Jan 292011
 

เรามาทำความรู้จักกับศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรากันดีกว่าครับ

 • 用户名 [yònghùmíng] ชื่อผู้ใช้
 • 新会员注册 [xīnhuìyuánzhùcè] ลงทะเบียนสมาชิกใหม่
 • 加入会员 [jiārùhuìyuán] สมัครสมาชิก
 • 电子信箱 [diànzixìnxiāng] อีเมล
 • 检查电子信箱是否重复 [jiănchádiànzixìnxiāngshìfóuchóngfù] ตรวจสอบอีเมลว่าซ้ำหรือไม่
 • 会员密码 [huìyuánmìmă] รหัสสมาชิก
 • 确认密码 [quèrènmìmă] ยืนยันรหัส
 • 我接受 [wŏjiēshòu] ฉันยอมรับ(ตามเงื่อนไข)
 • 资料正确吗? [zīliàozhèngquè ma] ข้อมูลถูกต้องหรือไม่
 • 登入 [dēngrù] เข้า
 • 会员登入 [huìyuándēngrù] สมาชิกล๊อกอินเข้าใช้งาน
 • 密码 [mìmă] รหัสผ่าน
 • 忘记密码 [wàngjìmìmă] ลืมรหัสผ่าน
 • 验登码 [yàndēngmă] รหัสยืนยัน (ป้องกันสแปม)
 • 网吧 [wǎngba] อินเตอร์เน็ตคาเฟ่
 • 网恋 [wǎngliàn] ความรักที่เกิดจากการพบกันในอินเตอร์เน็ต
 • 网友 [wǎngyǒu] เพื่อนที่พบกันบนอินเตอร์เน็ต
 • 网虫 [wǎngchóng] หนอนอินเตอร์เน็ต..ผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นอินเตอร์เน็ต
 • 网民 [wǎngmín] ลูกค้าอินเตอร์เน็ต
 • 互联网 [hùliánwǎng] อินเตอร์เน็ต
 • 因特网 [yīntèwǎng] อินเตอร์เน็ต (เลียงเสียง)
 • 网络 [wǎngluò] โครงข่าย (network)
 • 联网 [liánwǎng] โครงข่าย(network)
 • 网路 [wǎnglù] โครงข่าย(network)
 • 上网 [shàngwǎng] ท่องเน็ต
 • 网站 [wǎngzhàn] เว็บไซต์ (web site)
 • 通用分组无线业务 [tōngyòngfēnzǔwúxiànyèwù], [港]通用分组无线电讯服务 : ระบบ GPRS (general packet radioservice)
 • 分组 [fēnzǔ] แบ่งเป็นกลุ่ม
 • 无线 [wúxiàn] ไร้สาย
 • 环球定位系统 [huánqiúdìngwèixìtǒng], [港]全球定位系统 : ระบบ GPS (global positioning system)
 • 环球 [huánqiú] รอบโลก, ทั้งโลก
 • 定位 [dìngwèi] ตำแหน่ง, สถานที่
 • 系统 [xìtǒng] ระบบ
 • 全球 [quánqiú] ทั่วโลก
 • 本页 [běnyè] homepage, this page
 • 主页 [zhǔyè] home page
 • 域名 [yùmíng] , [台]网域名称 ชื่อโดเมน (domain name)
 • 网站域名 [wǎngzhànyùmíng] โดเมนเนมเว็บไซต์
 • 连接 [liánjiē] ,链接 [liànjiē] , [台]连结 [liánjié] , [港]联线 [liánxiàn] : ลิงค์, เชื่อมต่อ (link, join, connect)
 • 断链 [duànliàn] การเชื่อมต่อถูกตัด (broken link)
 • 热链接 [rèliànjiē], [港]热连结 [rèliánjié] : ลิงค์ที่ได้รับความนิยม (hot link)
 • 万维网 [wànwéiwǎng] :  World Wide Web (WWW)
 • 因特网浏览器 [yīntèwǎngliúlǎnqì] ;微软网页浏览器 : Internet Explorer
 • 微软 [wéiruǎn] ไมโครซอฟท์
 • 网页 [wǎngyē] หน้าเว็บ
 • 电话 [diànhuà] โทรศัพท์
 • 互联网服务提供商 [hùliánwǎngfúwùtígǒngshāng],因特网服务提供商, [港]互 :  ISP (Internet service provider)
 • 提供 [tígōng] เสนอ, เสนอให้
 • 博客 [bó kè] บล็อก, blogger, blogs
 • 电邮 (电子邮件) [diànyóu] อีเมล์, e-mail(electronic mail)
 • 电子邮件 [diànzǐyóujiàn] อีเมล์, electronic mail (E-mail).
 • 网络游戏 [wǎngluòyóuxì] เกมออนไลน์ (online game)
 • 游戏 [yóuxì] เกม
 • 查找文件 [cházhǎowénjiàn] หาไฟล์ (find file)
 • 查找 [cházhǎo] ค้นหา (search)
 • 查看 [chákàn] ดู, ตรวจสอบ
 • 搜索 [sōusuǒ] ค้นหา
 • 搜索引擎 [sōusuǒyǐnqíng] เครื่องมือค้นหา (Search Engine)
 • 引擎 [yǐnqíng] เครื่องยนต์ (engine)
 • 登录 [dēnglù] Login
 • 注册 [zhùcè] ลงทะเบียน, register, login, sign in
 • 高亮 [gāoliàng] Highlight
 • 刷新 [shuāxīn] refresh
 • 恢复 [huīfù] ฟื้นฟู, renew; recover; restore
 • 新建 [xīnjiàn] สร้างใหม่
 • 新建窗口 เปิดหน้าต่างใหม่ (new window)
 • 停止 [tíngzhǐ] หยุด, ยกเลิก
 • 下一个 next
 • 上一个 last,previous
 • 工具栏 [gōngjùlán] แถบเครื่องมือ, toolbar, tool bar
 • 菜单栏 [càidānlán] แถบเมนู, menu bar
 • 菜单 [càidān] เมนู, menu
 • 状态栏 [zhuàngtàilán] แถบสถานะ, status bar
 • 状态 [zhuàngtài] สภาพ, สถานการณ์
 • 源代码 [yuándàimǎ] รหัสต้นฉบับ, SC(source code)
 • 下载 [xiàzài] ดาว์นโหลด
 • 上载 [shàngzǎi], [港]上传 [shàngchuán] upload
 • 鼠标 [shǔbiāo] mouse cursor.
 • 鼠标右键 [sshǔbiāoyòujiàn] ปุ่มขวาของเมาท์
 • 单击 [dānjī] click
 • 双击 [shuāngjī] double click
 • (网页)点击数 [diǎnjíshǔ], [港]阅读次数 hits
 • 点击 [diǎnjí] คลิก (web link).
 • 提示 [tíshì]  point out; prompt.
 • 提交 [tíjiāo] เสนอให้, submit, submitto
 • 最小化 [zuìxiǎohuà] ย่อเล็กลง, minimize
 • 最小 [zuìxiǎo] เล็กสุด
 • 最大化 [zuìdàhuà] ขยายใหญ่ขึ้น, to maximize
 • 锁定 [suǒdìng] ล๊อก, lock
 • 预览 [yùlǎn] ดูผลลัพท์ก่อน, preview
 • 缩放 [suōfàng] ขยาย, zoom
 • 较大 [jiàodà] ขยายใหญ่ขึ้น
 • 缩小 [suōxiǎo] ย่อลง
 • 网关 [wǎngguān], [台]闸道器 [zhádàoqì], [港]网闸 [wǎngzhá],通讯闸 [tōngxùnzhá] : เกทเวย์,  gateway
 • 局域网 [júyùwǎng], [台]区域网路 [qūyùwǎnglù], [港]地区网络 [dìqūwǎnglù] :  โครงข่ายแลน, LAN (Local Area Network)
 • 地区 [dìqū] พื้นที่
 • 城域网 [chéngyùwǎng] โครงข่ายแมน, MAN(metropolitan area network)
 • 广域网 [guǎngyùwǎng]  โครงข่ายแวน, WAN (WideAreaNetwork)
 • 远程网 [yuǎnchéngwǎng] telenet
 • 远程 [yuǎnchéng] ระยะไกล
 • 以太网 [yǐtàiwǎng] อีเทอร์เน็ต, Ethernet
 • 调制解调器 [tiáozhìjiědiàoqì] โมเด็ม, modem (modulator-demodulator)
 • 在线 [zai4 xian4], 联机, [港]连线, [台]线上,在线 ออนไลน์ (Online)
 • 下线 [xia xian] ออฟไลน์ (off-line)
 • 脱机 [tuōjī],离线 [líxiàn], [港]离机 [líjī] off-line
 • 脱机工作 [tuōjīgōngzuò] ใช้งานแบบออฟไลน์, off-line working
 • 同步 [tóngbù] จังหวะเดียวกัน
 • 格式化 [géshìhuà] ฟอร์แมท (to format)
 • 安全格式化 [ānquángéshìhuà] ฟอร์แมทแบบปลอดภัย (safe format)
 • 安全 [ānquán] ปลอดภัย
 • 装置 [zhuāngzhì] ติดตั้ง
 • 信息 [xìnxī] ข่าวสาร
 • 传递 [chuándì] ส่ง
 • 消息 [xiāoxi] ข่าวคราว
 • 讯息 [xùnxī] ข้อความ
 • 传输 [chuánshū] การส่งผ่าน (transmission)
 • 超文本置标语言 [chāowénběnzhìbiāoyǔyán],超文本标记语言,超文本标 : ภาษา HTML (hypertext markup language)
 • 超文本 [chāowénběn] hypertext
 • 标语 [biāoyǔ] สโลแกน (slogan)
 • 标记 [biāojì] สัญลักษณ์
 • 语言 [yǔyán] ภาษา
 • 爪哇语言 [zhǎowāyǔyán] ภาษาจาวา (Java)
 • 全局 [quánjú],整体 [zhěngtǐ], [台]通用 [tōngyòng],总体 [zǒngtǐ] : ทั่วโลก (global)
 • 全局 [quánjú] ทุกสถานการณ์
 • 整体 [zhěngtǐ] ทั้งหมด
 • 通用 [tōngyòng] ใช้กันทั่วไป
 • 总体 [zǒngtǐ] ทั้งหมด
 • 防 火墙 [fánghuǒqiáng],隔离墙 [gélíqiáng], [港]火墙 [huǒqiáng] : firewall คือเทคโนโลยีที่ช่วยกันผู้บุกรุก ทั้งจากอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอื่นๆ ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลบนเครื่องพีซีของคุณ โดยการกรองข้อมูลทั้งหมดที่ไหลเข้าหรือออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 • 防火 [fánghuǒ] ป้องกันไฟ
 • 隔离 [gélí] เก็บให้ห่าง
 • 火墙 [huǒqiáng] กำแพงที่มีช่องระบายความร้อน
 • 程序 [chéngxù] ขั้นตอน, เขียนโปรแกรม
 • 对话框 [duìhuàkuàng],对话窗口 [duìhuàchuāngkǒu] : dialog box
 • 对话 [duìhuà] สนทนา (dialogue)
 • 窗口 [chuāngkǒu] หน้าต่าง
 • 文件 [wénjiàn] เอกสาร, ไฟล์
 • 托盘 [tuōpán] stock, tray (文件盒)
 • 帮助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ
 • 工具 [gōngjù] เครื่องมือ
 • 收藏 [shōucáng] เก็บสะสม
 • 收藏夹 [shōucángjiá] คั่นหน้าเว็บ (favorite)
 • 向导 [xiàngdǎo] แนะนำ (guide, wizard)
 • 网络社区 สังคมออนไลน์ (online community)
 • 社区 [shèqū] สังคม
 • 机工 [jīgōng] ช่างเครื่อง (mechanic; machinist)
 • 离线浏览 [líxiànliúlǎn] off-line browser
 • 浏览 [liúlǎn] ดูผ่านๆ ดูคร่าวๆ
 • 关闭 [guānbì] ปิด, ปิดเครื่อง (close down; shut down, turn off)
 • 退出 [tuìchū] ออก (quit, exit) : ถอนออกจาก
 • 拖动 [tuōdòng] ลาก ,drag
 • 设置 [shèzhì] ติดตั้ง
 • 安装 [ānzhuāng] ติดตั้ง
 • 卸载 [xièzài],移除 [yíchú],删除 [shānchú] : uninstall
 • 创建 [chuang jian] สร้าง, เซ็ทอัพ
 • 输入 [shūrù] import; input.
 • 键入 [jiànrù] enter, typing, key in, input
 • 协议 [xiéyì] ยินยอม, ข้อตกลง
 • 协定 [xiédìng] ข้อตกลง
 • 漫游 [mànyóu] โรมมิ่ง (roaming) : ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง
 • 移动 [yídòng] เคลื่อนย้าย
 • 行动 [xíngdòng] เคลื่อนที่
 • 设备 [shèbèi] อุปกรณ์
 • 流动 [liúdòng] เคลื่อนที่
 • 镜像 [jìngxiàng], [港]对映 [duìyìng] mirror ให้ดู 镜像站
 • 镜 像站 [jìngxiàngzhàn], [港]映照网站 [yìngzhàowǎngzhàn],对映站 [duìyìngzhàn] :  Mirror Site หมายถึง Web site หรือกลุ่มของไดร์บนเครื่องแม่ข่ายที่ได้รับการก๊อปปี้ไปยังเครื่องแม่ข่าย อื่น เพื่อลดการหนาแน่นของเครือข่าย เพื่อทำให้สามารถเข้าถึง Web Site หรือการ Download ไฟล์ทำให้รวดเร็วขึ้น Mirror Site เป็นการสร้าง Replication จากเว็บต้นแบบและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อทำให้มีข้อมูลกับต้นแบบ โดยปกติ Mirror site สามารถเข้าถึงได้เร็วกว่า เช่น ผลจากระยะทาง
 • 映照 [yìngzhào] ส่อง
 • 无线电 [wúxiàndiàn] วิทยุ
 • 服务 [fúwù] ให้บริการ
 • 索引 [suǒyǐn],指标 [zhǐbiāo] ดัชนี (index)
 • 指标 [zhǐbiāo] เป้า, โควตา, ดัชนี
 • 标题 [biāotí] หัวข้อ
 • 脚注 [jiǎozhù] ให้คำอธิบายเพิ่มเติม (footnote)
 • 引导 [yǐndǎo] บูท boot หรือการบู๊ตเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการโหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์, นำ, พา
 • 业务 [yèwù] กิจการ, ธุรกิจ
 • 光缆 [guānglǎn] สายใยแก้วนำแสง (fiber optic cable)
 • 电子图书 [diànzǐtúshū] หนังสืออีเล็คทรอนิคส์ (e-book)
 • 电子 [diànzǐ] อีเล็คตรอน
 • 图书 [túshū] หนังสือ
 • 电子政务 [diànzǐzhèngwù],电子政府 [diànzǐzhèngfǔ], [台]电子化政府  : e-government
 • 政务 [zhèngwù] กิจการงานของรัฐบาล
 • 政府 [zhèngfǔ] รัฐบาล
 • 电子期刊 [diànzǐqīkān] นิตยสารอีเล็คทรอนิคส์ (e-journal)
 • 期刊 [qīkān] นิตยสาร,วารสาร
 • 编辑程序,编辑器, [台]编辑器,编排程序 บรรณาธิการ (editor)
 • 编辑 [biānjí] เรียบเรียง,แก้ไขใหม่
 • 编排 [biānpái] จัดเรียง (arrange; lay out)
 • 数码 [shùmǎ] ตัวเลข, จำนวน
 • 影像 [yǐngxiàng] ภาพ
 • 缓存器 [huǎncúnqì], [台/港]缓冲器 [huǎnchōngqì] : buffer (buffer เป็นพื้นที่ร่วมของข้อมูลสำหรับฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมในการทำงานที่มีความเร็วไม่เท่ากัน หรือความสำคัญที่ต่างกัน buffer ยินยอมให้อุปกรณ์หรือกระบวนการนั้นทำงานโดยอิสระ)
 • 总线 [zǒngxiàn],汇流排 [huìliúpái] bus เป็นเส้นทางของการส่งผ่านสัญญาณทั้งเข้าและออกของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์
 • 汇流 [huìliú] การไหลมาบรรจบกัน การไหลมารวมกัน
 • 带宽 [dàikuān] ,通讯频带 [tōngxùnpíndài]], [台/港]频宽 [pínkuān] :  bandwidth
 • 通讯 [tōngxùn] การติดต่อสื่อสาร
 • 频带 [píndài] ความถึ่ (คลื่น)
 • 宽带 [kuāndài], [台/港]宽频 [kuānpín] :  บรอดแบนต์, broadband
 • 基带 [jīdài], [台/港]基频 [jīpín] : เบสแบนด์, baseband
 • 位,比特 [bǐtè] , [台]位元 [wèiyuán],数元 [shùyuán] : บิต, bit
 • 字节 [zìjié] , [台]位元组 [wèiyuánzǔ],数元组 [shùyuánzǔ] :  ไบท์ (byte)
 • 千兆位 [qiānzhàowèi] จิกะบิต, gigabit
 • 千兆字节 [qiānzhàozìjié], [台]亿位元组, [港]京字节,十亿字节 จิกะไบต์, gigabyte
 • 称为 [chēngwéi] hight; intitule.
 • 小型化 [xiǎoxínghuà] ลดขนาดลงมา (downsizing; miniaturization)
 • 电路 [diànlù] วงจรไฟฟ้า
 • 印制 [yìnzhì] แผ่นวงจร (printed circuit)
 • 印刷 [yìnshuā] ปริ้น (printing)
 • 印制电路板 [yìnzhìdiànlùbǎn] แผ่นปริ้น หรือแผ่นวงจร (PCB(Printed circuit board))
 • 缩写 [suōxiě] เขียนแบบย่อ
 • 升级 [shēngjí] เลื่อนขึ้น, เลื่อนตำแหน่ง
 • 搜狗 [Sōugǒu] Sogou เป็นเครื่องมือค้นหาข้อมูลของจีน (Chinese search engine)
 • 高速 [gāosù] ความเร็วสูง (high speed)
 • 浏览器 [liúlǎnqì] browser
 • 工作组, [台/港] 工作群组 workgroup
 • 工作 [gōngzuò] ทำงาน
 • 供应 [gōngyìng] จัดเสนอให้
 • 互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 : Internet Protocol (กฎเกณฑ์การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต)
 • 论坛 [lùntán] Forum (เวทีการอภิปราย เวทีการโต้วาที)
 • 互联网协议,网际协议, [台]网际网路协定,网际协定, [港]联网协定 :  IP (Internet Protocol)
 • 互联网协议地址 [hùliánwǎngxiéyìdìzhǐ] : IP address
 • 地址 [dìzhǐ] ที่อยู่, address
 • 评论 [pínglùn] วิพากษ์วิจารณ์, comment on
 • 报告 [bàogào] รายงาน
 • 错误 [cuòwù] ผิด, ผิดผลาด
 • 差错 [chācuò] ผิดผลาด, error
 • 误差 [wùchā] error
 • 反馈 [fǎnkuì] feedback
 • 建议 [jiànyì] คำแนะนำ
 • 用户 [yònghù] ผู้ใช้
 • 用户体验 [yònghùtǐyàn] ประสบการณ์ผู้ใช้, user experience
 • 体验 [tǐyàn] ประสบการณ์
 • 改进 [gǎijìn] ประปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
 • 计划 [jìhuà] plan; project; program; map out.
 • 程序 [chéngxù], [台]程式 โปรแกรม, ขั้นตอน (program,procedure,routine)
 • 程式 [chéngshì] form; pattern; formula.
 • 关于 [guānyú] เกี่ยวกับ
 • 基于 [jīyú] because of; in view of; on account of.
 • 微软公司 [wéiruǎngōngsī] : Microsoft corporation
 • 跨国 [kuàguó] ข้ามชาติ
 • 免费软件 [miǎnfèiruǎnjiàn] ฟรีแวร์, freeware
 • 共享软件 [gòngxiǎngruǎnjiàn], [台]试用版软体 : shareware
 • 试用 [shìyòng] ทดลองใช้
 • 黑客 [hēikè], [台]骇客 [hàikè], [港]夺网者 [duówǎngzhě] : แฮกเกอร์, hacker
 • 源码 [yuánmǎ], [台]原始码 [yuánshǐmǎ] : source code
 • 原始 [yuánshǐ] ต้นฉบับ, )ดั้งเดิม
 • 子例程 [zǐlìchéng], [台]次常式 [cìchángshì] : subroutine
 • 源文件 [yuánwénjiàn] เอกสารต้นฉบับ, source document
 • 垃圾邮件 [lājīyóujiàn], [港]垃圾电邮 : อีเมล์สแปม, spam
 • 垃圾 [lājī] ขยะ
 • 邮件 [yóujiàn] เมล์ฺ
 • 语音识别 [yǔyīnshíbié] speech recognition
 • 语音 [yǔyīn] speech sounds; pronunciation.
 • 识别 [shíbié] distinguish; discern; spot; recognition.
 • 流式 [liúshì], [台/港]串流 [chuànliú] : streaming
 • 流媒体 [liúméitǐ], [台]串流媒体 [chuànméitǐ] : streaming media
 • 媒体 [méitǐ] สื่อ, media
 • 局部区域 [júbùqūyù] พื้นที่ท้องถิ่น
 • 局部 [júbù] เฉพาะส่วน, เฉพาะจุด, part
 • 区域 [qūyù] พื้นที่
 • 综合业务数字网 [zōnghéyèwùshùzìwǎng], [港]整合服务数 : ISDN (integrated services digital network)
 • 综合 [zōnghé] สรุป สรุปรวบยอด
 • 整合 [zhěnghé] ความสอดคล้องกัน, conformity
 • 网络计算机 [wǎngluòjìsuànjī] โครงข่ายคอมพิวเตอร์
 • 无线接入网 [wúxiànjiērùwǎng], [台]无线接取网路 [wúxiànjiēqǔwǎnglù] :  wireless access network
 • 网络 [wǎngluò] โครงข่าย, network
 • 网络管理员 [wǎngluòguǎnlǐyuán] webmaster
 • 主机托管 [zhǔjītuōguǎn], [港]网站储存服务 [wǎngzhànchǔcúnfúwù] : web hosting
 • 主机 [zhǔjī] อุปกรณ์หลัก, เครื่องยนต์หลัก
 • 托管 [tuōguǎn] มอบหมายให้จัดการดูแล
 • 储存 [chǔcún] เก็บสะสม
 • 网络连接 [wǎngluòliánjiē] การเชื่อมต่อโครงข่าย, network connect
 • 连接 [liánjiē] เชื่อมต่อ, link
 • 数据 [shùjù] data
 • 专线 [zhuānxiàn] สายสัญญาณพิเศษ
 • 通信设备 [tōngxìnshèbèi] อุปกรณ์การสื่อสาร
 • 通信 [tōngxìn] ติดต่อกันทางจดหมาย
 • 地理位置 [dìlǐwèizhi] geographic location [position]
 • 地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์
 • 位置 [wèizhi] ตำแหน่งที่อยู่
 • 功能 [gōngnéng] ฟังก์ชั่น
 • 娱乐 [yúlè] ความบันเทิง
 • 蓝牙 [lányá] บลูทูธ, bluetooth
 • 谷歌 [gǔgē] Google
 • 搜索器,搜索引擎, [台]搜寻器,搜寻引擎 : search engine
 • 搜寻 [sōuxún] ค้นหา
 • 服务器 [fúwùqì] server
 • 撤消 [chèxiāo] ยกเลิก, Undo
 • 剪切 [jiǎnqiè] ตัด, cut
 • 剪贴板 [jiǎntiēbǎn] คลิปบอร์ด, clipboard
 • 剪贴 [jiǎntiē] ตัดและแปะ ,clip and paste
 • 复制 [fùzhì] ทำซ้ำ
 • 粘贴 [zhāntiē] ติด, แปะ
 • 删除 [shānchú] ลบ
 • 去除 [qùchú] กำจัดออกไป
 • 全选 [quánxuǎn] เลือกทั้งหมด
 • 保存 [bǎocún] เซฟ, เก็บรักษา
 • 保持 [bǎochí] รักษาให้คงอยู่ต่อไป
 • 另存为 [lìngcúnwéi] เซฟเป็น, save as
 • 当前 [dāngqián] ปัจจุบัน
 • 表单 [biǎodān] แบบฟอร์ม
 • 填写 [tiánxiě] กรอกข้อมูล
 • 首页 [shǒuyè] home page
 • 网页 [wǎngyē] webpage
 • 当前页 [dāngqiányè] หน้าปัจจุบัน, current page
 • 页面 [yèmiàn] web page
 • 简易 [jiǎnyì] ง่ายๆ
 • 聚合 [jùhé] ชุมนุม, รวมตัวกัน
 • 联合 [liánhé] ร่วมกัน
 • 机制 [jīzhì] ผลิตด้วยเครื่องจักร
 • 简单 [jiǎndān] ง่ายๆ
 • 分类 [fēnlèi] แยกประเภท
 • 小组 [xiǎozǔ] กลุ่มเล็ก
 • 百科 [bǎikē] สารานุกรม, encyclopedia, cyclopedia
 • 建站 [jiànzhàn] site|wordpress
 • 手机 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
 • 更多 [gèngduō] ยิ่งขึ้น
 • 热 [rè] ร้อน, กำลังได้รับความนิยม
 • 词条 [cítiáo] Eintragung|vocabulary entry|terms
 • 图片 [túpiàn] รูปภาพ
 • 图形交换格式 [túxíngjiāohuàngéshì] :  GIF (graphics interchange format)
 • 图形 [túxíng] กราฟ
 • 交换 [jiāohuàn] แลกเปลี่่ยน
 • 格式 [géshì] รูปแบบ
 • 联合图象专家组 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔ] ,联合图象专家组格式 [liánhétúxiàngzhuānjiāzǔgéshì] JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 • 图像 [túxiàng] รูปภาพ
 • 专家 [zhuānjiā] ผู้เชี่ยวชาญ
 • 标签 [biāoqiān] ฉลาก, label, tag
 • 后台 [hòutái] ด้านหลังของเวทีอุปมาว่า ผู้อยู่เบื้องหลัง
 • 背景 [bèijǐng] ฉาก, เบื้องหลัง, background
 • 添加到 [ti_n ji_ dao] เพิ่มเข้าไป
 • 链接地址 ที่อยู่ในการเชื่อมต่อ
 • 链接 [liànjiē] เชื่อมต่อ
 • 添加 [tiānjiā] เพิ่ม
 • 添加到 [tiānjiādào] เพิ่ม
 • 所有 [suǒyǒu] ทั้งหมด
 • 整理 [zhěnglǐ] จัดเก็บให้เป็นระเบียบ, จัดให้เป็นระเบียบ
 • 导入 [dǎorù] นำ
 • 导出 [dǎochū] นำออก, ได้รับ
 • 命令行 [mìnglìngxíng] บรรทัดรับคำสั่ง ,command line
 • 命令 [mìnglìng] คำสั่ง, order; command
 • 回车 [huíchē] return, carriage return
 • 解决 [jiějué] แก้ไข, solve, resolve
 • 任务管理 [rènwùguǎnlǐ] task management
 • 任务 [rènwù] หน้าที่, ภาระกิจ
 • 管理 [guǎnlǐ] จัดการ
 • 论坛 [lùntán] forum
 • 操纵 [cāozòng] ควบคุม
 • 阅读 [yuèdú] อ่าน
 • 次数 [cìshù] จำนวนครั้ง, ความถึ่
 • 状态 [zhuàngtài] สเตตัส, สถานะ
 • 最受欢迎 [zuìshòuhuānyíng] ได้รับความนิยมสูงสุด
 • 受欢迎 [shòuhuānyíng] ยินดีต้อนรับ
 • 皮肤 [pífū] สกิน ,skin
Jan 292011
 

อักษรจีนเลียงเสียง

อักษรจีนเลียนเสียง หรือคำที่ยืมมาจากภาษาอื่น  โดยเป็นการยืมมาทั้งความหมายและเสียงอ่าน ภาษาจีนมีการยืมคำมาจากภาษาอื่นมากมาย ตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่น ภาษาจีนก็เริ่มมีการยืมคำมาจากภาษาของชนกลุ่มน้อย หลังจากที่ศาสนาพุทธเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีน ก็เริ่มปรากฎคำยืมจากภาษาสันสกฤต เมื่อเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ คำยืมในภาษาจีนส่วนใหญ่มาจากภาษาตะวันตกและภาษาญี่ปุ่น

คำยืมต่าง ประเทศในภาษาจีนส่วนใหญ่ใช้การแปลทับเสียง(音译) การแปลทับเสียง หมายถึง การแปลคำของภาษาหนึ่งโดยใช้คำของอีกภาษาหนึ่งซึ่งมีเสียงเหมือนหรือใกล้ เคียงกัน การแปลเช่นนี้สะดวกและง่ายที่สุด เพราะไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบและรูปแบบของคำ แค่แปลเสียงอ่านของคำออกมาก็พอ ดังนั้นเอกลักษณ์คำยืมของการแปลชนิดนี้จะเด่นชัดที่สุด เช่น

1. Brandy (บรั่นดี) แปลเป็น 白兰地 [bái lán dì]
2. Pingpong (ปิงปอง) แปลเป็น乒乓 [pīng pāng]
3. Nylon (ไนล่อน) แปลเป็น 尼龙 [ní lóng]
4. Soviet (โซเวียต) แปลเป็น 苏维埃 [sū wéi āi]
5. Sydney (ซิดนีย์) แปลเป็น 悉尼 [xī ní]
6. Chocolate (ช๊อกโกแล็ต) แปลเป็น 巧克力 [qiǎo kè lì]
7. Sofa (โซฟา) แปลเป็น 沙发 [shā fā]
8. Hacker (แฮ๊กเกอร์) แปลเป็น 黑客 [hēi kè]
9. Logic (ตรรกกะ) แปลเป็น 逻辑 [luó jí]
10. Radar (เรดาร์) แปลเป็น 雷达 [léi dá]
11. Pound (ปอนด์) แปลเป็น 磅 [bàng]
12. Copy (ก๊อปปี้) แปลเป็น 拷贝 [kǎo bèi]
13. Disco (ดิสโก้) แปลเป็น 迪斯科 [dī sī kē]
14. Bikini (บิกินี่) แปลเป็น 比基尼 [bǐ jī ní]
15. Microphone (ไมโครโฟน) แปลเป็น 麦克风 [mài kè fēng]
16. Motor (มอเตอร์) แปลเป็น 马达 [mǎ dá]
17. Cookie (คุ๊กกี้) แปลเป็น 曲奇 [qǔ qí]
18. Laser (เลเซอร์) แปลเป็น 镭射 [léi shè]

นอกจากนี้ยังมีการแปลทับเสียงพร้อมคำขยายความเพิ่ม(音译加注词) เช่น

1. Bar (บาร์เหล้า) แปลเป็น 酒吧 [jiǔ bā]
คำว่า酒หมายถึง เหล้า ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吧เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า bar

2. Marxism (ลัทธิมาร์กซิส) แปลเป็น 马克思主义 [mǎ kè sī zhǔ yì]
คำว่า主义หมายถึง ลัทธิ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 马克思เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Marx

3. the Czar (พระเจ้าซาร์) แปลเป็น 沙皇 [shā huáng]
คำว่า皇หมายถึง พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นในภาษาจีน 沙 เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Czar

4. Jeep (รถจี๊บ) แปลเป็น 吉普车 [jí pǔ chē]
คำว่า车หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 吉普เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Jeep

5. Rifle (ปืนไรเฟิล) แปลเป็น 来福枪 [lái fú qiāng]
คำว่า枪หมายถึง ปืน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 来福เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Rifle

6. Motorcycle (รถมอเตอร์ไซค์) แปลเป็น 摩托车 [mó tuō chē]
คำว่า车หมายถึง รถ ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 摩托เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Motor

7. Salad oil (น้ำมันสลัด) แปลเป็น 色拉油 [sè lā yóu]
คำว่า油หมายถึง น้ำมัน ซึ่งเป็นคำในภาษาจีน 色拉เป็นคำแปลทับเสียงมาจากคำว่า Salad

เนื่องจากสังคมจีนโดยทั่วไปมีค่านิยมว่าคำยืมภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาตะวันตกฟังดู
ทัน สมัย คำยืมภาษาต่างประเทศจึงเป็นที่ยอมรับได้ง่ายในภาษาพูดโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่น ส่งผลให้ภาษาจีนบางคำกำลังค่อย ๆ ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน เช่น คำว่า“袖珍”[xiù zhēn],“微型”[wēi xíng] ซึ่งหมายถึง ขนาดเล็ก ในภาษาพูดปัจจุบันนิยมใช้คำว่า“迷你”[mí nǐ](Mini)แทน หรือคำว่า “饼干” ซึ่งหมายถึง ขนมปังกรอบ นิยมใช้คำว่า“克力架”(Cracker)แทน ซึ่งถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปคงจะมีคำภาษาจีนที่ถูกคำยืมภาษาต่างประเทศทดแทน มากขึ้น

 

ตารางตัวอย่าง

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาัอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
penicillin 盘尼西林 pie card 卡片
neon 霓虹灯 nylon 尼龙 tyre (轮)胎
hula 呼啦圈 cartoon 卡通 smart 时髦
bungee 蹦极 marathon 马拉松 motor 马达
pudding 布丁 pizza 比萨饼 chocolate 巧克力
salad 沙拉 hamburger 汉堡包 sandwich 三明治
Internet 因特网 ballet 芭蕾舞 Cast 卡司
ice cream 冰激凌 clone 克隆技术 radar 雷达
tittup 踢踏舞 asprin 阿司匹林 vitamin 维他命
beer 啤酒 coffee 咖啡 sofa 沙发
poker 扑克牌 angel 安琪儿 show
jeep 吉普车 engine 引擎 romantic 罗曼蒂克
logic 逻辑 humor 幽默 model 模特
Romantic 罗曼蒂克 salon 沙龙 hysteria 歇斯底里
jazz 爵士乐 guitar 吉他 cool
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
mike 麦克风 party 派对 shock 休克
fan 粉丝 bus 巴士 taxi 的士
mini 迷你 hotdog 热狗 Coke 可乐
Sprite 雪碧 copy 拷贝 sauna 桑拿
gene 基因 blog 博客 boycott 杯葛
toast 吐司 mosaic 马赛克 shampoo 香波
AIDS 艾滋病 milk shake 奶昔 hacker 黑客
mummy 妈咪 mummy 木乃伊 bowling 保龄球
golf 高尔夫 bar 酒吧 carnival 嘉年华
a jar of  beer 扎啤 lemon 柠檬 disco 迪斯科
OPEC 欧佩克 TOEFL 托福 IELTS 雅思
bikini 比基尼 karting 卡丁车 Viagra 伟哥
T-shirt T恤衫 cheese 起司 Montage 蒙太奇
curry 咖喱 yog(h)urt 优格 cookie 曲奇
geometry 几何 club 俱乐部 system 系统
marathon 马拉松 fascist 法西斯 Nazi 纳粹
waterloo 滑铁卢 Snooker 斯诺克 puff 泡芙
Beatles 披头士 cigar 雪茄 jack (皮)夹克
heroin 海洛因 modern 摩登 laser 镭射
talk show 脱口秀 caffeine 咖啡因 nicotine 尼古丁
cocaine 可卡因 TNT 梯恩梯 koala 考拉
yo-yo 悠悠球 carbine 卡宾枪 utopia 乌托邦
UFO 幽浮 dozen (一)打 ton
morphine 吗啡 sax(phone) 萨克斯 brandy 白兰地
tank 坦克 Domino 多米诺(骨牌) sonar 声纳
bandage 绷带 vaseline 凡士林 barret 贝雷帽
soda 苏打 waltz 华尔兹 mango 芒果
DDVP 敌敌畏 DDT 滴滴涕 valve
tips 贴士 rifle 来复枪 cannon 加农炮
quinine 奎宁 tractor 拖拉机 totem 图腾
dahlia 大丽花 don meter
gram trust 托拉斯 syndicate 辛迪加
pump karat mile
hormone 荷尔蒙 whisky 威士忌 Olympics 奥林匹克
ammonia topology 拓扑学

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : ดร.จุรี สุชนวนิช สาขาวิชาภาษาจีน

Jan 292011
 
 • 043   ==     你是谁
 • 04592  ==     你是我最爱
 • 0451625  ==     你是否依然爱我
 • 0564335  ==     你无聊时想想我
 • 0594184  ==     你我就是一辈子
 • 0748   ==     你去死吧
 • 0837   ==     你别生气
 • 123   ==     木头人
 • 1414   ==    意思意思
 • 184   ==    一辈子
 • 168 == 一路发
 • 2266   ==    零零落落/落东掉西(台语发音)
 • 253 ==  谢谢
 • 286   ==    反应慢,落伍!(电脑淘汰机种)
 • 3166 == 再见
 • 3q ==   thank you ==  三克油
 • 4242 == 是啊是啊
 • 438   ==    死三八!<应用:0438=你是三八>
 • 469   ==    死老猴!(台语发音)<应用:04469=你是死老猴>
 • 56   ==    无聊
 • 528 == 唔易发
 • 530   ==    我想你
 • 55555 == 哭
 • 5201314  ==    我爱你一生一世
 • 729   ==    不来电(七月二十九日晚全台大停电)
 • 7456 ==   气死我了
 • 748 == 去死吧
 • 770   ==    亲亲你
 • 7708801314520   ==     亲亲您抱抱您一生一世我爱您
 • 7799 == 长长久久
 • 848   ==   不是吧
 • 865   ==   别惹我
 • 880   ==   抱抱你
 • 886,88=再见
 • 847=别生气
 • 87   ==    白痴!<应用:0487=你是白痴>
 • 874 ==   =扁人啦~~~
 • 8787 == 鼓掌,吧唧吧唧
 • 88 ==  拜拜
 • 8 ==  不 ; 8懂 == 不懂
 • 9是了 ==   就是了
 • 9413 == 九死一生
 • 9494 == 就是就是
 • 987 == 就不去,就不去
 • 好8好 == 好不好

————————————————————————-

 • bf=boyfriend == 男友 _________
 • bt ==变态 == 论坛中说某BT,则是”变态”的意思;一般是指BT(BitTorrent)下载
 • bg == 报告,当代青年革命的一种形式
 • btw == by the way,顺便说一句
 • bb,北北 == 宝贝,情人,孩子
 • bl == 玻璃 == 不是指一种易碎品,而是同***恋
 • bullshit,shit == 胡说,废话
 • blah-blah == 反复说
 • bbl == be back later 过会回来
 • brb == be right back,马上回来
 • cu == see you,再见;CUL == see you later
 • ccgg == 丑男
 • cool == 酷。例如,《枫浩》很cool ____
 • dl == download,下载
 • dd == 弟弟 _______
 • damn == 靠,他xx的
 • e == 恶心的
 • f2d == faint to death(昏死)的缩写
 • gg == 哥哥 ______
 • g2d == go to die(去死)的缩写
 • gf==girlfriend==女友 __________
 • gay==男同***恋,bl
 • hj==汉奸
 • jjww==唧唧歪歪,指人说话的样子js == 奸商
 • jj == 姐姐。例如,《悠然》是《乐菡》的JJ
 • kick == 扁,例如,我们一起K《小石岛》
 • kao,靠,拷 == 粗口,慎用
 • kl == 恐龙 == 恐龙妹 == 长得难看的mm ,基本上没有回头率的女生
 • kfc == kxxx & fxxx & cxx,要是和某人有仇,就kfc他吧
 • lp == 老婆 _____
 • les == lesbian,女同***恋
 • lm == 流氓
 • lg == 老公 ____
 • lol == laugh out loud,大笑
 • md == 妈的,粗口,特别慎用!
 • msg == bbs上的在线信息功能
 • mj == 马甲 == 指同一个人用不同用户名发言,一般是为了起到混淆视听或给自己
  捧场的目的mpj == 马屁精
 • mm == 妹妹,美眉
 • OIC == oh,I see == 哦,我明白了
 • plmm == 漂亮妹妹 。例如,《__》是个plmm
 • ppmm == 漂亮妹妹 _____________
 • pfpf == 佩服佩服
 • pmp == 拍马屁
 • pk == player kill,砍人,攻击,也可解释为先批后k
 • pp == 片片,即照片。但如果是说“打pp”,那就是kick your ass的意思了
 • ppl == people,人们
 • plz,pls == please,请
 • ps == 两种意思,btw或者photoshop(一种电脑修图软件)
 • qw == 青蛙 == 长得同样对不起大家的gg回答人的补充 2009-08-08 12:58

————————————————————————-

 • R == are == 是
 • ry == 人妖
 • rpwt == 人品问题的缩写,用来解析任何用常理回答不了的问题。
 • ssgg,sg == 摔锅 == 帅哥,例如,《阳阳风格》是摔锅
 • sl == 色狼
 • sm == sadism & masochism的缩写,***或指(被)虐待狂
 • sb == 傻×,粗口慎用
 • sorry ass == 可怜的家伙,鄙视的意思
 • so so == 一般 ______
 • sigh == 叹息 ________zip it == 闭嘴 ______
 • slap == 打耳光
 • TEcm == 《贪儿》聪明
 • TLA == thanks in advance == 先谢谢你
 • ttyl == talk to you later,再见,下次回头再谈
 • tnnd == 他奶奶的,粗口,特别慎用!
 • tmd == , *** ,粗口,特别慎用!
 • U == you == 你
 • UR == your == 你的
 • WB == welcome back == 欢迎你回来
 • wk == 我靠
 • x,xxx == 儿童不宜,但在joke比较受欢迎的
 • xdjm == 兄弟姐妹 _____________
 • Y == why == 为什么
 • zt == 猪头 ______
 • toooooooooooooold == 你的转贴被人侮辱了:(
 • 出列 == 开视频,例如,请《坏儿》出列

————————————————————————-

 • AKS   ==    会气死!(台语)
 • ATOS   ==    会吐死
 • BMW   ==    长舌妇/大嘴吧(Big Mouth Wowan)
 • BPP   ==    白泡泡(台语:皮肤很白)
 • CD   ==    死猪
 • CDD   ==    水当当
 • CBA   ==    酷必啦!
 • CKK   ==    死跷翘
 • FDD   ==    肥嘟嘟
 • GND   ==    很英俊(台语发音)
 • KTV   ==    K你一顿、T你一脚、再比一个V字形的胜利手势
 • KTE   ==    口蹄疫
 • LKK   ==    老扣扣
 • LOA   ==    老芋仔
 • MGG   ==    丑毙了!(台语发音:丑吱吱)
 • OBS   ==    欧巴桑
 • OGS   ==    欧吉桑
 • OKE   ==    我可以
 • OIC   ==    喔,我了解了。(Oh,Isee)
 • PDG   ==    皮在养(台语发音)
 • PMP   ==    拍马屁
 • RUOK   ==    Are you Ok?
 • SDD   ==    水当当
 • SPP   ==    耸毙了!
 • SBB   ==    三八八
 • SYY   ==    爽歪歪
 • TMD   ==    他妈的
 • TPL   ==    土芭乐
 • UKLM   ==    幼齿辣妹
 • GGYY   ==    鸡鸡歪歪罗

————————————————————————-

 • 2U   ==    To you
 • 4U   ==    For you
 • AV8D   ==    Everybody
 • SPK2U   ==    Speak to you
 • 3Q   ==    Thank you<可以回No Q表示”不客气”>
 • 9Home   ==    Go home

————————————————————————-

 • 酱   ==    这样
 • 酿   ==    那样
 • 美眉   ==    漂亮小妞
 • 加蛋   ==    在这里等(台语发音)

————————————————————————-

 • 贤慧   ==    闲闲在家什么都不会
 • 可爱   ==    可怜没人爱
 • 奸情   ==    坚定不移的友情
 • 随和   ==    随便说说就一言不合
 • 不错   ==    长的那么丑不是她的错
 • 天使   ==    天哪!让我去死一死吧!
 • 天才   ==    天上掉下来的蠢才
 • 动人   ==    动不动就要男人
 • 美女   ==    喔!发霉的女生
 • 蛋白质   ==    笨蛋、白痴加神经质

————————————————————————-

 • 粉丝   ==    歌迷(Fens)…
 • 好野人   ==    有钱人
 • MorningCall   ==    模拟考
 • 烧饼   ==    很骚的女生
 • 油条   ==    很花的男生
 • 小雨衣   ==    保险套
 • 苹果面包   ==    卫生棉
 • 火车   ==    比机车更机车
 • 了改   ==    了解
 • 米苔目   ==    超级不识相
 • 蕃茄炒蛋   ==    他妈的混蛋
 • 陈水   ==    欠扁
 • 种草莓   ==    留下吻痕
 • 请你穿HANGTAN   ==    踹你两脚
 • 小笼包   ==    装可爱
 • 哈姆雷特   ==    太高深了
 • 甘乃迪   ==    好像猪(台语发音)
 • 柯林顿   ==    K一顿
 • 三个灯加一个灯   ==    登登登…登。(好戏要登场了)

————————————————————————-

 • 红豆泥   ==    真的吗?
 • 扛八袋   ==    加油罗!
 • 大丈夫   ==    没关系!
 • 卡哇依/卡哇伊   ==    很可爱!(卡哇伊是日语发音的中文注称。)
 • 欧伊希   ==    很好吃!

————————————————————————-

 • (*_*)!   ==    紧张
 • ^_^   ==    微笑
 • -_-   ==    没什么反应
 • >_<   ==    想哭
 • *_^   ==    眨眨眼
 • @_@   ==    头昏眼花

 

Jan 292011
 

สุดยอด พจนานุกรมจีน-อังกฤษ-จีน

有道桌面词典除了具备中英、英中、英英翻译功能外,创新的“网络释义”功能将各类新兴词汇和英文缩写收录其中,并就任一词条可提供多达30个网络例句参考,突破了传统词典的例句容量限制,结合了互联网在线词典和桌面词典的优势。

有道词典 3.3正式版 更新说明:

1.新增例句和网络释义发音功能。
2.屏幕取词兼容64位应用程序。
3.查询下拉框中提供更详细的查询历史。
4.补充了基本词条的变形词。
5.改进了划词兼容性。

有道词典主要的功能更新有:

新增日、韩、法多语种词典功能
屏幕取词中增加“有道指点”技术
网络释义和例句数量倍速扩容
增加例句查询界面,全面兼容Windows 7操作系统

词库离线安装:http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDictLib.exe
有道词典3.3官方下载:http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDict.exe
有道词典3.3本地增强版下载(29.79MB):http://cidian.youdao.com/download/YoudaoDictFull.exe

桌面【zhuōmiàn】 บนโต๊ะ
词典【cídiǎn】 พจนานุกรม
除了【chúle】 นอกจาก..
具备【jùbèi】 มีพร้อม
翻译【fānyì】 แปล
功能【gōngnéng】 ฟังก์ชั่น
创新【chuàngxīn】 แนวคิดใหม่
新兴【xīnxīng】 รูปแบบใหม่
词汇【cíhuì】 คำศัพท์
英文【yīngwén】 ภาษาอังกฤษ
缩写【suōxiě】 ตัวย่อ
收录【shōulù】 ว่าจ้าง, รวม, บันทึก
其中【qízhōng】 ในนั้น
就任【jiùrèn】 เข้าดำรงตำแหน่ง
提供【tígōng】 เสนอ
网络【wǎngluò】 โครงข่าย, เน็ตเวิร์ค
例句【lìjù】 ประโยคตัวอย่าง
参考【cānkǎo】 อ้างอิง
突破【tūpò】 ทะลุผ่าน, บุกทะลวง
传统【chuántǒng】 ประเพณี
容量【róngliàng】 ความจุ
限制【xiànzhì】 จำกัด
结合【jiéhé】 รวมกัน
互联网【hùliánwǎng】 อินเตอร์เน็ต
优势【yōushì】 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
正式【zhèngshì】 เป็นทางการ
更新【gēngxīn】 ใหม่เอี่ยม
说明【shuōmíng】 อธิบาย
屏幕【píngmù】 หน้าจอ
兼容【jiānróng】 (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์) เข้ากันได้ หรือ compatible
应用【yìngyòng】 ประยุกต์ใช้
程序【chéngxù】 กระบวนการ
查询【cháxún】 สอบถาม
详细【xiángxì】 รายละเอียด
历史【lìshǐ】 ประวัติศาสตร์
补充【bǔchōng】 เสริม
基本【jīběn】 พื้นฐาน
变形【biànxíng】 เปลี่ยนรูป
改进【gǎijìn】 แก้ไขให้ดีขึ้น
兼容性【jiānróngxìng】ความเข้ากันได้ (compatibility)
主要【zhǔyào】 หลัก
增加【zēngjiā】 เพิ่ม
指点【zhǐdiǎn】 ชี้แนะ,ให้คำแนะนำ
数量【shùliàng】 จำนวน
界面【jièmiàn】 การเชื่อมต่อ (interface)
全面【quánmiàn】 ทั้งหมด
操作系统【cāozuòxìtǒng】 ระบบปฎิบัติการ (operating system)
安装【ānzhuāng】 ติดตั้ง
词典【cídiǎn】 พจนานุกรม
官方【guānfāng】 ทางราชการ
下载【xiàzài】 ดาว์นโหลด
本地【běndì】 ท้องถิ่น
增强【zēngqiáng】 เสริมให้แข็งแกร่ง

Jan 292011
 

อยากจะขอแนะนำเครื่องมือตัวนี้ เพราะมีประโยชน์มาก ช่วยให้เราอ่านภาษาจีนออกเพียงแค่เอาเมาท์ชี้เท่านั้น…สุดยอด

พจนานุกรมภาษาจีนอังกฤษป๊อปอัพ (Zhongwen : A Chinese-English Popup Dictionary ) ใช้ งานได้ง่ายและรวดเร็ว แค่ใช้เมาท์ชี้ก็แปลให้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนภาษาจีน แสดงทั้งอักษรจีนตัวเต็ม และตัวย่อ พร้อมทั้งพินอิน นอกจากนี้ยังแสดงคำอ่านเสียงอื่นๆ ในกรณีที่มีคำอ่านมากกว่าหนึ่งเสียงให้อีกด้วย  โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะ   Google Chrome เท่านั้น

Jan 292011
 

现代汉语词典2010介绍 《现代汉语词典2010》是一个专业词语资料电子词典,当前收集词语371824条。它包含的资料是国内同行业之首,每条词语都拼音、解释、繁体等项资 料。 《现代汉语词典2010》是一个免费、功能齐全的软件。 《现代汉语词典2010》适应的对象:古汉语研究者、外籍留学生、新闻工作者、大学、中学、小学学校的学生和老师以及其他文字工作者。

现代汉语词典 2010 1.0_下载地址:download :下载
—————————–

 • 简介【jiǎnjiè】 คำแนะนำเบื้องต้น
 • 现代【xiàndài】 สมัยใหม่
 • 汉语【hànyǔ】 ภาษาจีน
 • 词典【cídiǎn】 พจนานุกรม
 • 介绍【jièshào】 แนะนำ
 • 专业【zhuānyè】 สาขาที่เรียน
 • 词语【cíyǔ】 คำ
 • 资料【zīliào】 ข้อมูล
 • 电子【diànzǐ】 อีเล็คตรอน
 • 当前【dāngqián】 ปัจจุบัน
 • 收集【shōují】 รวบรวม
 • 包含【bāohán】 รวม
 • 国内【guónèi】 ในประเทศ
 • 同行【tóngxíng】 เดินทางร่วมกัน
 • 拼音【pīnyīn】 ระบบการออกเสียงแบบ พินอิน
 • 解释【jiěshì】 อธิบาย
 • 免费【miǎnfèi】 ฟรี
 • 功能【gōngnéng】 ฟังก์ชั่น, สมรรถนะ
 • 齐全【qíquán】 สมบูรณ์, ครบครัน
 • 软件【ruǎnjiàn】 ซอร์ฟแวร์
 • 适应【shìyìng】 เหมาะเจาะ
 • 对象【duìxiàng】 เป้าหมาย,คู่รัก
 • 研究【yánjiū】 ศักษา, วิจัย
 • 外籍【wàijí】 สัญชาติต่างประเทศ
 • 留学生【liúxuéshēng】 นักเรียนนอก
 • 新闻【xīnwén】 ข่าว
 • 工作者【gōngzuòzhě】 คนทำงาน
 • 大学【dàxué】 มหาวิทยาลัย
 • 中学【zhōngxué】 ชั้นมัธยมศึกษา
 • 小学【xiǎoxué】 ชั่นประถมศึกษา
 • 学校【xuéxiào】 โรงเรียน
 • 学生【xuésheng】 นักเรียน
 • 老师【lǎoshī】 ครู
 • 以及【yǐjí】 ตลอดจน
 • 其他【qítā】 อื่นๆ
 • 文字【wénzì】 ตัวอักษร
 • 下载【xiàzài】 ดาว์นโหลด
 • 地址【dìzhǐ】 ที่อยู่
Jan 292011
 
声母 Initials b p m f
声母 Initials d t n l
声母 Initials g k h
声母 Initials j q x
声母 Initials zh ch sh r
声母 Initials z c s
韵母 Finals a o e i u ü
韵母 Finals ai ei ao ou
韵母 Finals ia ie ua uo üe
韵母 Finals iao iou uai uei
韵母 Finals an ian uan üan
韵母 Finals en in un ün
韵母 Finals ang iang uang ong
韵母 Finals eng ing ueng iong

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.mymandarin.com