สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 202013
 

เมื่อไรควรใช้บุพบท “在/到/於” นอกจากขึ้นกับความหมายของประโยค (หรือสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อออกไป) แล้ว ยังขึ้นกับความคุ้นเคยในการใช้งานอีกด้วย

เรามาแยกดูบุพบท 3 ตัวนี้ทีละตัวกัน

1.在/到 + (เวลา)

 • 在 +(เวลา) — เวลาในที่นี้ หมายถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ หรือการกระทำกริยานั้นขึ้น
 • 到 +(เวลา) — เวลาในที่นี้ หมายถึงเหตุการณ์ หรือกริยาเกิดขึ้นจนถึงเวลาที่ระบุ หรือดำเนินต่อเนื่องจนถึงเวลาใดเวลาหนึ่ง
 • 在/到 +(เวลา)เมื่อไว้ในประโยคจะวางหน้าภาคแสดง (謂語)(หรือ 動詞 — คำกริยา)ทำหน้าที่เป็นบทขยายภาคแสดง(狀語)หรือจะวางหลังภาคแสดง (謂語)(หรือ 動詞 — คำกริยา)ทำหน้าที่เป็นบทเสริมท้ายภาคแสดง(補語) ก็ได้

เขียนเป็นรูปโครงสร้างให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ คือ

 • 在/到 +(เวลา)+ 謂語(動詞)หรือ
 • 謂語(動詞)+ 在/到 +(เวลา)

ทั้งนี้ เมื่อ 在 +(เวลา)วางหลัง 謂語(動詞)ทำหน้าที่เป็น 補語 ของคำกริยา (動詞)ที่อยู่ข้างหน้า มักเป็นคำกริยาที่ไม่เน้น หรือปรากฏกริยาอาการ, การกระทำ หรือการเคลื่อนไหวชัดเจน

ส่วนกรณีของ 到 +(เวลา)วางหลัง 謂語(動詞)ทำหน้าที่เป็น 補語 ของคำกริยา (動詞)ที่อยู่ข้างหน้า มักเป็นคำกริยาที่เน้น หรือปรากฏกริยาอาการ, การกระทำ หรือการเคลื่อนไหวชัดเจน เช่น

 • 我們在下周就要期末考試了。(วางหน้า 考試)
 • 他在1967年(出)生的。(วางหน้า(出)生)
 • 他(出)生在1967年的。(วางหลัง(出)生)
 • 他生在秋天。(วางหลัง 生)
 • 我把會議安排在明天早上。(วางหลัง 安排)
 • 到冬季,天氣比現在更冷。(วางหน้า 比)
 • 我們一直幹活干到凌晨兩點才幹完。(วางหลัง 干)

จะเห็นได้ว่า เมื่อใช้กับเวลา 在 +(เวลา)และ 到 +(เวลา) บุพบท 2 คำนี้ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ เพราะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป เช่น

 • 把活動安排在明天了。(เดิม 安排 ไว้เวลานี้อยู่แล้ว)
 • 把活動安排到明天了。(เดิม 安排 ไว้เวลาอื่น ต่อมาเปลี่ยนเวลาใหม่)

2.在/到 +(สถานที่)

 • 在 +(สถานที่)– สถานที่ในที่นี้ หมายถึงสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ หรือการกระทำกริยานั้นขึ้น
 • 到 +(สถานที่) — สถานที่ในที่นี้ หมายถึงเหตุการณ์, การกระทำ หรือกริยาดำเนิน หรือเคลื่อนไหวไปจนถึงสถานที่นั้น
 • 在 +(สถานที่)เมื่อไว้ในประโยคจะวางหน้าภาคแสดง (謂語)ทำหน้าที่เป็นบทขยายภาคแสดง(狀語)หรือวางหลังภาคแสดง (謂語)ทำหน้าที่เป็นบทเสริมท้ายภาคแสดง(補語) ก็ได้
 • ส่วน 到 +(สถานที่)จะวางหลังภาคแสดง(謂語)(หรือ動詞 — คำกริยา) คือทำหน้าที่เป็น 補語เท่านั้น

เขียนเป็นรูปโครงสร้างให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ คือ

 • 在 +(สถานที่)+ 謂語(動詞)หรือ
 • 謂語(動詞)+ 在/到 +(สถานที่)

มาดูตัวอย่างประโยคกัน

 • 媽媽不工作,在家做家務。(วางหน้า 做)
 • 他在北京學習漢語。(วางหน้า 學習)
 • 哥哥在書房裡看書。(วางหน้า 看)
 • 水仙花擺在窗台上。(วางหลัง 擺)
 • 把車開到停車場那兒。(วางหลัง 開)
 • 把這些椅子搬到外邊去。(วางหลัง 搬)

ในทำนองเดียวกัน เมื่อใช้กับสถานที่ 在 +(สถานที่)และ 到 +(สถานที่) โดยทั่วไป บุพบท 2 คำนี้ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ เพราะทำให้ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป เช่น

 • 媽媽在超市買東西。(ในขณะที่พูด คุณแม่อยู่ที่ 超市)
 • 媽媽到超市買東西。(ก่อนหน้านี้อยู่ที่สถานที่อื่น ไม่ได้อยู่ที่ 超市 มาแต่เดิม)

นอกจากนั้น เรายังสามารถใช้ 到 +(สภาพ, สภาวะ, คุณสมบัติ ฯลฯ)ได้ด้วย เช่น

 • 她燒到39度了。
 • 他學到初級二漢語班了。

3. 在 กับ 於

 • 在/於 +(เวลา, สถานที่, ทิศทาง, ตำแหน่ง เป็นต้น)

ทั้งนี้ 於 มีความหมายเหมือน 在 แต่ 於 เป็นภาษาโบราณ และนิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่า ส่วน 在 ใช้ได้ทั้งในภาษาพูด และภาษาเขียน

การใช้ 於+(เวลา)ปกติจะทำหน้าที่เป็นบทขยายภาคแสดง (狀語)วางหน้าภาคแสดง (謂語) เขียนเป็นรูปโครงสร้างให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ คือ

 • 在/於 +(เวลา)+ 謂語(動詞)

ตัวอย่างประโยค เช่น

 • 晚會在/於下午六點開始。(วางหน้า 開始)
 • 他將在/於明年出國留學。(วางหน้า 出國留學)

เราไม่นิยมใช้ 於 +(สถานที่)วางหน้าภาคแสดง(謂語)ทำหน้าที่เป็นบทขยายภาคแสดง (狀語)ส่วนใหญ่เรามักจะใช้ 在 +(สถานที่)แทน (วางหน้าภาคแสดง(謂語)) มากกว่า

ถ้าเราต้องการใช้ 於 +(สถานที่) จะต้องวางหลังภาคแสดง (謂語) คือทำหน้าที่เป็นบทเสริมภาคแสดง (補語)เท่านั้น และจำกัดเฉพาะกับคำกริยาที่เป็นคำพยางค์เดียวเป็นส่วนใหญ่

เขียนเป็นรูปโครงสร้างให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ คือ

 • 謂語(單音節動詞)+ 於 +(สถานที่)

คำกริยาพยางค์เดียวที่ใช้กับ於 +(สถานที่)ได้ เช่น

 • 生於/死於/位於/出於/產於/用於/源於/และ 畢業於 เป็นต้น

เฉพาะ 生於 และ 死於 เท่านั้นที่ใช้ 生在 และ 死在 แทนได้ นอกนั้นใช้ได้เฉพาะ 於

ตัวอย่างเช่น

 • 這座大樓建於2000年。(เวลา)
 • 我畢業於1999年。(เวลา)
 • 我生於曼谷。(สถานที่)
 • 清邁位於泰國北部。(สถานที่)
 • 這個電冰箱產於歐洲。(สถานที่)
 • 他畢業於北京大學。(สถานที่)

นอกจากนั้น เรายังสามารถใช้ 於 +(ทิศทาง, ลักษณะ, คุณสมบัติ, เป้าหมาย, สาเหตุของกริยา การกระทำ หรือสภาวะต่างๆ ฯลฯ)ได้ด้วย เช่น

 • 忙於寫論文 (กริยาอาการ)
 • 樂於助人 (คุณสมบัติ)
 • 天氣趨於涼快 (แนวโน้ม/ทิศทางของสภาพอากาศ)
 • 經常鍛煉身體,有利於將康。(เป้าหมาย)
 • 投身於祖國的建設事業。(ทิศทาง, วัตถุประสงค์)

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese


*มุมพักผ่อน ท่องเที่ยวกับ YOUTUBE ช่อง "ปล่อยใจเที่ยว ทั่วแดนดิน"

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!