สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 252011
 

泰國國家機構名稱中泰對照

หน่วยราชการอิสระ 國家各獨立部門
สำนักราชเลขาธิการ 皇家秘書處
สำนักพระราชวัง 宮務處
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 泰國國家佛教辦公室
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 皇家發展項目特別委員會辦公室
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 國家研究委員會辦公室
ราชบัณฑิตยสถาน 皇家學術院(相當於一個廳,下設政法,科學,藝術三部)
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 國家警察總署
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 反洗錢辦公室,反金錢洗滌辦公室
สำนักงานอัยการสูงสุด 最高檢察院
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 御產辦公室
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 國家審計辦公室
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 下議院秘書處
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 上議院秘書處
คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 上議院常務委員會
ธนาคารแห่งประเทศไทย 泰國國家銀行
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 曼谷市政辦公大樓
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 選舉委員會辦公室
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) 國家反貪污委員會辦公室(反貪委)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 泰國證券交易所及證券管理委員會辦公室
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา (สผร) 國會審計員辦公室
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 國家人權委員會辦公室
ศาลรัฐธรรมนูญ 憲法法院
ศาลยุติธรรม 法院
ศาลฎีกา 大理院,最高法院
ศาลอุทธรณ์ 上訴法院,高級法院
ศาลแพ่ง 民事法院
ศาลอาญา 刑事法院
ศาลแรงงาน 勞工法庭
ศาลภาษีอากรกลาง 中央稅務法庭
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 中央青少年與家庭法庭
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าประเทศกลาง 中央知識產權和國際貿易法院
ศาลล้มละลาย 破產法院
ผู้พิพากษาศาลฎีกา 最高法院法官
ผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชน 青少年法庭陪審員
ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 中央勞工法庭陪審員
ผู้พิพากษาหัวหน้าแขวง 地方法庭審判長
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกา 最高法院陪審團長/最高法院審判長

สำนักงานศาลยุติธรรม 法院辦公室
ศาลปกครอง 行政法院
ศาลปกครองกลาง 中央行政法院
สำนักงานศาลปกครอง 行政法院辦公室
สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) 國務院事務部(總理辦公室)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 總理秘書處
คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 由總理擔任主席的委員會
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 總理辦公室常務次長
กรมประชาสัมพันธ์ 民眾聯絡廳(民聯廳)
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 消費者保護委員會辦公室
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 內閣秘書處
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 國家情報局
สำนักงบประมาณ 預算局
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 國家安全院辦公室, 國家安全委員會辦公室
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 立法委員會辦公室
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 文官委員會辦公事
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 國家經濟與社會發展委員會辦公室
รัฐวิสาหกิจ 國營企業
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย 泰國大眾媒介機構
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 研究援助基金會辦公室
องค์การมหาชน 大眾機構
สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา 國家教育標準認證和質量評估辦公室
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 會議及展覽推廣辦公室
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 國家鄉村和城市小區基金辦公室
สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 財產資本化辦公室
กระทรวงกลาโหม (กห.) 國防部
สำนักงานปลัดกระทรวง 國防部常務次長辦公室
กรมเสมียนตรา 國防部秘書廳
กรมการเงินกลาโหม 國防部財政廳
กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 工業和軍事能源中心,軍事能源廳
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 工業和軍事能源中心,國防工業廳
กรมราชองครักษ์ 國王警衛廳,御衛廳
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 國王資助的退伍軍人救濟機構
กองบัญชาการทหารสูงสุด 總司令部
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 軍人開發司令隊
กรมยุทธการศึกษาทหาร 軍事教育廳
กองทัพบก 陸軍
กองบัญชาการทหารกองทัพเรือ 海軍司令部
กองทัพอากาศ 空軍
องค์การแบตเตอรี่ 電池機構
องค์การฟอกหนัง 皮革工業機構
กระทรวงการคลัง (กค.) 財政部
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 財政部常務次長辦公室
กรมธนารักษ์ 財政廳
กรมบัญชีกลาง 中央會計廳
กรมศุลากร 海關
กรรมสรรพาสามิต 國稅廳
กรมสรรพากร 稅務廳
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 國營企業政策委員會辦公室
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 公共債務管理辦公室
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 財政經濟辦公室
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 政府彩票辦公室
โรงงานยาสูบ 捲煙廠
ธนาคารออมสิน 儲蓄銀行
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 住宅贊助銀行
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 泰京銀行有限公司(大眾)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 農業及農業合作社銀行
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 泰國進出口銀行
องค์การสุรา กรมสรรพามิต 酒機構(國稅廳)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 紙牌工廠(國稅廳)
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 外交部
สำนักงานปลัดกระทรวง 外交部常務次長辦公室
กรมการกงสุล 領事司
กรมพิธีการทูต 禮賓司
กรมยุโรป 歐洲事務司
กรมวิเทศสหการ 經濟技術合作司
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 國際經濟司
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 條約與法律司(條法司)
กรมสารนิเทศ 新聞情報司
กรมองค์การระหว่างประเทศ 國際機構司
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 美洲與南太平洋事務司
กรมอาเซียน 東南亞國家聯盟事務司(東盟司)
กรมเอเชียตะวันออก 東亞事務司
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 南亞,中東和非洲事務司
สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรฯ ไทยในต่างประเทศ 泰王國駐外大使館及外交代表團「泰國駐外使館」
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 旅遊業和體育部
สำนักงานปลัดกระทรวง 旅遊業和體育部常務次長辦公室 (次長辦公室)
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 體育和休閑發展辦公室
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 旅遊業發展辦公室
การกีฬาแห่งประเทศไทย 泰國體育局
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 泰國旅遊局
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 社會發展和人類安全部
สำนักงานปลัดกระทรวง 社會發展和人類安全常務次長辦公室
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 社會開發與福利廳
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 婦女事務和家庭發展辦公室
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ 促進兒童、青少年、弱勢群體、殘廢、高齡人士保護辦公室
การเคหะแห่งชาติ 國家住房局
องค์การมหาชน 大眾機構
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 公共小區發展協會
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 農業與合作社部(農業部)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 農業與合作社部常務次長辦公室
กรมชลประทาน 水利廳
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 審核合作社財政廳
กรมประมง 水產廳,漁業廳
กรมปศุสัตว์ 畜牧廳
กรมป่าไม้ 林業廳
กรมพัฒนาที่ดิน 土地開發廳
กรมวิชาการเกษตร 農業學廳
กรมส่งเสริมการเกษตร 農業促進廳
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 合作社促進廳
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 農田改革辦公室
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 國家農產品和食物標準辦公室
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 農業經濟學辦公室
รัฐวิสาหกิจ 國營企業
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 森林工業機構
องค์การสวนยาง 橡膠種植園機構 橡膠莊園組織
องค์การสะพานปลา 魚營銷組織
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 泰國乳品業促進組織
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 橡膠種植資助資金辦公室
บริษัทไม้อัดไทย จำกัด 泰國膠合板有限公司, 泰國層壓木板有限公司
องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร 農民市場營銷組織
กระทรวงคมนาคม (คค.) 交通部
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 交通部常務次長辦公室
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 水道運輸與商業航行廳, 航運廳
กรมการขนส่งทางบก 陸運廳
กรมการขนส่งทางอากาศ 空運廳
กรมทางหลวง 公路廳
กรมทางหลวงชนบท 農村公路廳
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 運輸與交通政策和計劃辦公室
รัฐวิสาหกิจ 國營企業
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 泰國港務局
การรถไฟแห่งประเทศไทย 泰國鐵道局
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ 泰國貨物包裹運輸機構
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 曼谷大眾運輸機構, 曼谷公共交通公司
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 泰國航空有限公司(大眾)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 泰國機場有限公司(大眾)
บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด 曼谷新國際機場有限公司 (大眾)
บริษัท ขนส่ง จำกัด 運輸有限公司
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด 泰國航海有限公司
สถาบันการบินพลเรือน 民用航空機構, 民用航空訓練中心
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 泰國高速公路和高速運輸局
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 泰國捷運運輸局
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 自然資源和環境部
สำนักงานปลัดกระทรวง 自然資源和環境部常務次長辦公室
กรมควบคุมมลพิษ 污染管理廳
กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง 海洋及海岸資源廳
กรมทรัพยากรธรณี 地質資源廳, 礦產資源廳
กรมทรัพยากรน้ำ 水利資源廳
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 地下水資源廳
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 環境質量促進廳
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 國家公園,野生動植物和植物保護廳
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 自然資源和環境政策及規劃辦公室
องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 國王資助的動物園機構
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 植物學機構, 園林局
องค์การจัดการน้ำเสีย 污水處理機構
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 信息通信技術部
สำนักงานปลัดกระทรวง 信息通信技術部常務次長辦公室
กรมไปรษณีย์โทรเลข 郵電局
กรมอุตุนิยมวิทยา 氣象廳
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 國家統計辦公室
รัฐวิสาหกิจ 國營企業
บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 泰國電話組織(TOT)有限公司(大眾)
การสื่อสารแห่งประเทศไทย 泰國通訊局
กระทรวงพลังงาน (พน.) 能源部
สำนักงานปลัดกระทรวง 能源部常務次長辦公室
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 自然燃料廳
กรมธุรกิจพลังงาน 能源商業廳
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 替代能源開發和能源保護廳
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 能源政策及規劃辦公室
รัฐวิสาหกิจ 國營企業
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 泰國發電局, 泰國電力局
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 泰國石油有限公司(大眾)
บริษัท บางจากปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) 曼谷石油有限公司(大眾)
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 商業部
สำนักงานปลัดกระทรวง 商業部常務次長辦公室
กรมการค้าต่างประเทศ 對外貿易廳, 國際貿易廳
กรมการค้าภายใน 國內貿易廳
กรมการประกันภัย 災禍保險廳
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 對外貿易談判廳, 國際貿易談判廳
กรมทรัยพ์สินทางปัญญา 知識產權廳
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 商業發展廳
กรมส่งเสริมการส่งออก 出口促進廳
องค์การคลังสินค้า 公共倉儲機構
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 內政部
สำนักงานปลัดกระทรวง 內政部常務次長辦公室
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 內政部行政廳, 地方行政廳
การการพัฒนาชุมชน 小區發展廳
กรมที่ดิน 地產廳
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 公共災難預防與救助廳, 民災防衛廳
กรมโยธาธิการและผังเมือง 市政工程與城市規劃廳
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 區域行政促進廳, 地方管理促進廳
การไฟฟ้านครหลวง 京都電力局
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 區域電力局, 地方電力局
การประปานครหลวง 京都供水局, 京都自來水局
องค์การตลาด 市場機構
กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 司法部
สำนักงานปลัดกระทรวง 司法部常務次長辦公室
กรมคุมประพฤติ 緩刑廳
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 權利與自由保護廳
กรมบังคับคดี 法律施行廳
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 青少年觀察和保護廳
กรมราชทัณฑ์ 刑務廳, 監獄管理廳
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 特別案件調查廳
สำนักงานกิจการยุติธรรม 法官事務辦公室
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ “法醫學院犯罪偵察及鍳識科學局”
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 預防與肅毒委員會辦公室
กระทรวงแรงงาน (รง.) 勞工部
สำนักงานปลัดกระทรวง 勞工部常務次長辦公室
กรมการจัดหางาน 就業廳
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 職業訓練廳
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 勞工保護與福利廳
สำนักงานประกันสังคม 社會保險辦公室
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 文化部
สำนักงานปลัดกระทรวง 文化部常務次長辦公室
กรมการศาสนา “宗教事務廳宗教廳”
กรมศิลปากร 藝術廳
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 國家文化委員會辦公室
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “當代文藝辦公室當代藝術和文化辦公室”
องค์การมหาชน 大眾機構
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 詩琳通人類學中心
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี (วท.) 科學技術部
สำนักงานปลัดกระทรวง 科學技術部常務次長辦公室
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 科學服務廳
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 和平利用原子能辦公室
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 泰國度量研究所
รัฐวิสาหกิจ 國營企業
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 泰國科學和技術研究所
องค์การมหาชน 大眾機構
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 地理信息與太空技術發展辦公室
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีแห่งชาติ 國家科技發展辦公室
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 教育部
สำนักงานปลัดกระทรวง 教育部常務次長辦公室
องค์การมหาชน 大眾機構
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 瑪希隆教育學校
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 國際貿易和發展學院
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 衛生部
สำนักงานปลัดกระทรวง 衛生部常務次長辦公室
กรมการแพทย์ 醫務廳
กรมควบคุมโรค 疾病控制廳
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 泰醫與其它替代醫式發展局
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ “醫學科學廳醫學廳”
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 健康服務促進廳
กรมสุขภาพจิต 精神健康廳
กรมอนามัย “衛生廳保健廳”
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “糧食與藥物管理辦公室食品醫藥管理辦公室”
องค์การเภสัชกรรม 政府藥劑機構, 政府製藥學機構
องค์การมหาชน 大眾機構
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 萬標醫院
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 工業部
สำนักงานปลัดกระทรวง 工業部常務次長辦公室
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 工廠管理廳
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 工業促進廳
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 基礎工業和礦產廳
สำนักงานคณะกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 藤莖和糖委員會辦公室, 蔗糖委員會辦公室
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 工業產品標準辦公室
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 工業經濟辦公室
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 投資促進委員會辦公室
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 泰國工業開拓區機構 泰國工業園機構
บริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด บริษัท ร่วมทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรม 納萊潘有限公司與實業部合資

泰國政治職位名稱中泰對照
กรมการค้าต่างประเทศ 國際貿易廳/對外貿易廳
กรมการจัดหางาน 就業廳
กรมการปกครอง 地方行政廳
กรมการประกันภัย 保險廳
กรมควบคุมโรคติดต่อ 傳染病預防控制廳
กรมที่ดิน 土地廳
กรมไปรษณีย์โทรเลข 郵電廳
กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ 經濟貿易廳
กรมส่งเสริมการส่งออก 出口促進廳
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 勞工保護及福利廳
กระทรวงการต่างประเทศ 外交部
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 農業和合作社部
กระทรวงสาธารณสุข (公共)衛生部
กองการศึกษาและวัฒนธรรม 教育及文化處
การเคหะแห่งชาติ 國家住房局
คณะกรรมการ ปปง. 反洗錢委員會
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 基礎教育委員會
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 泰國文官委員會
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา 教育改革委員會
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ 國家行政部門肅貪委員會
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 肅毒委員會
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 公務體制發展委員會
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 國家經濟和社會發展委員會
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ 國家和諧獨立委員會
ที่ปรึกษาระบบราชการ 公務體制顧問
เนติบัณฑิตยสภา 法師協會
ปลัดกระทรวง 部的常務次長
ผู้ช่วยเลขาธิการ 助理秘書長
ผู้ช่วยอธิการบดี 助理院長/助理校長
ผู้ตรวจราชการ 政府督察關
ผู้ว่าราชการจังหวัด…. 府尹
ผู้อำนวยการกองกฎหมายต่างประเทศ 國際法律辦公室主任
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบกลาง 中央法規及紀律辦公室主任
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 經銷管理科主任
รองปลัดจังหวัด 府副常務府尹
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 副府尹
รองอธิบดีกรมสรรพากร 稅務廳副廳長
ราชบัณฑิตยสถาน 皇家學術院院士
เลขาธิการ 秘書長
ศึกษานิเทศน์ 教育督察官
สถานีอนามัย 衛生站
สลากกินแบ่งแห่งชาติ 國家政府彩票
สำนักงานการปฎิรูปที่ดิน 土地改革辦公室
สำนักงานจัดหางานแห่งชาติ 國家國民就業辦公室
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 政策和環境計劃辦公室
สำนักส่งเสริมการลงทุน 投資促進辦公室
หัวหน้ากองงานความมั่นคง 治安局局長
หัวหน้าเขต 區長
อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน 補校教育廳長
อธิบดีกรมธนารักษ์ 貨幣廳長
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 污染管理廳長
อธิบดีกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 經貿發展廳長
อธิบดีกรมพิธีการทูต 禮賓司長
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 農業學術廳長
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 醫學科學廳長
อธิบดีกรมสรรพสามิต 國貨稅廳長
อธิบดีกรมสามัญศึกษา 普通教育廳長
เอกอัครราชทูต 大使
อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา 叄事(教育方面)

อ้างอิงจาก : http://www.maxsmile.com/lovethai/bbs/archiver/?tid-1308.html

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน: หน่วยงานต่างๆของประเทศไทย”

  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูล ที่เป็นประโยชน์นี้ค่ะ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!