สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 182011
 

บทสนทนาเบื้องต้น

คุณทราบหรือไม่ว่า โทรศัพท์มือถือเกือบทุกรุ่นสามารถเปลี่ยนภาษาเครื่องมาใช้เป็นภาษาจีนได้โดยเข้าไปเปลี่ยนค่าที่เมนู “ตั้งค่า” หรือพิมพ์ข้อความเป็นภาษาจีนได้ ไหนๆ เราก็สนใจเรียนรู้ภาษาจีนกันแล้ว จะเป็นการดีไม่น้อยเลยที่เราจะมารู้จักกับศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือของเรา

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • 手機 [shǒujī] โทรศัพท์มือถือ
 • 智能手機 [zhìnéngshǒujī] smartphone
 • 設置 [shèzhì] ตั้งค่า, เซ็ทค่า
 • 手機設定 [shǒujīshèdìng] ตั้งค่ามือถือ
 • 語言 [yǔyán] ภาษา
 • 設定 [shèdìng] เซ็ท, กำหนด
 • 取消 [qǔxiāo] ยกเลิก
 • 簡體中文 [jiǎnzhōngwén] อักษรจีนตัวย่อ
 • 選擇 [xuǎnzé] เลือก
 • 返回 [fǎnhuí] ย้อนกลับ
 • 按住 [ànzhù] กดไว้, กดค้างไว้
 • 鍵 [jiàn] คีย์, แป้น
 • 鍵盤 [jiànpán] แป้นพิมพ์
 • 鎖 [suǒ] ล๊อค
 • 解鎖 [jiěsuǒ] ปลดล็อค
 • 自動鍵盤鎖 [zìdòngjiànpánsuǒ] ล๊อคแป้นพิมพ์อัตโนมัติ
 • Message 信息 ข้อความ
 • Camera 相機 กล้อง
 • Camera 照相機 กล้อง
 • PhoneBook 通訊錄 สมุดโทรศัพท์
 • Call log 通話記錄 บันทึกการโทร
 • Organiser 管理器 ออร์กาไนซ์เซอร์
 • Settings 設置 ตั้งค่า
 • Media 影音天地 มีเดีย
 • Browser 瀏覽器 บราวเซอร์
 • Ring 鈴聲 เสียงเรียก
 • Applications 應用軟件 แอพพริเคชั่น, โปรแกรมประยุกต์
 • Profiles 情景模式
 • Video camera 攝像機 กล้องวีดีโอ
 • Radio 調頻收音機 วิทยุ
 • Storage medium 存儲位置 บันทึกภาพและเสียง
 • Phonebook 電話本 สมุดโทรศัพท์
 • Media 影音天地
 • Option 收音機下的選項
 • Minimize 最小化
 • Save 保存
 • Channel 頻道
 • Open speaker 打開揚聲器
 • Auto save 自動保存
 • Set channel 設定頻道
 • Key lock succeeded 鍵盤鎖定成功
 • Key unlock succeeded 鍵盤解鎖成功
 • Key locked 鍵盤已被鎖
 • Press *  請按*鍵
 • Version Number 版本號
 • No service 無網絡服務
 • SOS only 緊急呼叫
 • Full service 完整服務
 • Dial up 撥號
 • Exit 退出
 • Menu 功能表
 • Answer 應答
 • Shuttle 切換
 • Select 選擇
 • Return 返回
 • Reject 拒絕
 • Detail 詳情
 • Cancel 取消
 • Choice 選擇
 • Save 保存
 • Modify 修改
 • Preview 預覽
 • Option 選項
 • Delete 刪除
 • Continue 繼續
 • Quit 放棄
 • Equal 等於
 • Return 回退
 • Replace 替換
 • Search 搜索
 • Unlock 開鎖
 • Calling 呼叫中
 • Disconnected 呼叫中斷
 • Last call 最後一通呼叫
 • Emergency 緊急
 • Call only 呼叫
 • Enable 啟動
 • Disable 禁止
 • Name 姓名
 • Number 號碼
 • Save failed 保存失敗
 • Save Succeeded 保存成功
 • Power Off 關機
 • Startup 開機
 • Charging 充電
 • Phone charging is completed 電量已滿
 • Start up? 是否開機
 • Waiting 請稍候
 • Searching Network 網絡搜索
 • Network searching… 正在搜索網絡
 • Please charge battery 電池電量低
 • No SIM   未插入SIM卡
 • SIM rejected   SIM卡被拒
 • SIM registration failed   SIM卡註冊失敗
 • SOS only   僅限緊急呼叫
 • Length error   長度錯誤
 • PIN conflict   PIN 碼不一致
 • PUK blocked   PUK 被鎖
 • Input error   輸入錯誤
 • Test card 測試卡
 • China Unicom  中國聯通
 • Network selecting 網絡選擇
 • Network list 網絡列表
 • Supplementary service 補充服務
 • Call forward 呼叫轉接
 • Call waiting 呼叫等待
 • Call barred 呼叫禁止
 • Number Identification 號碼識別
 • Call forwar unconditionally 無條件轉接
 • Current phone is busy 本機佔線
 • No network or phone is closed 無網絡或關機
 • No reply 無應答
 • Cancel all forwarding setting 取消所有轉接
 • Bar all outgoing calls 禁止所有呼出
 • Bar all outgoing international calls 禁止國際呼出
 • Barring outgoing calls except local calls 禁止本國外呼出
 • Bar all incoming calls 禁止所有呼入
 • Bar incoming call when roaming 漫遊時禁呼入
 • Modify password 修改註冊密碼
 • Calling line identification presentation 去話顯號
 • Calling line identification restriction 去話隱號
 • Connected line identification presentation 來電顯號
 • Connected line identification restriction 來電隱號
 • Input new password 新密碼
 • Input new password again 確認
 • Succeeded 成功
 • Error 失敗
 • Rejected 被拒絕
 • Not provided 不提供
 • Not registered 沒有註冊
 • Not activated 沒有啟動
 • Provided 提供
 • Activated 啟動
 • Second 秒
 • No reply time 無應答時間
 • Number is null 電話號碼不能為空
 • Number of password is wrong 密碼位數不正確
 • Bearer service not provided 承載業務不提供
 • Telecom service not provided 電信業務不提供
 • Call barred 呼叫閉鎖
 • System failure 系統故障
 • Data missing 數據丟失
 • Unexpected data value 非期望的數據值
 • Password registeration failed 口令登記失敗
 • Checking negative password 否定口令檢查
 • Temporary failure 暫時的失敗
 • Unknown alphabet 未知字母
 • Resource unavailable 資源不可用
 • Error code 錯誤代碼
 • No context 沒有內容
 • Unrecognized 不能識別
 • Holding 正在保持
 • Retrieving 正在恢復
 • Communicating 通話中
 • Incoming Call 來電
 • Calling 正在呼叫中
 • End 通話結束
 • Missed call 未接來電
 • Auto Redial 自動重撥
 • Redial. 正在重撥
 • Unknown Number 未知號碼
 • Invalid Number 無效號碼
 • Refuse phone number 拒接號碼
 • Dialing Failed 撥號失敗
 • Operating succeeded 操作成功
 • Operating failed 操作失敗
 • This key is not set 該按鍵沒有設置號碼
 • Calling forbidden 呼叫禁止
 • Record is null, please add 記錄為空,請添加
 • Fixed dialing number 固定撥號
 • Enter PIN2: 輸入PIN2:
 • Verifying 驗證
 • Delete failed 刪除失敗
 • PIN2 blocked PIN2 已鎖
 • Can not verify 不能驗證
 • Entry space is full 設置已滿
 • List is Empty 列表為空
 • Speed dial 快捷撥號
 • Operate 操作
 • Input number 輸入號碼
 • Setting succeeded 設置成功
 • Blank 空
 • Number is null 號碼為空
 • Speedkey setting 快捷鍵設置
 • Setting succeeded 設置成功
 • Delete? 是否刪除
 • No items 空記錄
 • Shuttle 切換
 • Release a call 釋放指定電話
 • Release activated call 釋放激活電話
 • Play on demand 點播
 • Subscribe 訂閱
 • Service charge 資費
 • Cancel 取消訂閱
 • Input parameter 請輸入參數
 • No service 本目錄暫時無服務
 • Unavailable service 對應的服務不可用
 • Input too long content 輸入內容過長
 • Write 寫消息
 • Send by group 按組群發
 • Customized 自定義
 • Enable 開啟
 • Disable 關閉
 • Cell broadcast 廣播信息
 • Read 閱讀
 • Startup 啟動廣播
 • Channel 信道設置
 • Language 語言選擇
 • Enable 開啟
 • Disable 關閉
 • Channel switch 頻道開關
 • Germen 德文
 • English 英文
 • Italian 意大利文
 • French 法文
 • Chinese 中文
 • Spanish 西班牙文
 • Dutch 荷蘭文
 • Swedish 瑞典文
 • Danish 丹麥文
 • Portuguese 葡萄牙文
 • Thai 泰文
 • 安卓 [ānzhuó] แอนดรอยด์/Android(ระบบปฏิบัติการมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต) เช่น 安卓手機 โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฎิบัตการแอนดรอยด์

  2 Responses to “ศัพท์ภาษาจีน : เรียนภาษาจีนจากมือถือ [手機]”

 1. อยากเรียนจีนเพราะอยากเก่งขึ้น

 2. ขอบคุณ ค่ะ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!