สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 092011
 
 • .      句號[jùhào]  period
 • ,      逗號 [dòuhào]  comma
 • :       冒號 [màohào]  colon
 • ;       分號 [fēnhào] semicolon
 • !     驚嘆號 [jīngtànhào]  exclamation
 • ?     問號 [wènhào] question mark
 • ̄     連字符 [liánzìfú]  hyphen
 • ‘        省略號;所有格符號  [shěngluèhào ; suǒyǒugéfúhào]  apostrophe
 • —      破折號  [pòzhéhào]  dash
 • ‘ ’      單引號  [dānyǐnhào]  single quotation marks
 • “ ”     雙引號 [shuāngyǐnhào]  double quotation marks
 • ( )     圓括號 [yuánkuòhào]  parentheses
 • [ ]     方括號 [fāngkuòhào]  square brackets
 • 《 》    法文引號;書名號  [fǎwényǐnhào  shūmínghào]  French quotes
 • …      省略號  [shěngluèhào]  ellipsis
 • ¨       雙點號  [shuāngdiǎnhào]  tandem colon
 • ”        同上 [tóngshàng]  ditto
 • ‖       雙線號  [shuāngxiànhào]  parallel
 • /      斜線號 [xiéxiànhào]  virgule
 • &      ampersand,  and
 • ~      代字號 [dàizìhào]  swung dash
 • §        分節號  [fēnjiéhào]  section; division
 • →      箭號;參見號 [jiànhào;  cānjiànhào]  arrow
 • +      加號;正號 [jiāhào;  zhènghào]  plus
 • -      減號;負號  [jiǎnhào;  fùhào]  minus
 • ±       正負號  [zhèngfùhào] plus or minus
 • ×       乘號 [chénghào]  is  multiplied by
 • ÷       除號 [chúhào]  is  divided by
 • =      等於號 [děngyúhào]  is equal to
 • ≠       不等於號 [bùděngyúhào]  is not equal to
 • ≡        全等於號 [quánděngyúhào]   is equivalent to
 • ≌        等於或約等於號  [děngyúhuò yuēděngyúhào] is equal to or approximately equal to
 • ≈        約等於號 [yuēděngyúhào]   is approximately equal to
 • <       小於號 [xiǎoyúhào]  is less than
 • >      大於號 [dàyúhào]  is more than
 • ≮        不小於號 [bùxiǎoyúhào]  is not less than
 • ≯        不大於號 [búdàyúhào]  is not more than
 • ≤        小於或等於號 [xiǎoyúhuò děngyúhào]  is less than or equal to
 • ≥        大於或等於號 [dàyúhuò děngyúhào]   is more than or equal to
 • %       百分之…  [bǎifēnzhī]  per cent
 • ‰      千分之…  [qiānfēnzhī]  per mill
 • ∞        無限大號  [wúxiàn dàhào] infinity
 • ∝       與…成比例  [yǔ…chéngbǐlì] varies as
 • √        平方根  [píngfānggēn]  (square) root
 • ∵        因為  [yīnwéi]  since; because
 • ∴        所以  [suǒyǐ]  hence
 • ∷        等於,成比例  [děngyú,  chéngbǐlì]  equals, as (proportion)
 • ∠        角  [jiǎo]  angle
 • ⌒       半圓  [bànyuán]  semicircle
 • ⊙       圓  [yuán]  circle
 • ○        圓周  [yuánzhōu]  circumference
 • π        圓周率  [yuánzhōulǜ]  pi
 • △        三角形  [sānjiǎoxíng]  triangle
 • ⊥        垂直於 [chuízhíyú]  perpendicular to
 • ∪        並,合集  [bìnghéjí] union of
 • ∩        交,通集  [jiāotōngjí] intersection of
 • ∫          …的積分  [dejīfēn]  the integral of
 • ∑         總和 [zǒnghé]  (sigma) summation of
 • °          度 [dù]  degree
 • ′          分 [fēn]  minute
 • ″         秒  [miǎo] second
 • #       …號  [hào]  number
 • ℃       攝氏度 [shèshìdù]  Celsius system
 • @       單價 [dānjià]  at

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!