สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

อักษรจีนและการเขียน

May 162011
 

เรียนอักษรจีนพื้นฐานกับฮั่นจื้อกงเพิ่มเติม

ภาษาจีน : อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ (มีทั้งหมด 24 หน้า)

 ศัพท์ภาษาจีน, อักษรจีนและการเขียน  Comments Off on ภาษาจีน : อักษรจีนใช้บ่อย 3000 คำ (มีทั้งหมด 24 หน้า)
Mar 232011
 

ถ้าพูดถึงภาษาจีนพื้นฐานที่สุด ก็ต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้อักษรจีน ถ้าใครรู้ครบ 3000 คำนี้ถือว่าสอบผ่านขั้นพื้นฐานแล้วครับ ถ้ายังจำได้ไม่ครบก็พยายามเพิ่มขึ้นอีก สู้ๆ…

ส่วนวิธีการเขียนนั้นให้ดูในหัวข้อ วิธีการเขียนอักษรจีน และ เรียนรู้วิธีเขียนอักษร ในส่วนของการออกเสียงให้เน้นพินอินเป็นหลักครับ มีตัวอย่างจากหลายเว็บด้วยกันเช่น Pinyin – Chinese Pinyin Table (horizontal) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บ http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable/ แล้วให้กด Esc เพื่อเข้าสู่หน้าการออกเสียงนะครับ หรือ http://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php หรือ  http://english.cri.cn/chinese2007/chinese/english/lesson01/pinyin.html  แล้วแต่ชอบ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาเพิ่มจาก เปิดโลกอักษรจีนเปิดโลกภาษาจีน ซึ่งจะแบ่งเป็นตอนๆ ครับ

หมายเหตุ : *** F = ตัวเต็ม(อักษรดั้งเดิม), A = อักษรเขียน(เช่น อักษรตัวเลขที่เอาไว้เขียนเช็คเพื่อป้องกันการแก้ไขต่อเติม)

ลำดับ อักษรจีน คำอธิบาย
1 [de] <grammatical particle marking genitive as well as simple and composed adjectives>; 我的 wǒde ฉัน; 高的 gāode สูงl; 是的 shìde ใช่; 是…的 shì…de คนที่…; 他是说汉语的. Tā shì shuō Hànyǔde. เขาเป็นคนที่พูดภาษาจีน
[dì] 目的 mùdì เป้าหมาย
[dí] จริง, ถูก; 的确 díquè อย่างแน่นอน
2 一(A壹) [yī] หนึ่ง; 第一 dì-yī ที่หนึ่ง; 看一看 kànyīkàn ดูสักหน่อย
[yí] (อ่านเป็นเสียง#2 เมื่อวางอยู่หน้าเสียง#4); 一个人 yí gè rén หนึ่งคน; 一定 yídìng แน่นอน; 一样 yíyàng เหมือน; 一月yíyuè January
[yì] (อ่านเป็นเสียง#4 เมื่อวางอยู่หน้าเสียง #2 และ #3); 一点儿 yìdiǎnr นิดหน่อย; 一些 yìxiē บ้าง
{คำใกล้เคียง 么(F么) yāo, จะหมายถึง “หนึ่ง” เหมือนกัน}
3 [shì] คือ, 是不是? shìbushì? ใช่ไม่ใช่?; 是否 shìfǒu ใช่หรือไม่ใช่?
4 [bù] ไม่
[bú] (เปลี่ยนเป็นเสียง#2 เมื่อวางอยู่หน้าเสียง#4) เช่น 不是 bú shì ไม่ใช่
5 [le] <แสดงถึงเหตุที่พึ่งเกิดขึ้น หรือเหตุการณ์ที่จบไปแล้ว> เช่น 你来了! Nǐ láile! คุณมาแล้ว! 我累了! Wǒ lèile! ฉันเหนื่อยแล้ว! 那好了! Nà hǎole! นั่นดีแล้ว! 我只请了一位客人. Wǒ zhǐ qǐngle yí wèi kèren. ฉันเชิญแขกมาเพียงคนเดียว.
[liǎo] จบ, สามารถ, เข้าใจ รู้ (=了解 liǎojiě) เข้าใจ; 了了 liǎoliaǒ เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง; 了了 liǎole จบแล้ว; 你卖不了! Nǐ mài bùliǎo! คุณขายไม่ได้!
[liào] (=了 liaò) ดู, สำรวจ
{คำใกล้เคียง 子 zǐ เด็ก}
6 [rén] คน; 人类 rénlèi มนุษยชาติ; 有人吗? yǒu rén ma? มีใครอยู่หรือเปล่า?
{คำใกล้เคียง 入 rù เข้า}
7 [wǒ] ฉัน; 我们 wǒmen พวกเรา
{คำใกล้เคียง 找 zhǎo หา}
8 [zài] ที่; 现在 xiànzài ปัจจุบัน; 存在 cúnzài ยังมีอยู่
9 [yǒu]มี ; 没有 méiyǒu ไม่มี; 有没有? Yǒuméiyǒu? มีหรือไม่มี? ; 有的 yǒude บ้าง
[yòu] (=又 yòu) ทั้ง, แล้ว
10 [tā] เขา, (=其他 qítā) อิ้นๆ
[tuō] (in classical texts) อย่างอื่นๆ
11 这(F这) [zhè] นี้; 这儿 zhèr นี้
[zhèi] นี้ (before classifier)
12 [zhōng] ตรงกลาง 中国 Zhōngguó ประเทศจีน
[zhòng] ถูกเป้า
13 [dà] ใหญ่; 多大? duōdà? อายุเท่าไหร่?; 大小 dàxiǎo ขนาด; 大家 dàjiā ทุกคน
[dài] 大夫 dàifu หมอ
{คำใกล้เคียง 太 tài มาก และ 木 mù ไม้}
14 来(F来) [lái] มา; 原来 yuánlái เดิมที; 来年 láinián ปีหน้า
[lai] 起来 qǐlai ลุกขึ้นมา
15 [shàng] เหนือ, บน, ก่อนหน้า
[shǎng] 上声 shǎngshēng เสียงที่#3
[shang] (when used as a verb complement)
{คำใกล้เคียง 下 xià ข้างล่าง}
16 国(F国) [guó] (=国家 guójiā) ประเทศ, <ชื่อครอบครัว>; 中国 Zhōngguó ประเทศจีน; 美国 Měiguó สหรัฐอเมริกา
17 个(F个,个) [gè] <general and non-specific classifier>; 个人 gèrén ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,personal; 个人主页 gèrénzhùyè โฮมเพจส่วนตัว,personal homepage
[gě] 自个 zìgě ตัวเอง,oneself
18 [dào] ถึง, to, towards, until, arrive, reach
19 说(F说) [shuō] พูด, explain, scold, refer to, (=说话 shuōhuà) พูด, คำพูด, speak, say; 游说 yóushuō ชักช่วน, persuade
[shuì] พยายามชักชวน, try to persuade; 游说 yóushuì ตะเวนเที่ยวพูดโน้มน้าว, lobbying
20 们(F们) [men] <pluralizing suffix for pronouns and nouns referring to persons>; 我们 wǒmen พวกเรา, we; 人们 rénmen ผู้คน, people, persons
21 为(F为) [wèi] for, for the sake of, in order to, in this connection
[wéi] do, act, act as, be, become; 认为 rènwéi think or believe that…; 以为 yǐwéi think or believe erroneously that…
{Compare with 办 bàn do}
22 [zǐ] child, son; 子女 zǐnǚ sons and daughters; 儿子 érzi son
[zi] (noun suffix); 桌子 zhuōzi table
{Compare with 了 le <particle>}
23 [hé]กับ (F龢) harmony, gentle, mild, kind, <family name>; 和平 hépíng สันติภาพ
[Hé] ญี่ปุ่น,Japan
[huo] 暖和 nuǎnhuo nice and warm
[hè] join in singing, compose a poem in reply
[huó] mix with water
[huò] mix, blend
[hú] complete a set in Mahjong
24 [nǐ] (สำหรับผู้หญิงอาจะใช้: 妳 nǐ) คุณ, ท่าน; 你们 nǐmen พวกคุณ
25 [dì] พื้นโลก, สถานที่, ตำแหน่ง, ดิน; 地支 dìzhī the Twelve Terrestrial Branches
[de] <adverbial particle: descripion + 地 + verb>, ~ly; 快地走 kuàide zǒu walk quickly
26 [chū] ไป, ออก, ออกมา, กำจัด, ผลิต, ปรากฎ , (F出)
27 [dào] way, path, channel, way, say, a streak (of light), doctrine, <classifier for rivers, topics, etc.>, (=道教 Dàojiào) Taoism; 知道 zhīdao know
[dǎo] (=导 dǎo) lead; 领道 = 领导 lǐngdǎo leader
28 [yě] ด้วย; 也许 yěxǔ บางที
29 时(F时) [shí] period, season, (=时间 shíjiān, =时候 shíhou) time, (=小时 xiǎoshí) hour
30 [nián] year, <family name>; 今年 jīnnián this year; 明年 míngnián next year; 去年 qùnián last year; 中年 zhōngnián middle age
31 [de] <adverbial particle: verb + 得 + descripion>; 走得快 zǒude kuài walk quickly
[dé] get, reach, achieve
[děi] should
32 [jiù] just, simply, right away; 就要 jiùyào about to (do something); 这就是我! Zhè jiùshì wǒ! This is simply me!; 他就要去. Tā jiùyào qù. He is about to leave.
33 [nà] that
[nèi] that (before classifier)
[nuó] 禅那 chánnuó deep meditation
[nuò] 无那 wúnuò helpless, unfortunately
[nǎ] (=哪 nǎ) what?
[něi] (=哪 něi before classifier) which?
34 [yào] want, will, shall, need, important, essential; 主要 zhǔyào main, fundamental
[yāo] 要求 yāoqiú demand
35 [xià] below, under, (go) down, next (as opposed to previous/last)
{Compare with 上 shàng above}
36 [yǐ] use, take, according to, because of, in order to; 可以 kěyǐ OK, may; 所以 suǒyǐ so, therefore, as a result; 以外 yǐwài beyond, except
37 [shēng] give birth, life; 先生 xiānsheng mister, gentleman, Sir
38 会(F会) [huì] can, able, meet, meeting, society, union, party
[kuài] 会计 kuàijì accounting
[huǐ] 会儿 huìr moment
39 [zì] จาก, ตั้งแต่ (=自己 zìjǐ) ตัวเอง; 自然 zìrán ธรรมชาติ
{คำใกล้เคียง 目 mù ตา และ 白 bái ขาว}
40 着(F著) [zhe] <verb particle marking a continuing progress/state>
[zháo] touch
[zhuó] wear clothes, dress, touch
[zhāo] put in, add, (F招) make move in chess, trick, decieve
41 [qù] go, leave, depart (opposite of 来 lái)
42 [zhī] <คล้ายกับคำว่า 的 de>, มัน (คำโบราณ)
43 过(F过) [guò] ผ่าน, มีประสบการณ์; 过马路 guò mǎlù ข้ามถนน; 我去过中国两次. wǒ qùguo Zhōngguó liǎng cì. I have gone to China twice.
44 [jiā] home, house, family; 国家 guójiā nation; 大家 dàjiā everybody
[jie] 整天家 zhěngtiānjie all day long; 家里 jiālǐ (at) home, (in the) family
45 学(F学) [xué] study, learn; 学校 xuéxiào school; 学生 xuésheng student
{Compare with 字 zì written character}
46 对(F对) [duì] correct, answer, treat, agree, mutual, pair; 对不起 duìbuqǐ excuse me
47 [kě] ~able, (=可以 kěyǐ) may, can, (=可是 kěshì) but, however; 可爱 kě’ài loveable, cute; 可能 kě’néng possible, probable, maybe; 可口可乐 kěkǒukělè Coca Cola
[kè] 可汗 kèhán khan
48 [tā] she, her
49 [lǐ] neighbourhood, half kilometer, <family name>, (F里,里) in, inside, lining; 哪里? nǎli? where?; 那里 nàli there; 这里 zhèli here
50 [hòu] queen, (F后) after, behind, <family name>; 后天 hòutiān the day after tomorrow
Mar 152011
 

วันนี้ผมขอแนะนำวิธีหรือลำดับในการเขียนอักษรจีน แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องไปเปิดตำราค้นหากัน ไม่ต้องซื้อหนังสือวิธีการเขียน ประหยัดตังค์ในกระเป๋าได้อีก เพียงแค่คุณไฮไลท์แล้ว copy ตัวอักษรที่อยากรู้วิธีเขียนและคำอ่าน เอาไปวางหรือแปะไว้ ในช่องค้นหาในเว็บ http://www.nciku.com/ หรือไม่ก็พิมพ์อักษรจีนที่ต้องการทราบวิธีการเขียน แต่ถ้าไม่ทราบว่าอ่านอย่างไร ก็ใช้ Handwrite Characters ที่อยู่ด้านขวามือใกล้ช่องค้นหา แล้วใช้มือลากขีดตัวอักษรจีนเอา แล้ว enter คุณก็จะได้

  • ความหมายของอักษรจีนนั้นเป็นภาษาอังกฤษ
  • พินอิน และการออกเสียง โดยคลิ๊กที่รูปลำโพง
  • ตัวอย่างประโยค
  • ลำดับในการเขียนอักษรจีนตัวนี้ โดยคลิ๊กที่ Stroke order ด้านขวามือ

โห… ได้มาเพียบ ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกมาตั้งสี่ตัวเชียวหล่ะครับ

…แต่ไม่รู้จะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน หรือเปล่าล่ะเนี่ย ขอให้เก่งๆกันทุกคนนะครับ

อ่านเพิ่มเติม ส่วนประกอบและวิธีการเขียนอักษรจีน

=====================================================================

ตัวอย่างหมวดนำอักษรจีน [汉字部首名称表]

一画
部首 名称 Pinyin 例字
héng 一 七 丁 三 干 于 下 上 丈 万
shù 中 内 北 旧 甲 申 电 由 且 冉
丿 piĕ 九 乃 千 久 及 升 乏 反 丹 长
diăn 义 丫 之 为 头 主 半 州 农 举
乙 刁 飞 乡 以 丑 乞 乡 尹 尺

=====================================================================

二画
部首 名称 Pinyin 例字
èr 二 干 于 亏 五 开 井 元 无 云
十字旁 shí zì páng 十十 支 古 考 毕 华 协 直 卖 南
厂字旁 chăng zì páng 厂 厅 仄 历 厄 厉 压 厚 厨 雁
三框儿 sān kuāngr 区 匹 巨 匝 匡 匠 匣 匾 医 匪
卜字旁 bŭ zì páng 卜 卡 外 占 卢 贞 卧 卓 卦 桌
立刀旁 lìdāo páng 刊 刘 刑 列 划 刚 创 刎 判 删
同字框 tóng zì kuāng 内 冈 冉 同 肉 罔 网 周
单人旁 dānrén páng 亿 仁 仆 仇 仍 化 仅 仗 付 代
八字旁 bā zì páng 八 公 分 兰 半 只 兴 关 并 共
人字头 rén zì tóu 人 个 今 令 从 介 仓 伞 命 拿
入字头 rù zì tóu 入 汆
包字头 bāo zì tóu 勺 匀 勿 勾 句 匆 包 旬 甸 够
儿字底 ér zì dĭ 儿 兀 元 允 兄 光 尧 先 党 兜
几字旁 jĭ zì páng 几 凡 凤 夙 壳 秃 凯 凭 凰 凳
温字头 wēn zì tóu 亡 卞 六 亢 市 玄 产 亦 亩 变
两点水 liăng diăn shuĭ 习 冯 冲 次 决 冰 冻 况 冷 减
秃宝盖 tū băo gài 冗 写 军 罕 冠 冢 冥 冤 幂
言字旁 yán zì páng 计 订 认 讥 讦 讧 记 设 诉 诌
单耳刀 dān ĕr dāo 卫 叩 印 卯 危 却 即 卷 卸 卿
双耳刀 shuāng ĕr dāo 队 防 阮 阵 阳 阶 阴 陆 陈 陕 邓 祁 邦 邢 邪 那 邮 邹 郑 郎
山字框 shān zì kuāng 凶 击 出 凸 凹 画 函 幽 凿
刀字旁 dāo zì páng 刀 刃 切 分
力字旁 lì zì páng 力 办 劝 功 加 务 动 劣 劫 劳
私字儿 sī zì r 允 去 台 牟 县 矣 叁 参 畚 能
又字旁 yòu zì páng 又 叉 支 友 反 双 邓 劝 圣 戏
建字旁 jiàn zì páng 廷 延 建

=====================================================================

三画
部首 名称 Pinyin 例字
工字旁 gōng zì páng 工 巧 式 差 项
提土旁 tí tŭ páng 土 圣 至 坐 块
士字头 shì zì tóu 声 壶 壹 喜 鼓
草字头 căo zì tóu 艾 节 芯 芽 花
廾字底 nóng zì dĭ 卉 弁 弄 弊
大字头 dà zì tóu 大 夯 夹 夸 夺
寸字旁 cún zì páng 寸 对 寺 寻 封
尢字旁 yōu zì páng 尤 尬 尴
提手旁 tí shŏu páng 提 打 扔 扩 扛
弋字旁 yì zì páng 贰 式
小字头 xiăo zì tóu 尔 尘 尖 劣 肖
口字旁 kŏu zì páng 右 叮 号 占 只
方框儿 fāng kuāngr 囚 回 围 困 国
巾字旁 jīn zì páng 市 币 布 帅 吊
山字旁 shān zì páng 岗 岔 岛 岸 岩
双人旁 shuāng rén páng 行 彻 征 径 彼
三撇儿 sān piĕr 形 衫 参 彦 彬
反犬旁 făn quăn páng 犯 狄 狂 犹 狐
夕字旁 xī zì páng 岁 罗 梦
反字头 făn zì tóu 务 备
食字旁 shí zì páng 饭 饮 饲 饼 饵
壮字旁 zhuāng zì páng 壮 将
广 广字旁 guăng zì páng 广 庄 庆 序 店
门字框 mén zì kuāngr 闩 闪 闭 闯 闷
三点水 sān diăn shuĭ 汇 汗 江 汛 池
坚心旁 jiān xīn páng 忆 怀 忧 作 恼
宝盖儿 băo gàir 宁 守 宅 安 字
走之旁 zŏu zhī páng 辽 达 迈 近 远
寻字头 xún zì tóu 寻 灵 录
尸字旁 shī zì páng 尺 尼 尽 屁 尾
己字旁 jĭ zì páng 已 岂
巳字旁 sì zì páng 巳 包 导 巷
弓字旁 gōng zì páng 引 弛 张 弦 弧
出字头 chū zì tóu
女字旁 nü̆ zì páng 奶 奴 妆 妄 奸
子字旁 zi zì páng 孔 孕 存 孝 学
绞丝旁 jiăo sī páng 纠 约 纹 纺 继
马字旁 mă zì páng 闯 驮 驯 驰 驴
么字旁 yāo zì páng 么 乡 幻 幼 兹
巛字头 chuān zì tóu

=====================================================================

四画
部首 名称 Pinyin 例字
王字旁 wáng zì páng 主 玉 弄 玩 现
韦字旁 wéi zì páng 韧 韩 韬
木字旁 mù zì páng 株 极 朵 权
犬字旁 quăn zì páng 犬 状 臭 献
歹字旁 dăi zì páng 歹 死 毙 殊 殊
车字旁 chē zì páng 斩 轻 较 载 辆
戈字旁 gē zì páng 划 成 戏 戒 战
比字头 bĭ zì tóu 比 皆
瓦字旁 wà zì páng 瓷 瓶
止字旁 zhĭ zì páng 止 正 步 武 歪
攴字旁 pō zì páng
日字旁 rì zì páng 旧 早 旬 旷 旱
冒字头 mào zì tóu 曰 曲 曹 者 冒
水字儿 shuĭ zì ér 水 汞 录 尿 泰
贝字旁 bèi zì páng 贝 贞 负 财 员
见字旁 jiàn zì páng 观 规 觅 觉 览
牛字旁 niú zì páng 告 牧 物 牵 犁
手字旁 shŏu zì páng 承 拜 拳 拿 掌
毛字旁 máo zì páng 毯 毫
气字旁 qì zì páng 气 氢 氧 氦 氮
反文旁 făn wén páng 收 攻 改 败 故
片字旁 piàn zì páng 版 牌 牍
斤字头 jīn zì tóu 斤 斥 斩 断 斯
爪字头 zhăo zì tóu 爪 妥 受 采 孵
父字头 fù zì tóu 父 爷 爸
月字旁 yuè zì páng 肝 肚 肘 肖 肩
欠字旁 qiàn zì páng 欠 次 欢 欧 欣
风字旁 fēng zì páng 飕 飘 飒
殳字旁 shū zì páng 段 毁
反文旁 făn wén páng 文 齐 斋 斌 虔
方字旁 fāng zì páng 方 施 旅 族 旗
火字旁 huŏ zì páng 火 灰 灾 灵 炕
四点底 sì diăn dĭ 烈 烹 焦 煎 照
斗字旁 dòu zì páng 斜 斟
户字旁 hù zì páng 启 扁 扇 雇
礻字旁 shì zì páng 礼 社 神 祝 祸
心字旁 xīn zì páng 心 必 忘 闷 忍
爿字旁 pán zì páng

===================================================================

五画
部首 名称 Pinyin 例字
示字旁 shì zì páng
石字旁 pán zì páng 码 岩 砖 砌 砍
龙字头 lóng zì tóu
业字头 yè zì tóu
目字旁 mù zì páng 盯 盲 相 省 眨
田字旁 tián zì páng 甲 申 由 电 亩
四字头 sì zì tóu 罗 罚 罢 蜀 罪
皿字底 mín zì dĭ 孟 盅 盆 益 盏
金字旁 jīn zì páng 针 钗 钙 钟 钢
失字旁 shī zì páng
禾木旁 hé mù páng 利 秃 秀 私 秋
白字旁 bái zì páng 百 皂 帛 皇 皆
瓜字旁 guā zì páng 瓜 瓢 瓣
鸟字旁 niăo zì páng 鸠 鸡 鸣 鸥 鸭
病字旁 bìng zì páng 疮 疯 病 痒 痘
立字旁 lì zì páng 产 竖 站 竟 赣
衣字旁 yī zì páng 补 初 袄 袍 裆
穴宝盖 xué băo gài 穴 穷 空 突 容
疋字旁 pĭ zì páng 胥 疏 楚 疑
皮字旁 pí zì páng 皮 颇
矛字旁 máo zì páng 矛 柔
母字旁 mŭ zì páng 母 贯 毒 贯

=====================================================================

六画
部首 名称 Pinyin 例字
耒字旁 lěi zì páng 耔 耕 耗 耙 耘
耳字旁 ĕr zì páng 取 耶 闻 耷 耿
臣字旁 chén zì páng 臣 卧 臧
西 西字头 xī zì tóu 西 栗 粟 覆
页字旁 yè zì páng 页 顶 烦 顽 顾
虎字头 hù zì tóu 彪 虑
虫字旁 chóng zì páng 虫 虱 闽 虾 虹
缶字旁 fōu zì páng 缸 缺 罐
舌字旁 shé zì páng 甜 辞
竹字头 zhú zì tóu 竹 竿 笑 笨 笼
臼字旁 jiù zì páng 舀 舂 舅
自字头 zì zì tóu 自 息 臭
血字旁 xuè zì páng
舟字旁 zhōu zì páng 舟 航 舱 般 舵
衣字底 yī zì dĭ 衰 衷 袋 裁 裂
羊字头 yáng zì tóu 羊 美 姜 羔 羞
米字旁 mĭ zì páng 料 粉 粒 粥 精
艮字旁 gēn zì páng 艮 良 艰 恳 既
羽字旁 yŭ zì páng 扇 翅 翔 翘 翠
糸字底 mì zì dĭ 紧 累 紫 絮 繁
律字旁 lǜ zì páng 肃 肆 肇

=====================================================================

七画
部首 名称 Pinyin 例字
麦字旁 mài zì páng 麦 麸
走字旁 zŏu zì páng 赴 赵 赶 起 超
赤字旁 chì zì páng 郝 赧 赫
豆字旁 dòu zì páng 豆 登
酉字旁 yŏu zì páng 酒 酥
辰字旁 chén zì páng
豕字底 shĭ zì dĭ 象 豢 豪 豫
卤字旁 lŭ zì páng
里字旁 lĭ zì páng 重 野 量
足字旁 zú zì páng 足 趴 距 跃 跛
身字旁 shēn zì páng 躲 躺
谷字旁 gŭ zì páng
豸字旁 zhì zì páng 豺 豹 貌
角字旁 jiăo zì páng 角 触 解
言字旁 yán zì páng 誊 詹
辛字旁 xīn zì páng 辞 辟 辣 辨 瓣

=====================================================================

八画
部首 名称 Pinyin 例字
青字旁 qīng zì páng 靓 静 靛
其字旁 qí zì páng 甚 基 斯
雨字头 yŭ zì tóu 雪 雷 雾 震
齿 齿字旁 chĭ zì páng 鱼 鲜 鲨 鲤 鲲

=====================================================================

久画
部首 名称 Pinyin 例字
革字旁 gé zì páng 革 勒 靴 靶 鞋
骨字旁 gŭ zì páng 骨 髋 髌
鬼字旁 guĭ zì páng 鬼 魁 魂 魄 魏
食字旁 shí zì páng
音字旁 yīn zì páng 音 章 韵 韶

====================================================================

十画以上
部首 名称 Pinyin 例字
髟字头 biāo zì tóu 髯 鬃
麻字旁 má zì páng 麻 么 磨
鹿 鹿字旁 lù zì páng 鹿 鏖 麝
黑字旁 hēi zì páng
鼠字旁 shŭ zì páng
鼻字旁 bĭ zì páng
Feb 022011
 

หมวดนำตัวอักษรจีน หรืออักษรข้าง จะเป็นส่วนที่บ่งบอกว่าอักษรจีนตัวนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอะไร ถ้าเราเข้าใจและจำได้ จะช่วยให้การจำอักษรจีนเป็นไปอย่างง่ายดายครับ

偏旁 ชื่อเรียก-名称 ตัวอย่าง-例字
两点水儿 liǎngdiǎnshuǐr สองจุดน้ำ–> หมายถึงน้ำแข็ง 次、冷、准
秃宝盖儿 tūbǎogàir –> ส่วนคลุมด้านบน 写、军、冠
言字旁儿 yánzìpángr  –>เกี่ยวกับการพูด 计、论、识
偏厂儿 piānchǎngr –> หน้าผากำบัง 厅、历、厚
三匡栏儿 sānkuānglánr 三匡儿 sānkuāngr –> พื้นที่ 区、匠、匣
立刀旁儿 lìdāopángr 立刀儿 lìdāor  –>เกี่ยวกับสิ่งมีคม 列、别、剑
同字匡儿 tóngzìkuāngr –> กรอบถง 冈、网、周
单人旁儿 dānrénpángr 单立人儿 dānlìrénr –>เกี่ยวกับคน 仁、位、你
包字头儿 bāozìtóur –> เกี่ยวกับการห่อหุ้ม 勺、勾、旬
私字儿 sīzìr –> ภาพลักษณ์งอแขน 允、去、矣
建之旁儿 jìànzhīpángr –> เดินทอดเท้า 廷、延、建
单耳旁儿 dān’ěrpángr 单耳刀儿 dān’ěrdāor –> อักษรข้างหูเดี่ยว 卫、印、却
双耳旁儿 shuāng’ěrpángr 双耳刀儿 shuāng’ěrdāor
左耳刀儿 zuǒ’ěrdāor 在左 右耳刀儿 yòu’ěrdāor 在右 –> อักษรข้างหูคู่
防、阻、院
邦、那、郊
三点水儿 sāndiǎnshuǐr –> สามจุดน้ำ  เกี่ยวข้องกับน้ำ 江、汪、活
丬 爿 将字旁儿 jiàngzìpángr –> อักษรข้างเจี้ยง 壮、状、将
竖心旁儿 shùxīnpángr 竖心儿 shùxīnr –> อักษรข้างใจ 怀、快、性
宝盖儿 bǎogàir –> เกี่ยวกับหลังคา 宇、定、宾
广 广字旁儿 guǎngzìpángr –> โรงเรือน 庄、店、席
走之儿 zǒuzhīr –> เกี่ยวกับการเดินทาง 过、还、送
提土旁儿 títǔpángr 剔土旁儿 títǔpángr  –> เกี่ยวกับดิน 地、场、城
草字头儿 cǎozìtóur 草头儿 cǎotóur –> เกี่ยวกับหญ้า 艾、花、英
弄字底儿 nòngzìdǐr –> ภาพลักษณ์สองมือ 开、弁、异
尤字旁儿 yōuzìpángr –> อักษรโหยว 尤、龙、尥
提手旁儿 tíshǒupángr 剔手旁儿 tīshǒupángr  –> เกี่ยวกับมือ 扛、担、摘
方匡儿 fāngkuàngr –> กรอบสี่เหลี่ยม 因、国、图
双人旁儿 shuāngrénpángr 双立人儿 shuānglìrénr –> ภาพลักษณ์คนสองคน 行、征、徒
三撇儿 sānpiěr –> เกี่ยวกับร่มเงา หรือหนวดเครา 形、参、须
折文儿 zhéwénr –> หมวดอักษรเจอ 冬、处、夏
反犬旁儿 fǎnquǎnpángr 犬犹儿 quǎnyóur –>อักษรข้างสัตว์ 狂、独、狠
食字旁儿 shízìpángr –> เกี่ยวกับอาหาร 饮、饲、饰
子字旁儿 zǐzìpángr  –> เกี่ยวกับเด็ก 孔、孙、孩
绞丝旁儿 jiǎosīpángr 乱绞丝儿 luànjiǎosīr –> เกี่ยวกับสิ่งทอ 红、约、纯
三拐儿 sānguǎir –> หมวดอักษรซาน 甾、邕、巢
四点儿 sìdiǎnr  –> เกี่ยวกับไฟ 杰、点、热
火字旁儿 huǒzìpángr –> อักษรข้างของไฟ 灯、灿、烛
示字旁儿 shìzìpángr 示补儿 shìbǔr –> เกี่ยวกับโต๊ะหมู่บูชา 礼、社、祖
王字旁儿 wángzìpángr 斜玉旁儿 xiéyùpángr –> เกี่ยวกับกษัตริย์ 玩、珍、班
木字旁儿 mùzìpángr –> เกี่ยวกับไม้ 朴、杜、栋
牛字旁儿 niúzìpángr 剔牛儿 tìniúr –> เกี่ยวกับสัตว์ 牡、物、牲
反文旁儿 fǎnwénpángr 反文儿 fǎnwénr –> เกี่ยวกับการเฆี่ยนตี 收、政、教
病字旁儿 bìngzìpángr 病旁儿 bìngpángr –> เกี่ยวกับการเจ็บป่วย 症、疼、痕
衣字旁儿 yīzìpángr 衣补儿 yībǔr –> เกี่ยวกับเสื้อผ้า 初、袖、被
春字头儿 chūnzìtóur –> อักษรหัวชุน 奉、奏、秦
四字头儿 sìzìtóur –> หมวดอักษรซื่อ 罗、罢、罪
皿字底儿 mǐnzìdǐr 皿墩儿 mǐndūnr –> เกี่ยวกับเลือด 盂、益、盔
金字旁儿 jīnzìpángr –> อักษรข้างทองหรือโลหะ 钢、钦、铃
禾木旁儿 hémùpángr –> อักษรข้างต้นข้าว 和、秋、种
登字头儿 dēngzìtóur –> หมวดอักษรเติง 癸、登、凳
米字旁儿 mǐzìpángr –> เกี่ยวกับข้าว 粉、料、粮
虎字头儿 hǔzìtóur –> อักษรหัวเสือ 虏、虑、虚
竹字头儿 zhúzìtóur  –> เกี่ยวกับต้นไผ่ 笑、笔、笛
足字旁儿 zúzìpángr –> อักษรข้าง เกี่ยวกับใช้เท้าเดิน 跃、距、蹄
Feb 022011
 

อักษรจีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับการใช้รูปอักษรจีนในภาษาอื่นๆ ดูที่ 汉字

อักษรจีนเป็นอักษรระบบอักษรภาพชนิดหนึ่ง ใช้แทนความหมายของคำ นักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า การเขียนในจีนที่เก่าสุดเริ่มเมื่อ 957 ปีก่อนพุทธศักราช ไม่มีหลักฐานแสดงความเกี่ยวข้องกับการเขียนในบริเวณอื่น ตัวอย่างการเขียนภาษาจีนที่เก่าสุดมีอายุราว 957 – 407 ปี ก่อนพุทธศักราช (ราชวงศ์ซ่ง) ซึ่งเป็นจารึกบนกระดูกวัวและกระดองเต่า

พ.ศ. 2442 หวัง ยิรง (Wang Yirong) นักวิชาการจากปักกิ่ง พบสัญลักษณ์คล้ายอักษรบนกระดูกมังกรที่เขาได้รับจากเภสัชกร ในเวลานั้น กระดูกมังกรซึ่งมักเป็นซากฟอสซิลของสัตว์ ยังใช้ในการแพทย์แผนจีน กระดูกสัตว์เหล่านั้นพบมาก ในซากปรักหักพังของเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซัง ทางเหนือของมณฑลเหอหนาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อักษรจีน – วิกิพีเดีย

Feb 022011
 

เสียงอ่านตัวอย่างคำและประโยค

《女,子,好,安,字》

…女 (nǚ)
女朋友 (nǚpéngyou)
他还没女朋友。tā hái méi nǚ péng yǒu
…子 (zi)
孩子 (háizi)
来了一帮孩子。lái le yì bāng hái zǐ
…好 (hǎo)
好听 (hǎotīng)
这首歌真好听。 zhè shǒu gē zhēn hǎo tīng
…安 (ān)
安静 (ānjìng)
请大家安静一下。 qǐng dà jiā ān jìng yí xià
…字 (zì)
字典 (zìdiǎn)
请把字典还给我。 qǐng bǎ zì diǎn huán gěi wǒ

1 女 (nǚ) = female; woman; daughter

女朋友 (nǚpéngyou) = girl friend
他还没女朋友。tā hái méi nǚ péng yǒu
He doesn’t have a girl friend yet.

2 子 (zi) = son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat; Viscount, fourth of five orders of nobility 五等爵位[wu3 deng3 jue2 wei4]

孩子 (háizi) = child, children
来了一帮孩子。lái le yì bāng hái zǐ
Here comes a group of children.

3 好 (hǎo) = good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness)

好听 (hǎotīng) = pleasant to hear
这首歌真好听。 zhè shǒu gē zhēn hǎo tīng
This song is very good.

4 安 (ān) = content; calm; still; quiet; safe; secure; in good health; to find a place for; to install; to fix; to fit; to bring (a charge against somebody); to pacify; security; safety; peace; ampere; surname An

安静 (ānjìng) = serene, quiet or peaceful
请大家安静一下。 qǐng dà jiā ān jìng yí xià
Everyone quiet, please

5 字 (zì) = letter; symbol; character; word

字典 (zìdiǎn) = Dictionary
请把字典还给我。 qǐng bǎ zì diǎn huán gěi wǒ
Please return the dictionary to me

<3—————————-<3

More Vocabularies:

อ่านเพิ่มเติม

อ้างอิงจาก : http://noshka.bloggang.com

Jan 312011
 

เว็บ http://www.learnchineseez.com เป็นเว็บที่สอนลำดับการขีดเขียนอักษรจีนที่ดีมากๆ เลย อยากเขียนอักษรจีนเก่งๆ ต้องมาที่เว็บนี้บ่อยๆ นะครับ

ที่เว็บนี้มีทั้งอักษรจีนตัวเต็ม traditional characters และตัวย่อ simplified characters  ครับ
คลิ๊กที่ตัวอักษรจีน หรือเลือกหน้าอื่นๆ ครับ

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10:
20:
30:
40:
50:
60:
70:
80:
90:
100:
110:
120:
130:
140:
150:
160:
170: 使
180:
190:
Click to listen highlighted text!