สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 232015
 

有兩個動物名稱的成語 สำนวนจีนที่มีชื่อสัตว์ 2 ชนิดอยู่ในสำนวนเดียวกันค่ะ

1) 馬馬虎虎 mǎmǎhūhū (馬=ม้า ,虎= เสือ) เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ,สะเพร่า, ทำอะไรไม่ระมัดระวัง

2) 狐假虎威 hújiǎhǔwēi (狐=สุนัขจิ้งจอก ,虎=เสือ) สุนัขจิ้งจอกแอบอ้างบารมีเสือ (อุปมาว่า แอบอ้างบารมีข่มเหงผู้อื่น)

3) 殺雞嚇猴 shājīxiàhóu (雞=ไก่ ,猴 =ลิง) เชือดไก่ให้ลิงดู (ทำโทษคนหนึ่งเพื่อให้คนอื่นกลัว)

4) 鶴立雞群 hèlìjīqún (鶴 = นกกระเรียน,雞=ไก่) นกกระเรียนในฝูงไก่ (ผู้ที่มีความโดดเด่นหนือผู้อื่น)

5) 指鹿為馬 zhǐlùwéimǎ (鹿=กวาง,馬=ม้า) ชี้กวางเป็นม้า (กลับดำเป็นขาว)

6) 牛頭不對馬嘴 niútóu bùduì mǎ zuǐ (牛=วัว,馬=ม้า) หัววัวไม่ตรงกับปากม้า (ตอบไม่ตรงคำถามหรือเรื่องราวไม่สอดคล้องกัน)

7) 虎頭蛇尾 hǔtóushéwěi (虎=เสือ,蛇=งู) หัวเสือหางงู (เริ่มต้นได้สวยงาม แต่จบลงแบบแย่) /(การทำงานในตอนเริ่มต้นดูตั้งอกตั้งใจมากแต่สุดท้ายกลับสุกเอาเผากิน)

8) 車水馬龍 chēshuǐmǎlóng (馬=ม้า,龍=มังกร) คน/รถราวิ่งกันขวักไขว่

9) 狼吞虎咽 lángtūnhǔyàn (狼=หมาป่า,虎=เสือ) หมาป่ากลืน เสือกลืน (อุปมาว่า กินอย่างตะกละตะกลาม)

10) 龍馬精神 lóngmǎjīngshén (龍=มังกร,馬=ม้า) ขอให้มีพลังกายพลังใจดุจม้า/มังกร , ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง (เป็นคำอวยพร)

11) 鷸蚌相爭 yùbàngxiāngzhēng(鷸= นกกระยาง,蚌=หอยกาบ) นกกระยางสู้กับหอยกาบ (สองฝ่ายที่ต่อสู้กันต่างไม่ได้รับผลประโยชน์ แต่กลับให้ฝ่ายที่สามกอบโกยผลประโยชน์ไป)

12) 狼心狗肺 lángxīngǒufèi (狼=หมาป่า,狗=สุนัข) จิตใจเหี้ยมโหดเยี่ยงหมาป่า ,ลมหายใจเยี่ยงสุนัข (ไม่มีคราบความเป็นคน)

13) 雞犬不寧 jīquănbùníng (雞=ไก่,犬=สุนัข) แม้แต่สุนัขและไก่ก็อยู่ไม่เป็นสุข(รบกวนก่อความเดือดร้อนกันไปทั่ว)

ติดตามได้ในเฟส Nawarat Aon

May 142015
 

ปุจฉาสรรพนามในภาษาจีนค่ะ

1) 誰 shuí ใคร? (ใช้ถามหาคน) เช่น

 • 他是誰?
  Tā shì shuí?
  เขาเป็นใคร?
 • 桌子上的書是誰的?
  Zhuōzi shàng de shū shì shuí de.
  หนังสือที่อยู่บนโต๊ะเป็นของใคร?

2) 幾 jǐ กี่? (ใช้ถามจำนวนที่คาดว่าไม่เกินสิบ /ใช้ถามเวลา) เช่น

 • 你有幾個兒子?
  Nǐ yǒu jǐ gè er zi?
  คุณมีลูกชายกี่คน?
 • 你早上幾點起床?
  Nǐ zǎoshang jǐ diǎn qǐchuáng
  ตอนเช้าคุณตื่นกี่โมง?

3) 什麼 shénme อะไร? เช่น

 • 這是什麼書?
  Zhè shì shénme shū?
  นี่คือหนังสืออะไร?
 • 你正在找什麼?
  Nǐ zhèngzài zhǎo shénme?
  คุณกำลังหาอะไร?
 • 你最愛吃什麼?
  Nǐ zuì ài chī shénme
  คุณชอบกินอาหารอะไรมากที่สุด?

4) 怎麼 zěnme อย่างไร?/ยังไง? เช่น

 • 你知道嗎這個漢字怎麼寫?
  Nǐ zhīdào ma zhège hànzì zěnme xiě?
  เธอรู้ไหมว่า อักษรจีนตัวนี้เขียนยังไง?
 • 這個詞怎麼念?
  Zhège cí zěnme niàn?
  คำนี้อ่านยังไง?

5) 哪/哪兒/哪裡 nǎ /nǎr/ nǎlǐ ไหน? ที่ไหน? เช่น

 • 你最喜歡哪一種顏色?
  Nǐ zuì xǐhuān nǎ yī zhǒng yánsè?
  คุณชอบสีไหนมากที่สุด?
 • 你想吃哪一個蘋果?
  Nǐ xiǎng chī nǎ yīgè píngguǒ?
  คุณอยากกินแอปเปิ้ลลูกไหน?
 • 你是哪裡人?
  Nǐ shì nǎlǐ rén?
  คุณเป็นคนที่ไหน?
 • 你是哪國人?
  Nǐ shì nǎ guórén?
  คุณเป็นคนประเทศไหน?
 • 他在哪兒工作?
  Tā zài nǎr gōngzuò?
  เขาทำงานที่ไหน?

6) 怎樣/怎麼樣 zěnme /zěnme yàng เป็นอย่างไร?/ เป็นยังไง? เช่น

 • 聽說你不舒服,現在怎麼樣?
  Tīng shuō nǐ bú shūfú, xiànzài zěnme yàng?
  ได้ยินว่าเธอไม่สบาย ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง?
 • 今天天氣怎麼樣?
  Jīntiān tiānqì zěnme yàng
  วันนี้อากาศเป็นอย่างไร?

7) 什麼時候 shénme shíhòu เมื่อไหร่? เช่น

 • 我們什麼時候出發?
  Wǒmen shénme shíhòu chūfā?
  พวกเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่?

8) 多少 duōshǎo เท่าไหร่? เช่น

 • 你的電話號碼是多少?
  Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?
  หมายเลขโทรศัพท์ของคุณคือหมายเลขอะไร?
 • 這個多少錢?
  Zhège duōshǎo qián?
  อันนี้ราคาเท่าไหร่?
 • 蘋果一斤多少錢?
  píngguŏ yì jīn duō shăo qián?
  แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่?

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Mar 302015
 

เกร็ดความรู้ภาษาจีนเรื่องการใช้ “多麼 duōme” ค่ะ

1) ใช้ในประโยคอุทาน แสดงถึงระดับที่สูงหรือมาก => ….ยิ่งนัก,….เป็นอย่างมาก,…เป็นอย่างยิ่ง เช่น

 • 她是多麼好的老師啊! tā shì duōme hǎo de lǎoshī a หล่อนช่างเป็นครูที่ดียิ่งนัก!
 • 景色多麼漂亮啊! jǐngsè duōme piàoliang a ทัศนียภาพช่างงดงามยิ่งนัก!
 • 那個姑娘多麼可愛啊! nàgè gūniang duōme kě’ài a หญิงสาวผู้นั้นน่ารักยิ่งนัก!

2) ใช้ในประโยคเชิงซ้อนที่มีความสัมพันธ์แบบมีเงื่อนไข มักใช้คู่กับ 不管(ไม่ว่า),無論 (ไม่ว่า) => …..เพียงใด,…..แค่ไหน เช่น

 • 無論你多麼聰明,也不可能什麼都知道!
  wúlùn nǐ duōme cōngmíng, yě bù kěnéng shénme dōu zhīdào
  ไม่ว่าคุณจะฉลาดแค่ไหน คุณก็ไม่สามารถรู้ทุกเรื่อง !!!

3) ใช้ในประโยคคำถาม ใช้ถามระดับหรือปริมาณ => ….แค่ไหน,….เท่าไหร่ เช่น

 • 你家離學校多麼遠? nǐ jiā lí xuéxiào duōme yuǎn บ้านของคุณไกลจากโรงเรียนแค่ไหน?
 • 從這裡到教堂多麼遠? cóng zhèlǐ dào jiàotáng duōme yuǎn จากที่นี่ไปโบสถ์ไกลแค่ไหน?
 • 這件事到底有多麼重要啊? zhè jiàn shì dàodǐ yǒu duōme zhòngyào a เรื่องนี้มันสำคัญแค่ไหนกันเชียว?

หมายเหตุ: 多麼 duōme สามารถใช้เป็น 多 duō เฉยๆก็ได้ค่ะ เช่น

 • 有多麼遠? yǒu duōme yuǎn => 有多遠? yǒu duō yuǎn
 • 多麼漂亮啊 duōme piàoliang a => 多漂亮啊 ! duō piàoliang a
 • 多麼幸福啊 duōme xìngfú a => 多幸福啊! duō xìngfú a

 

Feb 272015
 

สำนวนจีนสามอักษรตอนที่2ค่ะ ^^

 • 不得已 bùdéyǐ จำใจ
 • 不在乎 bùzàihu ไม่แคร์
 • 繞彎子 ràowānzi พูดอ้อมค้อม
 • 上年紀 shàngniánjì อายุมาก
 • 大不了 dàbùliǎo อย่างมากก็แค่…., ร้ายแรง/รุนแรง
 • 不足道 bùzúdào ไม่สำคัญ/เล็กน้อย
 • 背黑鍋 bēihēiguō แพะรับบาป
 • 背包袱 bèibāofu หนักใจ(มีภาระทางจิตใจ)
 • 擺架子 bǎijiàzi วางอำนาจ/เบ่ง/ขี้เก็ก/วางมาด
 • 靠不住 kàobuzhù ไว้ใจไม่ได้
 • 潑冷水 pōlěngshuǐ พูดจาหรือกระทำสิ่งใดเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจของคนอื่น
 • 給面子 gěimiànzi ไว้หน้า (รักษาหน้าตาหรือศักดิ์ศรี)
 • 孩子氣 háiziqì ทำตัวเป็นเด็ก (มีนิสัยท่าทาง กริยา อารมณ์เหมือนกับเด็กๆ)
 • 趕不上 gǎnbushàng ตามไม่ทัน ,มาไม่ทัน ,พลาด(ตกรถ,เรือ,เครื่องบิน)
 • 划不來 huábulái ไม่คุ้มค่า ไม่ควรค่าที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 • 好容易 hǎoróngyì (คำนี้มีความหมายเหมือนกับ 好不容易 hǎobùróngyì )ไม่ง่ายเลยที่จะ….,ยากที่จะ…..
 • 怪不得 guàibude มิน่าหล่ะ….. ,ไม่แปลกใจ,จะโทษ….ไม่ได้
 • 打交道 dǎjiāodào คบค้าสมาคม
 • 吹牛皮 chuīniúpí คุยโว ขี้โม้
 • 露馬腳 lòumǎjiǎo เผยความลับ เผยความจริง
 • 冷不防 lěngbufáng จู่ๆ,ทันดีทันใด
 • 老大難 lǎodànán ปัญหาที่ค้างคาอยู่เป็นระยะเวลายาวนานยากที่จะแก้ไข
 • 交白卷 jiāobáijuàn ส่งกระดาษเปล่า, คว้าน้ำเหลว
 • 恨不得 hènbude แทบอยากจะ….
 • 沒意思 méiyìsi น่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ไม่สนุก
 • 難為情 nánwéiqíng ละอายใจ กระดากใจ
 • 眼中釘 yǎnzhōngdīng หนามยอกอก
Feb 272015
 

ตัวอย่างการนำสุภาษิตจีนไปใช้ค่ะ ^__^

1) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการให้กำลังใจ เช่น

 • 世界無難事,只怕有心人 shìjiè wú nánshì, zhǐ pà yǒuxīnrén ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • 有志者事竟成 yǒuzhì zhě shì jìng chéng ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
 • 愚者千慮必有一得 yúzhě qiān lǜ bì yǒuyī dé คนโง่ไตร่ตรองพันครั้งย่อมได้ประโยชน์ (ความคิดของคนโง่บางครั้งก็ถูก)

2) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการสั่งสอนคน เช่น

 • 善有善報,惡有惡報 shàn yǒu shàn bào, è yǒu è bào ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
 • 貪多必失 tān duō bì shī โลภมากลาภหาย
 • 自作自受 zìzuòzìshòu กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมตามสนอง
 • 種瓜得瓜,種豆得豆 zhòng guā de guā, zhòng dòu de dòu ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว(ปลูกแตงได้แตง ปลูกถั่วได้ถั่ว คนเราทำอะไรก็ได้อย่างนั้น)
 • 少壯不努力,老大徒傷悲 shàozhuàng bù nǔlì, lǎodà tú shāng bēi เมื่อเยาว์วัยไม่ขยันหมั่นเพียร พอแก่ตัวลงจะเสียใจ
 • 鷸蚌相爭漁翁得利 yù bàng xiāng zhēng yúwēng dé lì นกกับหอยไม่ปรองดองกัน ถูกชาวประมงจับไปทั้งคู่ (ข้อคิด: หากสองฝ่ายมัวแต่ทะเลาะกัน มือที่สามก็จะได้ประโยชน์)

3) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการชมเชย เช่น

 • 金枝玉葉 jīnzhīyùyè กิ่งทองใบหยก
 • 青出於藍 qīngchūyúlán ลูกศิษย์เก่งกว่าครู!!!!

4) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการพูดเกินจริง เช่น

 • 破天荒 pòtiānhuāng ท้องฟ้าแตก (เรื่องที่ไม่เคยมีหรือไม่เคยปรากฏมาก่อน)
 • 垂涎三尺 chuíxiánsānchǐ น้ำลายหกสามฟุต

5)ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการเปรียบเปรย เช่น

 • 眼中釘 yǎnzhōngdīng ตะปูในตา
 • 隔牆有耳 géqiángyǒu’ěr กำแพงมีหู
 • 井底之蛙 jǐngdǐzhīwā กบในกะลา

6) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในการเยาะเย้ย เช่น

 • 自討苦吃 zìtǎokǔchī หาเหาใส่หัว
 • 虛有其表 xūyǒuqíbiǎo สวยแต่รูป (สวยแต่เปลือก)

7) ตัวอย่างการนำสุภาษิตไปใช้ในความหมายตรงข้ามกัน

 • 反敗為勝 fǎnbàiwéishèng กลับแพ้เป็นชนะ
 • 貪生怕死 tānshēngpàsǐ รักตัวกลัวตาย
 • 轉危為安 zhuǎnwēiwéi’ān กลับอันตรายให้เป็นปลอดภัย
Feb 272015
 

สำนวนจีนสามอักษรที่น่าสนใจค่ะ ^____^

 • 幫倒忙 bāngdàománg ยิ่งช่วยยิ่งยุ่ง
 • 絆腳石 bànjiǎoshí ตัวถ่วง
 • 愛面子 àimiànzi รักศักดิ์ศรี รักหน้าตา
 • 合不來 hébulái เข้ากันไม่ได้
 • 耳邊風 ěrbiānfēng หูทวนลม
 • 戴綠帽 dàilǜmào ถูกสวมเขา
 • 炒魷魚 chǎoyóuyú ถูกไล่ออก โดนไล่ออก
 • 擦屁股 cāpìgu สะสาง ตามล้างตามเช็ดสิ่งที่ทำไม่ดีไว้
 • 開綠燈 kāilǜdēng เปิดไฟเขียว(อุปมาว่า อนุญาตให้ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง)
 • 走後門 zǒuhòumén ใช้เส้นสาย
 • 開後門 kāihòumén เล่นเส้น ใช้เส้นสาย
 • 捨不得 shěbude อาลัยอาวรณ์ ทิ้งไม่ลง เสียดาย (ตรงข้ามกับ捨得)
 • 鐵飯碗 tiěfànwǎn งานที่มั่นคง
 • 鐵公雞 tiěgōngjī คนขี้เหนียว
 • 馬後炮 mǎhòupào การกระทำที่ไม่ทันกาล
 • 想不開 xiǎngbùkāi ปลงไม่ตก
 • 咬耳朵 yǎo’ěrduo กระซิบกระซาบ
 • 意味着 yìwèizhe แฝงความหมายว่า
 • 找麻煩 zhǎomáfan ก่อเรื่อง/หาเรื่อง
 • 碰釘子 pèngdīngzi ถูกปฏิเสธ ถูกบอกปัด
 • 兩下子 liǎngxiàzi มีความสามารถ เก่ง (真有兩下子)
 • 抱佛腳 bàofójiǎo ในยามปกติไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัว พอเวลาจวนตัวก็ทำอย่างรีบร้อน
Feb 252015
 

เรามาเรียนรู้สำนวนจีนที่นิยมใช้พูดในห้องเรียนกันค่ะ (สำหรับคนที่เคยเรียนกับครูชาวจีน คงเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้)

 • 請大家打開書,看第……頁。
  qǐng dàjiā dǎkāi shū, kàn dì……yè
  ทุกคนเปิดหนังสือ ดูหน้าที่……
 • 現在我們開始上課,請把書翻倒…..頁。
  xiànzài wǒmen kāishǐ shàngkè, qǐng bǎ shū fān dào….. yè
  ตอนนี้เราเริ่มเรียนกันแล้วนะ เปิดหนังสือไปที่หน้้า…..
 • 請大家跟我讀 / 念 。
  qǐng dàjiā gēn wǒ dú/ niàn
  ทุกคนอ่านตามฉัน
 • 同學們好!
  tóngxuémen hǎo
  สวัสดี นักเรียนทุกคน
 • 今天學習第…..課。
  jīntiān xuéxí dì…..kè
  วันนี้เรียนบทที่…….
 • 請安靜。
  qǐng ānjìng
  โปรดเงียบ
 • 跟我練習發音。
  gēn wǒ liànxí fāyīn
  ฝึกออกเสียงตามฉัน
 • 我要點名了。
  wǒ yàodiǎn míngle
  ฉันจะเช็คชื่อแล้ว
 • 老師,把作業交給誰?
  lǎoshī, bǎ zuòyè jiāo gěi shuí?
  อาจารย์คะ , ให้ส่งการบ้านที่ใครคะ?
 • 老師,我忘了帶作業,明天交給您好嗎?
  lǎoshī, wǒ wàngle dài zuòyè, míngtiān jiāo gěi nín hǎo ma?
  อาจารย์คะ ,หนูลืมเอาการบ้านมาค่ะ ส่งพรุ่งนี้ได้ไหมคะ?
 • 老師 ,請別擦黑板。
  lǎoshī, qǐng bié cā hēibǎn
  อาจารย์คะ, อย่าเพิ่งลบกระดานดำค่ะ
 • 老師,考試的內容是什麼?
  lǎoshī, kǎoshì de nèiróng shì shénme
  อาจารย์คะ ,เนื้อหาในการสอบคืออะไรคะ?
 • 老師,什麼時候有考試?
  lǎoshī, shénme shíhòu yǒu kǎoshì?
  อาจารย์คะ จะมีสอบเมื่อไหร่คะ?
 • 老師,這個問題我還不懂,請再說一遍。
  lǎoshī, zhège wèntí wǒ hái bù dǒng, qǐng zàishuō yībiàn
  อาจารย์คะ, ปัญหานี้หนูยังไม่เข้าใจ พูดซ้ำอีกรอบได้ไหมคะ?
 • 老師,這個字怎麼念。
  lǎoshī, zhège zì zěnme niàn?
  อาจารย์คะ , อักษรตัวนี้อ่านยังไงคะ?
 • 老師,這個詞是什麼意思?
  lǎoshī, zhège cí shì shénme yìsi?
  อาจารย์คะ, คำนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะ?
 • 老師,這個句子是什麼意思?
  lǎoshī, zhège jùzi shì shénme yìsi
  อาจารย์คะ, ประโยคนี้มีความหมายว่ายังไงคะ?
 • 先複習一下上一節課學過的生詞。
  xiān fùxí yīxià shàng yī jié kè xuéguò de shēngcí
  ทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วกันก่อน
 • 請看黑板!
  qǐng kàn hēibǎn
  ขอให้ดูที่กระดานดำ
 • 請聽我發音!
  qǐng tīng wǒ fāyīn
  ขอให้ฟังครูออกเสียง
 • 同學們要按時交作業。
  tóngxuémen yào ànshí jiāo zuòyè
  นักเรียนทุกคนต้องส่งการบ้านตรงตามเวลา
 • 老師布置功課。
  lǎoshī bùzhì gōngkè.
  คุณครูมอบหมายการบ้าน
 • 請把作業交給我。
  qǐng bǎ zuòyè jiāo gěi wǒ
  ขอให้นำการบ้านมาส่ง

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Feb 252015
 

หลากหลายความหมายของคำว่า 要緊 (เย่าจิ่น,yàojǐn) ค่ะ

1) สำคัญ (重要) เช่น

 • 這封信很要緊,千萬別丟了。
  zhè fēng xìn hěn yàojǐn, qiān wàn bié diūle
  จดหมายฉบับนี้สำคัญมาก อย่าทิ้ง!
 • 救人要緊,快把他送到醫院去吧!
  jiù rén yàojǐn, kuài bǎ tā sòng dào yīyuàn qù ba!
  ช่วยคนสำคัญมาก รีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเถอะ
 • 我有要緊事跟你說。
  wǒ yǒu yàojǐn shì gēn nǐ shuō
  ฉันมีเรื่องสำคัญจะพูดกับเธอ

2) ร้ายแรง (嚴重) เช่น

 • 你放心吧,醫生跟我說伯伯的病不要緊。
  nǐ fàngxīn ba, yīshēng gēn wǒ shuō bóbo de bìng bùyàojǐn
  คุณวางใจเถอะ หมอบอกกับฉันว่า อาการป่วยของคุณลุงไม่ร้ายแรง
 • 不過是輕傷,沒什麼要緊的。
  bùguò shì qīng shāng, méishénme yàojǐn de
  ก็แค่บาดเจ็บเล็กน้อยเอง ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอก

3) ไม่เป็นไร/ ไม่ร้ายแรงหรือสลักสำคัญ /เรื่องเล็ก (沒關係) เช่น

 • 不要緊 bùyàojǐn ใช้ตอบรับเวลาผู้อื่นพูดขอโทษกับเรา ! ( เช่นมีคนมาพูดว่า 對不起,不好意思,真抱歉 ,請原諒 กับเรา )

4) ปลอบใจคนอื่นว่าไม่ต้องเครียด/ไม่ต้องซีเรียส เช่น

 • 你這次沒考好不要緊,下次努力就是了。
  nǐ zhè cì méi kǎo hǎo bùyàojǐn, xià cì nǔlì jiùshìle
  คราวนี้เธอสอบไม่ดีก็ไม่เป็นไรหรอก คราวหน้าพยายามใหม่ก็แล้วกัน
 • 不要緊, 我相信你下一次一定能做得好些的。
  bùyàojǐn, wǒ xiāngxìn nǐ xià yīcì yīdìng néng zuò dé hǎoxiē de
  ไม่ต้องซีเรียสหรอก ฉันเชื่อว่า คราวหน้าเธอต้องทำได้ดีขึ้นแน่นอน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Feb 252015
 

กลุ่มลักษณะนามจีนที่ใช้กับสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะอาหาร

1) 碗 wǎn ใช้เป็นลักษณะนามของภาชนะที่เป็นถ้วย/ชาม เช่น

 • 一碗麵條 ก๋วยเตี๋ยว 1 ชาม
 • 一碗湯 ซุป/น้ำแกง 1 ถ้วย
 • 一碗粥 โจ๊ก 1 ชาม
 • 一碗甜品 ของหวาน 1ถ้วย

ตัวอย่างประโยค

一碗甜品在冰箱里。 ของหวาน 1 ถ้วยอยู่ในตู้เย็น
他早餐只吃了一碗粥。 มื้อเช้าเขาทานแค่โจ๊ก 1 ชาม

2) 盤 pán ใช้เป็นลักษณะนามของภาชนะที่เป็นจาน เช่น

 • 一盤沙拉 สลัด 1 จาน
 • 三盤牛排 สเต็ก 3 จาน
 • 一盤美式炒飯 ข้าวผัดอเมริกัน 1จาน
 • 一盤菜 กับข้าว 1 จาน

ตัวอย่างประโยค

桌子上有一盤沙拉。บนโต๊ะมีสลัดอยู่หนึ่งจาน
他們點三盤牛排。 พวกเขาสั่งสเต็ก 3 จาน
這盤菜的滋味不錯。กับข้าวจานนี้รสชาติไม่เลว

3) 瓶 píng ใช้เป็นลักษณะนามของภาชนะที่เป็นขวด เช่น

 • 一瓶可樂。 โค้ก1ขวด
 • 一瓶酒 เหล้า 1 ขวด
 • 六瓶啤酒 เบียร์ 6 ขวด
 • 一瓶汽水 น้ำอัดลม 1 ขวด

ตัวอย่างประโยค
他喝了六瓶啤酒。 เขาดื่มเบียร์ 6 ขวด
桌子上立放着一瓶啤酒。 บนโต๊ะมีเบียร์ขวดหนึ่งวางตั้งอยู่

4) 杯 bēi ใช้เป็นลักษณะนามของภาชนะที่เป็นแก้ว เช่น

 • 一杯咖啡 กาแฟ 1 แก้ว
 • 一杯紅酒 ไวน์แดง 1 แก้ว

ตัวอย่างประโยค
她要一杯咖啡。 หล่อนต้องการกาแฟ 1 แก้ว

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Feb 252015
 

คำศัพท์ภาษาจีนที่มาจากภาษาต่างประเทศ

 • 粉絲 fěnsī แฟนคลับ
 • 巴士 bāshì รถบัส
 • 馬拉松 mǎlāsōng วิ่งมาราทอน
 • 迷你 mínǐ มินิ (เล็ก)
 • 咖喱 gālí กะหรี่ แกงกะหรี่
 • 雪碧 xuěbì สไปรท์(เครื่องดื่ม)
 • 拷貝 kǎobèi ก็อปปี้
 • 桑拿 sāngná ซาวน่า
 • 布丁 bùdīng พุดดิ้ง
 • 卡通 kǎtōng การ์ตูน
 • 比薩餅 bǐsàbǐng พิซซ่า
 • 雷達 léidá เรดาร์
 • 歐佩克 ōupèikè โอเปค
 • 托福 tuōfú โทเฟล(แบบทดสอบที่วัดทักษะภาษาอังกฤษของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ)
 • 蘇打 sūdǎ โซดา
 • 華爾茲 huá’ěrzī จังหวะวอลทซ์
 • 芒果 mángguǒ มะม่วง
 • 引擎 yǐnqíng เครื่องยนต์
 • 媽咪 mā mī แม่(หม่ามี๊)
 • 黑客 hēikè แฮกเกอร์
 • 羅曼蒂克 luómàndìkè โรแมนติก
 • 嘉年華 jiāniánhuá carnival
 • 摩登 módēng โมเดิร์น ทันสมัย
 • 伊妹兒 yī meìr อีเมล์
 • 巧克力 qiǎokèlì ช็อกโกแลต
 • 互聯網 hùliánwǎng อินเตอร์เน็ต
 • 克隆 kèlóng โคลนนิ่ง
 • 的士 dí shì แท็กซี่
 • 沙發 shāfā โซฟา
 • 博客 bókè บล็อก blog
 • 三明治 sānmíngzhì แซนวิช sandwich
 • 可樂 kělè โคล่า
 • 嬉皮士 xīpíshì ฮิปปี้
 • 芭蕾 bālěi บัลเล่ต์
 • 趴體 pātǐ ปาร์ตี้
 • 優格 yōugé โยเกิร์ต
 • 比基尼 bǐjīní ชุดบิกินี่
 • 卡路里 kǎlùlǐ แคลอรี่
 • 摩托車 mótuōchē มอเตอร์ไซค์
 • 咖啡因 kāfēiyīn คาเฟอีน
 • 咖啡 kāfēi กาแฟ
 • 尼古丁 nígǔdīng นิโคติน
 • 吉他 jítā กีต้าร์
 • 蘇丹 sūdān สุลต่าน
 • 威士忌 wēishìjì วิสกี้
 • 奧斯卡獎 àosīkǎjiǎng รางวัลออสก้า
 • 麥克風 màikèfēng ไมโครโฟน
 • 卡拉OK kǎlā OK คาราโอเกะ
 • 模特兒 mótèr โมเดล
 • 吉普車 jípǔchē รถจิ๊ป
 • 邏輯 luójí ตรรกะ /Logic
 • 沙龍 shālóng ซาลอน
 • 鐳射 léishè เลเซอร์
 • 因特網 yīntèwǎng อินเตอร์เน็ต
 • 維他命 wéitāmìng วิตามิน

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Click to listen highlighted text!