สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้

刘必意

Jan 132014
 

มาดูความหมายที่น่าสนใจของ 活 huó กัน

1.活该 huógāi สมน้ำหน้า

 • 她瞪着我,好像在说“你活该。
  Tā dèng zhe wǒ hǎoxiàng zài shuō nǐ huógāi.
 • A: 我喝酒多了, 有点儿头疼。
  Wǒ hējiǔ duō le ,yǒudiǎnr tóu téng.
  B: .活该! 谁让你不听我的话, 喝了那么多酒。
  Huógāi ! Shéi ràng nǐ bù tīng wǒde huà , hē le nàme duō jiǔ.

2. 活泼 huópo ร่าเริง มีชีวิตชีวา

 • 我喜欢她的活泼性格。
  Wǒ xǐhuān tāde huópo xìnggé.
 • 她是个活泼的孩子,大家都喜欢她。
  Tā shì gè huópo de háizi dàjiā dōu xǐhuān tā.

3. 活见鬼 huójiànguǐ แปลกชมัด ไม่น่าเชื่อ

 • 活见鬼!真倒霉!哎唷
  Huó jiàn guǐ ! zhēn dǎoméi ! āi yō
 • 这台洗衣机一点用也没有,真是活见鬼。
  Zhè tái xǐyījī yīdiǎn yòng yě méiyǒu, zhēnshì huó jiàn guǐ.

4. 活力 huólì กำลังวังชา

 • 呼吸使身体有活力。
  Hūxī shǐ shēntǐ yǒu huólì.
 • 他是个充满活力的小伙子。
  Tā shì gè chōngmǎn huólì de xiǎohuǒzi.
Jan 132014
 

วันนี้มีคำส่งเสริมกำลังใจอีก 2 คำคือ 别灰心bié huīxīn และ 加油 jiāyóu มาฝาก การที่ไม่แปลเป็นภาษาไทยให้เพราะต้องการให้ฝึกแปลด้วยตัวเอง กึ่งสำเร็จรูปค่ะกินอาหารสำเร็จรูปมากเกินไปเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเอง !!!!!

1..别灰心bié huīxīn อย่าท้อใจ อย่าท้อแท้

 • 别灰心!我们会找到出路的。
  Bié huīxīn ! Wǒmen huì zhǎodào chūlù de.
 • 别灰心,再试一次,你会成功的。
  Bié huīxīn, zài shì yīcì ,nǐ huì chénggōng de.
 • 哪怕事情再烦难,你也别灰心啊!
  Nǎpà shìqing zài fánnán, nǐ yě bié huīxīn a !

2.加油 jiāyóu สู้สู้

 • 泰国队 ,加油!
  Tàiguó duì, jiāyóu!
 • 加油,赵勇,你可以做得更好些。
  Jiāyóu, Zhào Yǒng ,nǐ kěyǐ zuò de gènghǎo xiē.
 • 男孩子们为他们的足球队喊加油。
  Nán háizimen wèi tāmende zúqiúduì hǎn jiāyóu.

 

Jan 132014
 

คำหวานๆ เก็บเอาไว้ใช้ กับคนพิเศษ !!!!คนที่เริ่มเรียนภาษาจีนใหม่จะชอบคำที่ใกล้ตัว อ่านครั้งเดียวก็จำได้แล้ว

1.我爱上你了。
Wǒ ài shàng nǐ le.

2.你偷走了我的心。
Nǐ tōuzǒule wǒ de xīn.

3.你在我眼里是最美的。
Nǐ zài wǒ yǎn lǐ shì zuì měi de.

4.我的心里只有你。
Wǒ de xīn lǐ zhǐyǒu nǐ.

5.你是第一个让我如此心动的人。
Nǐ shì dì yī gè ràng wǒ rúcǐ xīndòng de rén.

6.我会一直陪在你身边。
Wǒ huì yīzhí péi zài nǐ shēnbiān

Jan 132014
 

คำที่เกี่ยวข้องกับ “心”มีอยู่มากมาย ที่เลือก 3 คำนี้เพราะเอาไว้ใช้เตือนสติตัวเองค่ะ

1.信心 xìnxīn ความมั่นใจ

 • 一个人一定要对自己有信心。
  Yī gè rén yīdìng yào duì zìjǐ yǒu xìnxīn.
 • 他很有信心通过考试。
  Tā hěn yǒu xìnxīn tōngguò kǎoshì.

2.耐心 nàixīn ความอดทน

 • 他教育孩子特别耐心,孩子也就听他的话。
  Tā jiàoyù háizi tèbié nàixīn háizi yě jiù tīng tāde huà.
 • 如果你耐心再等我一下,我一定能把那本书找出来给你的。
  Rúguǒ nǐ nàixīn zài děng wǒ yīxià wǒ yīdìng néng bǎ nà běn shū zhǎo chūlái gěi nǐde.

3.细心 xìxīn ละเอียดรอบคอบ

 • 你要非常细心阅读考试的题目。
  Nǐ yào fēicháng xìxīn yuèdú kǎoshì de tímù.
 • 她很细心照顾孩子们的健康。
  Tā hěn xìxīn zhàogù háizi men de jiànkāng.
Jan 132014
 

เรียนรู้จาก “爱” ài รัก
1. 爱 ài รัก

 • 他爱妻子,对妻子很好。
  Tā ài qīzǐ, duì qīzi hěn hǎo

2. 爱情 àiqíng ความรัก

 • 他和我只是普通朋友,我们俩之间的感情不是爱情。
  Tā hé wǒ zhǐ shì pǔtōng péngyǒu, wǒmen liǎ zhījiān de gǎnqíng bú shì àiqíng.

3. 爱人 àiren คู่ครอง

 • 她刚结婚,爱人是她的大学同学。
  Tā gāng jiēhūn, àiren shì tā de dàxué tóngxué.

4. 爱好 àihào งานอดิเรก

 • 他的爱好是游泳,一个星期最少游三次。
  Tā de àihào shì yóuyǒng, yí gè xīngqī zuì shǎo yóu sān cì.

5. 爱护 àihù ทะนุถนอม

 • 他很爱护自己的孩子,从不让孩子去危险的地方。
  Tā hěn àihù zìjǐ de háizǐ, cóng bú ràng háozǐ qù wēixiǎn de dìfāng.

6. 爱惜 àixī สนใจและรักษาอย่างดี

 • 他的父亲是个很爱惜自己身体的人,从来不抽烟、喝酒。
  Tā de fùqin shì ge hěn àixī zìjǐ shēntǐ de rén, cónglái bù chōuyān, hē jiǔ.

7. 恋爱 liàn’ài รัก (ฉันคู่รัก) คบเป็นแฟน

 • 经过3年的恋爱,他们终于结婚了。
  Jīngguò sānnián de liàn’ài,tāmen zhōngyú jiéhūnle.

8. 敬爱 jìng’ài รักและเคารพ

 • 我想唱一首歌送给我们 敬爱的老师。
  Wǒ xiǎng chàng yī shǒu gē sònggěi wǒmen jìngài de lǎoshī.

9. 爱滋病 (艾滋病) ài zī bìng โรคเอดส์

 • 我希望你们通过今天的节目对爱滋病能够有所了解。
  Wǒ xīwàng nǐmen tōngguò jīntiān de jiémù duì àizībìng nénggòu yǒusuǒ liǎojiě.
Jan 132014
 

6 ประโยคกับคำว่า “舍不得” และ “舍得”

1. 舍不得 shěbude เสียดาย ทิ้งไม่ลง ไม่อยากจาก

 •  我舍不得把这么多钱花在穿衣服上。
  Wǒ shěbude bǎ zhème duō qián huā zài chuān yīfu shàng.
 • 你父亲看来非常舍不得离开你。
  Nǐ fùqīn kànlái fēicháng shěbude líkāi nǐ.
 • 他舍不得放下那本书。
  Tā shěbude fàngxià nà běn shū.

2. 舍得 shěde ไม่เสียดาย ทิ้งได้

 • 你舍得离开孩子吗?
  Nǐ shěde líkāi háizi ma?
 • 这这些扔了,你舍得?
  Zhè zhèxiē rēng le ,nǐ shěde?
 • 他很舍得花钱, 这次买了很多东西。
  Tā hěn shěde huā qián, zhècì mǎi le hěnduō dōngxi.
Nov 302013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะว่าด้วยเรื่องการสอบ

 • 考试 การสอบ
 • 试卷 กระดาษข้อสอบ
 • 答卷 กระดาษคำตอบ
 • 考题 ข้อสอบ
 • 猜考题 /考前猜题 เก็งข้อสอบ
 • 选择题 ข้อสอบปรนัย
 • 在线考试 การสอบออนไลน์
 • 笔试 สอบข้อเขียน
 • 口试 สอบปากเปล่า
 • 面试 สอบสัมภาษณ์
 • 补考 การสอบซ่อม
 • 期中考试 สอบกลางภาค
 • 期末考试 สอบปลายภาค
 • 吃鸭蛋 สอบได้ศูนย์
 • 名落孙山 สอบตก
 • 小考 สอบย่อย(quiz)
 • 监考 คุมสอบ
 • 监考人员 ผู้คุมสอบ
 • 考场 สถานที่สอบ
 • 考分 คะแนนสอบ
 • 学生考试作弊 นักเรียนทุจริตในการสอบ
 • 入学考试 สอบเข้าเรียน
 • 高考 สอบเข้ามหาวิทยาลัยของจีน
 • 考试科目 วิชาที่สอบ
 • 过去问题 ข้อสอบเก่า
 • 过去考题 ข้อสอบเก่า
 • 大学研究院考试 สอบเข้าปริญญาโท สอบเข้าปริญญาเอก
 • 缺考 ขาดสอบ

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 252013
 

ศิลปะในแบบต่างๆค่ะ^______^

 • 哥特式艺术 gētèshìyìshù ศิลปะกอธิค
 • 表演艺术 biǎoyǎnyìshù ศิลปะการแสดง
 • 文艺复兴艺术 wényìfùxīngyìshù ศิลปะเรอเนสซองซ์
 • 巴洛克艺术 bāluòkèyìshù ศิลปะบารอก
 • 罗马式艺术 ,罗马式美术 luómǎshìyìshù ,luómǎshìměishù ศิลปะโรมาเนสก์
 • 武术 wǔshù ศิลปะการป้องกันตัว
 • 拜占庭艺术 bàizhāntíngyìshù ศิลปะไบแซนไทน์
 • 应用艺术 yìngyòngyìshù ศิลปะประยุกต์
 • 手工艺品 shǒugōngyìpǐn ศิลปหัตถกรรม

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 252013
 

คำขวัญมหาวิทยาลัยรามคำแหง “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ”

 • รู้จักอภัย=宽容大方 kuānróngdàfāng
 • ตั้งใจศึกษา =专心学习,用心读书 zhuānxīnxuéxí ,yòngxīndúshū
 • บูชาพ่อขุน=崇拜 chóngbài,敬仰 jìngyǎngพ่อขุน
 • สนองคุณชาติ=报效国恩 bàoxiàoguó’ēn

อีกวลีฮิตติดปากเด็กรามคำแหง “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง”

 • “蜡烛射放光芒,蓝大指引方向 ” làzhúshèfàngguāngmáng lándàzhǐyǐnfāngxiàng
  (เครดิตการแปล คุณWang Wang,ดอกเตอร์สลัมจากchina2learnค่ะ)

เวอร์ชั่นการแปลของอาจารย์梁春生ค่ะ รู้จักอภัย懂得原谅 ตั้งใจศึกษา 专心求学 บูชาพ่อขุน 敬仰蓝帝 สนองขุนชาติ 报效国家

เวอร์ชั่นการแปลของอาจารย์ต้นค่ะ รู้จักอภัย 懂得包容 ตั้งใจศึกษา 认真求学 บูชาพ่อขุน 崇拜蓝康恒先王 สนองคุณชาติ 报国之恩

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Nov 252013
 

有趣的汉语 ภาษาจีนน่ารู้ค่ะ^_^ เพื่อนๆชาวไทยพุทธคงจะคุ้นเคยกับวลีนี้ดี “การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง” **ซึ่งวลี “การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง” ในภาษาจีนที่ใกล้เคียงจะพูดว่า

 • 法施胜过一切施   fǎshīshèngguòyīqièshī
 • 最上的布施是法施  zuìshàngdebùshīshìfǎshī
 • 一切布施中,法布施为最  yīqièbùshīzhōngfǎbùshīwéizuì
 • 一切布施中,法施为最 yīqièbùshīzhōngfǎshīwéizuì

ศัพท์น่ารู้เพิ่มเติมค่ะ 法施 fǎshī นั้นเราเทียบเป็นคำไทยว่า “ธรรมทาน” (法布施) 布施 bùshī คือ การทำบุญ 胜 shèng คือ ชนะ 一切 yīqiè คือ ทั้งหมด ทั้งมวล 最上 zuìshàng ดีที่สุด สูงสุด

ติดตามได้ใน : อร ศิษย์เจ้าแม่กวนอิม

Click to listen highlighted text!