Jan 312011
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

 • 我 [Wǒ] ฉัน
 • 你 [Nǐ] เธอ
 • 要 [Yào] ต้องการ
 • 什么[Shénme] อะไร
 • 你要什么? [Nǐ yào shénme] คุณต้องการอะไร
 • 我要咖啡。 [Wǒ yào kāfēi] ฉันต้องการกาแฟ
 • 我要茶。 [Wǒ yào chá] ฉันต้องการชา
 • 买 [Mǎi] ซื้อ
 • 我要买咖啡。 [Wǒ yāomǎi kāfēi] ฉันต้องการซื้อกาแฟ
 • 我要买茶。 [Wǒ yāomǎi chá] ฉันต้องการซื้อชา
 • 你要买什么? [Nǐ yāomǎi shénme] คุณต้องการซื้ออะไร
 • 我要买茶。 [Wǒ yāomǎi chá] ฉันต้องการซื้อชา
 • 喜欢 [Xǐhuan] ชอบ
 • 你喜欢什么? [Nǐ xǐhuan shénme] คุณชอบอะไร
 • 我喜欢咖啡。 [Wǒ xǐhuan kāfēi] ฉันชอบกาแฟ
 • 我喜欢茶。 [Wǒ xǐhuan chá] ฉันชอบชา

 

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>