สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

ศัพท์ภาษาจีน

Mar 202011
 
 • 家庭 [jiātíng] ครอบครัว
 • 宗族 [zōngzú] ตระกูล
 • 家族观念 [jiāzú guānniàn] แนวความคิดของครอบครัว (家族 วงศ์ตระกูล)
 • 家庭结构 [jiātíng jiégōu] โครงสร้างครอบครัว
 • 数代同堂 [shùdài tóngtáng] อยู่แบบครอบครัวใหญ่
 • 核心家庭  [héxīn jiātíng] ครอบครัวทีมีแต่พ่อหรือแม่ (核心 ศูนย์กลาง)
 • 单亲家庭 [dānqīn jiātíng] ครอบครัวแม่หรือพ่อคนเดียว (Single Parent Family)
 • 独生子女 [dúshēng zǐ nǚ] ลูกคนเดียว
 • 丁克家族 [dīngkè jiāzú] ครอบครัวที่ไม่ต้องการลูก
 • 亲戚 [qīnqī] ญาติ
 • 家庭成员的角色关系  [jiātíngchéngyuándejiǎosèguānxì] ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว (成员 สมาชิก, 角色 บทบาท, 关系 ความสัมพันธ์)
 • 尊老爱幼  [zūnlǎo àiyòu] เคารพนับถือผู้สูงอายุและรักเด็ก
 • 孝敬长辈  [xiàojìng zhǎngbèi] การแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส (孝敬 การแสดงความกตัญญู, 长辈 ผู้อาวุโส)
 • 抚养老人 [fǔyǎng lǎorén] ดูแลผู้สูงอายุ
 • 亲情 [qīnqíng] ครอบครัว
 • 妇女地位 [fùnǚ dìwèi] ฐานะของผู้หญิง (地位 ฐานะ)
 • 职业妇女 [zhíyè fùnǚ] ผู้หญิงทำงานนอกบ้าน (职业 อาชีพ, 妇女 ผู้หญิง)
 • 家长地位 [jiāzhǎng dìwèi] ฐานะหัวหน้าครอบครัว (家长 หัวหน้าครอบครัว)
 • 男尊女卑 [nánzūn nǚbēi] ผู้หญิงถูกดูถูก (尊 ศักดิ์สูง, 卑 ต่ำต้อย)
 • 大男子主义 [dànánzǐ zhǔyì] ผู้ชายเป็นใหญ่
 • 男女平等 [nánnǚ píngděng] ชายหญิงเท่าเทียมกัน
 • 家务劳动 [jiāwù láodòng] งานบ้าน
 • 夫妻分工 [fūqī fēngōng] สามีภรรยาแบ่งงานกันทำ
 • 照顾孩子 [zhàogù háizǐ] ดูแลลูก
 • 做饭 [zuòfàn] ทำกับข้าว
 • 买菜 [mǎicài] ซื้อกับข้าว
 • 洗衣服  [xǐyīfú] ซักผ้า
 • 子女的家庭教育 [zǐnǚdejiātíng jiàoyù] การอบรมเลี้ยงดูบุตร
 • 如何爱孩子 [rúhéàiháizǐ] สอนลูกอย่างไร
 • 钱的教育 [qiánde jiàoyù] ใช้เงินเลี้ยงดู
 • 家教 [jiājiào] กวดวิชาตัวต่อตัว
 • 成长环境 [chéngzhǎng huánjìng] สภาพแวดล้อมในการเติบโต
 • 代沟 [dàigōu] ช่องว่างระหว่างวัย
 • 独立能力 [dúlì nénglì] การดูแลตนเอง (独立 ด้วยตัวของตัวเอง, 能力 ความสามารถ)
 • 家庭理财 [jiātínglǐcái] การบริหาเงินภายในบ้าน (理财 บริหารการเงิน)
 • 家庭计划与活动 [jiātíngjìhuá yǔ huódòng] การจัดการภายในครัวเรือน
 • 找房 [zhǎofáng] หาที่อยู่
 • 租房 [zūfáng] เช่าห้อง
 • 搬家 [bānjiā] ย้ายบ้าน
 • 家庭与社会 [jiā tíng yǔ shè huì] ครอบครัวและสังคม
 • 保姆 [bǎomǔ] พี่เลี้ยง
 • 教育 [jiàoyù] การศึกษา
 • 教育体制 [jiào yù tǐ zhì] โครงสร้างการศึกษา
 • 各级教育部门 [gèjíjiàoyù bùmén] แยกการศึกษาในแต่ละระดับ
 • 学制 [xuézhì] หลักสูตรการศึกษา
 • 初等教育 [chūděng jiàoyù] การศึกษาระดับต้น
 • 中等教育 [zhōngděng jiàoyù] การศึกษาระดับกลาง
 • 高等教育 [gāoděng jiàoyù] การศึกษาระดับสูง
 • 远程教育和继续教育 [yuǎnchéngjiàoyù hé  jìxùjiàoyù] การศึกษาทางไกลและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (远程 ระยะไกล, 继续 ต่อเนื่อง)
 • 成人教育 [chéngrén jiàoyù] การศึกษาในระดับผู้ใหญ่
 • 网络教育 [wǎngluò jiàoyù] การศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 • 希望工程 [xīwàng gōngchéng] สังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษา(ช่วยหาเงินให้น้องเรียน)
 • 科举考试 [kējǔ kǎoshì] การตรวจสอบ
 • 升学 [shēngxué] ระดับการศึกษา
 • 初考 [chūkǎo] สอบเข้ามัธยมต้น
 • 中考 [zhōngkǎo] สอบเข้ามัธยมปลาย
 • 高考制度 [gāokǎo zhìdù] สอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • 教育思想 [jiàoyù sīxiǎng] ความคิดเกี่ยวกับการศึกษา
 • 德育 [déyù] ศีลธรรม
 • 智育 [zhìyù] ความรู้
 • 体育 [tǐyù] พละ
 • 美育 [měiyù] ศิลป
 • 素质教育 [sùzhì jiàoyù] ความคิดทางด้านการศึกษา
 • 东西方教育比较 [dōngxīfāng  jiàoyùbǐjiào] การเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาของยุโรปและเอเชีย
 • 学校教育 [xuéxiào jiàoyù] การเรียนการสอนของโรงเรียน
 • 大学 [dàxué] มหาวิทยาลัย
 • 中学 [zhōngxué] มัธยมศึกษา
 • 职业学校  [zhíyè xuéxiào] ปวช., ปวส.
 • 小学 [xiǎoxué] ประถม
 • 幼儿园 [yòuéryuán] อนุบาล
 • 托儿所 [tuōérsuǒ] สถานรับเลี้ยงเด็ก, เนอสเซอรี่
 • 学位 [xuéwèi] ปริญญา
 • 年级 [niánjí] ปีการศึกษา
 • 班级 [bānjí] ชั้นเรียน
 • 班长 [bānzhǎng] หัวหน้าห้อง
 • 班主任 [bānzhǔrèn] อาจาร์ยที่ปรึกษา
 • 学生社团 [xuéshēng shètuán] องค์กรการศึกษา (社团 สมาคม)
 • 学生会 [xuéshēnghuì] กิจกรรมนักศึกษา
 • 学校运动队 [xuéxiào yùndòng duì] นักกีฬาโรงเรียน
 • 家长会 [jiāzhǎnghuì] ประชุมผู้ปกครอง
 • 校园设施 [xiàoyuán shèshī] อุปกรณ์บริเวณสถานศึกษา
 • 宿舍 [sùshě] หอพัก
 • 食堂 [shítáng] โรงอาหาร
 • 体育馆 [tǐyùguǎn] โรงยิม
 • 运动场 [yùn dòng cháng] สนามกีฬา
 • 学校称谓 [xué xiào chēng wèi] การเรียกชื่อโรงเรียน
 • 学校课程 [xué xiào kè chéng] ตารางเรียน
 • 学科 [xué kē] แขนงวิชา
 • 学校制度 [xué xiào zhì dù] ระบบโรงเรียน
 • 奖励 [jiǎng lì] มอบรางวัล
 • 纪律 [jì lǜ] ระเบียบวินัย
 • 请假 [qǐng jiǎ] ลาป่วย ลากิจ
 • 假期 [jiǎ qī] ปิดเทอม
 • 开学 [kāi xué] เปิดเทอม
 • 入学手续 [rù xué shǒu xù] การรับสมัครเข้าเรียน
 • 接机 [jiē jī] ไปรับที่สนามบิน
 • 报到注册 [bào dào zhù cè] รายงานตัว (报到 รายงานตัว, 注册 ลงทะเบียน)
 • 毕业典礼 [bì yè diǎn lǐ] งานรับปริญญา (毕业 สำเร็จการศึกษา, 典礼 พิธี)
 • 校徽 [xiào huī] ตราโรงเรียน
 • 学生证 [xué shēng zhèng] บัตรนักศึกษา
 • 学习 [xué xí] การเรียน
 • 课程设置  [kè chéng shè zhì] จัดตั้งหลักสูตรการศึกา
 • 课堂学习 [kè táng xué xí] ตารางสอน
 • 教学方法 [jiào xué fāng fǎ] วิธีการสอน
 • 课堂答问与发言 [kè táng dá wèn yǔ fā yán] การตอบคำถามในห้องเรียน
 • 课堂用语 [kètáng yòngyǔ] ภาษาที่ใช้ในการสอน
 • 考试 [kǎoshì] การสอบ
 • 期中考试 [qīzhōng kǎoshì] สอบกลางภาค (期中 กลางภาค)
 • 末考试 [mòkǎoshì] สอบปลายภาค
 • 外语考试 [wàiyǔ kǎoshì] สอบภาษาต่างประเทศ
 • 成绩 [chéngjì] เกรด, คะแนน
 • 作业 [zuòyè] การบ้าน
 • 语言学习 [yǔ yán xué xí] การเรียนภาษา
 • 汉语学习方法与策略 [hàn yǔ xué xí fāng fǎ yǔ cè luè] นโยบายการเรียนการสอนภาษาจีน (策略 กลยุทธ์)
 • 汉字 [hàn zì] ตัวอักษรจีน
 • 课外学习 [kè wài xué xí] การเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • 课外活动 [kè wài huó dòng] กิจกรรมนอกห้องเรียน
 • 游戏 [yóu xì] เกมส์
 • 请家教 [qǐng jiā jiào] อาจาร์ยสอนพิเศษ
 • 学习负担 [xué xí fù dān] ความรับผิดชอบต่อการเรียน
 • 出国留学 [chū guó liú xué] เรียนต่างประเทศ
 • 大学教授 [dà xué jiào shòu] ศาสตราจารย์มหาวิทยลัย
 • 师生关系 [shī shēng guān xì] ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน
 • 课余/假期生活 [kè yú jiǎ qī shēng huó] นอกเวลาเรียน
 • 学校生活 [xué xiào shēng huó] การใช้ชีวิตในโรงเรียน
 • 吃食堂 [chī shí táng] กินข้าวในโรงอาหาร
 • 宿舍安排 [sù shě ān pái] หอพักจัดหา
 • 生活琐事 [shēng huó suǒ shì] เรื่องจิปถะในชีวิต (琐事 เรื่องจิปถะ)
 • 征友[zhēng yǒu] ส่วนตัว
 • 交朋友 [jiāo péng yǒu] หาเพื่อน
 • 夏令营 [xià lìng yíng] ค่ายฤดูร้อน
 • 打零工 [dǎ líng gōng] งานพาสไทม์
 • 补习班 [bǔ xí bān] โรงเรียนสอนพิเศษ
 • 实习 [shí xí] ฝึกงาน
 • 社会实践 [shè huì shí jiàn] การปฎิบัติงานเพื่อสังคม (实践 ปฎิบัติ)
Mar 192011
 
 • 春节联欢晚会 [chūn jié lián huān wǎn huì] การรวมตัวกันพบปะสังสรรค์เย็นวันตรุษจีน (联欢会 lián huān huì การรวมตัวกันพบปะสังสรรค์)
 • 元旦及国庆节庆祝活动 [yuán dàn jí guó qìng jié qìng zhù huó dòng] กิจกรรมเฉลิมฉลองในวันปีใหม่ และวันชาติจีน
 • 文化节日 [wén huà jié rì] งานวัฒนธรรม
 • 纪念日 [jì niàn rì] งานรำลึก
 • 过洋节 [guò yáng jié] ฉลองเทศกาลสากล
 • 婚丧礼庆 [hūn sàng lǐ qìng] งานแต่งและงานศพ
 • 择偶标准 [zé ǒu biāo zhǔn] มาตรฐานในการเลือกคู่ครอง (择偶 เลือกคู่)
 • 独身主义 [dú shēn zhǔ yì] ต้องการอยู่เป็นโสด (主义 หลักทฤษฎีคำสั่งสอนศาสนาลัทธิ)
 • 社会主义 [shèhuìzhǔyì] ลัทธิสังคมนิยม
 • 大龄青年婚恋问题 [dà líng qīng nián hūn liàn wèn tí] ปัญหาครอบครัว (大龄青年 ชายหญิงอายุ 28-35 ปีที่ไม่ได้แต่งงาน, 婚恋 รักและแต่งงานกัน)
 • 恋爱方式 [liàn ài fāng shì] รูปแบบความรัก (恋爱 ความรัก)
 • 红娘 [hóng niáng] แม่สื่อ
 • 征婚 [zhēng hūn] ประกาศหาคู่
 • 网恋 [wǎng liàn] รักบนโลกไซเบอร์
 • 跨国婚姻 [kuà guó hūn yīn] การแต่งงานข้ามชาติ
 • 结婚礼节 [jié hūn lǐ jié] ประเพณีการแต่งงาน
 • 订婚 [dìng hūn] หมั้น
 • 彩礼 [cǎi lǐ] สินสอด
 • 嫁妆 [jià zhuāng] สินเดิมของหญิง
 • 喜糖 [xǐ táng] ลูกอมมงคลในวันแต่งงาน
 • 传统与现代婚礼 [chuán tǒng yǔ xiàn dài hūn lǐ] งานแต่งงานแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่
 • 少数民族婚俗 [shǎo shù mín zú hūn sú] การสมรสชนกลุ่มน้อย
 • 生日 [shēng rì] วันเกิด
 • 老人寿辰 [lǎo rén shòu chén] วันผู้สูงอายุ (寿辰 วันเกิด)
 • 丧礼 [sàng lǐ] งานศพ
 • 安乐死 [ān lè sǐ] ตายอย่างสงบ
 • 社会结构 [shè huì jié gōu] โครงสร้างของสังคม (结构 โครงสร้าง)
 • 国家 [guó jiā] ประเทศ
 • 中华人民共和国 [zhōng huá rén mín gòng hé guó] สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 国徽 [guó huī] สัญลักษณ์ประจำชาติ
 • 国歌 [guó gē] เพลงชาติ
 • 政府机构 [zhèng fǔ jī gōu] หน่วยงานราชการ (机构 องค์กร, หน่วยงาน)
 • 行政区划 [xíng zhèng qū huá] ฝ่ายบริหาร (行政 การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน, 区划 การแบ่งเขต)
 • 市 [shì] เทศบาล, เมือง
 • 直辖市 [zhí xiá shì] เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง (辖 ถูกควบคุม)
 • 特别行政区 [tè bié xíng zhèng qū] เขตปกครองพิเศษ
 • 省 [shěng] มณฑล, เขตการปกครอง (ประกอบด้วยหลายๆ 府)
 • 县 [xiàn] อำเภอ (ใหญ่กว่า 区)
 • 镇 [zhèn] เมือง
 • 区 [qū] ตำบล
 • 乡 [xiāng] หมู่บ้าน
 • 府 [fǔ] จังหวัด
 • 巷 [xiàng] ซอย
 • 胡同 [hútòng] ตรอก
 • 警察  [jǐng chá] ตำรวจ
 • 人民 [rén mín] ประชาชน
 • 民族 [mín zú] ชนชาติ
 • 汉族 [hàn zú]ชาวฮั่น
 • 龙的传人 [lóng de chuán rén] คนจีน
 • 少数民族 [shǎo shù mín zú] ชนกลุ่มน้อย
 • 人口概况 [rén kǒu gài kuàng] ข้อมูลประชากร (概况 สภาพโดยสังเขป)
 • 人口制度 [rén kǒu zhì dù] ระบบประชากร
 • 户籍制度 [hù jí zhì dù] ระบบการลงทะเบียนครัวเรือน (制度 ระบบ ระบอบ)
 • 身份证 [shēn fèn zhèng] บัตรประชาชน
 • 人口控制  [rén kǒu kòng zhì] ควบคุมประชาชน (控制 ควบคุม)
 • 计划生育 [jì huá shēng yù] คุมกำเนิด
 • 古代名人 [gǔ dài míng rén] บุคคลที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อน
 • 现当代名人 [xiàn dāng dài míng rén] คนที่มีชื่อเสียงในยุคใหม่
 • 作家 [zuò jiā] นักเขียน
 • 诗人[shī rén] นักแต่งกลอน, กวี
 • 画家 [huà jiā] จิตรกร
 • 影星 [yǐng xīng] ดาราภาพยนตร์
 • 歌星  [gē xīng] นักร้อง
 • 明星 [míng xīng] ดารานักแสดง
Mar 182011
 
 • 生活质量 [shēng huó zhì liàng] คุณภาพชีวิต
 • 饮食与健康 [yǐn shí yǔ jiàn kāng] การกินอยู่และสุขภาพ
 • 吃素 [chī sù] กินมังสวิรัติ
 • 节食 [jié shí] อดอาหาร
 • 工作 [gōng zuò] ทำงาน
 • 行业职业 [háng yè zhí yè] อาชีพ (行业 อุตสาหกรรม, ธุรกิจ)
 • 办公方式 [bàn gōng fāng shì] รูปแบบงาน
 • 自由职业 [zì yóu zhí yè] งานอิสระ
 • 工作交接 [gōng zuò jiāo jiē] การเปลี่ยนเวร
 • 例会 [lì huì] การประชุมประจำ
 • 集体研讨 [jí tǐ yán tǎo] ปรึกษาพิจารณาร่วมกัน
 • 打电话约会 [dǎ diàn huà yuē huì] การโทรนัดล่วงหน้า
 • 出差 [chū chāi] ออกทำงานนอกสถานที่
 • 行程安排 [xíng chéng ān pái] จัดตารางงาน (行程 การเดินทาง)
 • 产品展示会 [chǎn pǐn zhǎn shì huì] การจัดแสดงสินค้า (产品 ผลิตภัณฑ์, 展示会 งานแสดงสินค้า)
 • 上下班 [shàng xià bān] การเข้างานเลิกงาน
 • 加班 [jiā bān] ทำโอที
 • 出勤 [chū qín] เข้าเวร
 • 休假与请假 [xiū jiǎ yǔ qǐng jiǎ] วัดหยุดและการลาป่วย (休假 ลาพัก, 与 และ, 请假 ขอลา)
 • 午睡 [wǔ shuì] นอนกลางวัน
 • 求职面试 [qiú zhí miàn shì] สัมสัมภาษณ์เข้างาน (求职 หางาน, 面试 สอบสัมภาษณ์)
 • 就业 [jiù yè] สมัครงาน
 • 下岗 [xià gāng] ตกงาน (ทหารเลิกเฝ้ายาม)
 • 晋升  [jìn shēng] เลื่อนขั้น
 • 辞职 [cí zhí] ลาออก
 • 跳槽  [tiào cáo] โยกย้ายงาน
 • 奖金 [jiǎng jīn] โบนัส
 • 工资 [gōng zī] เงินเดือน
 • 个人所得税 [gè rén suǒ de shuì] ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
 • 退休与养老制度 [tuì xiū yǔ yǎng lǎo zhì dù] ระบบบำเหน็จบำนาญ
 • 工作情绪 [gōng zuò qíng xù] ช่วงอารมณ์ของการทำงาน (情绪 อารมณ์)
 • 负担与压力 [fù dān yǔ yā lì] ความรับผิดชอบและแรงกดดัน
 • 职业规划 [zhí yè guī huá] แผนการทำงาน (规划 แผนการ)
 • 人才观念 [rén cái guān niàn] แนวความคิดของบุคคลที่มีความสามารถ
 • 其它日常活动 [qí tā rì cháng huó dòng] กิจกรรมประจำวัน
 • 理财 [lǐ cái] การบริหารเงิน
 • 银行 [yín háng] ธนาคาร
 • 货币 [huò bì] เงินตรา
 • 存/取钱 [cún / qǔ qián] ฝากถอนเงิน
 • 兑换 [duì huàn] แลกเปลี่ยน
 • 交费 [jiāo fèi] เงินสมทบ
 • 汇款  [huì kuǎn] โอนเงิน
 • 刷信用卡 [shuā xìn yòng kǎ] รูดบัตรเครดิต
 • 挂失 [guà shī] หาย แจ้งยกเลิก
 • 网络 [wǎng luò] โครงค่าย
 • 电脑简单操作 [diàn nǎo jiǎn dān cāo zuò] การใช้คอมขั้นพิ้นฐาน (电脑 คอมพิวเตอร์, 简单 ง่ายๆ, 操作 เดินเครื่อง ควบคุมเครื่อง)
 • 申请宽带上网 [shēn qǐng kuān dài shàng wǎng] การสมัครขอสายอืนเตอร์เน็ต (宽带 บรอดแบนด์)
 • 应急 [yìng jí] ฉุกเฉิน
 • 迷路 [mí lù] หลงทาง
 • 物品遗失 [wù pǐn yí shī] ของหาย (物品 ของ, 遗失 สูญหาย)
 • 财物被盗/被抢 [cái wù bèi dào / bèi qiǎng] ของถูกขโมย (财物 ทรัพย์สิน, 被盗 ถูกขโมย)
 • 意外事故 [yì wài shì gù] เกิดเหตุไม่คาดฝัน (意外 เกินความคาดหมาย)
 • 求救 [qiú jiù] ขอร้อง
 • 求助 [qiú zhù] ขอความ ช่วยเหลือ
 • 常识 [cháng shí] ความรู้ทั่วไป
 • 时尚 [shí shàng] แฟชั่น
 • 时尚美容 [shí shàng měi róng] แฟชั่นความสวยความงาม
 • 理发 [lǐ fā] ตัดผม
 • 美容 [měi róng] เสรืมสวย
 • 就医 [jiù yī] ได้รักษาตัว
 • 就诊 [jiù zhěn] รักษาเยียวยา
 • 治疗[zhì liáo] การรักษา
 • 急诊 [jí zhěn] ไอซียู
 • 交费取药 [jiāo fèi qǔ yào] จ่ายค่ารักษาและรับยา
 • 医疗机构 [yī liáo jī gōu] สถาบันการแพทย์
 • 医院 [yī yuàn] โรงพยาบาล
 • 诊所 [zhěn suǒ] คลินิก
 • 医疗设施 [yī liáo shè shī] สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ (设施 สิ่งอำนวยความสะดวก)
 • 医疗制度 [yī liáo zhì dù] ระบบการแพทย์ (制度 ระบบ)
 • 防疫接种 [fáng yì jiē zhòng] การฉีดวัคซีน (防疫 ป้องกันโรคระบาด, 接种 ปลูกฝี )
 • 定期体检 [dìng qī tǐ jiǎn] นัดตรวจสุขภาพ (定期 นัด, 体检 ตรวจสุขภาพ)
 • 医疗保险 [yī liáo bǎo xiǎn] ประกันสุขภาพ (医疗 การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ, 保险 ประกันชีวิต)
 • 校医 [xiào yī] โรงเรียนแพทย์
 • 中医 [zhōng yī] แพทย์แผนจีน
 • 中草药 [zhōng cǎo yào] ยาจีน
 • 西药 [xī yào] ยาแผนปัจจุบัน
 • 针灸 [zhēn jiǔ] ฝังเข็ม
 • 风俗习惯 [fēng sú xí guàn] วัฒนธรรมประเพณี (习惯 ความเคยชิน)
 • 节庆习俗 [jié qìng xí sú] ประเพณี
 • 传统节日 [chuán tǒng jié rì] เทศกาล
 • 春节 [chūn jié] ตรุษจีน
 • 除夕 [chú xī] วันส่งท้ายปีเก่า
 • 元宵 [yuán xiāo] เทศกาลโคมไฟ
 • 中秋 [zhōng qiū] ไหว้พระจันทร์
 • 清明 [qīng míng] เช้งเม้ง
 • 端午 [duān wǔ] เทศกาลเรือมังกร
 • 重阳 [chóng yáng] เทศกาลฉงหยาง
 • 法定节假日 [fǎ dìng jié jiǎ rì] วันหยุดแห่งชาติ (法定 ตามที่กฎหมายกำหนด)
 • 元旦 [yuán dàn] วันปีใหม่
 • 妇女节 [fù nǚ jié] วันสตรี
 • 劳动节 [láo dòng jié] วันแรงงาน
 • 儿童节 [ér tóng jié] วันเด็ก
 • 教师节 [jiào shī jié] วันครู
 • 国庆节 [guó qìng jié] วันชาติจีน
 • 周末 [zhōu mò] วันหยุดเสาร์อาทิตย์
 • 度假 [dù jiǎ]  ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
 • 过节习俗 [guò jié xí sú] ฉลองเทศกาล
 • 年夜饭 [nián yè fàn] กินอาหารข้ามคืนต้อนรับปีใหม่
 • 拜年 [bài nián] ฉลองปีใหม่
 • 压岁钱/红包 [yā suì qián / hóng bāo] อั่งเปา
 • 春联 [chūn lián] คำอวยพรที่ติดหน้าประตู
 • 年画 [nián huà] ภาพวาดศิลิมงคล
 • 窗花 [chuāng huā] กระดาษแก้วตัดประดับหน้าต่าง
 • 爆竹 [bào zhú] ประทัด
 • 庙会 [miào huì] งานวัด
Mar 172011
 

 

养由基,是春秋时楚国的名将,也是我国古代著名的射箭能手。《左传》和《史记》都载有他的一些故事。例如:
有一次,晋厉公攻伐郑国。楚共王出兵援郑,和晋军相遇于鄢陵(即所谓的“鄢陵之战”。鄢陵,今属河南省)。战斗中,晋将魏錡射伤了楚共王的眼睛。楚共王恨之入骨,就约养由基两枝箭,要他代为报仇。结果,养由基只用了一枝箭就把魏錡射死,而把另一支箭还给楚共王复命。
在楚共王时,还有一个善射的人,名叫潘党,能每箭射中箭靶的靶红心。养由基对他说:“这还不算本事,要能在百步之外射中杨柳叶子,才算差不多了。”潘党不 服,当即选定杨柳树上的三片叶子,并标明号数,叫养由基退到百步之外,顺序射去。养由基连射三箭,果然,第一箭中一号叶心,第二箭中二号叶心,第三箭中四 号叶心,非常准确。
《史记》说:“楚有养由基者,善射者也,去柳叶百步而射之,百发而百中”。
形容射箭技术的高明,因此叫做“百发百中”,也称“百步穿杨”。王琚的《射经》说:“其的(箭靶)始于一丈,百发百中,寸而加之(一寸一寸地增加距离),至于百步,亦百发百中,乃为术成。”
“百发百中”这句成语,今天常用来形容神枪手的射击技术,还可以用来比喻料事必中和谋事必成。

 

นาน มาแล้ว แคว้นฉู่มีนักแม่นธนูคนหนึ่งชื่อหยั่งโหยวจี มาในปีหนึ่งแคว้นฉู่เปิดศึกกับแคว้นจิ้น หยั่งโหยวจีก็ได้ติดตามและเข้าร่วมกรำศึกกับเจ้าผู้ครองแคว้นฉู่ด้วย ต่อมาอ๋องฉู่ถูกแม่ทัพใหญ่ของแคว้นจิ้นยิงบาดเจ็บกลางสนามรบ ระหว่างนั้นอ๋องฉู่ได้มอบลูกธนูสองดอกให้หยั่งโหยวจีเพื่อให้เขานำไปยิงแม่ทัพใหญ่ของแคว้นจิ้น หยั่งโหยวจีน้าวธนูยิงออกไปครั้งเดียวก็สามารถปลิดชีพชีวิตแม่ทัพใหญ่ผู้ นั้นได้

หยั่งโหยวจีมีฝีไม้ลายมือในการยิงธนูที่สูงส่งไม่ธรรมดา เมื่อเขายืนอยู่ในที่ซึ่งไกลออกไปกว่าร้อยก้าวแล้วยิงใบหลิวที่มีความกว้าง ยาวไม่เท่าไรนักยิงเมื่อใดก็ถูกเมื่อนั้น ยิงร้อยครั้งก็ถูกทั้งร้อยครั้ง ด้วย เหตุนี้ หยั่งโหยวจีจึงมีชื่อเสียงโด่งดังมากในแคว้นฉู่ นักยิงธนูเป็นจำนวนมากต่างพากันมาขอฝึกยิงธนูกับเขา ครั้งหนึ่ง เขาได้แสดงการยิงธนูอีก และก็มีคนเป็นจำนวนมากมาชมการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขา เขาน้าวธนูออก ใครชี้ทางไหนก็ยิงไปทางนั้น โดยไม่มีลูกธนูดอกใดที่ยิงไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้ชมที่อยู่รอบๆต่างก็ยกย่องชมเชยว่าเขาทำได้ดี

ในขณะที่เขากำลังคึกคะนองและรู้สึกปราบปลื้มยินดีอยู่นั้น ก็แว่วยินเสียงคนพูดขึ้นว่า “ยังต้องสอนเขาอีก”

หยั่งโหยวจีเก็บธนูและตรงไปหาคนผู้นั้น ปรากฏว่าเป็นชายชราผู้หนึ่ง เขาจึงถามออกไปด้วยน้ำเสียงตำหนิว่า
“หรือท่านเห็นว่าผีมือการยิงธนูของข้ายังไม่สูงส่งพอ? ยังต้องสั่งสอนข้าอีกอย่างนั้นรึ?”

ชายชราพูดกับเขาอย่างเนิบๆว่า
“ความสามารถในการยิงธนูของท่านสูงส่งจริง ข้าไม่มีความสามารถที่จะสอนท่านว่าควรจะยิงธนูอย่างไรดอก ข้าเพียงแต่อยากเตือนสติท่านว่า เมื่อท่านยิงธนูไปนานๆ ร่างกายก็ย่อมจะรู้สึกอ่อนล้า เมื่อใดที่ท่ายรู้สึกว่าเรี่ยวแรงไม่พอ และยิงธนูออกไปได้ไม่ตรงเป้าแม้เพียงดอกเดียวก็จะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ ท่านที่ร่ำลือว่ายิงร้อยครั้งถูกทั้งร้อยครั้งได้ ที่เป็นเช่นนี้มิใช่เพราะการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปเพื่อผลงานเฉพาะหน้า หรอกหรือ?”

แรกๆ หยั่งโหยวจีอาจจะถือตัวและไม่พอใจอยู่บ้าง แต่เมื่อได้ฟังคำชี้แนะของชายชราแล้วก็รู้ว่าชายชรากำลังสั่งสอนเขาอยู่ จริงๆ จึงรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของชายชราผู้นั้นเป็นอันมาก

*** ชาว บ้านได้ผูกสำนวนขึ้นมาจากนิทานเรื่องนี้ว่า “ยิงร้อยครั้งถูกทั้งร้อยครั้ง” โดยครึ่งตอนแรกของนิทานเรื่องนี้ได้ใช้พรรณนาถึงฝีมือในการยิงธนูที่สูงส่ง ไร้ผู้เทียมทาน ขณะเดียวกันก็เป็นสำนวนเปรียบเทียบถึงการคาดการณ์เรื่องราวบางอย่างได้อย่าง แม่นยำ

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 百发百中 [Bǎifābǎizhòng] ยิงร้อยครั้งถูกร้อยครา
 • 养由基 [yǎngyóujī]  ชื่อหยั่งโหยวจี
 • 楚国 [chǔguó] แคว้นฉู่
 • 晋国 [jìnguó] แคว้นจิ้น
 • 春秋 [chūnqiū] ยุคชุนชิว (春秋时)
 • 名将 [míngjiàng] มีชื่อเสียง, นักรบที่มีชื่อเสียง
 • 我国 [wǒguó] ประเทศของเรา
 • 古代 [gǔdài] สมัยโบราณ
 • 著名 [zhùmíng] มีชื่อเสียง
 • 射箭 [shèjiàn] ยิงธนู
 • 能手 [néngshǒu] ชำนาญ
 • 左传 [zuǒzhuàn] จั่วจ้วนเป็นบันทึกประวัติศาสตร์จีนสมัยชุนชิวจ้านกว๋อ
 • 史记 [shǐjì] เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่เขียนโดย 司马迁[Sīmǎqiān]
 • 载 [zài] บันทึกไว้
 • 一些 [yīxiē] ้เล็กน้อย, บ้าง
 • 故事 [gùshi] นิทาน
 • 例如 [lìrú] ตัวอย่าง
 • 一次 [yīcì] ครั้งหนึ่ง
 • 郑国 [zhèngguó] แคว้นเจิ้ง
 • 攻 [gōng] โจมตี
 • 出兵 [chūbīng] ยกทัพ เคลื่อนกำลัง
 • 援 [yuán] ช่วยเหลือ, สนับสนุน
 • 楚共王 [chǔgòngwáng] อ๋องฉู่
 • 魏錡 [wèiqí]  เว่ยฉี เป็นแม่ทัพใหญ่ของแคว้นจิ้น
 • 相遇 [xiāngyù] พบกับ
 • 鄢陵 [YānLíng] ชื่อเมืองเอียนหลิง  – Area code: 0374, Postcode: 461200 (河南省).
 • 所谓 [suǒwèi] ที่เรียกว่า
 • 河南省 [HéNánShěng] มณฑลเหอหนาน – Area code: 09820, Postcode: 811500 (青海省).
 • 战斗 [zhàndòu] การรบ
 • 眼睛 [yǎnjing] ตา
 • 入骨 [rùgǔ] เข้ากระดูก
 • 报仇 [bàochóu] แก้แค้น
 • 复命 [fù mìng] รายงานการปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วง
 • 靶 [bǎ] เป้า
 • 潘党 [pāndǎng]  ชื่อคน
 • 结果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
 • 本事 [běnshì] ความสามารถ
 • 杨柳 [yángliǔ] ต้นหลิว, ต้นหยาง, willow
 • 叶子 [yèzi] ใบไม้
 • 差不多 [chàbuduō] เกือบจะ, ใกล้, พอๆกัน
 • 当即 [dāngjí] ทันที
 • 标明 [biāomíng] เครื่องหมาย, แสดงถึง
 • 顺序 [shùnxù] ตามลำดับ
 • 连射 [liánshè] ยิงอย่างต่อเนื่อง
 • 果然 [guǒrán] อย่างแท้จริง, ตามคาด
 • 第一 [dìyī] ครั้งที่1
 • 第二 [dì’èr] ครั้งที่2
 • 第三 [dìsān] ครั้งที่3
 • 非常 [fēicháng] อย่างยิ่ง, ไม่ธรรมดา
 • 准确 [zhǔnquè] ถูกต้อง, แม่นยำ
 • 形容 [xíngróng] สภาพลักษณะ
 • 技术 [jìshù] เทคนิค, ทักษะ
 • 高明 [gāomíng] สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก
 • 因此 [yīncǐ] ด้วยเหตุนี้
 • 叫做 [jiàozuò] ถูกเรียกว่า
 • 百发百中 [bǎifābǎizhòng] ยิงถูกเป้าทุกครั้งครา
 • 百步穿杨 [bǎibùchuānyáng] ยิงแม่นเหมือนจับวาง
 • 增加 [zēngjiā] เพิ่ม
 • 距离 [jùlí] ห่างจาก
 • 至于 [zhìyú] สำหรับ
 • 成语 [chéngyǔ] สำนวน
 • 今天 [jīntiān] วันนี้
 • 常用 [chángyòng] ใช้เป็นประจำ
 • 神枪手 [shénqiānshǒu] มือยิงขั้นเทพ
 • 射击 [shèjī] ยิง
 • 可以 [kěyǐ] ได้
 • 比喻 [bǐyù] อุปมาอุปไมย
 • 中和 [zhōnghé] ทำให้เป็นกลาง
 • 谋事 [móushì] หางานทำ, วางแผน

อ้างอิงคำแปลจาก : http://www.thaigoodview.com/node/70304?page=0%2C1

Mar 172011
 
 • 饰物 [shì wù] เครื่องประดับ
 • 家居及公共建筑物 [jiā jū jí gōng gòng jiàn zhù wù] บ้านและสิ่งปลูกก่อสร้างทั่วไป (家居 อยู่ที่บ้าน, 及 และ, 公共 สาธารณะ, 建筑 ก่อสร้าง, 物 สิ่งของ)
 • 传统民居 [chuán tǒng mín jū] บ้านแบบโบราณ (传统 ประเพณีอันตกทอดมา, 民居 บ้านส่วนบุคคล)
 • 四合院 [sì hé yuàn]  บ้านจีนสมัยก่อนที่สร้างห้นหน้าเข้าหากันเป็นสี่เหลี่ยม
 • 蒙古包 [mēng gǔ bāo] บ้านแบบมองโกล (蒙古 มองโกล)
 • 传统建筑物 [chuán tǒng jiàn zhù wù] สิ่งปลูกก่อสร้างแบบโบราณ
 • 园林 [yuán lín] สวนป่า
 • 住宅小区 [zhù zhái xiǎo qū] ที่อยู่ที่เมืองเล็ก (住宅 บ้านเรือน)
 • 中央商务区 [zhōng yāng shāng wù qū] ศูนย์กลางค้าขาย (中央 ศูนย์กลาง)
 • 公寓 [gōng yù] อพาร์ทเม้นท์
 • 停车场 [tíng chē cháng] ที่จอดรถ (停 จอด, 车场 สนามรถ)
 • 公共厕所 [gōng gòng cè suǒ] ห้องน้ำสาธารณะ
 • 集体宿舍 [jí tǐ sù shě] หอพัก (集体 รวมกัน)
 • 办公室 [bàn gōng shì] ออฟฟิศ, สำนักงาน
 • 文房四宝 [wén fáng sì bǎo] เครื่องเขียนมีค่าที่ใช้เรียน 4 อย่างของจีน คือ 笔[bǐ] พู่กัน, 墨[mò] หมึกจีน,  纸[zhǐ] กระดาษ,  砚[yàn] จานฝนหมึกจีน
 • 房间 [fáng jiān] ห้อง
 • 卧室 [wò shì] ห้องนอน
 • 书房 [shū fáng] ห้องหนังสือ
 • 厨房 [chú fáng] ห้องครัว
 • 客厅 [kè tīng] ห้องรับแขก
 • 卫生间 [wèi shēng jiān] ห้องน้ำ
 • 阳台 [yáng tái] ระเบียง
 • 地下室 [dì xià shì] ห้องใต้ดิน
 • 车库 [chē kù] โรงรถ
 • 家具 [jiā jù] เฟอร์นิเจอร์
 • 床上用品 [chuáng shàng yòng pǐn] ที่นอนหมอนมุ้ง, เครื่องนอน
 • 装饰 [zhuāng shì] สิ่งของประดับ
 • 娱乐 [yú lè] ความบันเทิง
 • 传统的休闲娱乐方式 [chuán tǒng de xiū xián yú lè fāng shì] วิธีการพักผ่อนแบบคลาสิค
 • 种花 [zhòng huā] ปลูกดอกไม้
 • 盆景 [pén jǐng] การจัดแต่งกระถาง
 • 养鸟 [yǎng niǎo] เลี้ยงนก
 • 麻将 [má jiàng] ไพ่นกกระจอก
 • 象棋 [xiàng qí] หมากรุกจีน
 • 围棋 [wéi qí] โกะ
 • 扑克 [pū kè] ไพ่
 • 摄影 [shè yǐng] ถ่ายรูป
 • 照相 [zhàoxiàng] ถ่ายรูป
 • 合照 [hézhào] ถ่ายรูปหมู่
 • 显影 [xiǎnyǐng] ล้างฟิล์ม
 • 集邮 [jí yóu] สะสมแสตมป์
 • 收藏 [shōu cáng] เก็บสะสม
 • 阅读 [yuè dú] การอ่าน
 • 扭秧歌 [niǔ yāng gē] ระบำเพลงดำนา
 • 广播 [guǎng bō] กระจายเสียง, ออกอากาศ
 • 报刊杂志 [bào kān zá zhì] อ่านนิตยสาร
 • 流行歌曲 [liú xíng gē qū] เพลงป๊อป
 • 街舞 [jiē wǔ] เต้น
 • 卡拉OK [kǎ lā OK] ร้องคาราโอเกะ
 • 喝咖啡 [hē kā fēi] ดืมกาแฟ
 • 泡酒吧 [pào jiǔ ba] เที่ยวกลางคืน
 • 俱乐部 [jù lè bù] สโมสร, คลับ
 • 上网 [shàng wǎng] ออนไลน์
 • 动漫 [dòng màn] การ์ตูน
 • 参观 [cān guān] เยี่ยมชม
 • 养宠物 [yǎng chǒng wù] เลี้ยงสัตว์  (宠物 [chǒngwù] สัตว์เลี้ยง, 宠 โปรดปราน)
 • 体育 [tǐ yù] กีฬา
 • 太极拳 [tài jí quán] ไทเก็ก
 • 中国武术 [zhōng guó wǔ shù] อวูซู่, ศิลปะวิชาเพลงมวย,ฟันดาบ วิทยายุทธ
 • 乒乓球  [pīng pāng qiú] ปิงปอง
 • 足球 [zú qiú] ฟุตบอล
 • 篮球 [lán qiú] บาส
 • 排球 [pái qiú] วอลเลย์
 • 保龄球 [bǎo líng qiú] โบว์ลิ่ง
 • 游泳 [yóu yǒng] ว่ายน้ำ
 • 跑步 [pǎo bù] วิ่ง
 • 锻炼 [duàn liàn] ออกกำลัง
 • 锻炼身体方式与时间 [duàn liàn shēn tǐ fāng shì yǔ shí jiān] รูปแบบเวลาและการออกกำลัง
 • 学校的体育课和运动队 [xué xiào de tǐ yù kè hé yùn dòng duì] วิชาพละและทีม (体育课 วิชาพละ, 运动队 ทีม)
 • 体育比赛 [tǐ yù bǐ sài] การแข่งขันกีฬา
 • 文学艺术 [wén xué yì shù] ศิลปะวรรณกรรม
 • 文学 [wén xué] วรรณกรรม
 • 唐诗 [táng shī] กลอนสมัยถาง
 • 宋词 [sòng cí] กลอนสมันส่ง
 • 元曲 [yuán qū] บทประพันธ์ร้อยกรอง
 • 四大古典名著 [sì dà gǔ diǎn míng zhe] สี่วรรณกรรมชี้นเอกของจีน (红楼梦[Hónglóumèng], 三国演义[Shuǐhǔzhuàn], 水浒传[Shuǐhǔzhuàn], 西游记[Xīyóujì])
 • *** สี่สุดยอดวรรณกรรมจีน (จีน: 四大名著; พินอิน: sì dà míng zhù) คือนวนิยายของจีน 4 เรื่องซึ่งเหล่าบัณฑิตยอมรับว่าเป็นวรรณกรรมอันยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ของประเทศ ประกอบด้วย

  * สามก๊ก (อังกฤษ: Romance of the Three Kingdoms; จีน: 三國演義; พินอิน: sān guó yǎn yì) – พ.ศ. 1873 (ค.ศ. 1330)
  * ซ้องกั๋ง (อังกฤษ: Water Margin; จีน: 水滸傳; พินอิน: shuǐ hǔ zhuàn) – พ.ศ. 2116 (ค.ศ. 1573)
  * ไซอิ๋ว (อังกฤษ: Journey to the West; จีน: 西遊記; พินอิน: xī yóu jì) – พ.ศ. 2133 (ค.ศ. 1590)
  * ความฝันในหอแดง (อังกฤษ: Dream of the Red Chamber; (จีน: 紅樓夢; พินอิน: hóng lóu mèng) – พ.ศ. 2335 (ค.ศ. 1792)

  แต่บางคนก็นับ บุปผาในกุณฑีทอง (อังกฤษ: The Plum in the Golden Vase; จีน: 金瓶梅, จินผิงเหมย (จีนกลาง), กิมปังบ๊วย (จีนแต้จิ๋ว)) เป็นวรรณกรรมคลาสสิกเรื่องที่ห้าด้วย ในช่วงปลายราชวงศ์หมิงถึงต้นราชวงศ์ชิง บุปผาในกุณฑีทอง นับว่าเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมจีนร่วมกับนวนิยายอีกสามเรื่องแรก เรียกรวมกันว่า “สี่วรรณกรรมอันยิ่งใหญ่” (四大奇書,四大奇书) แต่ต่อมาเรื่อง บุปผาในกุณฑีทอง ถูกต่อต้าน รัฐบาลจีนจึงแบนนวนิยายเรื่องนี้เนื่องจากมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเซ็กซ์มากเกินไป และจัดให้ ความฝันในหอแดง ขึ้นมาเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมจีนแทนที่

 • 现当代文学名著 [xiàn dāng dài wén xué míng zhe] วรรณกรรมยุคก่อนและหลังปฏิวัติ
 • 神话 [shén huà] เทพนิยาย
 • 民间传说 [mín jiān chuán shuō] นิทานพิ้นบ้าน
 • 童话 [tóng huà] นิทานเด็ก
 • 笑话 [xiào huà] เรื่องขำขัน
 • 幽默故事 [yōu mò gù shì] นิทานขบขัน
 • 历史故事 [lì shǐ gù shì] นิทานประวัติศาสตร์
 • 百科知识 [bǎi kē zhī shí] สารานุกรม
 • 不同国家的文学艺术 [bù tóng guó jiā de wén xué yì shù] ความแตกต่างระหว่างวรรณกรรมของแต่ละประเทศ
 • 工艺美术 [gōng yì měi shù] ศิลปะการออกแบบ
 • 书法 [shū fǎ] ศิลปเขียนพู่กันจีน
 • 国画 [guó huà] วาดภาพจีน
 • 篆刻 [zhuàn kè] แกะตรา
 • 雕塑 [diāo sù] การปั่นและการแกะสลัก
 • 皮影 [pí yǐng] หนังตลุง
 • 中国结 [zhōng guó jié] การถักเชือกของจีน
 • 扇子 [shàn zǐ] พัด
 • 风筝 [fēng zhēng] ว่าว
 • 风车 [fēng chē] กังหัน, กังหันลม
 • 刺绣 [cì xiù] การเย็บปักถักร้อย
 • 脸谱 [liǎn pǔ] การแต่งหน้าแบบต่างๆของตัวละครซึ่งบ่งบอกถึงบุคลิกของตัวละครได้
 • 年画 [nián huà] ภาพวาดที่ติดกันในเทศกาลตรุษจีน
 • 其它艺术形式 [qí tā yì shù xíng shì] ศิลปะอื่นๆ
 • 中国民族音乐及乐器 [zhōng guó mín zú yīn yuè jí yuè qì] ดนตรีและเครื่องดนตรีจีน
 • 民族舞蹈 [mín zú wǔ dǎo] การระบำของชนกลุ่มน้อย
 • 戏剧 [xì jù] ละคร
 • 京剧 [jīng jù] งิ้วปักกิ่ง
 • 地方戏 [dì fāng xì] การแสดงละครของท้องถิ่นต่างๆ
 • 健康 [jiàn kāng] สุขภาพแข็งแรง
 • 生理 [shēng lǐ] สรีระ
 • 心理 [xīn lǐ] จิตใจ
 • 晨练 [chén liàn] ออกกำลังกายตอนเช้า
 • 爬山 [pá shān] ปีนเขา
 • 健康意识 [jiàn kāng yì shí] แนวความคิดในการรักษาสุขภาพ
 • 习惯和健康 [xí guàn hé jiàn kāng] ความเคยชินและการดูแลสุขภาพ
 • 喝酒 [hē jiǔ] ดิ่มเหล้า
 • 抽烟 [chōu yān] สูบบุหรี่
 • 减肥 [jiǎn féi] ลดความอ้วน
 • 田野 [tián yě] ทุ่งนา
Mar 162011
 

พอดีไปพบกับศัพท์ในเว็บ 泰国汉语学习者话题调查问卷(简洁版) นี้ น่าสนใจดีครับ ก็เลยเอามาให้ฝึกอ่านกัน ศัพท์อาจจะเยอะไปหน่อย แต่ก็ดีครับจะได้ สร้างความเคยชินกับศัพท์ภาษาจีน

­

 • 追溯 [zhuīsù] ย้อนหลัง, ร่องรอย
 • 豪华 [háohuá] โออ่าหรูหรา
 • 性别 [xìng bié] เพศ
 • 华裔 [huá yì] คนจีนที่เติบโตและอาศัยอยู่ต่างแดน (ไม่ได้เกิดในประเทศจีน)  –> 泰国华裔 คนไทยเชื้อสายจีน
 • 华侨 [huá qiáo] คนจีนที่อพยพมาจากประเทศจีน (เกิดในประเทศจีน)
 • 所在学校 [suǒ zài xué xiào] สถานศึกษา
 • 参加过HSK考试 [cān jiā guò HSK kǎo shì] เคยสอบ HSK
 • 个人信息 [gè rén xìn xī] ข้อมูลส่วนบุคคล
 • 姓名 [xìng míng] ชื่อ
 • 年龄 [nián líng] อายุ
 • 生日 [shēng rì] วันเกิด
 • 出生地 [chū shēng dì] สถานที่เกิด
 • 职业 [zhí yè] อาชีพ
 • 国籍 [guó jí] สัญชาติ
 • 语言 [yǔ yán] ภาษา
 • 联系方式 [lián xì fāng shì] วืธีการติดต่อ
 • 住址/地址 [zhù zhǐ /dì zhǐ] ที่อยู่
 • 专业 [zhuān yè] สาขาที่ศึกษา
 • 文化程度 [wén huà chéng dù] ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
 • 年级 [nián jí] ศึกษาชั้นปีที่
 • 家乡 [jiā xiāng] บ้านเกิด
 • 长相 [zhǎng xiàng] หน้าตา, รูปโฉม
 • 性格 [xìng gé] นิสัย
 • 身材 [shēn cái] รูปร่าง
 • 爱好 [ài hào] งานอดิเรก
 • 梦想 [mèng xiǎng] ความปรารถนา
 • 情感与态度 [qíng gǎn yǔ tài dù] ท่าทางในการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและอารมณ์
 • 情感 [qíng gǎn] ทางด้านความรู้สึกและอารมณ์
 • 喜欢 [xǐ huān] ชอบ
 • 不喜欢 [bù xǐ huān] ไม่ชอบ
 • 高兴 [gāo xìng] ดีใจ
 • 不高兴 [bù gāo xìng] เสียใจ
 • 满意 [mǎn yì] พอใจ
 • 不满意 [bù mǎn yì] ไม่พอใจ
 • 乐观与悲观 [lè guān yǔ bēi guān] การมองโลกในแง่ดีและร้าย
 • 生气 [shēng qì] โกรธ
 • 愤怒 [fèn nù] โมโห
 • 反感 [fǎn gǎn] เกิดความรู้สึกไม่พอใจ
 • 担心 [dān xīn] เป็นห่วง
 • 害怕 [hài pà] กลัว
 • 惊奇 [jīng qí] ประหลาดใจ
 • 遗憾 [yí hàn] เสียดาย
 • 焦虑 [jiāo lǜ] กังวล
 • 挑战 [tiǎo zhàn] ท้าทาย
 • 冷淡 [lěng dàn] เมินฉย
 • 态度 [tài dù] ท่าทาง
 • 同意 [tóng yì] เห็นด้วย
 • 不同意 [bù tóng yì] ไม่เห็นด้วย
 • 确定 [què dìng] แน่นอน
 • 不确定 [bù què dìng] ไม่แน่นอน
 • 能够 [néng gòu] สามารถ
 • 不能够 [bù néng gòu] ไม่สามารถ
 • 可能 [kě néng] อาจจะ, เป็นไปได้
 • 不可能 [bù kě néng] เป็นไปไม่ได้
 • 信任 [xìn rèn] น่าเชื่อถือ
 • 相信 [xiāng xìn] เชื่อ
 • 不相信 [bù xiāng xìn] ไม่เชื่อ
 • 感谢 [gǎn xiè] ขอบคุณ
 • 鼓励 [gǔ lì] ให้กำลังใจ
 • 赞美 [zàn měi] สรรเสริญ
 • 表扬 [biǎo yáng] ชมเชย
 • 批评 [pī píng] ติเตียน
 • 幽默 [yōu mò] อารมณ์ขัน
 • 麻烦 [má fán] ยุ่งยาก
 • 忧伤 [yōu shāng] กลุ้มใจ
 • 同情 [tóng qíng] เห็นใจ
 • 犹豫 [yóu yù] ลังเล
 • 怀疑 [huái yí] สงสัย
 • 抱怨 [bào yuàn] โทษคนอื่น
 • 抵触 [dǐ chù] ขัดแย้ง
 • 社会交往 [shè huì jiāo wǎng] ความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม
 • 人际交往 [rén jì jiāo wǎng] ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • 人际关系 [rén jì guān xì] ความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคล
 • 姓名 [xìng míng] ชิ่อ
 • 称呼 [chēng hū] ชื่อเรียก
 • 社区关系 [shè qū guān xì] ชุมชนสัมพันธ์
 • 请求 [qǐng qiú] การขอร้อง
 • 征求 [zhēng qiú] การขอร้อง
 • 意见 [yì jiàn] ความคิดเห็น
 • 建议 [jiàn yì] คำแนะนำ
 • 邀请 [yāo qǐng] การเรียนเชิญ
 • 约会 [yuē huì] การนัดพบล่วงหน้า
 • 做客 [zuò kè] เป็นแขก
 • 接待 [jiē dài] ต้อนรับ
 • 待 客 [dài kè] การตอนรับแขก
 • 请客 [qǐng kè] เลี้ยงอาหาร
 • 介绍 [jiè shào] การแนะนำทำความรู้จัก
 • 问候 [wèn hòu] การทักทายปราศรัย
 • 送别/告别 [sòng bié/ gào bié] การบอกลา
 • 聚 会 [jù huì] การนัดรวมตัวกัน
 • 招呼 [zhāo hū] ทักทาย
 • 祝愿/祝贺 [zhù yuàn/zhù hè] การอวยพร ให้พร
 • 探望 [tàn wàng] ไปเยี่ยม
 • 探病 [tàn bìng] เยี่ยมคนไข้
 • 允许 [yǔn xǔ] อนุญาต
 • 拒绝 [jù jué] ปฏิเสธ
 • 谢绝 [xiè jué] การปฏิเสธ
 • 询问 [xún wèn] การสอบถาม
 • 转告 [zhuǎn gào] การฝากบอก
 • 劝告 [quàn gào] การพูดโน้มนาวใจ
 • 警告 [jǐng gào] การกล่าวเตือน
 • 商量 [shāng liàng] การปรึกษาหารือ
 • 合作 [hé zuò] การร่วมมือ
 • 通知 [tōng zhī] แจ้งให้ทราบโดยทั่วไป
 • 争论 [zhēng lùn] การโต้เถียง โต้แย้ง
 • 命令 [mìng lìng] ออกคำสั่ง
 • 打扰 [dǎ rǎo] รบกวน
 • 道歉 [dào qiàn] ขอโทษ
 • 安慰 [ān wèi] ปลอบใจ
 • 关心 [guān xīn] เอาใจใส่
 • 称赞 [chēng zàn] ยกย่อง
 • 致谢 [zhì xiè] ขอบคุณ
 • 捐款集资 [juān kuǎn jí zī] รวบรวมเงินบริจาค (集资 รวบรวมเงินทุน)
 • 交换名片 [jiāo huàn míng piàn] การแลกเปลี่ยนนามบัตร
 • 打电话  [dǎ diàn huà] โทรศัพท์
 • 电邮 [diàn yóu] อีเมล์
 • 异性交往 [yì xìng jiāo wǎng] คบเพื่อนต่างเพศ (异性 ต่างเพศ, 交往 ไปมาหาสู่กัน)
 • 同性交往 [tóng xìng jiāo wǎng] คบเพื่อนเพศเดียวกัน (同性 เพศเดียวกัน)
 • 亲属往来 [qīn shǔ wǎng lái] ไปมาหาสู่ระหว่างญาติพี่น้อง (亲属 ญาติพี่น้องทางสายเลือด, 往来 ไปมาหาสู่กัน)
 • 个人隐私 [gè rén yǐn sī] เรื่องส่วนตัว (隐私 เรื่องส่วนตัว)
 • 禁忌话题 [jìn jì huà tí] หัวข้อที่ห้ามพูดถึง (禁忌 คำพูดหรือการกระทำที่ต้องห้าม, 话题 หัวข้อสนทนา)
 • 交际习俗与礼仪 [jiāo jì xí sú yǔ lǐ yí] ประเพณีในการพบปะ (交际 การคบค้าสมาคม, 习俗 ความเคยชินและประเพณีนิยม, 与กับ, 礼仪 พิธี ประเพณี  มรรยาท)
 • 见面礼节 [jiàn miàn lǐ jié] มารยาทในการพบปะ (礼节 พิธี มรรยาท ประเพณี)
 • 双手合十礼 [shuāng shǒu hé shí lǐ] ไหว้ (合十 พนมมือไหว้)
 • 赠送礼物 [zèng sòng lǐ wù] ให้ของขวัญ (赠送 มอบให้, 礼物 ของขวัญ)
 • 从人前走过要弯下腰 [cóng rén qián zǒu guò yào wān xià yāo] เดินผ่านผู้ใหญ่จะโค้งตัวลง (弯 โค้ง, 腰 เอว)
 • 寺庙礼仪 [sì miào lǐ yí] มารยาทในวัด
 • 女子不能和僧人直接接触  [nǚ zǐ bù néng hé sēng rén zhí jiē jiē chù] ผู้หญิงห้ามสัมผัสพระ (和 กับ, 僧人 พระ, 直接 โดยตรง, 接触 สัมผัส แตะ)
 • 手势 [shǒu shì] สัญญาณมือ, ทำการโบกไม้โบกมือ
 • 握手 [wò shǒu] จับมือ
 • 触摸 [chù mō] แตะต้อง, ลูบคำ
 • 体态 [tǐ tài]  ลักษณะท่าทาง
 • 坐姿 [zuò zī] ท่าทางในการนั่ง
 • 面部表情 [miàn bù biǎo qíng] การแสดงออกทางใบหน้า (面部 ใบหน้า ,表情 การแสดงออก)
 • 神态 [shén tài] ลักษณะท่าทาง
 • 微笑 [wēi xiào] รอยยิ้ม
 • 目光 [mù guāng] แววตา, สายตา
 • 生活方式 [shēng huó fāng shì] ชิวิตประจำวัน
 • 饮食 [yǐn shí] บริโภค
 • 日常饮食 [rì cháng yǐn shí] อารหารประจำวัน
 • 三餐的主食 [sān cān de zhǔ shí] อาหารหลักสามมื้อ
 • 菜肴 [cài yáo] อาหารคาว
 • 点心 [diǎn xīn] ของหวาน
 • 零食 [líng shí] ขนม
 • 就餐时间 [jiù cān shí jiān] เวลาอาหาร (就餐 รับประทานอาหาร)
 • 饮食习惯 [yǐn shí xí guàn] นิสัยในการบริโภค (饮食 อาหารและเครื่องดื่ม)
 • 节日饮食 [jié rì yǐn shí] อาหารในเทศกาล
 • 粽子 [zòng zǐ] บ๊ะจ่าง
 • 食谱 [shí pǔ] ตำราปรุงอาหาร
 • 烹调方式 [pēng tiáo fāng shì] วิธีปรุงอาหาร (烹调 ปรุงอาหาร)
 • 酒令 [jiǔ lìng] เกมส์พนันดื่มเหล้า
 • 劝酒 [quàn jiǔ] การเชิญชวนดื่มเหล้า
 • 餐桌礼仪 [cān zhuō lǐ yí] มารยาทบนโต๊ะอาหาร (餐桌 โต๊ะอาหาร)
 • 吃饭嘴里不要出声 [chī fàn zuǐ lǐ bú yào chū shēng] ทานอาหารห้ามทานเสียงดัง
 • 餐具及使用 [cān jù jí shǐ yòng] อุปกรณ์ที่ใช้ในการรัปประทานอาหาร (及 ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมหมายถึง และ)
 • 聚餐 [jù cān] ร่วมรับประทานอาหาร
 • 正式宴请 [zhèng shì yàn qǐng] การเรียนเชิญอย่างเป็นทางการ (宴请 เชิญมางานเลี้ยง)
 • 回请 [huí qǐng] การเลี้ยงตอบ
 • 宾主座位 [bīn zhǔ zuò wèi] ตำแหน่งการนั่งรัปประทานอาหารระหว่างเจ้าภาพและแขก (宾主 เจ้าภาพและแขก, 座位 ที่นั่ง)
 • 菜单 [cài dān] เมนูอาหาร
 • 点菜 [diǎn cài] การสั้งอาหาร
 • 结帐 [jié zhàng] คิดเงินค่าอาหาร (结帐 คิดเงิน เก็บเงิน)
 • 小费 [xiǎo fèi] ทิป
 • 打包 [dǎ bāo] ห่อกลับบ้าน
 • 快餐 [kuài cān] อาหารจานด่วน, fast food
 • 交通与通讯 [jiāo tōng yǔ tōng xùn] การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร (交通 การคมนาคม, 与 และ, 通讯 การติดต่อสื่อสาร)
 • 市内交通工具 [shì nèi jiāo tōng gōng jù] การคมนาคมในเมือง (市内 ในเมือง, 交通工具 ยานพาหนะ)
 • 自行车 [zì xíng chē] รถจักรยาน
 • 公共汽车 [gōng gòng qì chē] รถเมล์สาธารณะ
 • 地铁 [dì tiě] รถไฟ้ฟ้าใต้ดิน
 • 出租车 [chū zū chē] รถแท็กซี่
 • 私家车 [sī jiā chē] รถยนต์ส่วนตัว (私家 ส่วนตัว)
 • 车票 [chē piào] บัตรรถ
 • 月票 [yuè piào] ตั๋วรถรายเดือน
 • 交通规则 [jiāo tōng guī zé] กฏจราจร
 • 秩序 [zhì xù] ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • 公共秩序 [gōng gòng zhì xù] ความเป็นระเบียยเรียบร้อยของส่วนรวม
 • 排队上下车 [pái duì shàng xià chē] การเข้าแถวขึนลงรถ
 • 驾驶执照  [jià shǐ zhí zhào] ใบขับขี่ (驾驶 ขับขี่, 执照 ใบอนุญาต)
 • 驶车年龄限制 [shǐ chē nián líng xiàn zhì] อายุในการขับขี่ (年龄 อายุ, 限制 จำกัด)
 • 电话 [diàn huà] โทรศัพท์
 • 移动通信 [yí dòng tōng xìn] การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • 因特网 [yīn tè wǎng] อินเตอร์เน็ต
 • 网吧  [wǎng ba] ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่
 • 邮政服务 [yóu zhèng fú wù] บริการไปรษณีย์
 • 旅行 [lǚ xíng] การท่องเที่ยว
 • 交通工具 [jiāo tōng gōng jù] ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
 • 飞机 [fēi jī] เครื่องบิน
 • 火车 [huǒ chē] รถไฟ
 • 轮船 [lún chuán] เรือยนต์
 • 汽车 [qì chē] รถยนต์
 • 登机手续 [dēng jī shǒu xù] ขั้นตอนการลงทะเบียน (登机 ขึ้นเครื่อง, 手续 ขั้นตอน)
 • 时刻表 [shí kè biǎo] ตารางเวลา
 • 乘坐方式 [chéng zuò fāng shì] วิธีการเดินทาง  (乘坐 โดยสาร, ขี่)
 • 打车 [dǎ chē] โบกรถ
 • 包车 [bāo chē] เหมารถ
 • 租车 [zū chē] เช่ารถ
 • 订票 [dìng piào] จองตั๋ว
 • 旅馆 [lǚ guǎn] โรงแรม
 • 住旅馆 [zhù lǚ guǎn] การพักโรงแรม
 • 星级 [xīng jí] ระดับของโรงแรม
 • 星级宾馆 [xīng jí bīn guǎn] โรงแรมมีระดับ
 • 五星级 [wǔ xīng jí] โรงแรม 5 ดาว
 • 招待所 [zhāo dài suǒ] บ้านรับรอง, สถานที่รับรอง
 • 宾馆服务 [bīn guǎn fú wù] การบริการของโรงแรม
 • 旅行社 [lǚ xíng shè] บริษัททัวร์
 • 导游 [dǎo yóu] ไกด์
 • 当地特色 [dāng dì tè sè] เอกลักษณ์ท้องถิ่น
 • 风景 []fēng jǐng วิว
 • 街道 [jiē dào] ถนนหนทาง
 • 公共标志 [gōng gòng biāo zhì] ป้ายและเครื่องหมายต่างๆ
 • 路牌  [lù pái] ป้ายถนน
 • 交公标志 [jiāo gōng biāo zhì] ป้ายจารจร
 • 警示 [jǐng shì] ป้ายเตือน
 • 地图 [dì tú] แผนที่
 • 方向 [fāng xiàng] ทิศทาง
 • 距离 [jù lí] ระยะห่าง
 • 法制 [fǎ zhì] กฎหมาย
 • 规定 [guī dìng] กำหนด ระบุ
 • 违法 [wéi fǎ] ฝ่าฝินกฏหมาย
 • 行为 [xíng wéi] พฤติกรรม
 • 违法行为 [wéi fǎ xíng wéi] การกระทำที่ฝ่าฝินกฏหมาย
 • 出入境เข้า [chū rù jìng] ออกและเข้าประเทศ
 • 旅行计划 [lǚ xíng jì huá] แผนการท่องเที่ยว
 • 气候 [qì hòu] ดินฟ้าอากาศ
 • 天气  [tiān qì] อากาศ
 • 招领 [zhāo lǐng] ประกาศให้มารับ
 • 失物招领 [shī wù zhāo lǐng] ประกาศของหาย (失物 ของหาย, 招领 ประกาศให้มารับ)
 • 通知 [tōng zhī] แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
 • 紧急情况 [jǐn jí qíng kuàng] ป้ายประกาศเตือนภัย (紧急 เร่งด่วน, 情况 สถานการณ์)
 • 购物 [gòu wù] ซื้อของ (购 ซื้อ, 物 สิ่งของ)
 • 物品 [wù pǐn] สิ่งของ (物 สิ่งของ, 品 สินค้า)
 • 购物场所 [gòu wù cháng suǒ] สถานที่ซื้อของ (购物 ซื้อสิ่งของ, 场所 สถานที่)
 • 购物中心 [gòu wù zhōng xīn] ศูนย์กลางการค้าขาย (中心 ศูนย์กลาง)
 • 超级市场 [chāo jí shì cháng] ห้างสรรพสินค้า (超级 เหนือระดับโดยทั่วไป, 市场 ตลาด)
 • 百货公司 [bǎi huò gōng sī] ห้างสรรพสินค้า (百货 สินค้านานาชนิด, 公司 บริษัท)
 • 个体户 [gè tǐ hù] ร้านค้าผู้ประกอบกิจการส่วนเอกชน, ร้านค้าของครอบครัว (个体户 ย่อมาจาก 个体工商户)
 • 杂货店 [zá huò diàn] ร้านขายของชำ (杂货 สินค้าเบ็ดเตล็ด)
 • 菜市场 [cài shì cháng] ตลาดสด
 • 自由市场 [zì yóu shì cháng] ตลาดการค้าเสรี
 • 夜市 [yè shì] ตลาดกลางคืน, ตลาดโต้รุ่ง
 • 步行街 [bù xíng jiē] ของข้างท้าง, ถนนคนเดิน
 • 地摊 [ì tān] ของขายที่วางตามพื้น
 • 外国超市 [wài guó chāo shì] ห้างของต่างชาติ (超市 ซูเปอร์มาร์เกต, ห้างสรรพสินค้า)
 • 二手市场 [èr shǒu shì cháng] ตลาดมือสอง
 • 购物方式 [gòu wù fāng shì] รูปแบบการซื้อของ
 • 网上购物 [wǎng shàng gòu wù] ซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต
 • 电话购物 [diàn huà gòu wù] โทรศัพท์สั่งของ
 • 品牌 [pǐn pái] ของมียี่ห้อ
 • 商店招牌 [shāng diàn zhāo pái] ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าแบนนด์เนม
 • 价格 [jià gé] ราคา
 • 讨价还价 [tǎo jià huán jià] การต่อรองราคา
 • 付款方式  [fù kuǎn fāng shì] วิธีชำระเงิน
 • 促销 [cù xiāo] การส่งเสริมการขาย, โปรโมชั่นสินค้า
 • 广告 [guǎng gào] โฆษณา
 • 商品说明书 [shāng pǐn shuō míng shū] คู่มืออธิบายสินค้า
 • 银行 [yín háng] ธนาคาร
 • 人民币 [rén mín bì] เงินหยวน
 • 泰铢汇率  [tài zhū huì lǜ] อัตราการแลกเงิน สกุลบาท
 • 退换货 [tuì huàn huò] การแลกคืนสินค้า
 • 产品三包及质量认证 [chǎn pǐn sān bāo jí zhì liàng rèn zhèng] การประกันรับรองคุณภาพของสินค้า (产品 สินค้า, 三包 รับประกันสามอย่าง คือ ซ่อม เปลี่ยน คืน ,及 และ, 质量 คุณภาพ, 认证 รับรองเป็นของแท้)
 • 服务 [fú wù] การบริการ
 • 投诉 [tóu sù] การฟ้องร้อง
 • 保护消费者权益 [bǎo hù xiāo fèi zhě quán yì] การคุมครองผู้บริโภค (保护 คุ้มครอง, 消费者 ผู้บริโภค, 权益 สิทธิและประโยชน์อันพึงจะได้)
 • 服饰 [fú shì] เสื้อผ้า
 • 服装样式 [fú zhuāng yàng shì] รูปแบบเสื้อผ้า (服装 เสื้อผ้า,  样式 รูปแบบ)
 • 旗袍 [qí páo] ชุดกี่เผ้า
 • 唐装 [táng zhuāng] เสื้อผ้าสมัยราชวงศ์ถัง
 • 泰式服装 [tài shì fú zhuāng] ชุดไทย
 • 服装的颜色 [fú zhuāng de yán sè] สีของเสื้อผ้า
 • 服装质ุ [fú zhuāng zhì] คุณภาพของเนื้อผ้า
 • 棉 [mián] ผ้าฝ้าย
 • 丝绸 [sī chóu] แพร ไหม
 • 时装 [shí zhuāng] เสื้อผ้าแฟชั่น, สื้อผ้าที่ทันสมัยนิยม
Mar 142011
 

 

 • 动物 [dòngwù] สัตว์
 • 鸡 [jī] ไก่
 • 火鸡 [huǒjī] ไก่งวง
 • 野鸡 [yějī] ไก่ป่า
 • 天鹅 [tiān’é] หงส์
 • 鸭 [yā] เป็ด
 • 天鹅 [tiāné] หงส์
 • 鹅 [é] ห่าน
 • 雁 [yàn] ห่านป่า
 • 猪 [zhū] หมู
 • 鱼 [yú] ปลา
 • 鲨鱼 [shāyú] ปลาฉลาม
 • 鲸 [jīng] ปลาวาฬ
 • 鲈鱼 [lúyú] ปลากะพง
 • 海豚 [hǎitún] ปลาโลมา
 • 儒艮 [rúgèn] ปลาพะยูน
 • 鳐鱼 [yáoyú] ปลากระเบน
 • 海星 [hǎixīng] ปลาดาว
 • 金鱼 [jīnyú] ปลาทอง
 • 斗鱼 [dòuyú] ปลากัด
 • 鱿鱼 [yóuyú] ปลาหมึก
 • 乌贼 [wūzé] ปลาหมึก
 • 鲤鱼 [lǐyú] ปลาคาร์ป
 • 鲳鱼 [chāngyú] ปลาจะละเม็ด
 • 沙丁鱼 [shādīngyú] ปลาซาร์ดีน
 • 旗鱼 [qíyú] ปลาเซลฟิช
 • 鲑鱼 [guīyú] ปลาแซลมอน
 • 剑鱼 [jiànyú] ปลาดาบ
 • 鲶鱼 [niányú] ปลาดุก
 • 乌鱼 [wūyú] ปลาตะลุมพุก
 • 金枪鱼 [jīnqiāngyú] ปลาทูน่า
 • 河豚 [hétún] ปลาปักเป้า
 • 鲭 [qīng] ปลาแมกเคอเรล
 • 鳗鱼 [mányú] ปลาไหล
 • 猫 [māo] แมว
 • 海豹 [hǎibào] แมวน้ำ
 • 猞猁 [shèlì] แมวป่า
 • 野猫 [yěmāo] แมวป่า
 • 猫头鹰 [māotóuyīng] นกเค้าแมว
 • 熊 [xióng] หมี
 • 熊猫 [xióngmāo] หมีแพนด้า
 • 树袋熊 [shùdàixióng] โคอาล่า
 • 老虎 [lǎohǔ] เสือ
 • 豹子 [bàozi] เสือดาว
 • 白虎 [báihǔ] เสือขาว
 • 黑虎 [hēihǔ] เสือดำ
 • 印度豹 [yìndùbào] เสือชีต้าร์
 • 牛 [niú] วัว
 • 水牛 [shuǐniú] ควาย
 • 野牛 [yěniú] วัวกระทิง
 • 牦牛 [máoniú] จามรี
 • 黄牛 [huángniú] วัว
 • 牛虻 [niúméng] เหลือบ
 • 牛蛙 [niúwā] อึ่งอ่าง
 • 犀牛 [xīniú] แรด
 • 宿氏鹿 [sùshìlù] สมัน
 • 狮子 [shīzi] สิงโต
 • 海狮 [hǎishī] สิงโตทะเล
 • 兔子 [tùzǐ] กระต่าย
 • 野兔 [yětù] กระต่ายป่า
 • 蛇 [shé] งู
 • 眼镜王蛇 [yǎnjìngwángshé] งูจงอาง
 • 眼镜蛇 [yǎnjìngshé] งูเห่า
 • 响尾蛇 [xiǎngwěishé] งูกะปะ
 • 蟒蛇 [mǎngshé] งูเหลือม
 • 水蟒 [shuǐmǎng] อานาคอนด้า
 • 马 [mǎ] ม้า
 • 斑马 [bānmǎ] ม้าลาย
 • 海马 [hǎimǎ] ม้าน้ำ
 • 猴子 [hóuzi] ลิง
 • 长臂猴 [chángbìhóu] ชะนี
 • 大猩猩 [dàxīngxīng] ลิงกอลิล่า
 • 羊 [yáng] แพะ, แกะ
 • 绵羊 [miányáng] แกะ
 • 山羊 [shānyáng] แพะ
 • 羚羊 [língyáng] ละมั่ง
 • 羔羊 [gāoyáng] ลูกแพะ, ลูกแกะ
 • 狗 [gǒu] สุนัข
 • 狼 [láng] หมาป่า
 • 狐狸 [húli] หมาจิ้งจอก
 • 豺 [chái] หมาไน
 • 鹿 [lù] กวาง
 • 驯鹿 [xùnlù] กวางเรนเดียร์
 • 麒麟 [qílín] กิเลน
 • 赤鹿 [chìlù] เก้ง
 • 蝙蝠 [biānfú] ค้างคาว
 • 禽鸟 [qínniǎo] สัตว์ปีก
 • 鸟 [niǎo] นก
 • 乌鸦 [wūyā] อีกา
 • 燕子 [yànzi] นกนางแอ่น
 • 鸢 [yuān] เหยี่ยว
 • 秃鹫 [tūjiù] แร้ง
 • 乌鸦 [wūyā] อีกา
 • 麻雀 [máquè] นกกระจอก
 • 鸵鸟 [tuóniǎo] นกกระจอกเทศ
 • 鹤 [hè] นกกระเรียน
 • 鹳 [guàn] นกกระสา
 • 喜鹊 [xǐquè] นกกางเขน
 • 鹦鹉 [yīngwǔ] นกแก้ว
 • 八哥 [bāgē] นกขุนทอง
 • 斑鸠 [bānjiū] นกเขาลาย
 • 杜鹃 [dùjuān] นกแขกเต้า
 • 金丝雀 [jīnsīquè] นกคิรีบูน
 • 海鸥 [hǎi ōu] นกนางนวล
 • 燕子 [yànzi] นกนางแอ่น
 • 夜莺 [yèyīng] นกไนติงเกล
 • 鸽子 [gēzi] นกพิราบ
 • 企鹅 [qì é] นกเพนกวิน
 • 孔雀 [kǒngquè] นกยูง
 • 小鹦鹉 [xiǎoyīngwǔ] นกหงษ์หยก
 • 啄木鸟 [zhuómùniǎo] นกหัวขวาน
 • 老鼠 [lǎoshǔ] หนู
 • 田鼠 [tiánshǔ] หนูนา
 • 大象 [dàxiàng] ช้าง
 • 松鼠 [sōngshǔ] กระรอก
 • 河狸 [hé lí] บีเวอร์
 • 貉 [hé] แรคคูน
 • 袋鼠 [dàishǔ] จิงโจ้
 • 鳄鱼 [èyú] จระเข้
 • 壁虎 [bìhǔ] จิ้งจก
 • 恐龙 [kǒnglóng] ไดโนเสาร์
 • 巨蜥 [jùxī] ตะกวด
 • 大壁虎 [dàbìhǔ] ตุ๊กแก
 • 长颈鹿 [chángjǐnglù] ยีราฟ
 • 虾 [xiā] กุ้ง
 • 龙虾 [lóngxiā] กุ้งมังกร
 • 河虾 [héxiā] กุ้งแม่น้ำ
 • 对虾 [duìxiā] กุ้งนาง
 • 龙虾 [lóngxiā] กุ้งมังกร
 • 蟹 [xiè] ปู
 • 寄居蟹 [jìjūxiè] ปูเสฉวน
 • 水母 [shuǐmǔ] แมงกะพรุน
 • 海蟹 [hǎixiè] ปูทะเล
 • 蚂蟥 [mǎhuáng] ปลิง
 • 蚌 [bàng] หอย
 • 扇贝 [shànbèi] หอยเชลล์
 • 蜗牛 [wōniú] หอยทาก
 • 牡蛎 [mǔlì] หอยนางรม
 • 海胆 [hǎidǎn] หอยเม่น
 • 螺狮 [luóshī] หอยหลอด
 • 乌龟 [wūguī] เต่า
 • 海龟 [hǎiguī] เต่าตนุ
 • 鳖 [biē] ตะพาบน้ำ
 • 青蛙 [qīngwā] กบ
 • 蟾蜍 [chánchú] คางคก
 • 哺乳动物 [bǔrǔdòngwù] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
 • 食蚁兽 [shíyǐshòu] ตัวกินมด (ชะมด)
 • 刺猬 [cìwei] เม่น
 • 骡 [luó] ล่อ
 • 驴 [lǘ] ลา
 • 猴子 [hóuzi] ลิง
 • 大猩猩 [dàxīngxīng] ลิงกอริลล่า
 • 黑猩猩 [hēixīngxīng] ลิงชิมแปนซี
 • 猩猩 [xīngxīng] ลิงอุรังอุตัง
 • 狮 [shī] สิงโต
 • 海狮 [hǎishī] สิงโตทะเล
 • 狗 [gǒu] สุนัข
 • 狐 [hú] สุนัขจิ้งจอก
 • 虎 [hǔ] เสือ
 • 野猪 [yězhū] หมูป่า
 • 骆驼 [luòtuó] อูฐ
 • 河马 [hémǎ] ฮิปโป
 • 龙 [lóng] มังกร
 • 蜥蜴 [xīyì] กิ้งก่า
 • 蜡皮蜥 [làpíxī] แย้
 • 鬣蜥 [lièxī] อีกัวน่า
 • 昆虫 [kūnchóng] แมลง
 • 蝉 [chán] จั๊กจั่น
 • 蟋蟀 [xīshuài] จิ้งหรีด
 • 蜈蚣 [wúgōng] ตะขาบ
 • 蚱蜢 [zhàměng] ตั๊กแตน
 • 黄蜂 [huángfēng] ตัวต่อ
 • 毛虫 [máochóng] ตัวบุ้ง
 • 臭虫 [chòuchóng] ตัวเรือด
 • 跳蚤 [tiàozǎo] ตัวหมัด
 • 白蚁 [báiyǐ] ปลวก
 • 蝴蝶 [húdié] ผีเสื้อ
 • 蜜蜂 [mìfēng] ผึ้ง
 • 蚂蚁 [mǎyǐ] มด
 • 蠹虫 [dùchóng] มอด
 • 蜘蛛 [zhīzhū] แมงมุม
 • 甲虫 [jiǎchóng] แมลงเต่าทอง
 • 蜻蜓 [qīngtíng] แมลงปอ
 • 蝎子 [xiēzi] แมลงป่อง
 • 蛾 [é] แมลงเม่า
 • 萤 [yíng] หิ่งห้อย
 • 蚊 [wén] ยุง
 • 虱子 [shīzi] เหา
 • 苍蝇 [cāngyíng] แมลงวัน
 • 蟑螂 [zhāngláng] แมลงสาบ
 • 蚯蚓 [qiūyǐn] ไส้เดือน
 • 蠕虫 [rúchóng] หนอน
Mar 142011
 

ตัวอย่างบทสนทนา

看电脑上的广告,商量去云南旅行的事。
哎,有组织去云南12日游的。
都去哪几个地方?
昆明、西双版纳、大理、还有丽江、香格里拉。
哟,去这么多地方,不错。
先到昆明,看石林和世界花卉博览园。
噢,还有呢?
丽江,一个非常有少数民族特色的小镇,安排的活动也极有趣。
听朋友说,西双版纳的原始森林太吸引人了。
嗯,还可以去傣族村,吃傣族饭,参加抢亲、泼水活动呢!
也可以到中缅边境看看缅甸风情。
到大理看古城,看白族歌舞。
香格里拉呢?
能去草原骑马,在藏民家吃饭。
去那么多地方,得多少钱?
五千多吧,有些门票、餐费还得另付钱。
说真的,我总觉得跟旅行团旅游不自由。
那我们还是自助游吧!
—————————————————————-

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

北京 [běi jīng] :ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง (Beijing) (เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน

天津 [tiān jīn] :เทียนจิน คือหนึ่งใน 4 เทศบาลนครของจีน เทศบาลนครเทียนจินมีระดับเทียบเท่ากับมณฑลและปกครองจากรัฐบาลกลางโดยตรง พื้นที่ของเทียนจินเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในจีน

河北 [hé běi] :มณฑลเหอเป่ย (河北省) ตั้งอยู่ระหว่างที่ราบสูงมองโกเลียในและที่ราบภาคเหนือของประเทศ เป็นมณฑลที่อยู่ล้อมรอบนครสำคัญคือ ปักกิ่ง และเทียนจินมีเมืองหลวงชื่อ ฉือเจียจวง(石家庄)

山西 [shān xī] :มณฑลซานซี ตั้งอยู่บริเวณตอนกลาง ของแม่น้ำเหลือง (黄河) ในภาคเหนือของประเทศจีน คำว่าซานซี หมายถึงทิศตะวันตกของภูเขา เนื่องจากมณฑลตั้งอยู่ทางตะวันตกของภูเขาไท่หังซัน มีเมืองหลวงชื่อ ไท่หยวน (太原)

辽宁 [liáo níng] :มณฑลเหลียวหนิง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีเมืองหลวงชื่อ เสิ่นหยาง (沈阳)

吉林 [jí lín] : มณฑลจี๋หลิน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีเมืองหลวงชื่อ ฉางชุน(长春)

黑龙江 [hēi lóng jiāng] : มณฑลเฮย์หลงเจียง เฮยหลงเจียง มาจากชื่อแม่น้ำสายที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล มีเมืองหลวงชื่อว่า ฮาร์บิน

上海 [shàng hǎi] :เซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง เป็นเขตการปกครองระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร ซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับมณฑล พื้นที่อยู่ในมณฑลเจ้อเจียงแต่ไม่ได้ขึ้นกับมณฑล การปกครองขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง มีท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก

江苏 [jiāng sū] : มณฑลเจียงซูตั้งอยู่ตอนกลางของดินแดนชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศจีน มีเมืองหลวงชื่อว่าหนานจิง(南京)

浙江 [zhè jiāng ] : มณฑลเจ้อเจียง  มีเมืองหลวงชื่อ เมือง หางโจว (杭州)

安徽 [ānhuī] :อันฮุย

福建 [fú jiàn] :ฝูเจียน

江西 [jiāng xī] :เจียงซี

山东 [shān dōng] :ซานตง

河南 [hé nán] :เหอหนาน

湖南 [hú nán] :หูหนาน

湖北 [hú běi] :หูเป่ย

广东 [guǎng dōng] :กว่างตง

广西 [guǎng xī] :กว่างซี

海南 [hǎi nán] :มณฑลไห่หนาน(ไหหลำ) (อ่านเพิ่มเติม ท่องเที่ยวทั่วซานย่า)

重庆 [chóng qìng] :ฉงชิ่ง

四川 [sì chuān] :ซื่อชวน

贵州 [guì zhōu] :กุ้ยโจว

云南 [yún nán] :หยุนหนาน(ยูนนาน)  ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีเมืองหลวงชื่อ คุนหมิง

陕西 [Shǎn xī] :ส่านซี

甘肃 [gān sù] :เมืองกานซู่

宁夏 [níng xià] :หนิงเซี่ย (อ่านเพิ่มเติม เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย)

新疆 [xīn jiāng] :ซินเจียง

สถานที่เที่ยวอื่นๆ

 • 布达拉宫 [bùdálāgōng] พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่ที่กรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต  พระราชวังแห่งนี้อยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 3,600 เมตร บนที่ราบสูงทิเบต

 

บ้านดร.ซุนยัดเซ็น (上海孙中山故居
Mar 142011
 

ขี้ 屎 [shǐ]

 • ขี้ 大便 [dà biàn]
 • ขี้หมู 猪屎 [zhū shǐ]
 • ขี้หมา 狗屎 [gǒu shǐ]
 • ขี้ตา 眼屎 [yǎn shǐ]
 • ขี้หู 耳屎 [ěr shǐ]
 • ขี้เถ้า 灰 [huī]
 • ขี้อาย 害羞 [hài xiū]
 • ขี้ลืม 健忘 [jiàn wàng]
 • ขี้โกง 欺骗 [qī piàn],诈骗 [zhà piàn] ,欺诈 [qī zhà]
 • ขี้ขอ 做什么都求别人 [zuò shén mo dōu qiú bié rén]
 • ขี้เหนียว 小气 [xiǎo qì],吝啬 [lìn sè],铁公鸡 [tiě gōng jī]
 • ขี้บ่น 好发牢骚 [hǎo fā láo sāo]
 • ขี้เมา 醉汉 [zuì hàn]
 • ขี้ยา 吸毒成瘾的 [xī dú chéng yǐn de]
 • ขี้เหล้า 酒鬼 [jiǔ guǐ]
 • ขี้หนาว 怕冷的 [pà lěng de]
 • ขี้ร้อน 怕热的 [pà rè de]
 • ขี้สงสาร 心肠软的 [xīn cháng ruǎn de]
 • ขี้โรค 多病的 [duō bìng de]
 • ขี้สงสัย 多疑的 [duō yí de]
 • ขี้อิจฉา 爱嫉妒 [ài jí dù]
 • ขี้ขลาด 胆小 [dǎn xiǎo],懦弱 [nuò ruò]
 • ขี้เล่น 爱开玩笑的 [ài kāi wán xiào de]
 • ขี้อ้อน 爱哭得 [ài kū de],动不动就哭得 [dòng bù dòng jiù kū de]
 • ขี้หึง 爱吃醋的 [ài chī cù de]
 • ขี้อวด 好炫耀的 [hǎo xuàn yào de]
 • ขี้โกหก 爱撒谎的 [ài sā huǎng de]
 • ขี้เกียจ 懒惰的 [lǎn duò de]
 • ขี้มูก 鼻涕 [bí tì]
 • ขี้รังแค 头皮屑 [tóu pí xiè]
 • ขี้สนิม 锈 [xiù]
 • ขี้หึง 爱吃醋的 [ài chī cù de]
 • ขี้เซา 嗜睡 [shì shuì]
 • ขี้เหร่ 丑陋的 [chǒu lòu de]
 • ขี้แมลงวัน 雀斑 [què bān]

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://hi.baidu.com

Mar 132011
 

 • 秋葵 [qiū kuí] กระเจี๊ยบขาว
 • 山茄 [shān qié] กระเจี๊ยบแดง
 • 蒜 [suàn] กระเทียม
 • 蒜头 [suàn tóu] กระเทียม
 • 菜花 [cài huā] กะหล่ำดอก
 • 包心菜 [bāo xīn cài],卷心菜 [juǎn xīn cài] กะหล่ำปลี
 • 韭菜 [jiǔ cài] กุยช่าย
 • 小玉米 [xiǎo yù mǐ] ข้าวโพดอ่อน
 • 姜 [jiāng] ขิง
 • 芹菜 [qín cài] ขึ้นช่าย
 • 芥菜 [jiè cài] คะน้า
 • 红萝卜 [hóng luó bǔ] แครอท
 • 马铃薯 [mǎ líng shǔ] มันฝรั่ง
 • 葱 [cōng] ต้นหอม
 • 香芋 [xiāng yù] ตะไคร้
 • 黄瓜 [huáng guā] แตงกวา
 • 豌豆 [wān dòu] ถั่ว
 • 豆芽 [dòu yá] ถั่วงอก
 • 豆角 [dòu jiǎo] ถั่วฝักยาว
 • 豌豆 [wān dòu] ถั่วลันเตา
 • 青菜花 [qīng cài huā] บรอกโคลี
 • 丝瓜 [sī guā] บวบ
 • 菠菜 [bō cài] ปวยเล้ง,  ผักโขม
 • 酸泡菜 [suān pào cài] ผักดอง
 • 芹菜 [qín cài] ผักคึ่นช่าย
 • 茄子 [qié zǐ] มะเขือเปราะ
 • 蕃茄 [fān qié] มะเขือเทศ
 • 青菜 [qīng cài] ผักกวางตุ้ง
 • 白菜 [bái cài] ผักกาดขาว
 • 芫荽 [yuán suī] ผักชี
 • 空心菜 [kōng xīn cài] ผักบุ้ง
 • 辣椒 [là jiāo] พริก
 • 胡椒 [hú jiāo] พริกไทย
 • 柿子椒 [shì zǐ jiāo] พริกหยวก
 • 甜椒 [tián jiāo] พริกหวาน
 • 冬瓜 [dōng guā] ฟัก
 • 南瓜 [nán guā] ฟักทอง
 • 苦橙 [kǔ chéng] มะกรูด
 • 西红柿 [xī hóng shì] มะเขือเทศ
 • 小茄子 [xiǎo qié zǐ] มะเขือเปราะ
 • 茄子 [qié zǐ] มะเขือยาว
 • 苦瓜 [kǔ guā] มะระ
 • 葱 [cōng] หัวหอม
 • 笋 [sǔn] หน่อไม้
 • 芦笋 [lú sǔn] หน่อไม้ฝรั่ง
 • 竹笋 [zhú sǔn] หน่อไม้
 • 红葱头 [hóng cōng tóu] หอมแดง
 • 洋葱 [yáng cōng] หอมใหญ่
 • 萝卜 [luó bǔ] หัวไชเท้า
 • 金针菇 [jīn zhēn gū] เห็ดเข็มทอง
 • 草菇 [cǎo gū] เห็ดฟาง
 • 香菇 [xiāng gū] เห็ดหอม
 • 木耳 [mù ěr] เห็ดหูหนู
 • 紫苏 [zǐ sū] โหระพา

อ่านเพิ่มเติม…ศัพท์ภาษาจีน : เมนูอาหาร [菜单]

Click to listen highlighted text!