徒
鱼 儿
渔 夫
渔 夫 们
how
in
Jesus
lake
lived
怎 样
在…里 面
耶 稣

住 在
name
Peter
sat
that
them
名 字
彼 得
坐 在
那 个
他 们
there
they
three
told
work
那 儿
他 们

告 诉
工作/职业
3 (three) -The Fishermen Went Away From The Boat
A man lived by a lake. His name was Peter. There was fish in that lake. Peter caught fish. His work was to catch fish. He was a fisherman.
Peter had a brother. His brother was a fisherman. Peter and his brother caught fish. They were fishermen. Peter and his brother had a boat. They sat in the boat and caught fish.
Peter’s brother said, “Come and see a man. Come and see a good man” Peter said, “I want to see a good man.” Peter’s brother said, “Come and see a good man. His name is Jesus.” Peter said, “1 want to see Jesus.” They went to see Jesus.
Jesus was good. He was good to people. He loved people. He told people how to be good. Jesus said, “People are not happy. They are not good. They do not love other people. A man had money and food. His brother had no money and no food. The man did not give food to his brother. The man was not good. He did not love his brother. He was not happy. He had money and food. He had no love.”
Peter said, “I want to be good. I want to be happy. I want to love my brother.” Jesus said, “Come to me. I love people. Come to me, love
第 三 课 弃 船 而 去 的 渔 夫
有 一 个 人 住 在 湖 边 , 他 的 名 字 叫 彼 得 。 湖 里 有 许 多 鱼 。 彼 得 是 捕 鱼 的 , 他 以 捕 鱼 为 生 , 他 是 个 渔 夫 。
彼 得 有 个 兄 弟 , 他 的 兄 弟 是 个 渔 夫 。 彼 得 和 他 的 兄 弟 捕 鱼 为 生 , 他 们 是 渔 夫 。 彼 得 和 他 的 兄 弟 有 一 条 船 , 他 们 坐 在 船 上 捕 鱼 。
彼 得 的 兄 弟 说 : ” 来 看 一 个 人 , 来 看 一 个 好 人 。 ” 彼 得 说 : ” 我 想 看 一 个 好 人 。 ” 彼 得 的 兄 弟 说 : ” 来 看 一 个 好 人 , 他 的 名 字 叫 耶 稣 。 ” 彼 得 说 : ” 我 要 见 耶 稣 。 ” 他 们 就 去 见 耶 稣 。
耶 稣 是 个 好 人 , 他 对 人 很 好 , 他 喜 爱 人 , 他 告 诉 人 如 何 作 个 好 人 。 耶 稣 说 : ” 人 是 不 快 乐 的 , 他 们 是 不 好 的 , 因 为 他 们 不 爱 别 人 。 一 个 有 钱 有 食 物 的 人 , 却 不 把 食 物 给 他 没 有 钱 没 有 食 物 吃 的 兄 弟 。 这 个 人 不 好 , 他 不 爱 他 的 兄 弟 。 他 也 不 快 乐 ; 他 有 钱 有 食 物 , 却 没 有 爱 。 ”
彼 得 说 : ” 我 要 作 个 好 人 , 我 要 快 乐 , 我 要 爱 我 的 兄 弟 。 ” 耶 稣 说 : ” 到 我 这 里 来 。 我 爱 人 , 到 我 这 里

people and be happy.”
Peter went to Jesus. Peter’s brother went to Jesus. They went away from the boat and went to Jesus. They did not want the boat. They did not want money. They wanted to be with Jesus.
Peter and his brother were with Jesus. They stayed with Jesus and he told them about God. They became his disciples.
Questions
1 What did Peter do for a living?
2 What did Peter and his brother have which helped them to make a living?
3 Who told Peter about Jesus?
4 Why did Peter want to see Jesus?
5 How did Jesus treat people?
6 Why are people not happy?
7 Why was the man who had money and food not happy?
8 Why did Peter go to Jesus?
9 How did Jesus make people happy?
10 What did Peter and his brother do in order to be with Jesus?
11 What did they learn from Jesus?
12 What did they become when they stayed with Jesus?
Read the Gospel of John 1:35–42; the Gospel of Luke 5:1-11; 16:19-31 and 18:18-30
来 , 作 个 爱 人 的 快 乐 人 。 ”
彼 得 跟 随 了 耶 稣 , 彼 得 的 兄 弟 也 跟 随 了 耶 稣 。 他 们 离 开 了 船 跟 随 了 耶 稣 。 他 们 不 要 船 ,他 们 不 要 钱 , 他 们 要 和 耶 稣 在 一 起 。
彼 得 和 他 的 兄 弟 与 耶 稣 在 一 起 。 他 们 与 耶 稣 同 住 , 耶 稣 把 上 帝 的 事 告 诉 他 们 。 他 们 成 为 耶 稣 的 门 徒 。
问 题
1 彼 得 本 来 是 干 什 么 的 ?
2 彼 得 和 他 的 兄 弟 有 什 么 东 西 帮 助 他 们 谋 生 呢 ?
3 谁 对 彼 得 说 看 到 耶 稣 ?
4 彼 得 为 什 么 要 看 耶 稣 ?
5 耶 稣 如 何 对 人 ?
6 人 为 什 么 不 快 乐 ?
7 一 个 有 钱 有 食 物 的 人 为 什 么 会 不 快 乐 ?
8 彼 得 为 什 么 去 见 耶 稣 ?
9 耶 稣 如 何 使 人 快 乐 ?
10 彼 得 和 他 的 兄 弟 为 了 跟 随 耶 稣 不 要 什 么 ?
11 他 们 从 耶 稣 学 到 什 么 ?
12 他 们 和 稣 耶 在 一 起 成 为 什 么 ?
请 看 约 翰 福 音 1:35–42; 路 加 福 音 5:1–11; 16:19–31 和 18:18–30 节

4 (four) – A Mother Was Healed 母亲的病好了
(a) Vocabulary: 生 词
mother
on
poor
power
put
母 亲
在 上 面
贫 穷
能 力
放 在
able
bed
but
eat
four


但 是

hand
heal
healed
her
many

医 好
治 好
她 的
很 多
up
wife
will
woman
起 来
妻 子
一 定
女 人
she
sick
something
stood
their

有病,病了
一些东西
站(起来)
他们的
4 (four) -A Mother Was Healed
Jesus was a poor man. He had no money. He had something better than money. He had power. He had power to heal people who were sick. The power was in him.
He healed many people who were sick. He did not want their money. He healed people because he loved them. He did not heal them because he wanted money.
Peter said to Jesus, “Come to my home.” Jesus went to Peter’s home. In the home was a woman. She was Peter’s wife.
The mother of Peter’s wife was in the home. She was Peter’s wife’s mother. She was sick. She was not able to eat. She was not able to work. She was on the bed. She was on the bed because she was sick.
People said to Jesus, “Peter’s wife’s mother is sick. She is not able to eat. She is not able to work.” Jesus said, “I will heal her.” He went to the bed. Peter went to the bed. Peter’s wife went to the bed. The mother of Peter’s wife was on the bed. She was sick.
Jesus had power to heal her. He put his hand on her. She sat up. She stood up. She said, “I am healed.” She wanted to eat. She wanted to work. She worked for Jesus and for other people. She
第 四 课 母 亲 的 病 治 好 了
耶 稣 是 个 穷 人 , 他 没 有 钱 。 他 有 比 钱 更 好 的 东 西 。 他 有 能 力 , 他 有 医 治 病 人 的 能 力 , 这 能 力 在 他 里 面 。
他 医 好 了 很 多 的 病 人 。 他 没 有 要 他 们 的 钱 。 他 医 治 病 人 因 为 他 爱 他 们 ; 他 并 不 是 为 了 要 钱 而 医 治 他 们 。
彼 得 对 耶 稣 说 : ” 到 我 家 里 来 。 ” 耶 稣 就 到 彼 得 的 家 去 。 家 里 有 一 个 女 人 是 彼 得 的 妻 子 。
彼 得 妻 子 的 母 亲 也 在 家 里 , 她 是 彼 得 的 岳 母 。 她 生 病 了 , 吃 不 下 东 西 , 不 能 工 作 。 她 躺 在 床 上 ; 她 躺 在 床 上 因 为 她 生 病 了 。
有 人 对 耶 稣 说 : ” 彼 得 的 岳 母 生 病 了 ; 她 吃 不 下 东 西 , 不 能 工 作 。 ” 耶 稣 说 : ” 我 会 医 治 她 。 ” 他 走 到 床 前 , 彼 得 和 彼 得 的 妻 子 也 走 到 床 前 。 彼 得 的 岳 母 躺 在 床 上 , 她 生 病 了 。
耶 稣 有 医 治 她 的 能 力 , 他 把 手 按 在 她 身 上 。 她 坐 起 来 , 她 站 起 来 。 她 说 : ” 我 的 病 好 了 。 ” 她 想 要 吃 东 西 , 她 想 要 工 作 。 她 服 侍 耶 稣 和 其 他 的 人 。 她 服 侍 人 因 为 她 快 乐 。

wanted to work for people because she was happy. She was happy because Jesus had healed her.
Jesus healed many people. Many people went to him because they were sick. They wanted Jesus to heal them. He healed them and they went away from him. They went away from him because they did not want him. They wanted to be healed because they were sick. They wanted to be healed, but they did not want Jesus.
Questions
1 Did Jesus have lots of money?
2 What did Jesus have which was better than money?
3 Did Jesus heal people for money?
4 Why did Jesus heal the people?
5 Where did Jesus see the mother of Peter’s wife?
6 What happened to her and what did Jesus do?
7 What did the mother of Peter’s wife do to Jesus and the other people?
8 Why did so many people come to look for Jesus?
Read Mark 1:29-34 and Matthew 8:14-22
她 快 乐 因 为 耶 稣 医 好 了 她 。
耶 稣 医 好 了 许 多 人 。 有 很 多 人 来 找 他 因 为 他 们 有 病 。 他 们 要 耶 稣 医 治 他 们 。 耶 稣 医 好 了 他 们 的 病 , 他 们 就 离 开 了 他 。 他 们 离 开 他 因 为 他 们 不 想 要 他 。 他 们 想 要 得 到 医 治 因 为 他 们 有 病 。 他 们 想 要 得 到 医 治 但 他 们 不 想 要 耶 稣 。问 题
1 耶 稣 是 不 是 很 有 钱 ?
2 耶 稣 有 什 么 比 钱 更 好 的 东 西 ?
3 耶 稣 医 治 人 是 不 是 要 钱 的 ?
4 耶 稣 为 什 么 医 病 ?
5 耶 稣 在 什 么 地 方 看 到 彼 得 的 岳 母 ?
6 耶 稣 为 她 做 了 什 么 ?
7 彼 得 的 岳 母 怎 样 对 待 耶 稣 和 其 他 的 人 ?
8 为 什 么 这 么 多 人 来 找 耶 稣 ?
请 看 马 可 福 音 1:29-34 ; 马 太 福 音 8:14-22 节

5 (five) – Food for many People 为多人预备的食物
(a) Vocabulary: 生 词
basket
boy
bread
enough
篮 子
男孩子
面包/麦饼
足 够
five
it
loaves
looked

时间主词
多个面包
men
more
only
pieces
男人们
更 多
只 是
零 碎
tell
thank
thanked
告 诉
感 谢
感谢了
time
twelve
we
时 间
十 二
我 们
5 (five) – Food For Many People
A boy had a basket. In the basket was some food. The food was five loaves of bread and two fish. The boy said, “I want to see Jesus.” He went to see Jesus. Jesus was not in the city. He was by the lake.
Many people went to see Jesus by the lake. Jesus told them about God. He healed people who were sick. Peter the fisherman was with Jesus. He was Jesus’ disciple. Other men were with Jesus. They were Jesus’ disciples.
Jesus’ disciples said, “Tell the people to go away. It is time to go home.” Jesus said, “They want food. Give them some food.” His disciples said, “We have no food.” Peter’s brother said, “There is a boy with some bread and fish in his basket.” The boy gave the bread and fish to Jesus.
Jesus looked up. He said, “I thank God for the bread and fish.” He thanked God. He gave the bread and fish to his disciples. His disciples gave the bread and fish to the people. The bread became more bread. The fish became more fish. The people had enough to eat. Many people had enough to eat. The boy with the basket had enough to eat.
Jesus’ disciples said, “We have many pieces of bread and fish.” Jesus said, “Put the pieces of bread and fish in baskets.” They put the pieces of bread and fish in twelve baskets. Five loaves of bread and two fish became enough food for
第 五 课 为 多 人 预 备 的 食 物
有 一 个 男 童 带 着 一 个 篮 子 , 篮 子 里 有 些 食 物 , 是 五 个 面 包 和 两 条 鱼 。 这 男 童 说 : ” 我 要 见 耶 稣 。 ” 他 走 去 见 耶 稣 。 耶 稣 不 在 城 里 , 他 在 湖 边 。
有 许 多 人 来 到 湖 边 见 耶 稣 。 耶 稣 告 诉 他 们 关 於 神 的 事 , 他 医 治 了 有 病 的 人 。 渔 夫 彼 得 和 耶 稣 在 一 起 , 他 是 耶 稣 的 门 徒 , 还 有 别 的 男 人 和 耶 稣 在 一 起 , 他 们 是 耶 稣 的 门 徒 。
耶 稣 的 门 徒 说 : ” 叫 这 些 人 走 罢 , 已 经 是 回 家 的 时 候 了 。 ” 耶 稣 说 : ” 他 们 想 要 食 物 , 给 他 们 一 些 食 物 罢 。 ” 门 徒 们 说 : ” 我 们 没 有 食 物 。 ” 彼 得 的 兄 弟 说 : ” 有 一 个 男 童 , 他 有 一 些 面 包 和 鱼 在 他 的 篮 子 里 。 ” 这 男 童 把 他 的 面 包 和 鱼 给 了 耶 稣 。
耶 稣 举 目 望 天 。 他 说 : ” 我 为 这 面 包 和 鱼 感 谢 神 。 ” 他 感 谢 了 神 , 把 面 包 和 鱼 给 了 门 徒 。 门 徒 把 面 包 和 鱼 分 给 众 人 。 面 包 多 起 来 , 鱼 也 多 起 来 , 众 人 都 吃 饱 了 。 有 许 多 人 , 他 们 都 吃 饱 了 , 那 个 带 着 篮 子 的 男 童 也 吃 饱 了 。
耶 稣 的 门 徒 们 说 : ” 我 们 还 有 许 多 零 碎 的 面 包 和 鱼 。 ” 耶 稣 说 : ” 把 零 碎 的 面 包 和 鱼 放 进 篮 子 里 。 ” 他 们 就 把 零 碎 的 面 包 和 鱼 放 进 十 二 个

many people, and for twelve baskets.
People said, “Jesus had power to give food to many people. We want to be with Jesus.” Jesus said, “You want the bread and fish. You eat and go away. You only want the food. You do not want me. You do not want God. You want food.” Peter said, “I want you. I want God.” Jesus’ other disciples said. “We want you. We want God.”
Questions
1 What did a boy have with him in his basket?
2 Where did many people go to see Jesus?
3 What did Jesus do to the people?
4 Who were the men who stayed close to Jesus helping him?
5 What did the men with Jesus want Jesus to do?
6 What did Jesus want his men to do?
7 What was their reaction?
8 What did they get in response to what Jesus said?
9 What did Jesus do with what they got?
10 How did the disciples of Jesus enable the many people to have enough food to eat?
11 Was there any food left after everyone had enough to eat?
12 What did Jesus tell the disciples to do with what was left?
13 How much food was left?
14 Why did many of the people want to be with Jesus?
15 Why did the disciples want to be with Jesus?
Read the Gospel of John 6:1-71
篮 子 里 。 五 个 饼 和 两 条 鱼 足 够 给 许 多 人 吃 饱 , 还 有 剩 下 的 装 满 十 二 个 篮 子 。
众 人 说 : ” 耶 稣 有 能 力 供 应 多 人 食 物 , 我 们 要 和 耶 稣 在 一 起 。 ” 耶 稣 说 : ” 你 们 要 的 是 面 包 和 鱼 , 你 们 要 吃 然 后 离 开 。 你 们 只 是 要 食 物 , 你 们 不 是 要 我 。 你 们 不 是 要 上 帝 , 你 们 要 的 是 食 物 。 ” 彼 得 说 : ” 我 要 你 , 我 要 上 帝 。 ” 耶 稣 其 他 的 门 徒 也 说 : ” 我 们 要 你 , 我 们 要 上 帝 。 ”
问 题
1 男 童 带 了 什 么 装 在 篮 子 里 ?
2 许 多 人 来 到 什 么 地 方 见 耶 稣 ?
3 耶 稣 为 这 许 多 人 做 了 什 么 ?
4 和 耶 稣 在 一 起 协 助 他 的 男 人 是 什 么 人 ?
5 协 助 耶 稣 的 男 人 要 耶 稣 做 什 么 ?
6 耶 稣 要 协 助 他 的 人 做 什 么 ?
7 协 助 耶 稣 的 人 有 什 么 反 应 ?
8 他 们 对 耶 稣 的 话 作 出 反 应 后 , 拿 到 了 什 么 给 耶 稣 ?
9 耶 稣 拿 到 了 男 童 给 的 东 西 后 怎 样 做 ?
10 耶 稣 的 门 徒 怎 样 使 这 许 多 人 都 吃 饱 呢 ?
11 众 人 都 吃 饱 后 还 有 剩 余 的 食 物 吗 ?
12 耶 稣 吩 咐 门 徒 如 何 处 理 剩 余 的 食 物 ?
13 剩 下 的 食 物 有 多 少 ?
14 为 什 么 有 许 多 人 要 和 耶 稣 在 一 起 ?
15 门 徒 为 什 么 要 和 耶 稣 在 一 起 ?
请 看 约 翰 福 音 6:1-71 节

6 (six) – They walked on the Water 他们在水面上行走
(a) Vocabulary: 生 词
afraid
began
blew
call
called
害 怕
开 始
吹起来了

dark
day
down
get
got
天黑了
白 天
下去/下来
得到/变得
get过去式
held
into
mountain
night
out
拉 着

山 上
晚 上
出去/外出
pray
prayed
saw
six
sun
祷 告
祷 告
看 见

太 阳
walk
walked
water
wind
would
行 走
行 走


6 (six) – They Walked On The Water
The sun went down. It was dark. It was dark because the sun went down. It was night. It was not day.
Jesus was by the lake. Peter was with Jesus. Jesus’ other disciples were with Peter and Jesus by the lake. Jesus said, “It is night. Get into that boat and go on the lake. I will go up on to a mountain. I want to pray to God”
Jesus’ disciples went into the boat. The water of the lake went up and down. The wind blew. The water went up and up and down and down. The wind blew. Peter was in the boat and he was afraid. All the people in the boat were afraid. They were afraid the water would come into the boat. They were afraid the boat would go down into the lake. “We will go down with the boat into the lake,” they said,
Jesus was on the mountain. He prayed to God. He was happy with God. God gave him power. The power of God was in him.
The night was dark. The wind blew. Jesus walked down the mountain. He walked to the lake. He walked on the water. He did not go down into the water. He walked on the water of the lake. Jesus’ disciples were in the boat. They saw him. They were afraid. They said, “A man
第 六 课 他 们 在 水 面 上 走
太 阳 下 山 了 , 天 暗 了 下 来 。 天 黑 了 因 为 太 阳 下 山 了 。 现 在 是 晚 上 , 不 是 白 天 。
耶 稣 在 湖 边 。 彼 得 和 耶 稣 在 一 起 。 耶 稣 的 其 他 门 徒 也 跟 彼 得 和 耶 稣 一 起 在 湖 边 。 耶 稣 说 : ” 现 在 已 经 是 晚 上 , 你 们 开 船 到 湖 里 去 , 我 要 到 山 上 去 向 神 祷 告 。”
耶 稣 的 门 徒 下 了 船 。 湖 水 上 下 翻 腾 , 刮 起 风 来 。 彼 得 在 船 上 , 他 很 害 怕 。 船 上 的 人 都 很 害 怕 。 他 们 害 怕 水 会 进 入 船 里 , 他 们 害 怕 船 会 沉 入 湖 里 。 他 们 说 : ” 我 们 会 跟 着 船 沉 入 湖 里 。 ”
耶 稣 在 山 上 。 他 向 神 祷 告 。 他 和 神 在 一 起 很 快 乐 。 神 给 他 能 力 , 神 的 能 力 在 他 里 面 。
那 个 晚 上 天 很 黑 , 风 很 大 。 耶 稣 下 了 山 , 来 到 湖 边 。 他 在 水 面 上 行 走 , 却 没 有 沉 下 水 里 。 他 在 湖 水 面 上 行 走 。 耶 稣 的 门 徒 还 在 船 上 。 他 们 看 见 他 , 就 害 怕 起 来 , 说 : ” 人 是 不 会 在 水 面 上 行 走 的 , 那 个 不 是 人 。 ” 耶 稣 向 他 们 呼 叫 说 : ” 不 要 怕 , 是 我 。 “

is not able to walk on water. It is not a man.” Jesus called to them, “Do not be afraid. It is I.”
Peter said, “Is it Jesus? Call me to come to you on the water.” Jesus said, “Come.” Peter got out of the boat. He walked on the water. The wind blew. The water went up and down. Peter looked at the water. He was afraid. He began to go down into the water. He called to Jesus, “Jesus! I go down! I go down into the water!” Jesus put out his hand and held Peter. Peter did not go down into the water. Jesus and Peter walked on the water. They went into the boat. The people in the boat said to Jesus, “The power of God is in you. You are the Son of God.”
Questions
1 What time of the day was it when Jesus sent his disciples away in the boat?
2 Why did Jesus want to be left alone?
3 What happened after the disciples had got into the boat?
4 What were Peter and all the other people afraid of?
5 What was Jesus doing then?
6 Why were the disciples afraid when they saw Jesus?
7 What did Peter ask Jesus to tell him to do?
8 Did Peter walk on the water?
9 What was Peter looking at when he became afraid?
10 How did Peter react to his fear?
11 How did Jesus help Peter?
12 How did Jesus and Peter get into the boat?
13 When they were in the boat what did the people in the boat say to Jesus?
Read the Gospel of Matthew 14:22-33
彼 得 说 : ” 是 耶 稣 吗 ? 请 吩 咐 我 走 在 水 面 上 到 你 那 里 去 。 ” 耶 稣 说 : ” 来 罢 ! ” 彼 得 离 开 了 船 , 也 在 水 面 上 行 走 。 括 起 风 来 , 湖 水 上 下 翻 腾 , 彼 得 望 着 水 , 就 害 怕 起 来 , 人 也 开 始 向 水 里 下 沉 。 他 向 耶 稣 喊 叫 : ” 耶 稣 , 我 在 下 沉 , 我 沉 进 水 里 去 了 。 ” 耶 稣 伸 手 抓 住 彼 得 , 彼 得 没 有 沉 入 水 里 。 耶 稣 和 彼 得 在 水 面 上 行 走 , 他 们 走 到 船 上 去 。 船 上 的 人 对 耶 稣 说 : ” 神 的 能 力 在 你 里 面 , 你 是 神 的 儿 子 。 ”
问 题
1 耶 稣 叫 门 徒 坐 船 离 开 时 是 什 么 时 候 ?
2 耶 稣 为 什 么 要 独 自 留 下 来 ?
3 门 徒 坐 船 离 开 岸 后 发 生 什 么 事 ?
4 彼 得 和 船 上 的 人 都 害 怕 什 么 ?
5 当 时 耶 稣 在 做 什 么 ?
6 门 徒 看 到 耶 稣 为 什 么 会 害 怕 ?
7 彼 得 要 求 耶 稣 吩 咐 他 做 什 么 ?
8 彼 得 有 在 水 上 行 走 吗 ?
9 彼 得 看 着 什 么 使 他 害 怕 起 来 ?
10 彼 得 害 怕 起 来 的 反 应 是 什 么 ?
11 耶 稣 怎 样 帮 助 彼 得 ?
12 耶 稣 和 彼 得 怎 样 进 到 船 里 去 ?
13 他 们 进 到 船 里 去 后 , 船 上 的 人 对 耶 稣 说 什 么 ?
请 看 马 太 福 音 14:22-33 节

7 (seven) ─ Words that are from God 来自上帝的话语
(a) Vocabulary: 生 词
enemies
everyone
gentle
hurt
if
敌 人 们
每一个人
温柔
受 伤 者
如果\是否
make
nothing
peace
right
使 \ 令
非 贵 人
和 平
正直\对
kind
know
like
liked
listen
仁慈\怜恤
知 道
喜 欢

聆 听
us
what
who
words
我 们
那 些
是 谁
话/言词
seven
talk
talked
this

讲 话
讲 话
这 个
第 七 课 来 自 上 帝 的 话 语
彼 得 喜 欢 向 人 家 讲 话 , 但 他 不 一 定 喜 欢 听 人 家 说 话 。 彼 得 喜 欢 向 人 家 讲 话 , 因 为 他 喜 欢 讲 话 。 他 不 一 定 喜 欢 听 人 家 说 话 , 但 他 喜 欢 听 耶 稣 讲 话 。 有 很 多 人 喜 欢 听 耶 稣 讲 话 。 贫 穷 的 人 喜 欢 听 耶 稣 讲 话 。 他 们 说 : “ 没 有 别 的 人 像 他 这 样 讲 话 , 他 的 话 是 好 话 , 他 跟 他 的 话 一 样 , 他 是 个 好 人 。
有 一 天 , 耶 稣 走 到 一 个 山 上 去 , 他 的 门 徒 也 跟 他 一 同 去 。 他 坐 下 来 向 他 们 讲 话 。 他 说 :
“ 知 道 自 己 算 不 得 什 么 的 人 是 快 乐 的 。
谦 和 的 人 是 快 乐 的 。
喜 爱 正 直 的 人 是 快 乐 的 。
仁 慈 的 人 是 快 乐 的 。
促 进 和 平 的 人 是 快 乐 的 。
因 行 为 正 直 而 被 伤 害 的 人 是 快 乐 的 。
要 对 人 好 , 对 伤 害 你 的 人 要 好 。 你 要 人 家 对 你 好 , 你 就 得 对 人 家 好 。 神 是 好 的 , 他 赐 下 阳 光 照 耀 好 人 , 也 照 耀 坏 人 。 神 赐 下 食 物 。 每 一 个 人 所 吃 的 都 是 神 赐 下 的 食 物 。 神 对 每 一 个 人 都 是 好 的 。 我 们 要 善 待 每 一 个 人 , 像 神 善 待 人 一 样 。 ”
7 (seven) – Words That Are From God
Peter liked to talk to people but he did not always like to listen to them. Peter liked to talk to people because he liked to talk. He did not always like to listen to people but he liked to listen to Jesus. Many people liked to listen to Jesus. Poor people liked to listen to Jesus. They said, “No other man talks like this man. His words are good words. He is like his words. He is a good man”
One day Jesus went up a mountain. His disciples went with him. He sat down and talked to them. He said,
“People who know they are nothing are happy.
People who are gentle are happy.
People who love what is right are happy.
People who are kind are happy.
People who make peace are happy.
People who are hurt because they do right are happy.
Be good to people. Be good to people who hurt you. Be good to people if you want people to be good to you. God is good. He gives the sun. It is for people who are good and for people who are not good. God gives food. Everyone eats the food that God gives. God is good to everyone. Be good to everyone. Be good like God.”
Some people did not like Jesus’ words. They said, “Who gave him power to talk like that?

People want to listen to him. People do not want to listen to us. Who is Jesus?” They did not like Jesus. They did not want people to listen to Jesus. They became his enemies.
Jesus said, “My words come from God. God gives me words to give to you. God gives you words. Listen to God’s words. God’s words are for you. Power is in God’s words. Wi1l you go away from me because I give you God’s words?”
Peter said, “We will not go away from you. You are from God and you give us God’s words.” The enemies of Jesus said, “We do not want this man. We want him to go away from us.”
Questions
1 How can we understand Jesus’ word, by listening or talking?
2 Do you think you have the happiness Jesus wants you to have and why?
3 What can we learn from the sun about God’s goodness?
4 How can we be like God in our attitude towards people?
5 Why did some people dislike Jesus’ words?
6 Where did Jesus’ words come from?
7 What is in God’s word?
8 Where did Jesus come from?
9 What did the enemies of Jesus want?
10 Why did Peter say that he would not go away from Jesus?
Read the Gospel of Matthew 5:1-12 and 43-48; 7:28-29; the Gospel of John 5:37-40; 6:63-69; and 8:47-59
有 一 些 人 不 喜 欢 耶 稣 讲 的 话 。 他 们 说 : “ 谁 给 他 权 柄 这 样 讲 话 ? 群 众 要 听 他 讲 , 不 要 听 我 们 讲 。 谁 是 耶 稣 ? ” 他 们 不 喜 欢 耶 稣 。 他 们 不 要 群 众 听 耶 稣 讲 话 。 他 们 成 为 耶 稣 的 敌 人 。
耶 稣 说 : “ 我 的 话 来 自 上 帝 。 上 帝 把 话 给 我 讲 给 你 们 听 。 你 们 要 听 上 帝 的 话 , 上 帝 的 话 是 给 你 们 听 的 , 上 帝 的 话 是 有 能 力 的 。 我 把 神 的 话 讲 给 你 们 听 , 你 们 就 要 离 开 我 吗 ? ”
彼 得 说 : “ 我 们 不 会 离 开 你 。 你 是 从 神 来 的 , 而 且 你 把 神 的 话 给 了 我 们 。 ” 耶 稣 的 敌 人 说 : “ 我 们 不 要 这 个 人 , 我 们 要 他 离 开 我 们 。 ”
问 题
1 我 们 如 何 可 以 明 白 耶 稣 的 话 , 要 多 听 还 是 多 说 ?
2 你 认 为 自 己 是 否 有 耶 稣 所 说 的 快 乐 , 为 什 么 ?
3 我 们 从 阳 光 对 神 的 善 可 以 得 到 什 么 启 示 ?
4 我 们 在 待 人 方 面 如 何 可 以 像 神 ?
5 为 何 有 些 人 不 喜 欢 耶 稣 的 话 ?
6 耶 稣 的 话 从 何 而 来 ?
7 神 的 话 是 有 什 么 的 ?
8 耶 稣 从 何 而 来 ?
9 耶 稣 的 敌 人 想 要 怎 样 ?
10 彼 得 为 何 说 他 不 会 离 开 耶 稣 ?
请 看 马 太 福 音 5:1-12 和 43-48; 7:28-29; 约 翰 福 音 5:37-40; 6:63-69; 和 8:47-59 节

8 (eight) ─ Things to Come 未来之事
(a) Vocabulary: 生 词
after
again
cross
die
does
earth
之 后
再 次
十 字 架


地/土/地球
eight
every
fall
forgive
king
knew

每 一 个
掉 下
赦 免

知 道
life
moon
must
nail
nation
place
生 命
月 亮
必 须
钉 在
民族/国家
地 方
say
sell
shake
stars
these

出 卖
震 动
星 星
这 些
things
times
war
when
wood
事 情
次 数
战 争

8 (eight) – Things To Come
Jesus told people many things. He told them about things to come. He said, “People will talk of war. There will be war. Many people will not have enough food to eat. Many people will be sick. In many places the earth will shake. The sun will be dark. The moon will be dark. The stars will fall. These things will come because people are not good.”
Jesus’ disciples were afraid. Jesus said, “Do not be afraid. God forgives people who are sad because they are not good. You must go to every nation and tell every man and woman. Tell them to come to God. God will forgive them and make them good. He does not want to hurt people. He wants people to be happy. People are happy when God forgives them and makes them good.”
Jesus went to many places and talked to many people. He healed many people who were sick. Because he had this power, people in one place said, “We want Jesus to be king.”
Jesus’ enemies were not happy. They did not
第 八 课 未 来 之 事 ( 要 发 生 的 事 )
耶 稣 告 诉 人 很 多 的 事 情 , 他 告 诉 人 未 来 将 要 发 生 的 事 , 他 说 : “ 人 要 谈 论 战 争 , 将 会 有 战 争 。 许 多 人 将 没 有 足 够 的 东 西 吃 。 许 多 人 会 生 病 。 在 许 多 地 方 地 会 震 动 。 太 阳 会 变 黑 , 月 亮 也 会 变 黑 , 星 星 会 掉 下 来 。 这 些 事 要 来 到 , 因 为 人 是 不 好 的 。 ”
耶 稣 的 门 徒 害 怕 起 来 。 耶 稣 说 :“ 不 要 怕 。 上 帝 赦 免 因 为 知 道 自 己 不 好 而 伤 心 的 人 。 你 们 要 到 每 一 个 民 族 去 告 诉 每 一 个 男 人 和 女 人 。 告 诉 他 们 到 上 帝 的 面 前 来 , 上 帝 会 赦 免 他 们 并 使 他 们 成 为 好 人 。 上 帝 不 愿 意 人 受 伤 害 , 他 愿 意 人 有 快 乐 。 当 人 得 到 上 帝 的 赦 免 而 成 为 好 人 , 人 就 有 快 乐 。 ”
耶 稣 周 游 许 多 地 方 向 很 多 人 讲 话 。 他 医 治 了 许 多 有 病 的 人 。 因 为 他 有 这 能 力 , 某 一 个 地 方 的 人 说 : “ 我 们 要 耶 稣 作 王 。 ”

want Jesus to be king. They wanted him to die. Jesus told his disciples, “One of you will sell me to my enemies. My enemies will nail me to a cross of wood and I will die. After three days I will come to life again.”
All the disciples of Jesus said, “We will not sell you. We will die with you.” Jesus said, “You will be afraid. You will all go away from me.” Peter said, “They will all go away from you. I will not go away from you. I will die with you.” Peter wanted to do right but he did not have the power. Jesus knew Peter did not have the power to do right. Jesus told Peter, “You will be afraid. In one night you will say, ‘I do not know Jesus’ three times. You will not say ‘I know Jesus’. You will say, ‘I do not know Jesus.'”
Questions
1 Can you list some of the things Jesus said would happen in this world?
2 What did Jesus tell the disciples to do?
3 What was the message Jesus wanted his disciples to tell people?
4 Why did people want Jesus to be king?
5 What did the enemies of Jesus want ?
6 Who would sell Jesus to his enemies?
7 What did Jesus say about his death and coming back to life again?
8 According to Jesus, how would the disciples react when he would be sold to his enemies?
9 How did Peter react to these words of Jesus?
10 What did Jesus tell Peter ?
Read Mark 13:1-10; John 11:45-53; Mark 8:27-38; John 13:21 and 36-38 (cf Matthew 26:33-35; Mark 14:29-31 and Luke 22:33-34)
耶 稣 的 敌 人 不 高 兴 。 他 们 不 想 要 耶 稣 作 王 。 他 们 想 要 耶 稣 死 。 耶 稣 对 他 的 门 徒 说 : “ 你 们 其 中 一 个 要 把 我 卖 给 敌 人 。 我 的 敌 人 要 把 我 钉 在 木 头 作 的 十 字 架 上 , 我 因 此 会 死 。 但 三 天 后 , 我 会 再 活 过 来 。 ”
耶 稣 的 门 徒 都 说 : “ 我 们 不 会 出 卖 你 的 。 我 们 会 与 你 同 死 。 ” 耶 稣 说 : “ 你 们 会 害 怕 。 你 们 会 离 开 我 。 ” 彼 得 说 : “ 即 使 他 们 都 离 开 你 , 我 也 不 会 离 开 你 。 我 要 与 你 死 在 一 起 。 ” 彼 得 想 作 对 的 事 , 但 他 没 有 行 出 来 的 力 量 。 耶 稣 知 道 彼 得 没 有 力 量 去 作 对 的 事 , 所 以 对 彼 得 说 : “ 你 会 害 怕 。 在 一 个 晚 上 , 你 会 说 三 次 ` 我 不 认 识 耶 稣 ' 。 你 不 会 说 : ` 我 认 识 耶 稣 。 ' 你 将 会 说 : ` 我 不 认 识 耶 稣 。 ' ”
问 题
1 你 可 以 列 举 一 些 耶 稣 说 未 来 这 世 界 要 发 生 的 事 吗 ?
2 耶 稣 吩 咐 门 徒 做 什 么 ?
3 耶 稣 要 门 徒 告 诉 人 的 信 息 是 什 么 ?
4 为 什 么 有 很 多 人 想 要 耶 稣 作 王 ?
5 耶 稣 的 敌 人 想 要 怎 么 样 ?
6 出 卖 耶 稣 的 是 什 么 人 ?
7 耶 稣 对 他 的 死 和 再 活 过 来 有 什 么 话 说 ?
8 耶 稣 说 他 被 出 卖 后 , 门 徒 会 有 什 么 反 应 ?
9 彼 得 对 耶 稣 这 番 话 有 什 么 反 应 ?
10 耶 稣 对 彼 得 怎 样 说 ?
请 看 马 可 福 音 13:1-10; 约 翰 福 音 11:45-53; 马 可 福 音 8:27-38 约 翰 福 音 13:21 和 36-38 节 ( 参 阅 马 太 福 音 26:33-35; 马 可 福 音 14:29-31 和 路 加 福 音 22:33-34 节 )

9 (nine) ─ A Man Sells Jesus 出卖耶稣的人
(a) Vocabulary: 生 词
done
don’t
garden
head
hit
成就/成全
不 要
园 子

live
nine
praying
ran
生 存

祈 祷
跑 去
I’ll
isn’t
Judas
let
listened
我 将
不 是
犹 大

听 着
ruler
sleep
sleeping
take

睡 觉
睡 着 了
带/领
thief
thought
took
you ‘ ll

想 起
拿 / 取
你(们)将
9 (nine) – A Man Sells Jesus
The name of one of Jesus’ disciples was Judas. Judas loved money. He took other people’s money. He was a thief.
Judas wanted money. He wanted more money. He went to Jesus enemies and said, “Give me some money and I’ll take you to Jesus. Jesus likes to walk in a garden. I’ll take you to him when it’s dark. You’ll be able to take him away and do what you like to him.”
Jesus’ enemies were happy. They gave some money to Judas, and he said to them, “Come with me.”
It was night. Jesus was in a garden. It was dark in the garden. Jesus was praying. His disciples were with him. They listened to him praying. He prayed, “Don’t do what I want– do what you want.” Jesus prayed and his disciples went to sleep. Jesus was praying and his disciples were sleeping when Judas came. Judas and Jesus’ enemies came into the garden. They went to Jesus and held him. They hurt him. He did not hurt them. They took him to his enemies’ home. His disciples ran away.
Peter went after Jesus. He came to the home of Jesus’ enemies. He was afraid. He looked to see what Jesus’ enemies would do. They hit Jesus. Jesus did not hit them. He said nothing.
A woman said to Peter, “You are Jesus’ disciple.” Peter said, “I don’t know him.” Three
第 九 课 出 卖 耶 稣 的 人
耶 稣 的 门 徒 有 一 个 名 叫 犹 大 的 人 , 他 喜 爱 钱 。 他 拿 别 人 的 钱 。 他 是 个 贼 。
犹 大 想 要 钱 , 他 想 要 更 多 的 钱 。 他 去 找 耶 稣 的 敌 人 对 他 们 说 : “ 给 我 一 点 钱 , 我 就 带 你 们 到 耶 稣 那 里 。 耶 稣 喜 欢 在 花 园 里 散 步 。 天 黑 的 时 候 , 我 带 你 们 到 他 那 里 去 , 你 们 就 可 以 把 他 带 走 , 任 意 对 付 他 。 ”
耶 稣 的 敌 人 很 高 兴 , 他 们 给 了 犹 大 一 点 钱 。 犹 大 便 对 他 们 说 : “ 跟 我 来 。 ”
是 晚 上 的 时 间 , 耶 稣 在 花 园 里 。 花 园 很 暗 , 耶 稣 正 在 祷 告 , 他 的 门 徒 与 他 在 一 起 。 他 们 在 听 他 祷 告 。 耶 稣 祷 告 说 : “ 不 要 作 我 想 要 的 — 作 你 想 要 的 。 ” 耶 稣 在 祷 告 , 他 的 门 徒 却 睡 着 了 。 犹 大 来 的 时 候 , 耶 稣 仍 在 祷 告 , 他 的 门 徒 却 仍 在 睡 觉 。 犹 大 和 耶 稣 的 敌 人 来 到 花 园 里 。 他 们 来 到 耶 稣 面 前 把 他 捉 住 。 他 们 伤 害 耶 稣 , 耶 稣 没 有 伤 害 他 们 。 他 们 把 他 带 到 他 敌 人 的 家 中 。 他 的 门 徒 都 逃 跑 了 。
彼 得 跟 着 耶 稣 , 他 来 到 耶 稣 敌 人 的 家 。 他 害 怕 起 来 。 他 想 看 耶 稣 的 敌 人 如 何 对 付 耶 稣 。 他 们 打 耶 稣

times he said, “I don’t know Jesus.” Jesus looked at Peter. Peter looked at Jesus. Peter thought of the words Jesus had said, “In one night you’ll say you don’t know me three times.” Peter’s head went down, he was sad and he went away.
It was day. Jesus’ enemies came and took Jesus to the ruler of the city. “It isn’t good for this man to live,” they said. The ruler did not want Jesus to die. “Why isn’t it good for this man to live?” he said. Jesus’ enemies went to the people. “It isn’t good for Jesus to live,” they said. The people were afraid of Jesus’ enemies. “Nail Jesus to a cross of wood,” they said to the ruler. The ruler was afraid of the people. Because he was afraid of the people he said, “Let them nail Jesus to a cross of wood.”
Questions
1 What is the name of the disciple of Jesus who loved money?
2 Why did he go to see Jesus’ enemies?
3 What did Jesus’ enemies give him?
4 Where was Jesus praying?
5 What did Jesus ask for in his prayer?
6 What happened to the disciples as Jesus continued to pray?
7 What did the disciples do when Jesus was arrested and taken away?
8 Who followed and came to the home of Jesus’ enemies?
9 Who suspected and challenged him that he was a disciple of Jesus?
10 How did he answer repeatedly and for how many times?
11 What made him think of the words of Jesus and what did Jesus tell him beforehand?
12 Jesus was brought to the ruler who had the power to condemn him to death, did he want him to die?
13 Why did the ruler let the people nail Jesus to a cross of wood?
Read Mark 14:10-11, 32-46, 50, and 53-72; John 12:4-6; and Mark 15:1-15
。 耶 稣 没 有 打 他 们 , 也 没 有 说 话 。
有 一 个 女 人 对 彼 得 说 : “ 你 是 耶 稣 的 门 徒 。 ” 彼 得 说 : “ 我 不 认 识 他 。 ” 他 前 后 说 了 三 次 “ 我 不 认 识 耶 稣 。 ” 耶 稣 望 着 彼 得 。 彼 得 望 着 耶 稣 , 想 起 耶 稣 所 说 的 话 : “ 在 一 个 晚 上 , 你 会 三 次 说 你 不 认 识 我 。 ” 彼 得 垂 下 头 来 , 伤 心 地 离 开 那 里 。
白 天 的 时 候 , 耶 稣 的 敌 人 来 把 他 带 到 总 督 面 前 说 : “ 这 人 活 着 不 好 。 ” 总 督 却 不 想 耶 稣 死 , 他 问 道 : “ 为 什 么 这 人 活 着 不 好 呢 ? ” 耶 稣 的 敌 人 就 去 对 群 众 说 : “ 让 耶 稣 活 是 不 好 的 。 ” 群 众 害 怕 耶 稣 的 敌 人 , 就 对 总 督 说 : “ 钉 耶 稣 在 木 头 十 字 架 上 ! ” 总 督 怕 群 众 。 因 为 他 怕 群 众 , 就 说 : “ 让 他 们 钉 耶 稣 在 木 头 十 字 架 上 。 ”
问 题
1 耶 稣 有 一 个 门 徒 贪 爱 钱 财 , 他 的 名 字 是 什 么 ?
2 他 为 什 么 去 见 耶 稣 的 敌 人 ?
3 耶 稣 的 敌 人 给 他 什 么 ?
4 耶 稣 在 哪 里 祷 告 ?
5 耶 稣 祷 告 求 的 是 什 么 ?
6 耶 稣 继 续 祷 告 , 门 徒 怎 么 样 了 ?
7 耶 稣 被 捕 后 被 带 走 时 , 门 徒 怎 样 做 ?
8 谁 跟 随 着 去 到 耶 稣 敌 人 的 家 ?
9 谁 认 出 并 质 问 他 说 他 是 耶 稣 的 门 徒 ?
10 他 怎 样 回 答 , 前 后 共 有 多 少 次 ?
11 什 么 使 他 想 起 耶 稣 所 说 的 话 , 耶 稣 事 前 曾 对 他 怎 样 说 ?
12 有 权 判 耶 稣 死 刑 的 总 督 愿 意 判 他 死 刑 吗 ?
13 总 督 为 何 让 耶 稣 钉 十 字 架 ?
请 看 马 可 福 音 14:10-11, 32-46, 50 和 53-72; 约 翰 福 音 12:4-6 和 马 可 福 音 15:1-15 节

10 (ten) ─ A man Nailed to a Cross of Wood 被钉在(木头)十字架上的人
(a) Vocabulary: 生 词
died
doing
feet
felt
ground
hear

正 在 做
双 脚
感 到
地 上
听 到
heavy
he’s
hung
laughed
light
made
沉 重
他 是
被 挂 在
讥 笑
光/光芒
创 造
nailed
oh
save
side
soldiers
spat肋 旁
士 兵 们
唾 沫
believe
body
carried
carry
crown
dead
相 信
身 体
背 起
背 起
皇冠/冠冕
死 了
stabbed
ten
thorns
tomb
we’ll
you’re


荆 棘
坟 墓
我 们 将
你(们)是
10 (ten) -A Man Nailed To A Cross Of Wood
The ruler of the city gave Jesus to the soldiers. The soldiers laughed at him. “Let Jesus be King!” they said. “Put a crown on his head!” They made a crown of thorns and put it on his head. They laughed at him and hit him with their hands. “Oh king, oh king!” they said, and spat on him. They hit him many times.
“Carry your cross of wood,” the soldiers said to Jesus. The cross of wood was heavy. They gave it to Jesus to carry. Jesus carried the cross of wood. They went out of the city. They nailed the hands and feet of Jesus to the cross. Jesus prayed. They were able to hear what he said when he prayed. He said to God, “Father, forgive them. They do not know what they are doing.”
The soldiers stood the cross up in the ground. Jesus hung on the cross. People walked by and looked at him and laughed at him. “If God is his Father, God will save him. If Jesus comes down from the cross, we’ll believe in him,” they said. Jesus’ enemies laughed and said to Jesus. “If you’re the Son of God, come down from the cross.”
It was day, but it became dark. There was no light from the sun. Jesus hung on the cross. He
第 十 课 被 钉 在 木 头 十 字 架 上 的 人
总 督 把 耶 稣 交 给 了 士 兵 , 士 兵 就 嘲 笑 他 说 : “ 让 耶 稣 作 王 , 把 王 冠 戴 在 他 的 头 上 。 ” 他 们 用 荆 棘 作 了 王 冠 戴 在 耶 稣 的 头 上 , 讥 笑 他 并 用 手 打 他 , 说 道 : “ 王 啊 ! 王 啊 ! ” 又 吐 唾 沬 在 他 的 身 上 , 并 打 他 , 打 了 又 打 。
士 兵 对 耶 稣 说 : “ 背 起 你 的 木 头 十 字 架 ! ” 这 个 木 头 十 字 架 相 当 重 , 他 们 给 了 耶 稣 把 它 背 起 来 行 走 。 出 了 城 , 他 们 就 把 耶 稣 的 手 和 脚 钉 在 十 字 架 上 。 耶 稣 祷 告 。 他 们 听 到 耶 稣 祷 告 所 说 的 话 。 耶 稣 对 上 帝 说 : “ 父 啊 ! 赦 免 他 们 。 他 们 不 知 道 自 己 在 做 什 么 。 ”
士 兵 把 十 字 架 竖 立 在 地 上 。 耶 稣 被 挂 在 十 字 架 上 。 路 过 的 人 望 着 他 , 嘲 笑 他 说 : “ 如 果 上 帝 是 他 的 父 亲 , 上 帝 是 会 救 他 的 。 如 果 耶 稣 从 十 字 架 上 下 来 , 我 们 就 会 相 信 他 。 ” 耶 稣 的 敌 人 讥 笑 他 说 : “ 你 如 果 是 神 的 儿 子 , 从 十 字 架 上 下 来 罢 ! ”
是 白 天 , 但 天 黑 起 来 , 太 阳 不 发 光 。 耶 稣 挂 在 十 字 架 上 , 他 死 在

died on the cross. A soldier stabbed him in the side. Jesus was dead.
The ruler of the soldiers stood by the cross. He felt the earth shake. He saw the sun was dark. He was afraid. He said, “This man was the Son of God.”
Jesus’ disciples took Jesus’ body from the cross. They put his body in a tomb. They were sad and they were afraid. They went away.
Jesus’ enemies said, “Soldiers must stay by the tomb. Jesus said he would come to life again. Soldiers must stay by the tomb. Don’t let Jesus’ body come out of the tomb.”
The body of Jesus was in the tomb, and the soldiers stood by. They wanted Jesus to stay in the tomb. They were afraid of his words, “After three clays I’ll come to life again.”
Questions
1 What sort of crown did the soldiers put on Jesus?
2 What else did the solders do to Jesus before they led him to be crucified?
3 Who carried the cross of wood to the place of execution?
4 Was Jesus crucified inside or outside the city?
5 What did Jesus ask for when he prayed on the cross?
6 How did the passers-by and the enemies of Jesus mock Jesus?
7 What happened to the sun when Jesus died on the cross?
8 Which part of Jesus’ body was stabbed or pierced by a soldier?
9 How did the ruler of the soldiers react to what happened at the death of Jesus?
10 What did the disciples of Jesus do when he was dead?
11 Why did the enemies of Jesus want soldiers to guard the tomb?
12 What did Jesus say before his death
which made the enemies of Jesus afraid?
Read Matthew 27:26-66 and John 19:31-37
十 字 架 上 。 有 一 个 士 兵 用 枪 刺 他 的 肋 旁 。 耶 稣 死 了 。
管 理 士 兵 的 军 官 站 在 十 字 架 旁 边 。 他 感 到 地 震 , 他 看 到 太 阳 变 黑 。 他 害 怕 。 他 说 : “ 这 人 是 神 的 儿 子 。 ”
耶 稣 的 门 徒 把 耶 稣 的 身 体 从 十 字 架 上 拿 下 来 , 放 在 一 个 坟 墓 里 。 他 们 带 着 伤 心 、 害 怕 的 心 情 离 开 了 。
耶 稣 的 敌 人 说 : “ 士 兵 必 须 守 着 坟 墓 。 耶 稣 曾 说 他 会 活 过 来 。 士 兵 必 须 守 着 坟 墓 。 不 能 让 耶 稣 的 身 体 从 坟 墓 中 出 来 。 ”
耶 稣 的 身 体 在 坟 墓 里 , 有 士 兵 守 护 着 。 他 们 想 耶 稣 停 留 在 坟 墓 里 。 他 们 怕 耶 稣 的 话 : “ 三 天 后 , 我 会 再 活 过 来 。 ”
问 题
1 士 兵 给 耶 稣 戴 的 是 什 么 王 冠 ?
2 士 兵 押 耶 稣 去 钉 十 字 架 之 前 , 还 有 用 什 么 方 法 虐 待 耶 稣 ?
3 谁 把 木 头 十 字 架 背 到 刑 场 去 ?
4 耶 稣 是 在 城 内 还 是 城 外 钉 十 字 架 的 ?
5 耶 稣 在 十 字 架 上 祷 告 所 求 的 是 什 么 ?
6 过 路 的 人 和 耶 稣 的 敌 人 怎 样 嘲 笑 耶 稣 ?
7 耶 稣 死 在 十 字 架 上 的 时 候 , 太 阳 怎 样 了 ?
8 士 兵 用 枪 刺 耶 稣 身 体 的 哪 一 部 分 ?
9 管 士 兵 的 军 官 对 耶 稣 死 时 所 发 生 的 事 有 什 么 反 应 ?
10 耶 稣 死 后 , 门 徒 怎 样 做 ?
11 耶 稣 的 敌 人 为 什 么 要 士 兵 看 守 坟 墓 ?
12 耶 稣 生 前 说 的 什 么 话 使 他 的 敌 人 害 怕 ?
请 看 马 太 福 音 27:26-66 和 约 翰 福 音 19:31-37 节

11 (eleven) ─ The Man who Came Alive Again 复活的人
(a) Vocabulary: 生 词
forgiven
forty
given
happened
heaven
Holy Spirit
house
得 赦 免
四 十
已 给 予
发 生 了
天 上
圣 灵
房 子
look
morning
necessary
now
open
seen

早 上
必 须 的
现 在
打开/敞开
看 见 了
alive
bright
could
door
early
eleven
empty
正 活 着
耀 眼


清 早
十 一
空 的
send
shut
sorry
spirit
suddenly
thinking
差 遣
关 上
懊悔/难过
鬼 魂
突 然 间
正 在 想
third
too
touch
touched
very
women
第 三
太 过

摸 到

女 人
11 (eleven) -The Man Who Came Alive Again
It was very early in the morning of the third day. The soldiers were by Jesus’ tomb. Suddenly they felt the earth shake. They saw a bright light. They were afraid and ran away.
Some women came to the tomb and saw it was open. They ran to Peter and said, “Jesus’ body is not in the tomb.” Peter ran to the tomb and looked in. The tomb was empty. Peter went away. He thought, “Jesus’ body is not in the tomb. What has happened?”
One of the women ran into the house. She said, “I have seen Jesus. He’s alive. He told me to come and tell you.” Jesus’ disciples did not believe her. They went into the house and shut the door because they were afraid of Jesus’ enemies. What would Jesus’ enemies do when they knew his body was not in the tomb?
Suddenly they saw Jesus was with them in the house. They were afraid when they saw him. They thought, “A man who has died is not able to come to life again after three days. It isn’t Jesus. It’s a spirit.”
第 十 一 课 复 活 的 人
第 三 天 清 早 , 士 兵 仍 在 守 护 耶 稣 的 坟 墓 , 忽 然 , 他 们 感 到 地 震 , 看 到 明 亮 的 光 , 他 们 就 害 怕 逃 跑 。
有 些 妇 女 来 到 坟 前 , 看 到 坟 口 是 开 着 的 。 他 们 跑 去 见 彼 得 , 对 他 说 : “ 耶 稣 的 身 体 不 在 坟 墓 里 。 ” 彼 得 跑 到 坟 前 , 向 内 看 , 见 坟 是 空 白 的 。 他 就 离 开 , 想 道 : “ 耶 稣 的 身 体 不 在 坟 墓 里 , 事 情 究 竟 是 怎 么 样 的 呢 ? ”
其 中 一 个 妇 女 跑 到 门 徒 所 在 的 屋 子 里 , 对 他 们 说 : “ 我 看 到 了 耶 稣 。 他 活 着 ! 他 吩 咐 我 来 告 诉 你 们 。 ” 耶 稣 的 门 徒 不 相 信 她 。 他 们 走 进 屋 子 把 门 关 闭 , 因 为 他 们 害 怕 耶 稣 的 敌 人 。 当 耶 稣 的 敌 人 知 道 身 体 不 在 坟 墓 里 , 他 们 会 怎 样 做 呢 ?
忽 然 , 他 们 看 到 耶 稣 与 他 们 一 起 在 屋 子 里 。 他 们 见 到 他 就 害 怕 , 想 道 : “ 已 死 三 天 的 人 是 不 可 以 再 活 的 。 这 个 不 是 耶 稣 , 是 鬼 魂 ! ”
耶 稣 知 道 他 们 在 想 什 么 。 他 要

Jesus knew what they were thinking. He wanted them to look at his hands. “Look at my hands,” he said. “Touch my hands. Look at my feet. Touch my feet. You are not able to touch a spirit, but you are able to touch me.” He saw they were too happy to believe. He said, “Give me some food.” They gave him food and saw him eat. They touched him and felt him and knew he was alive.
Jesus said to them. “It was necessary for me to be hurt and die and come to life again. Now you must go and tell everyone about me. Tell them to believe in me. Tell the people who are sorry because they are not good that they are forgiven. All power in heaven and on earth is given to me. Go and tell everyone to believe in me, and I’ll always be with you.”
For forty days people saw Jesus. One day he went with his disciples up a mountain. He said, “God will send the Holy Spirit to be in you. The Holy Spirit will give you power to tell people about me.” After he had talked to them he went up from the earth. They saw him go up. He went up from the earth, up to heaven. They did not see him again, but they were happy because they knew he could see them.
Questions
1 What happened on the third day which made the soldiers afraid?
2 What did the women see when they came to the tomb?
3 What did Peter do when he was told that the body was not in the tomb?
4 A woman told the disciples that she had seen Jesus alive, did they believe her?
5 Why did the disciples shut the door of the house?
6 Who appeared to the disciples in the house while the door was shut?
7 Why were the disciples afraid when they saw Jesus?
8 How did Jesus help the disciples to understand that he was not a spirit?
他 们 看 他 的 手 , 就 说 : “ 看 看 我 的 手 , 摸 我 的 手 ; 看 看 我 的 脚 , 摸 我 的 脚 。 你 们 是 摸 不 到 鬼 魂 的 , 可 是 你 们 可 以 摸 到 我 。 ” 他 见 他 们 喜 出 望 外 , 以 至 不 敢 相 信 , 就 对 他 们 说 : “ 给 我 一 点 食 物 。 ” 他 们 给 了 他 食 物 并 看 着 他 吃 。 他 们 触 摸 他 , 是 有 感 觉 的 , 便 知 道 他 是 活 的 。
耶 稣 对 他 们 说 : “ 我 受 伤 害 、 死 去 、 再 活 过 来 , 这 些 都 是 必 须 的 。 现 在 你 们 必 须 去 向 所 有 人 宣 讲 我 的 事 , 叫 他 们 相 信 我 。 你 们 要 对 人 说 , 知 道 自 己 不 好 而 懊 悔 的 人 是 得 到 赦 免 的 。 天 上 地 下 所 有 的 权 柄 都 赐 给 我 了 , 你 们 要 去 叫 所 有 人 都 相 信 我 , 我 就 常 与 你 们 同 在 。 ”
耶 稣 向 人 显 现 了 四 十 天 。 有 一 天 , 他 和 门 徒 一 起 上 了 一 座 山 , 对 他 们 说 : “ 上 帝 要 差 遣 圣 灵 到 你 们 里 面 , 圣 灵 会 给 你 们 能 力 向 人 述 说 我 的 事 。 ” 他 向 他 们 讲 完 这 番 话 后 , 就 离 地 上 升 。 他 们 看 着 他 上 升 。 他 离 地 升 到 天 上 去 。 他 们 再 看 不 到 他 了 , 可 是 他 们 很 高 兴 , 因 为 他 们 知 道 他 看 到 他 们 。
问 题
1 第 三 天 发 生 何 事 使 到 士 兵 害 怕 ?
2 来 到 坟 前 的 妇 女 , 看 到 坟 墓 有 什 么 异 样 ?
3 彼 得 听 闻 身 体 不 在 坟 内 , 他 怎 样 做 ?
4 有 一 个 妇 女 告 诉 门 徒 说 她 看 到 活 的 耶 稣 , 门 徒 相 信 她 吗 ?
5 门 徒 为 什 么 把 屋 子 的 门 关 闭 ?
6 门 关 闭 后 , 谁 在 屋 子 里 向 门 徒 显 现 ?
7 门 徒 看 到 耶 稣 为 什 么 害 怕 ?
8 耶 稣 如 何 使 门 徒 明 白 他 不 是 鬼 魂 ?
9 耶 稣 对 他 的 死 和 再 活 过 来 有 什 么 话 说 ?
10 耶 稣 吩 咐 门 徒 做 什 么 ?

9 What did Jesus say about his death and coming back to life again?
10 What did Jesus tell the disciples to do?
11 Who are the people who are forgiven?
12 What did Jesus say about power?
13 For how many days did the risen Jesus
appear to the people?
14 Who would send the Holy Spirit?
15 How would the Holy Spirit help the disciples when Jesus left them?
16 Where did Jesus go up to heaven?
17 Why were the disciples not sad when Jesus left them to go to heaven?
Read Matthew 28:1-4; Luke 24:1-12, 36-53; Mark 16:9-11 and John 20:19-20
11 什 么 人 可 以 得 到 赦 免 ?
12 关 於 权 柄 耶 稣 有 什 么 话 说 ?
13 复 活 的 耶 稣 向 人 显 现 了 多 少 天 ?
14 谁 差 遣 圣 灵 ?
15 耶 稣 离 地 后 , 圣 灵 要 如 何 帮 助 门 徒 ?
16 耶 稣 从 何 处 升 天 ?
17 耶 稣 升 天 离 别 门 徒 , 门 徒 为 什 么 不 感 忧 伤 ?
请 看 马 太 福 音 28:1-4; 路 加 福 音 24:1-12, 36-53; 马 可 福 音 16:9-11 和 约 翰 福 音 20:19-20 节

12 (twelve) ─ When the Holy Spirit Came 当圣灵降临时
(a) Vocabulary: 生 词
angry
believed
brought
can
恼 怒
相 信 了
使 / 令
能 够
forever
full
happen
happened
永 远
充 满
发 生
发 生
heard
joy
killed
made
听 到 了
喜 乐
杀 害 了
造 / 做
might
promised
sent
sound
可 以
允诺/应许
差 遣
声 音
stop
talking
together
wrong
禁止/阻止
在 谈 话
在 一 起
犯过/错事
12 (twelve) – When The Holy Spirit Came
Peter and Jesus’ other disciples were together in a house in the city. They prayed to God. They prayed for many days.
One day, suddenly, they heard a sound. The sound came from heaven. Suddenly they were full of joy. They were very happy and talked and talked about God. People looked at them and said, “What has happened?”
Peter stood up. Jesus’ enemies were with the people but Peter was not afraid. He knew that what Jesus had promised had happened. He knew God had sent the Holy Spirit into him and into Jesus’ other disciples.
Peter said. “This is what God said would happen. He said he would send the Holy Spirit to give us power to tell people about Jesus. You nailed Jesus to a cross of wood. You killed him. God has brought him up from the dead. God has made him alive. Jesus is in heaven with God, and has sent the Holy Spirit to be in us. Jesus said that it would happen and it has happened.”
The people were afraid. They thought. “We have
第 十 二 课 当 圣 灵 降 临 时
彼 得 和 耶 稣 的 其 他 门 徒 聚 集 在 城 的 一 间 屋 子 里 。 他 们 向 上 帝 祷 告 , 祷 告 了 多 天 。
有 一 天 , 突 然 他 们 听 到 响 声 , 声 音 从 天 上 来 , 他 们 就 突 然 间 充 满 了 喜 乐 。 他 们 非 常 快 乐 , 不 断 述 说 关 於 上 帝 的 事 。 围 观 旳 人 望 着 他 们 问 道 : “ 发 生 了 什 么 事 了 ? ”
彼 得 站 起 来 。 耶 稣 的 敌 人 在 人 群 当 中 , 可 是 彼 得 并 不 害 怕 。 他 知 道 耶 稣 所 应 许 的 已 经 应 验 了 。 他 知 道 上 帝 已 经 差 遣 圣 灵 到 他 和 耶 稣 的 其 他 门 徒 里 面 。
彼 得 说 : “ 这 就 是 上 帝 说 要 发 生 的 事 。 祂 说 祂 要 差 遣 圣 灵 给 我 们 能 力 向 人 讲 说 耶 稣 的 事 情 。 你 们 把 耶 稣 钉 在 木 头 十 字 架 上 , 是 你 们 杀 害 了 他 , 上 帝 却 使 他 从 死 里 复 活 。 上 帝 使 耶 稣 活 过 来 。 现 在 耶 稣 是 在 天 上 与 上 帝 同 在 , 并 且 他 已 把 圣 灵 差 遣 给 我 们 。 耶 稣 曾 说 会 有 这 事 ,

killed Jesus. God has made him alive again, and God is angry with us.” They said to Peter, “What can we do? How can God forgive us?”
Peter said, “Be sad that you are not good. Believe in Jesus, tell people you believe in him, and God will send the Holy Spirit into you.”
The people saw that Peter and Jesus’ other disciples were full of joy and were not afraid. Many of the people believed. They prayed to God. They were sad because they were not good. They believed in Jesus. When they knew they had done wrong they were sad. When they knew God had forgiven them, they were happy. They went away from Jesus’ enemies and went to Jesus’ disciples.
Jesus’ enemies were very angry. They killed some of the people who believed in Jesus, but they were not able to stop people from talking about Jesus. People who believed went to other places and said, “God loves people. Because God loves people he sent Jesus. Jesus is from God. Believe in Jesus. He died that we might be forgiven, he died to make us good. He came to life again, to make us good and happy, and that we might go to be with God forever.”
Questions
1 What did Peter and the other disciples of Jesus hear after they had prayed together for many days?
2 How did they feel and what did they do after they heard that sound?
3 Was Peter afraid when he stood up to speak to the people among whom were Jesus’ enemies?
4 Peter knew what Jesus had promised had happened, what was that promise?
5 What would the Holy Spirit give to the disciples?
6 Where is Jesus now?
7 Who lives in us as God?
8 Why did the people who listened to Peter
feel God was angry with them?
9 What did they ask Peter?
现 在 事 情 发 生 了 。 ” 听 道 的 人 害 怕 起 来 , 他 们 想 : “ 我 们 杀 害 了 耶 稣 。 上 帝 使 他 活 过 来 , 上 帝 是 恼 怒 我 们 了 。 ” 他 们 对 彼 得 说 : “ 我 们 要 怎 样 做 ? 怎 样 可 以 使 上 帝 赦 免 我 们 呢 ? ”
彼 得 说 : “ 要 为 你 们 的 不 好 而 忧 伤 。 要 相 信 耶 稣 并 且 对 人 说 你 们 相 信 他 , 这 样 上 帝 就 会 差 遣 圣 灵 给 你 们 。 ”
人 群 看 到 彼 得 和 耶 稣 的 其 他 门 徒 充 满 了 喜 乐 而 且 不 畏 惧 , 其 中 就 有 很 多 人 相 信 。 他 们 向 神 ( 上 帝 ) 祷 告 。 他 们 为 自 己 过 去 的 不 好 而 忧 伤 。 他 们 相 信 耶 稣 。 每 当 他 们 知 道 自 己 犯 了 错 , 他 们 就 忧 伤 。 当 他 们 知 道 上 帝 赦 免 了 他 们 , 他 们 就 快 乐 。 他 们 离 开 了 耶 稣 的 敌 人 , 去 跟 耶 稣 的 门 徒 在 一 起 。
耶 稣 的 敌 人 很 生 气 。 他 们 杀 了 一 些 相 信 耶 稣 的 人 , 可 是 他 们 不 能 制 止 人 谈 论 耶 稣 。 相 信 的 人 到 别 的 地 方 去 对 人 说 : “ 神 ( 上 帝 ) 爱 人 。 因 为 神 爱 人 , 所 以 祂 差 遣 了 耶 稣 。 耶 稣 是 从 神 来 的 。 要 相 信 耶 稣 。 他 死 是 要 叫 我 们 的 罪 得 到 赦 免 。 他 死 是 要 使 我 们 从 坏 变 好 。 他 活 过 来 是 要 使 我 们 有 从 善 良 而 来 的 喜 乐 , 好 叫 我 们 可 以 去 永 远 与 神 在 一 起 。 ”
问 题
1 彼 得 和 耶 稣 的 其 他 门 徒 一 同 祷 告 多 天 后 听 到 什 么 ?
2 他 们 听 到 那 声 响 后 有 什 么 感 觉 和 表 现 ?
3 当 彼 得 站 起 来 向 有 耶 稣 的 敌 人 在 场 的 人 群 讲 话 时 , 他 害 怕 吗 ?
4 彼 得 知 道 耶 稣 所 应 许 的 应 验 了 , 那 应 许 是 什 么 ?
5 圣 灵 给 门 徒 什 么 ?
6 耶 稣 现 在 在 哪 里 ?
7 住 在 我 们 里 面 叫 我 们 认 识 神 的 是 谁 ?

10 How did Peter answer them?
11 What did the people do when they believed in Jesus?
12 What made the people who believed in Jesus sad and what made them happy?
13 What did the enemies of Jesus do to stop people from talking about Jesus?
14 What did the people who believed in Jesus do when Jesus’ enemies tried to stop them from talking about Jesus?
Read The Acts Of The Apostles 1:12-14; 2:1-47; and 8:1-4
8 听 彼 得 讲 道 的 人 为 何 觉 得 神 恼 怒 他 们 ?
9 他 们 问 彼 得 什 么 ?
10 彼 得 如 何 答 复 他 们 ?
11 相 信 耶 稣 的 人 向 谁 祷 告 ?
12 什 么 使 信 耶 稣 的 人 忧 伤 ? 什 么 使 他 们 喜 乐 ?
13 耶 稣 的 敌 人 如 何 制 止 人 谈 论 耶 稣 ?
14 耶 稣 的 敌 人 要 制 止 信 耶 稣 的 人 谈 论 耶 稣 , 信 耶 稣 的 人 怎 样 做 ?
请 看 使 徒 行 传 1:12-14; 2:1-47; 和 8:1-4 节
The Good News English Course
好消息英語課程
The Good Father 好父親
(English Reader Level 1 第一級讀本)

อ่านเพิ่มเติม

The First man
The First Woman
Jesus’ Words Come True
Name Him Jesus
Name Him John

The Good News English Course
好消息英語課程
The Good Father 好父親
(English Reader Level 1 第一級讀本)

Jan 262011
 

南方群星大拜年(2011) 庆团圆+新年皆大欢喜+大肥年+快乐的新年

 • 新年联欢会 [xīnniánliánhuānhuì] งานเลี้ยงฉลองปีใหม่
 • 联欢晚会 [liánhuānwǎnhuì] งานเลี้ยงฉลองตอนเย็น
 • 联欢会 [liánhuānhuì] งานเลี้ยงฉลอง
 • 皆大欢喜  Jiē dà huān xǐ    ดีอกดีใจกันทุกคน
 • 新年快乐 xīnniánkuàilè  สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่
 • 恭贺新禧gōnghèxīnxī สวัสดีปีใหม่
 • 新正如意 xīnzhèngrúyì สมปรารถนาในวันปีใหม่
 • 新年发财 xīnniánfācái ปีใหม่ร่ำรวย
 • 喜气临门 xǐqìlínmén พบแต่ความยินดีปรีดา
 • 万事如意 wànshìrúyì  สมหวังทุกประการ
 • 年年如意 niánniánrúyì สมหวังตลอดไป
 • 岁岁平安  suìsuìpíngān ปลอดภัยทุกปี
 • 欣欣向荣 xīnxīnxiàngróng เจริญเฟื่องฟู
 • 希望你玩得高兴 xīwàng nǐwándegāoxìng  หวังว่าเที่ยวอย่างสนุกสนาน
 • 祝你好运 zhùnǐhǎoyùn     ขอให้โชคดี
 • 祝你幸福 zhùnǐxìng fú ขอให้มีความสุข
 • 祝你成功 zhùnǐchénggōng  ขอให้ประสบความสำเร็จ
 • 祝你身心愉快 zhù    nǐshēnxīnyúkuài ขอให้สุขกายสบายใจ
 • 祝你万事如意 zhùnǐwànshìrúyì   ขอให้สมปรารถนาทุกประการ
 • 祝你全家幸福 zhùnǐquánjiāxìngfú ขอให้ครอบครัวของคุณมีความสุขมากๆ
 • 祝你工作顺利 zhùnǐgōngzuòshùnlì ขอให้การงานราบรื่น
 • 祝你身心健康 zhùnǐshēnxīnjiànkāng ขอให้ร่างกายแข็งแรง
 • 祝你生活幸福 zhùnǐshēnghuóxìngfú ขอให้มีความสุขในชีวิต
 • 祝你学习进步 zhùnǐxuéxíjìnbù ขอให้ก้าวหน้าในการเรียน
 • 祝你事业发达 zhùnǐshìyèfādá ขอให้เจริญรุ่งเรืองในงานอาชีพ
 • 祝你生意兴隆  zhùnǐshēngyìxīnglóng ขอให้ทำมาค้าขึ้น
 • 祝你福如东海,寿比南山 zhùnǐfúrúdōnghǎishòubǐnánshān    ขอให้มีโชคลาภวาสนามากๆ อายุยืนยาว
Click to listen highlighted text!