สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 012011
 

1. เรียนรู้จากวิวัฒนาการของอักษรจีน (chinese character evolution)

ตัวอย่างอักษรภาพ
日[rì] ดวงอาทิตย์,山[shān] ภูเขา,水[shuǐ] น้ำ,木[mù] ไม้,林[lín] ป่า,森[sēn] ป่าไม้, 鳥[niǎo] นก
象[xiàng] ช้าง, 草[cǎo] หญ้า,田[tián] นา, 竹[zhú] ไม้ไผ่,馬[mǎ] ม้า,夫[fū] ผู้ชาย(สามี),刀[dāo]มีด
舟[zhōu] เรือลำเล็ก,魚[yú] ปลา, 網[wǎng] ตาข่าย,燕[yàn] นกนางแอ่น,雲[yún] เมฆ,雨[yǔ] ฝน
傘[sǎn] ร่ม,石[shí] หิน,火[huǒ] ไฟ,龜[guī] เต่า, 鹿[lù] กวาง,豕 [shǐ] หมู,虎[hǔ] เสือ,叟[sǒu] คนแก่
弓[gōng] ธนู,舍[shè] บ้านพัก, 羊[yáng] แกะ,花[huā] ดอกไม้, 門[mén] ประตู,犬[quǎn] สุนัข
子[zǐ] เด็ก (ลูก),女[nǚ] ผู้หญิง (ภรรยา),月[yuè] เดือน

 

2. เรียนรู้จาก ส่วนประกอบของอักษรข้าง (偏旁) ที่มีวิวัฒนาการจากอักษรภาพ (形聲字)

ตัวอย่างอักษรข้าง

偏旁 名稱 例字
兩點水兒 [liǎngdiǎnshuǐr] อักษรสองหยดน้ำ (เกี่ยวกับน้ำแข็ง) 次、冷、准
三點水兒 [sāndiǎnshuǐr] อักษรสามหยดน้ำ (เกี่ยวกับน้ำ) 汅,氾,氿,汀,汁
禿寶蓋兒 [tūbǎogàir] อักษรหัวเป่า 寫、軍、冠
訁[言] 言字旁兒 [yánzìpángr] อักษรข้างคำพูด 計、論、識
偏廠兒 [piānchǎngr] อักษรข้างโรงเรือน 廳、歷、厚
三匡欄兒 [sānkuānglánr] 

三匡兒 [sānkuāngr]

區、匠、匣
刂(刀) 立刀旁兒 [lìdāopángr] อักษรข้างมีดดาบ (เกี่ยวกับของมีคม) 

立刀兒 [lìdāor]

列、別、劍
同字匡兒 [tóngzìkuāngr] กรอบอักษรถง 岡、網、周
亻(人) 單人旁兒 [dānrénpángr] อักษรข้างคน (เกี่ยวกับคน) 

單立人兒 [dānlìrénr]

仁、位、你
包字頭兒 [bāozìtóur] อักษรหัวเปา 勺、勾、旬
私字兒 [sīzìr] อักษรข้างแขน 允、去、矣
建之旁兒 [jìànzhīpángr] อักษรข้างเจี้ยน 廷、延、建
單耳旁兒 [dān’ěrpángr]  อักษรข้างหูเดี่ยว 

單耳刀兒 [dān’ěrdāor]

衛、印、卻
穴寶蓋 [xuébǎogài] อักษรหัวถ้ำ 空、窮
禹字旁 [yǔzìpáng] 禹、禽
爪字旁/爪字頭 [zhuǎzìpáng/zhuǎzìtóu]  อักษรกรงเล็บ 爬、采
卜字旁 [bǔzìpáng] อักษรเสี่ยงทาย 占、卦
兒字底 [érzìdǐ] อักษรภาพลักษณ์เด็กคลาน 光、兄
魚字旁 อักษรข้างปลา 鯨、鮮
黑字頭/黑字旁/黑字底 อักษรดำ 墨、默、黛
雙耳旁兒 [shuāng’ěrpángr] 

雙耳刀兒 [shuāng’ěrdāor]

左耳刀兒 [zuǒ’ěrdāor] (อยู่ทางซ้าย) อักษรข้างหูซ้าย (阜) เกี่ยวกับเนินดิน,ภูเขาเล็กๆ

右耳刀兒 [yòu’ěrdāor] (อยู่ทางขวา) อักษรข้างหูขวา (邑) เกี่ยวกับประเทศ, เมือง, เขต

防、阻、院 

邦、那、郊

丬 [爿] 將字旁兒 [jiàngzìpángr] 壯、狀、將
忄[心] 豎心旁兒 [shùxīnpángr] อักษรข้างใจ 

豎心兒 [shùxīnr]

懷、快、性
心字底 [xīnzìdǐ] อักษรล่างใจ
豎心底 shùxīndǐ อักษรล่างใจ
寶蓋兒 [bǎogàir] อักษรหัวเป่า (ภาพลักษณ์หลังคาบ้าน) 宇、定、賓
廣字旁兒 [guǎngzìpángr] อักษรข้างโรงงาน 庄、店、席
辶 [走] 走之兒 [zǒuzhīr] อักษรข้างการเดินทาง 過、還、送
提土旁兒 [títǔpángr] อักษรข้างดิน 

剔土旁兒 [títǔpángr]

地、場、城
艹 [艸] 草字頭兒 [cǎozìtóur] อักษรหัวต้นหญ้า 

草頭兒 [cǎotóur]

艾、花、英
弄字底兒 [nòngzìdǐr] ภาพลักษณ์มือสองข้างถือสิ่งของ 開、弁、異
尤字旁兒 [yōuzìpángr] 尤、龍、尥
扌[手] 提手旁兒 [tíshǒupángr] อักษรข้างมือ 

剔手旁兒 [tīshǒupángr]

扛、擔、摘
方匡兒 [fāngkuàngr] อักษรกรอบสี่เหลี่ยม 因、國、圖
彳(人人) 雙人旁兒 [shuāngrénpángr] อักษรข้างคนสองคน เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือเดินทาง 

雙立人兒 [shuānglìrénr]

行、征、徒
三撇兒 [sānpiěr] ภาพลักษณ์ใบหลิว, หนวดของผู้เฒ่า 形、參、須
犭[犬] 反犬旁兒 [fǎnquǎnpángr] 

犬猶兒 [quǎnyóur] อักษรข้างสุนัข

狂、獨、狠
肉 [月] 肉月底/肉月兒/肉字旁 อักษรข้างเนื้อ 腐、胃、肺
羊字頭/羊字旁/斜羊旁 อักษรหัวแกะ 羨、羚
飠 [食] 食字旁兒 [shízìpángr] อักษรข้างอาหาร 飲、飼、飾
子字旁兒 [zǐzìpángr] อักษรข้างเด็ก 孔、孫、孩
絞絲旁兒 [jiǎosīpángr] อักษรข้างไหม เกี่ยวกับสิ่งทอ 

亂絞絲兒 [luànjiǎosīr]

紅、約、純
巛 [川] 三拐兒 [sānguǎir] ภาพลักษณ์ลำธาร 甾、邕、巢
弋 [yì] 弋字 ภาพลักษณ์ลูกธนู 式, 貳
橫山 อักษรภูเขาตะแคลง (ภาพลักษณ์ไม้กวาด) 歸、芻、尋、當、靈、錄、帚、彗
四點兒 [sìdiǎnr] อักษรสี่จุด ,มักเกี่ยวข้องกับไฟ 傑、點、熱
火字旁兒 [huǒzìpángr] อักษรข้างไฟ 燈、燦、燭
礻[示] 示字旁兒 [shìzìpángr] อักษรข้างโต๊ะบูชา 

示補兒 [shìbǔr]

禮、社、祖
王字旁兒 [wángzìpángr] อักษรข้างกษัตย์ 

斜玉旁兒 [xiéyùpángr]

玩、珍、班
木字旁兒 [mùzìpángr] อักษรข้างไม้ 朴、杜、棟
牜[牛] 牛字旁兒 [niúzìpángr] อักษรข้างวัว 

剔牛兒 [tìniúr]

牡、物、牲
折文兒 [zhéwénr] 冬、處、夏
夂[攴] 反文旁兒 [fǎnwénpángr] 

反文兒 [fǎnwénr]

收、政、教
病字旁兒 [bìngzìpángr] อักษรข้างเจ็บป่วย 

病旁兒 [bìngpángr]

症、疼、痕
衤 [衣] 衣字旁兒 [yīzìpángr] อักษรข้างเสื้อผ้า 

衣補兒 [yībǔr]

初、袖、被
春字頭兒 [chūnzìtóur] อักษรหัวชุน 奉、奏、秦
罒 [網] 四字頭兒 [sìzìtóur] อักษรหัวสี่ 羅、罷、罪
皿字底兒 [mǐnzìdǐr] อักษรล่างเลือด 

皿墩兒 [mǐndūnr]

盂、益、盔
釒 [金] 金字旁兒 [jīnzìpángr] อักษรข้างทอง-โลหะ 鋼、欽、鈴
禾木旁兒 [hémùpángr] อักษรข้างรวงข้าว 和、秋、種
登字頭兒 [dēngzìtóur] อักษรหัวเติง (ภาพลักษณ์คนหันหลังชนกัน) 癸、登、凳
米字旁兒 [mǐzìpángr] อักษรข้างเมล็ดข้าว 粉、料、糧
虎字頭兒 [hǔzìtóur] อักษรหัวเสือ 虜、慮、虛
⺮ [竹] 竹字頭兒 [zhúzìtóur] อักษรหัวไผ่ 笑、筆、笛
⻊[足] 足字旁兒 [zúzìpángr] อักษรข้างเท้า 躍、距、蹄

3. เรียนรู้จาก อักษรข้างผสมกับอักษรเสียง (形聲字) เป็นการผสมระหว่าง อักษรข้างหนึ่งที่มาจากรูปร่าง กับ อีกข้างหนึ่งที่ให้เสียง

 • 氵(水) [shuǐ] น้ำ +  可 [kě]  =  河 [hé] แม่น้ำ
 • 氵(水) [shuǐ] น้ำ + 州 [zhōu] เขตการปกครอง = 洲 [zhōu] ทวีป (ติดน้ำ)
 • 魚 [yǚ] ปลา + 包 [bāo] ห่อ = 鮑  [bào] ปลาเค็ม
 • 訁 (言) [yán] คำพูด + 青 [qīng] สีเขียว = 請 (請) [qĭng] เชิญ
 • 至 [zhì] ถึง + 刂(刀) [dāo] มีด = 到 [dào] ถึง

 

4. เรียนรู้จาก ส่วนประกอบของตัวอักษร (部件 [bùjiàn])

 • 大 [dà]ใหญ่ + 一 [yī] หนึ่ง   = 天 [tiān] ท้องฟ้า  (ใหญ่ที่หนึ่ง)
 • 刀 [dāo] มีด + 刃 [rèn] คม = 忍 [rěn] ทน
 • 羊 [yáng] แกะ + 大 [dà] ใหญ่  = 美 [mĕi] สวยงาม
 • 禾 [hé] เมล็ดข้าว + 火 [huǒ] ไฟ = 秋 [qiū] ฤดูใบไม้ผลิ
 • 立 [lì]  + 女 [nǚ]  = 妾 [qiè] เมียน้อย
 • 口 ปาก + 一 แผ่นดิน + 戈 ทวน/หอก + 囗 พื้นที่โดยรอบ =  國 (國) [guó] ประเทศ
 • 小 [xiǎo] เล็ก + 大 [dà] ใหญ่  = 尖 [jiān] เเหลมคม (ข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่)
 • 日 [rì] ดวงอาทิตย์ + 月 [yuè] ดวงจันทร์ = 明 [míng] แสงสว่าง

5. เรียนรู้จาก การผสมตัวอักษรสองตัวขึ้นไปเข้าด้วยกัน

 • 左右 [zuǒyòu] ประมาณ –> 左 [zuǒ] ซ้าย + 右 [yòu] ขวา
 • 吹牛 [chuīniú] โม้ –> 吹 [chuī] เป่า + 牛 [niú] วัว
 • 分手 [fēnshǒu] แยกทางกัน, เลิกกัน (แฟน) –> 分 [fēn] แยก + 手 [shǒu] มือ
 • 本人 [běnrén] ตนเอง –> 本 [běn] เดิม,ดั้งเดิม + 人 [rén] คน

6. เรียนรู้วิธีเขียน ฝึกเขียนและอ่าน

7. เรียนรู้จาก อักษรที่คล้ายกัน

 • 比 [bǐ] กับ 北 [běi]
 • 巾 [jīn] กับ 幣 [bì]
 • 尺 [chǐ] กับ 盡 [jìn]
 • 臣 [chén] กับ 巨 [jù]
 • 晶 [jīng] กับ 品 [pǐn]
 • 呂 [lǚ] กับ 昌 [chāng]
 • 自 [zì] กับ 目 [mù]
 • 茜 [qiàn] กับ 曬 [shài]
 • 個 [gè] กับ 人 [rén]
 • 辦 [bàn] กับ 為 [wéi]
 • 兵 [bīng] กับ 丘 [qiū]
 • 占 [zhàn] กับ 點 [diǎn]
 • 且 [qiě] กับ 但 [dàn]
 • 大 [dà] กับ 太 [tài]
 • 日 [rì] กับ 曰 [yuē]
 • 人 [rén] กับ 從 [cóng]
 • 土 [tǔ] กับ 丑 [chǒu]
 • 寸 [cùn] กับ 過 [guò]
 • 由 [yóu] กับ 甲 [jiǎ]
 • 木 [mù] กับ 術 [shù]
 • 叉 [chā] กับ 又 [yòu]

 

อักษรข้างเพิ่มเติม

2畫

1 廠 廠字旁 多與山崖或住處有關 廳、厲、歷、原

2 匚 三框 多與盛物的器具有關 區、醫、匠

3 卜 卜字邊 多於占卜有關 外、卧、仆

4 ├ 占字頭 占、卓、盧

5 冂 同字框 ———— 同、岡、用、網

6 八 八字頭 多與分、相背有關 分、公、兮

7 丷 倒八字 並、蘭、關

8 勹 包字頭 多與包、裹的意思有關 包、句、旬、勻

9 匕 匕字旁 ———— 化、北、

10 兒 兒字底 多與人有關 兄、允、光

11 幾 幾字底 ———— 憑、咒、禿

12 亠 點橫頭 ———— 高、亢、京

13 冫 兩點水 多與冰或寒冷有關 冰、冷、凍、次、准

14 冖 禿寶蓋 多與覆蓋有關 寫、軍、冠

15 凵 凶字框 ———— 匈、畫、幽、函

16 卩 單耳刀 多與人或屈體有關 即、卻、印

17 刀 刀字旁 多與刀有關 切、召、券、剪

18 刂 立刀 刑、創、別、判

19 斜刀 角字頭 多與人有關 危、負、爭、色

20 力 力字旁 多與力量、用力有關 功、動、助、努

21 又 又字旁 多於手有關 變、敘、對、戲、勸、

22 厶 私字旁 ———— 雲、台、丟、縣

23 廴 建字底 多與腳的動作、行動等有關 建、延、廷

24 人 人字頭 多與人有關 今、合、全、命、令、眾

25 亻 單立人 你、位、偽、億

26 訁 言字旁 多與說話有關 語、說、話、訴、講、談、讓、該、請

27 左阝 左耳旁 多與山陵、土石或升降等有關 隊、防、際、阿、陽、陣、階、隨、院、陵、隆、附

28 右阝 右耳旁 多與城鎮、地名等有關 邦、那、郵、鄰、郎、鄭

3畫

29 工 工字旁 多與工具、技能有關 巧、功、式、左

30 土 土字旁 多與泥土有關 址、至、塵、塊、壇、地

31 士 士字旁 多與男性有關 吉、壯、志、殼、聲

32 艹 草字頭 多與花草植物有關 菜、花、苗、茶、葯、芽、茶、芬

33 廾 弄字底 多與雙手有關 異、棄、弈、葬、卉

34 大 大字頭 多與人有關 牽、誇、奪、尖、奔、奇、獎、美

335 扌 提手旁 多與手或手的動作有關 扎、打、撲、扔、扣、執、擴、揚、掃、扶、技、批、抄、折、抓、護

36 寸 寸字旁 多與手或手的動作有關 對、寺、尋、導、封、耐、辱、射

37 弋yì 弋字旁 ———— 式、鳶、貳、弒

38 小 小字頭 多與小有關 少、塵、尖、

39 口 口字旁 多與口或表語氣有關 吃、嗎、叫、廳、問、呼、喂、馬、吧、呢、啦、呀

40 囗 方框兒 多指圍起來 園、圓、回、團、圍、圖、國、固

41 巾 巾字旁 多與布、織物有關 布、幫、市、帆、帳、希、帖、幟

42 山 山字旁 多與山、搞有關 崗、岔、島、岸、岩、岳、嶺、峰、

43 彳 雙立人 多與行走或道路有關 行、往、恨、街、得、律、很、循

44 彡 三撇 多與毛髮、圖畫、紋飾等有關 形、彩、彰、影、須、彪、衫、參、

45 犭 反犬旁 多與獸類動物有關 貓、狗、猴、豬、狼、猥、獅、狽

46 夕 夕字旁 多與夜暮有關 多、夢、歲、名

47 夂 折文 多與腳的動作、行為有關 各、復、夏、處、冬

48 飠 食字旁 多與食物或吃有關 飢、飯、飲、餞、飽、蝕、餃、餅

49 丬 將字旁 ———— 壯、妝、狀、將

50 廣 廣字旁 多與房屋或場所有關 庄、慶、床、庫、應、廬、店、廟、府、廢、度、席、底

52 門 門字框 多與門有關 閂、閉、閃、闖、閑、間、閥、問

53 氵 三點水 多與水有關 汁、匯、漢、江、汛、汔、池、湯、汪、沛、沃、溝、河、澤、潑、海

54 忄 豎心旁 多與內心活動有關 憶、忙、懷、快、慪、怖、性、怕

55 宀 寶蓋 多與房屋有關 寧、它、安、字、完、寶、室、宮

56 辶 走之 多與行走、行動有關 達、邊、進、過、還、運、近、迎

57 彐 橫山 ———— 歸、芻、尋、當、靈、錄、帚、彗

58 屍 屍字頭 多與人有關 尼、層、屁、尿、尾、屈、屋、居

59 弓 弓字旁 多與弓有關 引、弗、弛、張、弧、弦、彎、彈

60 女 女字旁 多與女人有關 奶、婦、她、好、媽、妙、妖、妨、妹、姑、妻、委、姓、姐、妮、娃

61 子 子字旁 多與小孩有關 孫、孟、享、學、孩、孔、孝

62 糹 絞絲旁 多與絲、線、織有關 糾、紅、纖、約、級、紀、緯、純、紗、綱、紙、、紛、紡、線、組、練

63 飛 飛字旁 ——

64 馬 馬字旁 多與馬或牲畜有關 馱、馴、闖、馳、驅、驢、駛、駒

65 幺

yāo 幺字部 多與小有關 幻、幼

66 巛 三拐 多與水有關 邕、甾、巡、巢

4畫

67 王 王字部

王玉旁 今偏旁“王”多是“玉”,多與玉有關 全、弄、玩、環、現、玫、瓏、皇、珍、玲、玻、珠、班、球、璉、理

68 韋 韋字旁 多與熟牛皮或皮製品有關 韌、韞、韓

69 木 木字旁 多與樹木有關 本、未、札、朴、機、朵、雜、杜、權、材、村、束、楊、杈、杯、果

70 犬 犬字旁 多與犬有關 狀、哭、臭、獻

71 歹 歹字旁 多與死人有關 殲、殘、殃、殊、殞、殖、斃

72 車 車子旁 多與車或車輪有關 軋、軌、軍、轉、斬、輪、軟、轟、軸、輕、載、輾、較、輛、輔、輸

73 戈 戈字旁 多與兵器有關 戊、戌、戲、戒、我、或、載、戰

74 比 比字頭 ———— 畢、皆、毖

75 瓦 瓦字旁 多與陶器有關 甌、瓮、瓷、瓶、甑

76 止 止字旁 多與足有關 正、此、步、武、歧、肯、歪、恥

77 攴pū 攴字旁 多與扑打有關 敲

78 攵 反文 收、攻、改、敗、放、政、故、致、教、救、敏、敢、敬、數、敷

79 日 日字旁 多與太陽、時間有關 旦、早、旱、時、曠、旺、昔、明、昏、昂、春、昨、曬、晃、曉、晌、

80 “冒”的上半部分 冒字頭 多於帽子有關 冒、曼、最

81 水氺 水字旁 多與水有關 永、汆、漿、尿、泰、泵、泉、黎

82 貝 貝字旁 多與錢財有關 財、貨、貪、貧、購、資、賤、貴、

83 見 見字旁 多與看見有關 觀、規、覓、視、覽、覺

84 牛 牛字旁

多與牛有關 牟、牽、犁、犀、犟

85 牜 提牛旁 牡、氂、物、牧、牲、特、犢

86 告字頭 告、靠

87 手 手字旁 多與手或手的動作有關 拜、拿、拳、掌、掰、摹、摩、攀

88 毛 毛字旁 多與毛髮有關 尾、毫、毯、毽、麾

89 氣 氣字頭 多與氣體有關 氣、氛、氫、氧、氮

90 片 片字旁 多與剖開或片狀物有關 版、牌、牒

91 斤 斤字旁 多與斧有關 所、斧、斷、斯、新、欣

92 爪爫 爪字頭 多與手或手的動作有關 妥、采、受、爬、乳、愛

93 父 父字頭 多與父親有關 爺、爸、爹、斧

94 月 月字旁 1.多與月亮或時間有關 朗、朦、朧

肉月旁 2.更多的是與身體、器官肌肉有關肌、肝、肚、腸、膚、肺、朋、股、肪、育、肩、肥、膽、胃、胡、背

95 欠 欠字邊 多與人或人的動作有關 次、歡、軟、欣、炊、欲、款、欺歌、歇

96 風 風字邊 多與風有關 飄、颼、颯、颶

97 殳 [shū] 殳字邊 多與打、殺、撞擊有關 毆、段、般、毀、殿、毅

98 文 文字頭 多與花紋有關 斑、斕、齊、吝、齋、紊、

99 方 方字旁 多是“旗”去掉“其”剩餘的部分,多與旗幟有關 於、放、施、旅、族、旋、旗、房、旁

100 火 火字旁 多與火有關 滅、灰、燈、灶、災、、炬、炊、煉

101 灬 四點底 點、烈、熱、煮、焦、然、照、煎、熬、熟、燕

102 斗 斗字邊 多與量器有關 料、斜、斛、斟

103 戶 戶字頭 多與門戶有關 啟、肩、所、房、扁、扇、扉、雇

104 礻 示字旁 多與祭祀、祝願有關 禮、社、祈、神、祖、祥、禍、福

105 示 示字底 祟、祭、禁、稟

106 心 心字底 多與內心活動有關 志、忘、忍、態、忠、念、思、怎、怨、急、怒、恐、惡、慮、恩、息

107 肀 肅字頭 ———— 肅、隸、肆、肄

聿yù 聿字旁

108 母毋 母字旁 多與母親或生育有關 每、毒、貫、毓、

5畫

109 石石字旁多與石頭、堅硬有關 岩、礦、碼、研、磚、砌、礫、砸

110 龍 龍字頭 多與龍有關 龔、龕、壟、聾

111 業 業字頭 ———— 鄴、鑿

112 目 目字旁 多與眼睛有關 盯、盲、看、盼、眉、眠、眼、睛

113 田 田字旁 多與田地或耕作有關 畝、男、界、留、畦、略、甸、胃

114 罒 四字頭 多與網或網的作用有關 羅、罰、罷、署、置、罪、罩

115 皿 皿字底 多與器皿有關 盤、盆、盈、盞、鹽、監、益、盛

116 釒 金字旁 多與金屬有關 針、釘、釣、鈔、鍾、鋼、鑰、錢

117 矢 矢字旁 多與箭有關 知、矩、矯、短、矮

118 禾 禾木旁 多與莊稼(農作物)有關 秀、稈、季、香、種、秋、科、秧

119 白 白字旁 多與白色或明亮有關 皚、皎、皓、皙、的、皆

120 瓜 瓜字旁 多與瓜有關 瓢、瓣、瓤、呱

121 鳥 鳥字旁 多與鳥有關 雞、鳴、鷗、鴉、鶯、鴨、鴛、鴕、鴻、鴿、鶴、鷹

122 疒 病字旁 多與疾病有關 疔、、療瘧、瘡、瘋、疫、疾、疼、疲、癢、痕、癆、痘、痢、痛、瘦

123 立 立字旁 多與站立有關 親、豎、站、竦、端、意、競

124 穴 穴字頭 多與房室或洞穴有關 究、窮、空、突、窗、竅、窄、容

125 衤 衣字旁 多與衣服有關 補、初、襯、衫、襖、襪、袖、被

126 疋 疋字旁 ———— 蛋、疏、楚、疑

127 皮 皮字旁 多與皮或皮膚有關 皺、頗、皸、坡、披

128 矛 矛字旁 多與矛或刺殺動作有關 柔、矜

6畫

129 耒lěi 耒字旁多與農具或耕作有關 耕、耘、耗、耙、耦、耬

130 老 老字頭 多與老人或年老有關 考、耆、

131 耳 耳字旁 多與耳朵有關 取、聞、聳、聾、職、聊、聯、聰

132 臣 臣字旁 多與屈身或奴隸有關 卧、監

133 覀 西字頭 本義是覆蓋,但多與本義無關 覆、要、栗、賈、票、粟

134 頁 頁字邊 多與頭有關 頂、頃、項、順、須、頑、顧、頓、煩、顱、領、頸、頰、頻、顆、題

135 虍 虎字頭 多與虎有關 彪、虞、虜、虐、慮

136 蟲 蟲字旁 多與爬蟲、蟲子有關 蝦、雖、虻、蚤、螞、蠶、蚜、蚊、蛋、蛇、蛙、螄、蛐、蛛

137 缶

fǒu 缶字旁 多與瓦器有關 缸、缺、罐、罄、罅

138 舌 舌字旁 多與舌頭有關 舐、甜、舔、亂

139 竹子頭 多與竹子有關 竿、筆、筍、笆、籠、笛、符、筐、等、築、答、籌、筒、簡、簽、算

140 臼 臼字旁 多與臼類或坑類有關 舀、舂、舅、臾、

141 自 自字頭 多與鼻子有關 臭、息

142 血 血字旁 多與血有關 釁、衄

143 舟 舟字旁 多與船有關 艦、艙、般、航、盤、舶、舷、舵

144 衣 衣字旁 多與衣服有關 衰、衷、襲、袋、裁、裂、裝、裳

145 羊 羊字旁 多與羊有關 差、養、羚、善、群、羞、着、翔

146 美字頭 美、羔、恙、蓋、羨、

147 米 米字旁 多與米或糧食有關 類、籽、粉、料、粘、粗、粟、粳、糖、糕、糊、粹、精、糧

148 艮

gěn 艮字邊 多與就食有關,也表聲 即、既、艱、墾、懇、暨

149 羽 羽字旁 多與羽毛有關 翅、扇、翹、翡、翠、翱、翼、翻

150 糸 緊字底多與絲及織的行為有關係、素、索、緊、累、紫、絮、繁

7畫

151 麥 麥字旁 多與麥子有關 麥、麩

152 走 走字旁 多與跑或快走有關 赳、趕、起、越、趁、趨、超、趣

153 赤 赤字旁 多與紅色有關 赭、赫、赦、郝

154 豆 豆字旁 多與豆類有關,也表聲 豇、豉、壹、短、登、豌

155 酉

yǒu 酉字旁 多與酒有關 酒、配、醞、酬、酷、醋、酸、釀

156 辰 辰字旁 多與農事有關,也表聲 蜃、辱、唇、晨、

157 豕

shī 豕字旁 多與豬有關 家、豪、豫、豳

158 足 足字旁 多與腳或腳的動作有關 趴、距、趾、躍、踐、跌、跑、跨、跳、跪、路、跟、踢、踏

159 身 身字旁 多與身體有關 射、躬、、軀、躲、躺

160 釆

biàn 番字旁 多與獸足或辨別有關 悉、、番、釉、釋

161 谷 谷字旁 多與山谷有關,也表聲 豁、欲

162 豸

shǐ 豸字旁 多與獸類有關 豺、豹、貂、貉

163 角 角字旁 多與角類或量器有關 觸、解、斛、觴、觚

164 言 言字底 多與說話、言語有關 詈、謄、譽、誓、謦、警、譬

165 辛 辛字旁 多與勞苦或辛辣有關 辜、辭、辟、辣、辨、辯

8 畫以上

166 雨 雨字頭 多與天氣、氣象有關 雪、雷、零、霧、需、震、霉、霖、霜、霞、露、霸

167 齒 齒字旁 多與牙齒有關 齡、齦、齜、齲

168 隹zhuī 隹字旁 多與鳥類有關 難、雀、售、集、雄、雅、焦、雇

169 魚 魚字旁 多與魚類有關 魯、鮮、鯉、鯊、鯽、鯨、鰓、鱗

170 革 革字旁 多與皮革有關 勒、靴、鞋、、鞍、鞭

171 骨 骨字旁 多與骨頭有關 骼、髓、骸、髕

172 鬼 鬼字旁 多與鬼有關 魂、魁、魄、魔

173 音 音字旁 多與聲音、音樂有關 章、竟、韻、韶

174 麻 麻字頭 多表音 摩、磨、糜、魔

一下常見偏旁表

偏 旁 名稱表示的意思例 字

囗 方框兒 圍起來 園、圓、回、團、圍、圖、國

目 目字旁 多與眼睛有關 看、眼、睛、眨、睜、盯、眉

火 火字旁 多與火有關 燈、煙、炒、灰、滅、炸

扌 提手旁 多與手的動作有關 把、接、抬、打、找、推、擺、掃

氵 三點水 多與水有關 漂、河、清(澈)、波、滿、湖、流、海、汗、淚、渴

亻 單人旁 多與人有關 住、修、做、們、位、什、件、休

日 日字旁 多與太陽或時間有關 暖、映、時、早、晚、昨、明

犭 反犬旁 多與獸類動物有關 貓、狗、猴、豬、狼、猥

鳥 鳥字旁 多與鳥類有關 雞、鴨、鵝、雀、鷹、鸝、鴉

蟲 蟲字旁 多與蟲類等有關 蜜蜂、螞蟻、蜻蜓、蚯蚓

灬 四點底、

四點兒 多與火有關,有少數是足、尾形 熱、照、黑、然、煮、烈、熊、燕

訁 言字旁 多與說話有關 語、說話、訴、講、談、許、讓、該、請

心 心字底

多與心理活動有關 想、願、意、感、思

忄 豎心旁 怕、情、怪、忙

車字旁 多與車有關 輪、輛、軌、轉、輕

釒 金字旁 多與金屬有關 鈴、銅、鐵、錫、銀、鏈、鏡、錯

糹 絞絲旁 多與絲、線有關 系、練、紅、綠、繩、線、紙、織、編

足字旁 多表示腳或腳的動作 跑、跳、路、踢、跟、蹦

彳 雙人旁、

雙立人 多與行走、道路或腳的動作有關 行、往、恨、街、得

走 走字旁 多與行走的動作有關 越、趕、起、超

辶 走之兒 多與行走等腳的動作或道路有關 過、遠、這、環、連、達

木 木字旁 多與樹木或木製品有關 樹、根、棵、枝、梨、柏、柔、板、棍

艹 草字頭 多與花草植物有關 菜、花、苗、茶、葯、芽、蘿、茶、芬

竹字頭 多與竹子或竹製品有關 竿、筒、管、籃、笛、箱、算

禾 禾字旁 多與穀類莊稼植物有關 稻、秧、香、秋、季、種、

米 米字旁 多與糧食有關 糧、粒、粉、糊、糖、糕

口 口字旁 多與口或表語氣有關 吃、嗎、叫、廳、問、呼、喂、馬、吧

呢、啦、呀

飠 食字旁 多與食物有關 飽、飯、餓、飢、餅

女 女字旁 多與女人有關 奶、媽、如、她

巾 巾字旁 多與布、織物有關 帶、幫、帆、幅、常、布、希、簾

二上偏旁表

偏旁 名稱 表示的意義 例 字

穴 穴字頭 多洞穴、房屋有關

門 門字框 多與門有關

戶 多與門有關

廴 多與腳的動作等有關

阝在左 多與山陵、土石、升降等有關

阝在右 多與城鎮、地名等有關

礻 多與祭祀、神鬼、禍福有關

糸 多與絲、繩、織物有關

月 1.多與人體、器官、骨肉等有關

2. 多與月亮、時間等有關

明、朗、期

頁 多與頭、臉面有關

手 多與手或手的動作有關

攵 多與擊、打等手的動作有關

夂 多與腳有關夏、復、各

勹 多與包、裹的意思有關

雨 多與天氣、氣象有關

冫 多與冰或寒冷有關

巾 多與布、織物有關

刀 多與刀或使用刀有關

刂 多與刀或使用刀有關

冖 多與覆蓋、遮蓋有關

卩 多與屈體或人有關

牜 提牛旁 多與牛等畜類有關

彡 多與毛髮、圖畫、紋飾等有關

力 多與用力等有關

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!