สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 242013
 

วันนี้มา “ปล่อยของ” อีกชุด (และจะทยอยปล่อยออกมาอีกเป็นระลอกๆ)

豐富、富裕、富有、豐盛 เป็นคำคุณศัพท์ (形容詞) ทั้งหมด หมายถึงอุดมสมบูรณ์, มั่งมี, มีเหลือมากพอ, เหลือกินเหลือใช้, ล้นเหลือ, ร่ำรวย, มีเงินมีทอง, ล่ำซำ ฯลฯ คำเหล่านี้ ถึงแม้จะมีความหมายคล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกัน แต่ก็ใช้แทนกันไม่ได้ มาว่ากันทีละตัวเลย

1.豐富 [fēngfù] (อุดมสมบูรณ์) เน้น “ความอุดมสมบูรณ์” ในแง่มีเป็น “จำนวน” มาก และหลากหลาย “ประเภท” ใช้บรรยายได้ตั้งแต่ทรัพย์สินเงินทอง เนื้อหารายการ เนื้อหาหนังสือ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความคิด จินตนาการ อามรณ์ ความรู้สึก ฯลฯ เช่น

 • 豐富的經驗
 • 知識非常豐富
 • 豐富多彩
 • 豐富的神話

คำตรงข้ามของ 豐富 [fēngfù] อุดมสมบูรณ์ คือ 缺乏 [quēfá] ขาดแคลน 、貧乏 [pínfá] ขาดแคลน  และ 匱乏 [kuìfá] ขาดแคลน

豐富 นอกจากเป็นคำคุณศัพท์ ยังเป็นคำกริยา (動詞) ได้ด้วย เมื่อเป็นคำกริยาจะหมายถึง ทำให้ร่ำรวย, ทำให้อุดมสมบูรณ์, เพิ่มพูน เป็นต้น กรรมของกริยา 豐富 ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่นามธรรม (จับต้องไม่ได้) (แต่ก็ใช้กับสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ด้วย) เช่น

 • 我想參加一些活動,豐富自己的經驗。

2.富裕 [fùyù] (มั่งคั่งบริบูรณ์) เน้น “ความอุดมสมบูรณ์” ในแง่มีมาก มีเหลือกินเหลือใช้ ไม่ขาดแคลน หรือร่ำรวย มั่งคั่งบริบูรณ์นั่นเอง มักใช้บรรยายมาตรฐาน หรือระดับชีวิตความเป็นอยู่ เช่น

 • 富裕社會
 • 富裕生活

3.富有 [fùyǒu] (มั่งมี) เน้นความ “เป็นเจ้าของ”  หรือ “มี” วัตถุสิ่งของในปริมาณ หรือจำนวนมาก ใช้ได้ทั้งกับทรัพย์สินเงินทอง (จับต้องได้) และสิ่งที่เป็นนามธรรม สื่อความหมายในด้านบวก ทั้งนี้ 富有 นิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่า เช่น

 • 富有經驗
 • 富有魅力
 • 富有生命力

คำตรงข้ามของ 富有 [fùyǒu] ความมั่งมี คือ 貧窮 [pínqióng] ความยากจน

富有ใช้เป็นคำกริยาได้ (เช่นเดียวกับ 豐富) หมายถึง “มีเป็นจำนวน หรือปริมาณมาก” ฯลฯ ทั้งนี้ กรรมของ 富有 โดยทั่วไปจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม (จับต้องไม่ได้) เช่น

 • 富有冒險精神
 • 富有民族特色
 • 富有的銀行家

4.豐盛 [fēngshèng] (มากมายหลายอย่าง, มากมายหลากหลาย) ใช้เฉพาะกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม จับต้องได้ และนิยม (หรือส่วนใหญ่) ใช้กับอาหารการกินเท่านั้น สื่อถึงการมีอาหารการกิน “มาก” และ “ดี” หรือ “อุดมสมบรูณ์” เช่น

 • 豐盛的酒宴

คำตรงข้ามของ 豐盛 [fēngshèng] อุดมสมบูรณ์ คือ 貧乏 [pínfá] ขาดแคลน

ลองดูตัวอย่างประโยคกัน

 • 這本書的內容非常豐富。(เนื้อหาหนังสือ)
 • 中國人正在富裕起來,購買力越來越高。(มาตรฐาน/ระดับชีวิตความเป็นอยู่)
 • 這家公司的老闆很富有。(ทรัพย์สินเงินทอง)
 • 昨天的晚會非常豐盛。(อาหารการกิน)

ตัวอย่างประโยค และวลีั (เพิ่มเติม) จาก 百度

 • 中國有豐富  的自然資源。
 • 我們生活在一個富裕的社會中。
 • 你到底有多富有啊?
 • 豐盛的自助晚餐

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!