สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Feb 022011
 

เสียงอ่านตัวอย่างคำและประโยค

《女,子,好,安,字》

…女 (nǚ)
女朋友 (nǚpéngyou)
他還沒女朋友。tā hái méi nǚ péng yǒu
…子 (zi)
孩子 (háizi)
來了一幫孩子。lái le yì bāng hái zǐ
…好 (hǎo)
好聽 (hǎotīng)
這首歌真好聽。 zhè shǒu gē zhēn hǎo tīng
…安 (ān)
安靜 (ānjìng)
請大家安靜一下。 qǐng dà jiā ān jìng yí xià
…字 (zì)
字典 (zìdiǎn)
請把字典還給我。 qǐng bǎ zì diǎn huán gěi wǒ

1 女 (nǚ) = female; woman; daughter

女朋友 (nǚpéngyou) = girl friend
他還沒女朋友。tā hái méi nǚ péng yǒu
He doesn’t have a girl friend yet.

2 子 (zi) = son; child; seed; egg; small thing; 1st earthly branch: 11 p.m.-1 a.m., midnight, 11th solar month (7th December to 5th January), year of the Rat; Viscount, fourth of five orders of nobility 五等爵位[wu3 deng3 jue2 wei4]

孩子 (háizi) = child, children
來了一幫孩子。lái le yì bāng hái zǐ
Here comes a group of children.

3 好 (hǎo) = good; well; proper; good to; easy to; very; so; (suffix indicating completion or readiness)

好聽 (hǎotīng) = pleasant to hear
這首歌真好聽。 zhè shǒu gē zhēn hǎo tīng
This song is very good.

4 安 (ān) = content; calm; still; quiet; safe; secure; in good health; to find a place for; to install; to fix; to fit; to bring (a charge against somebody); to pacify; security; safety; peace; ampere; surname An

安靜 (ānjìng) = serene, quiet or peaceful
請大家安靜一下。 qǐng dà jiā ān jìng yí xià
Everyone quiet, please

5 字 (zì) = letter; symbol; character; word

字典 (zìdiǎn) = Dictionary
請把字典還給我。 qǐng bǎ zì diǎn huán gěi wǒ
Please return the dictionary to me

<3—————————-<3

More Vocabularies:

อ่านเพิ่มเติม

อ้างอิงจาก : http://noshka.bloggang.com

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!