สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292011
 

自相矛盾 ขัดแย้งกันเอง

自 相 矛 盾 [zì xiāng máo dùn]

從前, 有個賣矛又賣盾的人, 為了招攬顧客, 高 聲 叫賣 : “ 快來看, 快來瞧, 快來買我的盾和矛!”

他先舉起自己的盾說 : “我的盾特別堅固, 無論用什麼鋒利的矛去刺, 都刺不透它!”

接着,他又喊道 : 快來瞧,快來看, 要不鋒利不要錢, 一邊喊一邊又舉起自己的矛誇口說 :

“你們再看我的矛,它鋒利無比, 無論怎麼堅固的盾,它都能刺透!”

站在旁邊的人聽了他的這番話以後, 覺得很可笑。 其中一個人站出來問他 :

“ 既然你的盾堅固得什麼也刺不透, 你的矛又鋒利得什麼都刺的透, 那麼, 請問,用你的矛去刺你的盾, 結果會怎麼樣呢?”
這個賣矛和盾的人, 被問得說不出來話來。

=============================================
自相矛盾 [zìxiāngmáodùn] ขัดแย้งกันเอง
盾 [dùn] โล่
矛 [máo] หอก
刺 [cì] แทง
透 [tòu] ทะลุ
從前 [cóngqián] สมัยก่อน
為了 [wèile] เพื่อ
招攬 [zhāolǎn] เรียกร้อง,ชักชวน,ขอร้อง,วิงวอน,เชื้อเชิญ
顧客 [gùkè] ลูกค้า
高聲 [gāoshēng] เสียงดัง
叫賣 [jiàomài] เร่ขายสินค้า
舉起 [jǔqǐ] ยกขึ้น,ชัก,ดึง
接着 [jiēzhe] เอามือจับไว้
自己 [zìjǐ] ตัวเอง
特別 [tèbié] พิเศษ
堅固 [jiāngù] แข็งแกร่ง
無論 [wúlùn] ไม่ว่าอะไรก็ตาม
什麼 [shénme] อะไร
鋒利 [fenglì] แหลมคม
要不 [yàobù] ถ้าไม่
不要 [bùyào] ไม่ต้อง
一邊 [yībiān] ด้านหนึ่ง, ขณะเดียวกัน
誇口 [kuākǒu] คุยโวโอ้อวด
無比 [wúbǐ] ไม่มีอะไรเทียบได้
怎麼 [zěnme] อย่างไร
旁邊 [pángbiān] ด้านข้าง
以後 [yǐhòu] หลังจากนั้น
覺得 [juéde] รู้สึก
可笑 [kěxiào] น่าขำ
其中 [qízhōng] ท่ามกลาง
出來 [chūlai] ปรากฎออกมา
那麼 [nàme] ถ้างั้น
請問 [qǐngwèn] ขอถามหน่อย
結果 [jiéguǒ] ผลลัพธ์
怎麼樣 [zěnmeyàng] จะเป็นอย่างไร
這個 [zhègè] อันนี้, นี้

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!