สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 222011
 
宿 [sù] ค้างคืน (stay)

 • 宿舍 [sùshè] หอพัก

宿 [xiǔ]  กลางคืน (night)

 • 我在旅店裡住了兩宿。ฉันพักอาศัยที่โรงแรมสองคืนแล้ว

更 [gēng] เปลี่ยน

 • 更新 [gēngxīn] เปลี่ยนใหม่

更 [gèng] ยิ่งขึ้น,อีก

 • 更美麗 [gèngměilì] ยิ่งสวยกว่า
 • 更加 [gèngjiā] ยิ่งขึ้น

調 [diào] โยกย้าย

 • 調走 [diàozǒu] ย้ายไปที่อื่น
 • 調動 [diàodòng] โยกย้าย (หน้าที่การงาน)

調 [tiáo] ปรับปรุง,ไกล่เกลี่ย

 • 調價 [tiáojià] ปรับราคา
 • 調整 [tiáozhěng] ปรับปรุง
 • 調料 [tiáoliào] เครื่องปรุงรส

數 [shǔ] นับ(count), อันดับ(rank) , รายการ(list)

 • 我給您錢, 請數數。 [gěinínqián, qǐngshǔshu] ผมให้ตังค์คุณ ลองนับดูครับ
 • 數第一 [shùdìyī] อันดับที่หนึ่ง

數 [shù] จำนวน

 • 數量 [shùliàng] จำนวน,ปริมาณ
 • 數學 [shùxué] คณิตศาสตร์
 • 數列 [shùliè] จำนวนเรียง
 • 數據 [shùjù] ข้อมูล
 • 無數 [wúshù] นับไม่ถ้วน

數 [shuò] มักจะ, ซ้ำๆ

 • 數見不鮮 [shuòjiànbùxiān] เห็นบ่อยจนชินชา

只 [zhǐ] เพียง (only)

 • 只是 [zhǐshì]  เพียงแต่

只 [zhī] เดี่ยว,เดียว,อย่างเดียว,คนเดียว,อันเดียว, ลักษณะนาม(ตัว,ลำ เป็นต้น)

 • 隻身 [zhīshēn] คนเดียว
 • 一隻小船 [yìzhīxiǎochuán] เรือน้อยหนึ่งลำ
 • 兩隻小鳥 [liǎngzhīxiǎoniǎo] นกน้อยหนึ่งตัว

場 [chǎng] ครั้ง,รอบ

 • 場景 [chǎngjǐng] สถานที่เกิดเหตุ

場 [cháng] ลาน,ตลาด

 • 場院 [chángyuàn] ลานบ้าน

會 [ huì] สามารถ,เข้าใจ,งานแสดง

 • 會見 [huìjiàn] พบปะ

會 [kuài] บัญชี

 • 財會 [cáikuài] การเงินและการบัญชี
 • 會計[kuàijì] การบัญชี

合 [gě] มาตราวัด1合 เท่ากับ 100 มิลลิลิตร

合  [hé] รวมกัน,ปิด

 • 合上 [héshàng] ปิดเข้าหากัน
 • 合資 [hézī] ร่วมลงทุน

給 [gěi] ให้

 • 遞給我 [dìgěiwǒ] ส่งให้ฉัน

給 [ jǐ] จัดให้ตามความต้องการ

 • 給予 [jǐyǔ] ให้
 • 補給 [bǔjǐ] การส่งกำลังบำรุง

為 [wèi] เพื่อ

 • 為了 [wèile] เพื่อ
 • 為什麼 [wèishénmē] ทำไม
 • 為何 [wèihé] เพราะอะไร

為 [wéi] การกระทำ ,กลายเป็น

 • 為人 [wéirén] การปฏิบัติตัว
 • 為生 [wéishēng] การดำรงชีวิต

背 [bèi] หลัง, ท่อง

 • 背後 [bèihòu] ด้านหลัง
 • 背包 [bèibāo] กระเป๋าเป้
 • 背書 [bèishū] ท่องหนังสือ
 • 背誦 [bèisòng] ท่องจำ

背[ bēi] แบกรับหน้าที่, แบก

 • 背着書包 [bēizhe shūbāo] แบกกระเป๋า

增 [zēng]

 • 增加 [zēngjiā] เพิ่มขึ้น
 • 曾孫 [zēngshūn] เหลน

曾 [céng] เคย

 • 曾經 [céngjīng] เคย

長 [zhǎng] เติบโต

 • 師長 [shīzhǎng] ครูหรืออาจารย์
 • 兄長 [Xiōngzhǎng] พี่ชาย
 • 長親 [zhǎngqīn] ญาติผู้ใหญ่
 • 長官 [zhǎngguān] ขุนนางชั้นผู้ใหญ่
 • 長機 [zhǎngjī] เครื่องบินจ่าฝูง (lead aircraft)

長 [cháng] ยาว,ความยาว

 • 長久 [chángjiǔ] ยาวนาน
 • 長期 [chángqī] ระยะยาว(เวลา)
 • 長於 [chángyú] มีความชำนาญในด้าน
 • 長處 [chángchù] จุดเด่น
 • 延長 [yáncháng] ขยายออก
 • 長途 [chángtú] เดินทางไกล
 • 長途電話 [chángtúdiànhuà] โทรศัพท์ทางไกล

沖 [chòng] กลิ่นแรง,ฉุน,กระฉับกระเฉง,เพราะว่า, หันไปทาง

 • 大蒜味很沖 [dàsuànwèi hěnchòng] กลิ่นกระเทียมฉุนมาก

沖 [chōng]  วิ่งพุ่งชน,ปะทะ

 • 衝擊 [chōngjī] กระแทกอย่างแรง
 • 衝天 [chōngtiān] ทะยานขึ้นท้องฟ้า
 • 沖洗 [chōngxǐ] ล้าง ชะล้าง
 • 沖沖 [chōngchōng] อารมณ์อันฮึกเหิม
 • 脈衝 [màichōng] ชีพจร

重 [zhòng] ความสำคัญ,น้ำหนัก

 • 重任 [zhòngrèn] ภารกิจสำคัญ
 • 重視 [zhòngshì] ให้ความสำคัญ
 • 重要 [zhòngyào] สำคัญ
 • 沉重 [chénzhòng] หนัก
 • 嚴重 [yánzhòng] ร้ายแรง (serious)

重 [chóng] ซ้ำ,ซับซ้อน

 • 重九 [chóngjiǔ] ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9
 • 重複 [chóngfù] ซ้ำ
 • 重慶 [chóngqìng] ชื่อเมืองฉงชิ่ง

打 [dǎ] ตี

 • 打擊 [dǎjī] โจมตี,เคาะตี
 • 打價 [dǎjià] ตีราคา
 • 打倒 [dǎdǎo] โค่นล้ม
 • 打包 [dǎbāo] บรรจุหีบห่อ, ห่อ

打 [dá] ลักษณะนามจำนวนโหล

都 [dū] เมืองหลวง

 • 都城 [dūchéng] เมืองหลวง
 • 首都 [shǒudū] เมืองหลวง
 • 遷都 [qiāndū] ย้ายเมืองหลวง
 • 成都 [chéngdū] เมืองเฉิงตู

都 [dōu] ทั้งหมด,ล้วน

 • 全都 [quándōu] ทั้งหมด

發 [fà] เส้นผม

 • 發卡 [fàqiǎ] กิ๊บผม
 • 理髮 [lǐfà] ตัดผม
 • 剪髮 [jiǎnfà] ตัดผม
 • 染髮 [rǎnfà] ย้อมผม (dye the hair)

發 [fā] ส่ง

 • 發令 [fālìng] ออกคำสั่ง
 • 發出 [fāchū] ส่ง……ออก

干 [gān] แห้ง

 • 乾冰 [gānbīng] น้ำแข็งแห้ง
 • 乾屍 [gānshī] มัมมี่ (mummy)
 • 乾旱 [gānhàn] แห้งแล้ง

干 [gàn] ทำ,มีความสามารถ

 • 幹什麼 [gànshénme] ทำไม
 • 能幹 [nénggàn] มีความสามารถ
 • 幹才 [gàncái] บุคคลผู้มีความสามารถ

了 [liǎo]

 • 做不了 [zuòbuliǎo] ทำไม่ไหว
 • 去不了 [qùbuliǎo] ไปไม่ได้, ไปไม่ไหว
 • 大不了 [dàbuliǎo] อย่างมากก็
 • 走不了 [zǒubuliǎo] เดินไม่ไหว
 • 吃不了[chībuliǎo] กินไม่หมด,กินไม่ไหว
 • 了解 [liǎojiě] เข้าใจ
 • 了不起 [liǎobuqǐ] ยอดเยี่ยม, เจ๋ง
 • 不得了 [bùdéliǎo] เเย่เเล้ว!

了 [le] แล้ว

 • 極了 [jíle] อย่างยิ่ง
惡 [ě]

 • 噁心 [ěxīn] สะอิดสะเอียน

惡 [è] สิ่งชั่วร้าย

 • 惡劣 [èliè] เลว
 • 惡化 [èhuà] เลวร้าย
 • 惡夢 [èmèng] ฝันร้าย
 • 罪惡 [zuì’è] ความชั่วร้าย
 • 惡意 [èyì] เจตนาร้าย
 • 醜惡 [chǒu’è] น่าเกลียด
 • 邪惡 [xié è] ชั่วร้าย

惡 [wù] รำคาญ, เกลียด

行 [xíng] เดิน,แพร่หลาย,พฤติกรรม

 • 行政 [xíngzhèng] การปกครอง, การบริหารจัดการ
 • 行刑 [xíngxíng] ลงโทษประหารชีวิต
 • 旅行 [lǚxíng] ท่องเที่ยว

行 [háng] ขบวน,อาชีพ

 • 行業 [hángyè] อาชีพ
 • 銀行 [yínháng] ธนาคาร

號 [hào] เลขที่

 • 號碼 [hàomǎ] หมายเลข
 • 號頭 [hàotóu] หมายเลข
 • 口號 [kǒuhào] คำขวัญ
 • 信號 [xìnhào] สัญญาณ

號 [háo] ร้องเสียงดังลั่น, ตะโกน

 • 號 [háo] ตะโกน

喝 [hè] ตะโกน

 • 喝令 [hèlìng] ตะโกนออกคำสั่ง
 • 喝彩 [hècǎi] เสียงร้องเชียร์ เสียงร้องไชโย

喝 [hē] ดื่ม

 • 喝酒時死亡 [hējiǔshí sǐwáng] ดื่มสุราเสียชีวิต

假 [jià] วันหยุด

 • 假日 [jiàrì] วันหยุด
 • 假期 [jiàqī] วันหยุด
 • 暑假 [shǔjià] ปิดเทอม

假 [jiǎ] ของปลอม,สมมุติ

 • 假如 [jiǎrú] สมมติว่า
 • 假定 search [jiǎdìng] สมมติ
 • 假幣 [jiǎbì] เงินปลอม
 • 假意 [jiǎyì] ไม่จริงใจ
 • 假扮 [jiǎbàn] ปลอมตัว
 • 假牙 [jiǎyá] ฟันปลอม
 • 假裝 [jiǎzhuāng] เสแสร้ง

覺 [jué] รู้สึก

 • 覺得 [juédé] รู้สึกว่า
 • 覺悟 [juéwù] สำนึกตัว
 • 覺醒 [juéxǐng] ปลุก
 • 感覺 [gǎnjué] รู้สึก
 • 視覺 [shìjué] วิสัยทัศน์

覺 [jiào] การนอนหลับ

 • 睡覺 [shuìjiào] นอนหลับ
 • 做好夢 [zuò hǎomèng] นอนหลับฝันดี
 • 做惡夢 [zuò èmèng] ฝันร้าย

校 [jiào] ตรวจ,แก้

 • 校場 [jiàochǎng] สนามฝึก

校 [xiào] โรงเรียน

 • 校慶 [xiàoqìng] วันสถาปนาโรงเรียน
 • 校服 [xiàofú] เครื่องแบบสถานศึกษา
 • 校規 [xiàoguī] ข้อบังคับของโรงเรียน
 • 校長 [xiàozhǎng] ครูใหญ่
 • 校園 [xiàoyuán] บริเวณโรงเรียน
 • 學校 [xuéxiào] โรงเรียน
 • 卡通 [kǎtōng] การ์ตูน

卡 [qiǎ] ติด,หนีบ

 • 發卡 [fàqiǎ] กิ๊บหนีบผม

卡 [ kǎ] การ์ด

 • 卡拉OK [kǎlā OK] คาราโอเกะ
 • 卡車 [kǎchē] รถบรรทุก
 • 信用卡 [xìnyòngkǎ] บัตรเครดิต

難 [nàn] ภัยพิบัติ, ยากลำบาก

 • 災難 [zāinàn] ภัยพิบัติ
 • 苦難 [kǔnàn] ความทุกข์ยากลำบาก

難 [nán] ยาก,ลำบาก

  • 難產 [nánchǎn] คลอดยาก

難以 [nányǐ] ยากที่จะ

 • 難免 [nánmiǎn] หลีกเลี่ยงไม่ได้
 • 困難 [kùnnán] ลำบากยากแค้น
 • 難怪 [nánguài] มิน่าล่ะ
 • 艱難 [jiānnán] ลำบาก

吐 [tù] อ้วก,อาเจียน

 • 吐血 [tùxuě] อาเจียนเป็นเลือด
 • 嘔吐 [ǒutù] อาเจียน

吐 [tǔ] คาย,ถ่ม

 • 談吐 [tántǔ] รูปแบบการสนทนา

中 [zhòng] ประสบ,ถูก,โดน,ได้รับ

 • 中獎 [zhòngjiǎng] ถูกรางวัล

中 [zhōng] ข้างใน,ตรงกลาง

 • 中興 [zhōngxīng] เจริญรุ่งเรือง
 • 中醫 [zhōngyī] แพทย์แผนจีน
 • 中心 [zhōngxīn] ศูนย์กลาง
 • 中央 [zhōngyāng] ศูนย์กลาง
 • 中間 [zhōngjiān] ตรงกลาง
 • 集中 [jízhōng] โฟกัส,รวมศูนย์

種 [zhòng] ปลูก,หว่าน

 • 種植 [zhòngzhí] เพาะปลูก
 • 種田 [zhòngtián] ทำไร่ไถนา
 • 種水痘 [zhòngshuǐdòu] ปลูกฝี

種 [zhǒng] พันธุ์,ประเภท

 • 種族 [zhǒngzú] ชนชาติ, เผ่าพันธุ์
 • 品種 [pǐnzhǒng] สายพันธ์ ,ประเภทผลิตภัณฑ์

參 [cān] เข้าร่วม,เข้าพบ เช่น

 • 參加 [cānjiā] เข้าร่วม
 • 參考 [cānkǎo] การอ้างอิง (參考書)

參 [shēn] โสม เช่น

 • 人蔘 [rénshēn] โสมคน

處 [chǔ]

 • 處事 [chǔshì] จัดการเรื่องราว
 • 處死 [chǔsǐ] ลงโทษประหารชีวิต
 • 處於 [chǔyú] อยู่ในเงื่อนไขบางอย่าง

處 [chù] สถานที่,แผนก

 • 處所 [chùsuǒ] สถานที่
 • 處處 [chùchù] ทุกที่

倒 [dǎo] เป็นคำกริยา ล้ม,สับเปลี่ยน เช่น

 • 倒賣 [dǎomài] ซื้อแล้วขายต่อ
 • 倒閉 [dǎobì] ล้มละลาย

倒 [dào] กลับหัวกลับหาง,ถอยกลับ,เท

 • 倒立 [dàolì] ยืนกลับหัว
 • 倒退 [dàotuì] ถอยหลัง
 • 倒茶 [dàochá] รินชา

教 [jiāo] สอน

 • 教書 [jiāoshū] สอนหนังสือ

教 [jiào] สอน

 • 教室 [jiàoshì] ห้องเรียน
 • 教育 [jiàoyù] การศึกษา
 • 教訓 [jiàoxun] บทเรียน
 • 教師 [jiàoshī] ครู, อาจารย์
 • 教材 [jiàocái] อุปกรณ์การสอน
 • 佛教 [fójiào] พุทธศาสนา
 • 宗教 [zōngjiào] ศาสนา
 • 傳教 [chuánjiào] เผยแพร่ศาสนา

傳 [chuán] ถ่ายทอด, แพร่กระจาย

 • 傳世 [chuánshì] ตกทอดมา
 • 傳言 [chuányán] ข่าวลือ, นินทา

傳 [zhuàn] ชีวประวัติ, เรื่องเล่า

還 [hái] ยังคง

 • 還是 [háishi] ยังคง

還 [huán]

 • 還價 [huánjià] ต่อราคา
 • 還原 [huányuán] คืนสู่สภาพเดิม

興(興) [xīng] เจริญรุ่งเรือง

 • 興修 [xīngxiū] บูรณะซ่อมแซ่ม
 • 興奮 [xīngfèn] ตื่นเต้น,คึกคัก
 • 興隆 [xīnglóng] เจริญรุ่งเรือง
 • 新興 [xīnxīng] เจริญขึ้นมาใหม่
 • 興辦 [xīngbàn] เริ่มต้นสร้าง, ก่อตั้ง

興(興) [xìng] ตื่นเต้น,ดีใจ

 • 興趣 [xìngqù] สนใจ
 • 感興趣 [gǎnxìngqù] สนอกสนใจ
 • 高興 [gāoxìng] ดีใจ

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน : อักษรจีนที่อ่านได้หลายเสียง [一字多音]”

 1. ขอบคุณมาก ได้มีโอกาสได้ฟื้นความรู้ภาษาจีนก็คราวนี้

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!