Jan 302011
 
โอกาสทองมาถึงคุณแล้ว โรงเรียนสอนการทำธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิต The iCon Evolution จองที่นั่งด่วน!

"อีก 5 ปี ข้างหน้า ธุรกิจที่ไม่ทำการตลาดออนไลน์ จะล่มสลาย" - บิลเกตส์
ด้วยธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ โดยอาศัยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และเครื่องมือต่างๆ อันทรงพลัง ร่วมกับมือถือก็สามารถทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์ได้โดยไม่ยาก สนใจร่วมงานในธุรกิจ ติดต่อ โทร : 08-5508-4141 หรือ Line ID : @richtheicon
ชมคลิปวีดีโอต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล คลิ๊ก
1. http://richtheicon.theicon.global/
2. http://richtheicon.theicon.global/blogs/news

วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
4/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV8 6 #
4/11/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV9 8 #
5/11/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV11 1 #
5/11/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV11 2 #
5/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV9 6 #
11/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV8 6 #
11/11/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV9 8 #
12/11/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV11 1 #
12/11/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV11 2 #
12/11/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 4 ภาษาจีน DLTV9 6 #
2/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
2/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
3/9/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
3/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
3/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
9/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
9/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
10/9/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
10/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
10/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
16/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
16/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
17/9/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
17/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
17/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
23/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
23/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
24/9/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
24/9/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
24/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
30/9/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
30/9/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
5/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
5/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
6/8/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
6/8/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
6/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
19/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
19/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
20/8/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
20/8/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
20/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
26/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
26/8/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
27/8/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
27/8/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
27/8/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
1/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
1/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
2/7/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
2/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
2/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
8/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
8/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
9/7/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
9/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
9/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
15/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
15/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
16/7/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
16/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
16/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
22/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
22/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
23/7/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
23/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
23/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
29/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
29/7/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
30/7/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
30/7/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
30/7/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
3/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
3/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
4/6/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
4/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
4/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
10/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
10/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
11/6/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
11/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
11/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
17/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
17/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
18/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
18/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
24/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
24/6/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
25/6/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
25/6/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
25/6/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
20/5/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
20/5/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
21/5/2010 08:30น.- 09:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
21/5/2010 09:30น.- 10:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
21/5/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 6 #
27/5/2010 13:30น.- 14:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
27/5/2010 15:30น.- 16:30น. ภาษาจีน 3 (ม.5) ภาษาจีน DLTV9 8 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
4/3/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 7 #
5/3/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
5/3/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
4/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
5/2/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
5/2/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
11/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
12/2/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
12/2/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
18/2/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
19/2/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
19/2/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
26/2/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
26/2/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
7/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
8/1/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
8/1/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
14/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
15/1/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
16/1/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
22/1/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
22/1/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
28/1/2010 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
29/1/2010 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
29/1/2010 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
3/12/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
4/12/2009 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
4/12/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
11/12/2009 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
11/12/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
17/12/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
24/12/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
25/12/2009 08:30น.- 10:30น. จ42102 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
25/12/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
5/11/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
6/11/2009 08:30น.- 09:30น. จ 40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
6/11/2009 09:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 2 #
6/11/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 5 #
12/11/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
13/11/2009 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
วันที่ เวลา รายการ สถานี คาบที่
13/11/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
19/11/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
20/11/2009 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
20/11/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #
26/11/2009 13:30น.- 15:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV8 6 #
27/11/2009 08:30น.- 10:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 1 #
27/11/2009 13:30น.- 14:30น. จ40204 (ม.5) ภาษาจีน DLTV11 6 #

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>