Aug 072012
 
 • 放 [fàng] วาง
  –> 放在桌子上 วางไว้บนโต๊ะ
  –>  放物品  วางสิ่งของ
 • 放 [fàng] ใส่
  –> 做菜时放点儿蜂蜜营养又健康。
  –> 这菜太淡, 再放点儿盐。
  –> 放水 ใส่น้ำ –> 因为我喜欢吃原汁原味的汤,所以没有放水。
  放 [fàng] ปล่อย(to release)
  –> 爱他,就放他走吧! รักเขา ก็ปล่อยเขาไปเถอะ!
  –> 放鱼 ปล่อยปลา
  –> 放鸟 ปล่อยนก
 • 放在眼里 [fàngzàiyǎnlǐ]  ให้ความสำคัญ, อยู่ในสายตา –> 如果她当上经理助理就会把我们不放在眼里。
 • 放出 [fàngchū] ปล่อยออกมา  –> 工厂和汽车放出的废气严重污染大气。
 • 放下 [fàngxia] วางลง(to put down) –> 能放下是智慧,不放弃是慈悲。
 • 放下包袱 [fàngxiabāofu] วางภาระที่หนักลง (to lay down a heavy burden)
 • 放下屠刀,立地成佛 [fàngxiàtúdāo lìdìchéngfó] วางดาบ สำเร็จเป็นพระอรหันต์
 • 放不下 [fàngbuxià] วางไม่ลง, ปล่อยวางไม่ได้(to be unable to let go) –> 对不起!我真的放不下你。
 • 放不下心 [fàngbuxiàxīn] ไม่ไว้วางใจ (cannot stop worrying) –> 最让老婆放不下心的男人!
 • 放假 [fàngjià] วันหยุด(to have a holiday), ปิดเทอม –> 放假啦,我们去旅游吧! ปิดเทอมแล้วล่ะ พวกเราไปเที่ยวกันเถอะ
 • 放债 [fàngzhài] ผู้ให้กู้เงิน –> 让我们大家都放弃放债取利吧! ให้เราเลิกการให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยนั้นเสียเถิด
  Continue reading »
Aug 032012
 

ดูรายการสดออนไลน์ TCCTV

ชื่อ TCCTV ช่องที่ 1

ชื่อ TCCTV ช่องที่ 2

สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV) เริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐของทั้งไทยและจีน สถานีโทรทัศน์ TCCTV เป็นสื่อโทรทัศน์ระบบ 2 ภาษา (จีน-ไทย) แห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยึดหลัก “ยืนหยัดในไทย สนใจในจีน ผืนหน้าสู่อาเซียน เรียนรู้โลกกว้างไกล” ในด้านการบริหารนั้น บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นสื่อกลาง เป็นแหล่งรวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งทางด้านชีวิตความเป็นอยู่และข่าวสาร วัฒนธรรม ความบันเทิง การท่องเที่ยวและนันทนาการ ฯลฯ

สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV) มีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนให้มีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นและเป็นเวทีติดต่อสื่อสารสำคัญระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลทั่วโลก สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน (TCCTV) จึงมุ่งเน้นการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของทั้ง จีนและไทย อีกทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความเข้าใจในทั้งสองประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

เป้า หมายและภารกิจของสถานีโทรทัศน์ไทย-จีน TCCTV เป็นสถานีในการเผยแพร่ภาพออกอากาศในระบบดาวเทียมถ่ายทอดในรูปแบบการผสมผสาน ข่าวสารข่อมูลและความบันเทิงด้านต่างๆเข้าด้วยกัน โดยมีคติในการบริหารคือ “ยึดมั่นในความเป็นไทย ใส่ใจความเป็นจีน หันหน้าสู่เอเชีย กว้างไกลสู่ระดับสากล “ โดยมีเป้าหมายสร้างสรรค์ในการสื่อสารแก่สังคมชาวจีนทั้งในประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชีย และเพื่อเป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างประเทศไทยและแต่ละประเทศในภูมิภาค เอเชีย ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี การศึกษาและข่าวสารระหว่างกันในด้านความบันเทิง การท่องเที่ยวพักผ่อนหน่อยใจ กีฬาและการค้าระหว่างประเทศไทย-จีนสู่อาเซียน ให้ทั่วโลกได้เห็นรอยยิ้มของชาวไทย
สถานีโทรทัศน์ไทย-จีน 24 ชั่วโมง ผ่านช่องสัญญาณดาวเทียม NSS. 6 ในระบบ KU-BAND คลื่นความถี่ 11635 Symbol Rate: 27500 Porality:H โดยมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 76 จังหวัดในประเทศไทยประเทศใกล้เคียง ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวันของประเทศจีน ประเทศจีนตอนใต้ และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

หากไม่สามารถรับชมได้ให้ทำการติดตั้ง Adobe Flash Player

โดยสามารถดาวน์โหลด Adobe Flash Player ได้โดยกดที่รูปภาพ

*ปิดโปรแกรม Browser ทุกโปรแกรมก่อนทำการติดตั้ง

Jun 232012
 
Americium méi
Antimony
Argon
Arsenic shēn
Astatine nuǒ
Barium bèi
Berkelium péi
Beryllium
Bismuth
Boron péng
Bromine xiù
Cadmium
Caesium
Calcium gài
Californium kāi
Carbon tàn
Cerium shì
Chlorine
Chromium
Cobalt
Copper tóng
Curium
Dyspromium
Einsteinium āi
Erbium èr
Europium yǒu
Fermium fèi
Flourine
Francium fāng
Gadolinium qiú
Gallium jiā
Germanium duǒ
Gold jīn
Hafnium jiá
Helium hài
Holmium huó
Hydrogen qīng
Indium yīn
Iodine diǎn
Iridium
Iron tiě
Krypton
Lanthanum làn
Lawrencium láo
Lead qiān
Lithium
Lutetium
Magnesium měi
Manganese měng
Mendelevium mén
Mercury gǒng
Molybdenum
Neodymium
Neon nǎi
Neptunium
Nickel niè
Niobium
Nitrogen dàn
Nobelium nuò
Osmium tiě
Oxygen yǎng
Palladium
Phosphorus lìn
Platinum
Plutonium
Polonium
Potassium jiǎ
Praseodymium
Promethium
Protactinium
Radium léi
Radon dōng
Rhenium lái
Rhodium lǎo
Rubidium
Ruthenium liǎo
Samarium shàn
Scandium kàng
Selenium
Silicon huò
Silver yín
Sodium
Strontium sōng
Sulfur liú
Tantalum dàn
Technetium
Tellurium
Terbium
Thallium shé
Thorium
Thulium diū
Tin
Titanium tài
Tungsten
Uranium yóu
Vanadium fán
Xenon xiān
Ytterbium
Yttrium dìng
Zinc xīn
Zirconium gào
Jun 072012
 
教室用语

教室用语

 • 要专心学习 ต้องตั้งใจเรียน
 • 谁不专心听讲的 ใครไม่ตั้งใจเรียน

 • 可要被老师惩罚的 อาจจะต้องถูกครูลงโทษ
 • 要做听话的孩子 ต้องเป็นเด็กที่เชื่อฟัง
 • 我要给你满分 ฉันให้เธอคะแนนเต็ม (给满分 ให้คะแนนเต็ม)
 • 学习用具 (文具)อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 • 要扣分 ต้องหักคะแนน
 • 你要认真听讲啊 เธอต้องตั้งใจฟังนะ
 • 课堂上。ในห้องเรียน
 • 在课堂上听老师的话。 ฟังครูพูดในห้องเรียน
 • 他在课堂上说汉语吗?เขาพูดภาษาจีนในห้องเรียนหรือเปล่า
 • 别说出来。 อย่าพูดออกมา
 • 上课 。เข้าเรียน
 • 请坐好,现在开始上课。นั่งให้เรียบร้อย ตอนนี้เริ่มเรียนกันได้แล้ว
 • 咱们上课吧。 พวกเราเข้าเรียนกันเถอะ
 • 准备上课。เตรียมเข้าเรียน
 • 同学们好。สวัสดีนักเรียนทุกคน
 • 同学们/老师们,早晨好/下午好。นักเรียน/คุณครู ,สวัสดี(ตอนเช้า)/สวัสดี(ตอนบ่าย)
 • 起立/请坐。ลุกขึ้น/นั่งลง
 • 今天谁值日? วันนี้เป็นหน้าที่ของใคร
 • 谁没来? ใครไม่มา 
 • 今天谁没来? วันนี้ใครไม่มา
 • 今天我们讲学习新课。วันนี้เราเริ่มบทเรียนไม่กัน
 • 今天星期几? วันนี้วันอะไร
 • 今天的天气怎么样? อากาศวันนี้เป็นอย่างไร
 • 开始。เริ่มเรียน
 • 我们开始学新课。เราเริ่มบนเรียนใหม่กัน
 • 我们讲学新知识。เราจะเรียนความรู้ใหม่กัน
 • 咱们学些新单词/句子。 พวกเราเรียนศัพท์ใหม่/ประโยคใหม่
 • 咱们复习一下昨天学过的内容。พวกเราทบทวนเนื้อหาที่เรียนเมื่อวานหน่อย
 • 首先我们复习一下。ก่อนอื่นเราทบทวนกันก่อน
 • 能猜猜吗?เดาได้ไหม 
 • 准备好了吗? พร้อมหรือยัง
 • 大家一起来。ทุกคนมาด้วยกัน
 • 大家一起读。ทุกคน อ่านด้วยกัน
 • 看我的卡片。ดูที่การ์ดของฉัน
 • 请坐端正。นั่งตัวตรง
 • 不许说话。ห้ามพูดกัน, ไม่อนุญาติให้พูดกัน
 • 请安静。อยู่เงียบๆ
 • 请看我的口型。ดูที่ปากของฉัน
 • 请迅速点。เร็วหน่อย
 • 请快点。เร็วหน่อย
 • 听懂了吗?  ฟังเข้าใจหรือยัง
 • 你能听懂我的话吗? เธอฟังที่ฉันพูดเข้าใจไหม
 • 听清楚了吗? ฟังชัดเจนหรือยัง
 • 请听。ฟัง
 • 造句。สร้างประโยค
 • 用下面的词语造句。ใช้คำด้านล่างสร้างประโยค
 • Please use this phrase to make a sentence. 请用这个短语造句。
 • Teacher taught us how to construct sentences. 老师教我们怎样造句。
 • Please listen to the tape recorder/ to the recording. 请听录音。
 • Listen carefully, please. 请仔细听。
 • Look carefully. 仔细看。
 • Please look at the blackboard/picture/ slide. 请看黑板/幻灯片。
 • Please answer my questions. 请回答我的问题。
 • Can you spell the word. . . . ? 你能拼读这个单词吗?
 • Spell the word. . . . , please. 请拼读这个单词。
 • Pay attention to your spelling/pronunciation. 注意你的拼写/发音。
 • Please say it again. 请再说一遍。
 • Come again? I didn’t hear what you said. 请再说一遍, 我没听见你刚才说的话.
 • Say after me, please. 请跟我说。
  Continue reading »
May 192012
 

神已听见我的呼求
他也明白我的渴望
放下重担脱去一切缠累
恢复神造我的荣美形象(2x)永在的神创造万物的主
他的智慧无法测度
疲乏的 他赐能力
软弱的 他加力量
等候耶和华必从新得力# 如鹰展翅上腾
翱翔在神的国度里
飞越所有艰难和风暴
单单注视你荣耀宝座如鹰展翅上腾
翱翔在神的国度里
领受圣灵恩膏和大能
活出美好自由的风采
鹰 [yīng] นกอินทรีย์
展翅 [zhǎnchì] กางปีก
腾 [téng] ลอย, กระโดด
腾空 [téngkōng] ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
渴望 [kěwàng] กระหาย, ปรารถนา
恢复 [huīfù] ฟื้นฟู
测度 [cèduó]*** ประมาณการได้, วัดได้
疲乏 [pífá] เหน็ดเหนื่อย
赐 [cì] ประทาน ให้ความกรุณา
他赐能力 [tācì nénglì] พระองค์ประทานกำลัง
翱翔 [áoxiáng] โฉบบิน
飞越 [fēiyuè] บินข้าม
艰难 [jiānnán] ลำบาก
风暴 [fēngbào] พายุ
单单 [dāndān] มีเพียง
注视 [zhùshì] จ้องดู
荣耀 [róngyào] เกียรติยศ, พระสิริ
宝座 [bǎozuò] บัลลังก์, ครองสิริราชสมบัติ
领受 [lǐngshòu] ได้รับ
圣灵 [shènglíng] พระวิญญาณบริสุทธิ์
恩膏 [ēngāo] เจิม
风采 [fēngcǎi] ท่าทางที่สง่างาม
Feb 242012
 

Google 谷歌拼音输 เป็นโปรแกรมอีกตัวที่ดีมาก ใช้สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ภาษาจีนได้ทันทีโดยไม่ต้องเซ็ตค่าอะไรให้ยุ่งยาก โปรแกรมเดียวเอาอยู่!

ดาว์นโหลด : http://www.google.com/intl/zh-CN/ime/pinyin/

 

Feb 062012
 

ไม่ต้องควักบัตรประชาชน ไม่ต้องร้องเพลงชาติพิสูจน์ ถ้ามีคุณสมบัติต่อไปนี้ แสดงว่าคุณคือคนไทยแน่ๆ 100%

不必通过掏身份证、唱国歌的方式来证明如果你具备以下特征,就证明你是一个100%的泰国人

1. คุณรู้จักอาหารไทยชนิดอื่นที่ไม่ใช่ต้มยำกุ้ง ข้าวผัด ต้มข่า

你认识除冬阴功(ต้มยำกุ้ง)、泰式炒饭(ข้าวผัด)、辣鸡咖哩椰奶(ต้มข่า)之外的泰式菜品。

2. คุณจะโกรธมากถ้าใครเอาเท้าชี้ของให้คุณดู

如果有人用脚指东西给你看你会很生气。

3. เวลามีฝรั่งมาถามทางคุณจะมีอาการหน้าซีด เหงื่อตก และรีบมองหาตัวช่วย

如果有洋人来向你问路你会出现如下症状:脸色发白 出汗并立刻想找其他人帮忙。

4. เวลาเห็นคนแซงคิว คุณจะนึกด่าอยู่ในใจ แต่ถ้ามีโอกาส คุณก็แซงคิวเหมือนกัน

看到别人插队你会在心里咒骂 但如果你有机会 你也会照样插队。

5. ในชีวิตคุณ ต้องเคยดูละครอมตะ บ้านทรายทอง คู่กรรม และดาวพระศุกร์มาแล้ว อย่างน้อย 1 ครั้ง

在你的生活中已经看过了金沙别墅(บ้านทรายทอง), 萤爱 (คู่กรรม) 和晨之星 (ดาวพระศุกร์) 的传统戏剧,最少一次。

6. คุณรู้ชื่อจริงๆของเมืองหลวงไทยคือกรุงเทพฯ ไม่ใช่แบ็งคอก(Bangkok)

你知道泰国的首都叫曼谷不叫邦古。

7. ไม่มีอะไรแก้เมื่อยให้คุณได้ดีกว่าการนวดแผนโบราณ

没有什么比古法泰式按摩更能让你消除疲劳了。

8. พนักงานสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ให้บริการคุณแบบขอไปที

在这个国家最大机场的工作人员服务不到位。

9. คุณแยกออกว่าหน้าตาของคนไทย จีน ญี่ปุ่น ลาว ต่างกันอย่างไร

你知道如何通过脸型来区分泰国人、中国人、日本人、老挝人

10. คุณรักในหลวง

你爱国王。

11. คุณใส่เสื้อสีเหลืองทุกวันจันทร์ และกำลังหาเสื้อสีชมพูมาใส่อีกตัว

你每周一都穿黄衫并且正在再找一套粉红色衫。

12. คุณรู้ว่าสงกรานต์หมายถึงวันหยุดยาวประจำปี

你知道宋干节意味着每年的长假。

13. เวลาจะแต่งงาน คุณยังขออนุญาตพ่อแม่อยู่เลย

结婚的时候你会请求父母的同意。

14. ถ้ามีคนเอาคุณไปเปรียบกับสัตว์ เช่น ควาย สุนัข ตัวเงินตัวทอง คุณจะโกรธมาก

如果有人拿你和动物比比如牛和狗, 你会很生气。

15. เวลาสั่งกับข้าว ถ้าคิดอะไรไม่ออก คุณจะสั่งผัดกะเพราะกับไข่ดาวโดยอัตโนมัติ

点菜的时候如果一时想不出点什么好, 你会自然而然地点炒罗勒和煎蛋。

16. คุณรู้ว่าหมาข้างถนนคือเจ้าพ่อประจำซอย และถ้าถูกมันไล่ คุณก็ไม่คิดจะยืนรอด่าเจ้าของมัน

你知道流浪狗是巷中之王如果被狗追的话, 你不会想到要站在原地骂它。

17. ชื่อของคุณยาวมาก จนชาวต่างชาติเรียกไม่ถู

你的名字很长以至于外国人总是念不对。

18. คุณซื้อน้ำที่ใส่ถุงพลาสติกกินได้ โดยไม่กลัวเชื้อโรค

你买用塑料袋装的水喝而并不担心会因此生病。

19. เวลาตัวอิจฉาในละครกรี๊ดกร๊าดเสียงดัง ทำตาถลน หรือตบกันทั้งเรื่องเป็นอะไรที่อินมากสำหรับคุณ

有时嫉妒戏剧里的人, 发出很大的声音,当剧里出现打架时,他会很喜欢。

20. ต่อให้ของชิ้นนั้นราคาถูกแสนถูก แต่ยังไงคุณก็ต้องขอต่อหน่อยล่ะ

尽管东西已经很便宜很便宜了你还是会再还一下价。

Continue reading »

Feb 032012
 
 • 1.你好 [nǐhǎo] สวัสดีค่ะ
 • 2.老师好 [lǎoshīhǎo] สวัสดีคุณครู
 • 3.上午好 [shàngwǔhǎo] สวัสดีตอนเช้า
 • 4.下午好 [xiàwǔhǎo] สวัสดีตอนบ่าย
 • 5.晚上好 [wǎnshànghǎo] สวัสดีตอนเย็น
 • 6.你好吗? [nǐhǎoma] คุณสบายดีไหม
  我很好 [wǒhěnhǎo] สบายดีมาก
 • 7.谢谢 [xièxiè] ขอบคุณค่ะ
  不客气 [bùkèqì] ] ไม่ต้องเกรงใจ
 • 8.对不起 [duìbuqǐ] ขอโทษ
  没关系 [méiguānxi ] ไม่เป็นไร
 • 9.再见 [zàijiàn] ลาก่อน
  明天见 [míngtiānjiàn] พรุ่งนี้ค่อยพบกันใหม่
 • 10. 很高兴认识你 [hěngāoxìngrènshinǐ] /认识你很高兴 [rènshinǐhěngāoxìng] ดีใจมากที่รู้จักคุณ
 • 11.你叫什么名字 [nǐjiàoshénmemíngzì] ?เธอชื่ออะไรค่ะ (ครับ)
  我叫 [wǒjiào] …ฉันชื่อว่า…
 • 12.请进 [qǐngjìn] เชิญเข้ามาค่ะ (ครับ)
  请坐 [qǐngzuò] เชิญนั่งค่ะ (ครับ)
 • 13.请问 [qǐngwèn] ขอถามหน่อยค่ะ
  我想知道 [wǒxiǎngzhīdào] ฉันอยากทราบว่า
 • 14.大家好 [dàjiāhǎo] สวัสดีค่ะ (ครับ)
  我是bcc的学生 [wǒshìdexuéshēng] ฉัน(ผม)เป็นนักเรียนของร.ร.bcc
 • 15.上课 [shàngkè] เข้าเรียน
  下课 [xiàkè] เลิกเรียน
 • 16. 请安静 [qǐng ān jìng] ให้เงียบสงบ
 • 17.你吃饭了吗 [nǐchīfànlema] เธอกินข้าวแล้วยัง
  吃了 [chīle] กินแล้ว
  没吃 [méichī ] ยังไม่กิน
 • 18.你喜欢吃什么 [nǐxǐhuānchīshénme] เธอชอบกินอะไร
  我喜欢吃水果 [wǒxǐhuānchīshuǐguǒ] ฉันชอบกินผลไม้
  米饭 [mǐfàn] ข้าวสวย, 鸡肉 [jīròu ] เนื้อไก่
 • 19. 我会说汉语 [wǒhuìshuōhànyǔ ฉัน(ผม)พูดภาษาจีนได้]
 • 20.祝你生日快乐 [zhùnǐshēngrìkuàilè] ขออวยพรสุขสันต์วันเกิด Continue reading »
Feb 012012
 

【明慧网】徐泛爱是江南的船夫,
ยี่จืออ้ายมีอาชีพเป็นคนแจวเรือซึ่งอาศัยอยู่ที่เจียงหนาน
他心地善良,有穷苦之人乘他的船,他从不计较钱多钱少,能帮就帮。
เขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตา เมื่อมีคนยากจนมาโดยสารเรือของเขา เขาก็จะไม่เก็บค่าโดยสาร มีอะไรพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ช่วยไป

有一天,徐泛爱在江边发现一座被野兔挖开的古墓,因为于心不忍,便打算同儿子一起掩埋掉,却发现里面藏着很多的金银珠宝。
วันหนึ่ง ยี่จืออ้ายพบเห็นสุสานโบราณที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถูกกระต่ายป่าขุดรูเอาไว้ เขาไม่อาจจะที่ทนอยู่นิ่งเฉยได้ จึงไปเรียกลูกชายให้มาช่วยกลบหลุมนั้นเสีย แต่กลับพบว่าในหลุมนั้นมีแก้วแหวนเงินทองอยู่เป็นจำนวนมาก
徐泛爱对儿子说:
ยี่จืออ้ายกล่าวกับลูกชายว่า
“这些是不义之财,按理说我们是不能拿的,但既然没有主人,埋在这里也没用,不如我们拿出来做好事吧!”
“ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นของมิชอบ เราไม่มีสิทธิที่จะนำมันไป แต่เมื่อไม่มีเจ้าของ ฝังอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อันใด สู้เรานำมาสร้างความดีดีกว่า”
徐泛爱把这些财物拿回家后,立时变的富有起来,他把这些钱都用在救助他人,做善事上,很快就成了当地有名的大善人。
ภายหลังที่ยี่จืออ้ายนำสมบัติเหล่านั้นกลับบ้าน ก็เปลี่ยนฐานะเป็นเศรษฐีขึ้นมาทันที เขานำทรัพย์สินเหล่านั้นมาช่วยเหลือบุคคลทั่วไป นำมาสร้างความดี ไม่นานเขาก็มีชื่อเสียงว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม
Continue reading »

Feb 012012
 

【明慧网】八十多年前,在四川梁平县永盛镇有一户邱姓人家,育有两儿一女,老大老二是男孩,老三是个女孩,孩子们健康活泼,邱家是个令人羡慕的幸福家庭。
เมื่อ 80 กว่าปีก่อน ณ มณฑลซื่อชวน อำเภอเหลียงผิง เมืองหย่งเซิ่ง มีครอบครัวตระกูลชิว ซึ่งมีลูกทั้งหมด 3 คน คนโตและคนรองเป็นผู้ชาย คนที่สามเป็นผู้หญิง เด็กทั้งสามคนมีร่างกายแข็งแรงสดใสร่าเริง ผู้คนทั้งหลายต่างอิจฉาความโชคดีสมบูรณ์ของตระกูลชิวยิ่งนัก

然而天有不测风云,一天大儿子在外面玩耍时,用打麻雀的弹弓把山上佛爷庙里的佛像的胡子给打落了。
แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์กลับแปรเปลี่ยน บุตรชายคนโตออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้าน เที่ยวยิงนกเล่นแต่โชคร้ายบังเอิญกระสุนไปโดนรูปหล่อเซียนซึ่งตั้งอยู่ในศาลเจ้าแตกเสียหาย
这事可闹大了,一下就传开了。
เหตุการณ์นี้นับเป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียว ทุกคนต่างพูดปากต่อปากไปเรื่อย
要好的邻居就去跟小孩的爸爸说:
เพื่อนบ้านที่หวังดีก็ไปพูดกับบิดาของเด็กน้อยว่า
你花点钱,烧点钱纸,点上香、蜡烛,把胡子给补起来,给佛爷去赔礼道歉,就说孩子不懂事,请佛爷别记小人之过。
ท่านรีบไปออกเงินทำบุญ เผากระดาษเงินกระดาษทอง จุดธูปเทียนบูชา พาลูกมาคุกเข่า ขอขมาต่อเซียนเสีย บอกว่าเขาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องอะไร โปรดขอท่าเซียนจงให้อภัยด้วย
Continue reading »