สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 222013
 

 • 國際機場 [guójìjīchǎng] สนามบินนานาชาติ(international airport)
 • 機場標誌 [jīchǎng biāozhì] ป้ายที่สนามบิน
 • 航站 [hángzhàn] เทอร์มินอล(airport terminal)
 • 1號航站樓 [yīhào hángzhànlóu] เทอร์มินอล1/Teminal1(T1)
 • 國內線 [guónèixiàn] เส้นทางบินภายในประเทศ(domestic)
 • 國際線 [guójìxiàn] เส้นทางบินระหว่างประเทศ(international)
 • 國際航線 [guójì hángxiàn] เส้นทางระหว่างประเทศ
 • 國際航班  [guójì hángbān] เที่ยวบินระหว่างประเทศ(international flight)
 • 出發 [chūfā] ออกเดินทาง
 • 出發日期 [chūfā rìqī] วันออกเดินทาง(Date of Departure)
 • 出境 [chūjìng] ออกนอกประเทศ(leave the country)
 • 出發時間 [chūfā shíjiān] เวลาออกเดินทาง(Departure Time)
 • 到達 [dàodá] เดินทางถึง(arrive)
 • 到達時間 [dàodá shíjiān] เวลามาถึง(arrival time)
 • 入境檢查 [rùjìng jiǎnchá] ตรวจคนเข้าเมือง(Immigration)
 • 吸煙室 [xīyānshì] ห้องสูบบุหรี่(smoking room)
 • 護照檢查 [hùzhào jiǎnchá] ตรวจพาสปอร์ต
 • 登機門 [dēngjīmén] ประตูขึ้นเครื่อง/boarding gate
 • 登機口 [dēngjīkǒu] ประตูขึ้นเครื่อง
 • 登機手續 [dēngjīshǒuxù] ขั้นตอนการเช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
 • 登機手續櫃檯 [dēngjī shǒuxù guìtái] เคาน์เตอร์เช็คอิน(ขึ้นเครื่อง)
 • 登機牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง(boarding card/boarding pass/登機證)
 • 登機時間 [dēngjī shíjiān] เวลาขึ้นเครื่อง
 • 最後登機廣播 [zuìhòu dēngjī guǎngbò] ประกาศขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย(Final Call)
 • 侯機室 [hóujīshì] ห้องรอเครื่อง
 • 當地起飛時間 [dāngdì qǐfēi shíjiān] เวลาเครื่องขึ้นท้องถิ่น
 • 班機號碼 [bānjī hàomǎ] หมายเลขเที่ยวบิน
 • 終點站 [zhōngdiǎnzhàn]  สถานีปลายทาง(terminal Station)
 • 大廳 [dàtīng] ล็อบบี้(lobby)
 • 託運行李 [tuōyùn xínglǐ] โหลดสัมภาระเดินทาง
 • 過重行李 [guòzhòng xínglǐ] กระเป๋าน้ำหนักเกิน/สัมภาระน้ำหนักเกิน
 • 安檢/安全檢查 [ānjiǎn/ānquán jiǎnchá] ตรวจเช็คความปลอดภัย/security check(สแกนก่อนขึ้นเครื่อง)
 • 隨身行李檢查 [suíshēn  xínglǐ jiǎnchá] ตรวจสัมภาระติดตัว
 • 機場稅 [jīchǎngshuì] ค่าภาษีสนามบิน(airport tax)
 • 轉機 [zhuǎnjī] ต่อเครื่อง(Transfer)
 • 中轉連程 Transfers
 • 轉乘國內航班 [zhuǎnchéng guónèi hángbān] Domestic Transfers
 • 轉乘國際航班 [zhuǎnchéng guójì hángbān] International Transfers
 • 行李提取 [xínglǐ tíqǔ] รับกระเป๋า(Baggage Claim)
 • 航空公司 [hángkōnggōngsī] สายการบิน(airline)
 • 公用電話 [gōngyòngdiànhuà] โทรศพท์สารธารณะ
 • 手推車 [shǒutuīchē] รถเข็น
 • 電梯 [diàntī] ลิฟต์
 • 手扶電梯 [shǒufú diàntī] บันไดเลื่อน
 • 洗手間 [xíshǒujiān] Toilets
 • 機場巴士 [jīchǎng bāshì]  รถบัสสนามบิน(Airport Bus)

 

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน : ศัพท์ที่สนามบิน”

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!