สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 312011
 
 • 我 [Wǒ] ฉัน
 • 你 [Nǐ] เธอ
 • 要 [Yào] ต้องการ
 • 什麼[Shénme] อะไร
 • 你要什麼? [Nǐ yào shénme] คุณต้องการอะไร
 • 我要咖啡。 [Wǒ yào kāfēi] ฉันต้องการกาแฟ
 • 我要茶。 [Wǒ yào chá] ฉันต้องการชา
 • 買 [Mǎi] ซื้อ
 • 我要買咖啡。 [Wǒ yāomǎi kāfēi] ฉันต้องการซื้อกาแฟ
 • 我要買茶。 [Wǒ yāomǎi chá] ฉันต้องการซื้อชา
 • 你要買什麼? [Nǐ yāomǎi shénme] คุณต้องการซื้ออะไร
 • 我要買茶。 [Wǒ yāomǎi chá] ฉันต้องการซื้อชา
 • 喜歡 [Xǐhuan] ชอบ
 • 你喜歡什麼? [Nǐ xǐhuan shénme] คุณชอบอะไร
 • 我喜歡咖啡。 [Wǒ xǐhuan kāfēi] ฉันชอบกาแฟ
 • 我喜歡茶。 [Wǒ xǐhuan chá] ฉันชอบชา

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!