สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 212013
 

ราชสำนัก [王室]

 • 泰王國 [Tàiwángguó] ราชอาณาจักรไทย
 • 大皇宮 [dàhuánggōng] พระบรมมหาราชวัง
 • 國王 [guówáng] พระมหากษัตริย์
 • 王后 [wánghòu] พระราชินี
 • 發展國王 [fāzhǎn guówáng] กษัตริย์นักพัฒนา
 • 君主 [jūnzhǔ] จักรพรรดิ์, ราชา
 • 加冕 [jiāmiǎn] ราชาภิเษก
 • 在位 [zàiwèi] ครองราชย์
 • 王室 [wángshì] ราชสำนัก, พระบรมวงศานุวงศ์
 • 普密蓬·阿杜德 [pǔmìpéng ādùdé] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอาดุลยเดชมหาราช
 • 詩納卡琳 [Shīnàkǎlín] สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่า(皇太后)
 • 詩麗吉王后 [shīlìjí wánghòu] สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 • 瑪哈·哇集拉隆功王儲 [Mǎhā·wajílālónggōng wángchú]สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (大寶冠皇太子)
 • 詩琳通公主 [shīlíntōng gōngzhǔ] สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 烏汶叻公主 [wūwènlè gōngzhǔ] ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
 • 朱拉蓬公主 [zhūlāpéng gōngzhǔ] สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
 • 王朝 [wángcháo] ราชวงศ์(dynasty)
 • 皇室 [huángshì] พระราชวงศ์
 • 阿瑜陀耶王朝 [āyútuóyé wángcháo] ราชวงศ์อยุธยา
 • 拉瑪鐵菩提一世  [lāmǎ tiěpútí yīshì] สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (หรือ พระเจ้าอู่ทอง ทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา)
 • 烏通王 [ wūtōngwáng] สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง
 • 拉瑪王朝 [lāmǎ wángcháo] ราชวงศ์จักรี (ราชวงศ์จักรี เป็นราชวงศ์ที่ปกครองราชอาณาจักรสยามต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนถึงปัจจุบัน โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาราชวงศ์โดยการปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2325 ยุคของราชวงศ์นี้ เรียกว่า “ยุครัตนโกสินทร์”)
 • 卻克里王朝 [quèkèlǐ wángcháo] ราชวงศ์จักรี(曼谷王朝)
 • 拉瑪九世 [Lāmǎ jiǔshì] รัชกาลที่9 /第九世國王 [dìjiǔshì guówáng] รัชกาลที่9
 • 普密蓬·阿杜德國王 [Pǔmìpéng·ādùdé guówáng] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 • 王朝拉瑪九世 [wángcháo lāmǎjiǔshì] รัชกาลที่9 –> 普密蓬·阿杜德是曼谷王朝拉瑪九世。
 • 拉瑪一世 [lāmǎyīshì] รัชกาลที่1(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)  –> 泰國曼谷王朝第一代國王。
 • 農村發展計劃 [nóngcūn fāzhǎnjìhuá] โครงการในพระราชดำริ
 • 即位 [jíwèi] ขึ้นครองราชย์(ascend the throne)
 • 登基 [dēngji] ขึ้นครองราชย์
 • 登基大典 [dēngjī dàdiǎn] งานเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ
 • 繼位 [jìwèi] สืบต่อราชบัลลังก์
 • 慶典 [qìngdiǎn] งานเฉลิมฉลองในพิธีมงคล
 • 頌 [sòng] สรรเสริญ, สดุดี
 • 頌普拉遮仁 [sòngpǔlāzhērén] ทรงพระเจริญ(ทับศัพท์)
 • 聖壽無疆 [shèngshòu wújiāng] ทรงพระเจริญ(พระชนมายุยิ่งยืนนาน)
 • 王宮 [wánggōng] พระราชวัง(palace)
 • 宮殿 [gōngdiàn] พระราชวัง(palace)
 • 宮廷 [gōngtíng] พระราชวัง(palace), พระราชสำนัก
 • 大王宮 [dàwánggōng] พระบรมมหาราชวัง(Royal Grand Palace)
 • 朝覲者 [cháojǐnzhě] พสกนิกร, ผู้ที่มาแสดงความจงรักภักดี
 • 昭批耶卻克里 [zhāopīyē quèkèlǐ] เจ้าพระยาจักรี (Cho P’ya Chakri)
 • 禮拜 [lǐbài ] ทำความเครารพ
 • 禮儀 [lǐyí] พิธีการ
 • 放忠 [fàngzhōng] จงรักภักดี
 • 阿南達·薩瑪孔王殿南陽台 [ānándá sàmǎkǒng wángdiànnányángtái] พระที่นั่งอนันตตสมาคม
 • 銅馬廣場 [tóngmǎ guǎngcháng ] ลานพระบรมรูปทรงม้า
 • 民眾 [mínzhòng] ประชาราษฎร์
 • 以德治國 [yǐdé zhìguó] ปกครองโดยทศพิธราชธรรม
 • 吾將以德治國 [wújiāng yǐdézhìguó] เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
 • 重任 [zhòngrèn] ภารกิจอันสำคัญ
 • 御訓 [yùxùn] พระบรมราชโองการ
 • 泰國皇家船隊 [tàiguó huángjiā chuánduì]  ขบวนเรือพระราชพิธี
 • 泰國宮廷服務人員 [tàiguógōngtíng fúwùrényuán] ข้าราชบริพารในสำนักพระราชวัง
 • 王室成員代表君主 [wángshìchéngyuán dàibiǎojūnzhǔ] ผู้แทนพระองค์
 • 泰國百姓 [tàiguó bǎixìng] ประชาชนชาวไทย

ศัพท์เพิ่มเติม : ศัพท์จีนเกี่ยวกับราชวงศ์ [王朝]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!