สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 222011
 
 • 上市公司 [shàngshì gōngsī] บริษัทมหาชนจำกัด (public company)
 • 大眾有限公司 [dàzhòngyǒuxiàngōngsī] บริษัทมหาชนจำกัด
 • 股份有限公司 [Gǔfènyǒuxiàngōngsī] บริษัทหุ้นส่วนจำกัด (เป็นได้ทั้งมหาชน หรือ บริษัทจำกัด)
 • 大眾股份有限公司 [dàzhòngagǔfènyǒuxiàngōngsī] บริษัทหุ้นส่วนจำกัดมหาชน
 • 股份 [gǔ fèn] หุ้นส่วน (share of stock)
 • 股東 [gǔdōng] ผู้ถือหุ้น
 • 公司 [gōngsī] บริษัท (company)
 • 有限 [yǒuxiàn] จำกัด (limited)
 • 有限公司 [yǒuxiàngōngsī] บริษัทจำกัด (limited company)
 • 合資企業 [hézī qǐyè] กิจการร่วมลงทุน (joint venture)
 • 業務, 事物, 工作 [yèwù, shìwù, gōngzuò] กิจการ
 • 總公司 [zǒnggōngsī] สำนักงานใหญ่
 • 分公司 [fēngōngsī] สำนักงานสาขา
 • 部門 [bùmén] แผนก
 • 董事總經理 [dǒngshìzǒngjīnglǐ] กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • 常務理事 [chángwùlǐshì] กรรมการผู้จัดการ, MD (managing director)
 • 總經理 [zǒngjīnglǐ] ผู้จัดการใหญ่ (general manager)
 • 董事 [dǒngshì] กรรมการบริษัท (director)
 • 經理 [jīnglǐ] ผู้จัดการ (manager)
 • 副經理 [fùjīnglǐ] ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • 項目經理 [xiàngmùjīnglǐ] ผู้จัดการโครงการ (project manager)
 • 部長 [bùzhǎn หัวหน้าแผนก, หัวหน้าฝ่าย
 • 主管 [zhúguǎn] ซุปเปอร์ไวเซอร์
 • 工廠經理 [gōngchǎngjīnglǐ] ผู้จัดการโรงงาน
 • 生產部 [shēngchǎnbù] ฝ่ายผลิต
 • 研發部 [yánfābù] แผนกวิชัยและพัฒนา (研發 มาจาก 研究與發展 )
 • 人事部 [Rénshìbù] ฝ่ายบุคคล
 • 職員 [zhíyuán] พนักงาน
 • 售貨員 [shòuhuòyuán] พนักงานขาย
 • 促銷部 [cùxiāobù] ฝ่ายส่งเสริมการขาย (sales promotion )
 • 送貨員 [sònghuòyuán] พนักงานส่งของ
 • 文件遞送員 [wénjiàndìsòngyuán] พนักงานส่งเอกสาร
 • 技術員 [jìshùyuán] ช่างเทคนิค

 • 質量檢驗員 [zhìliàngjiǎnyànyuán] พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
 • 質量控制 [zhìliàngkòngzhì] พนักงานควบคุมคุณภาพ, QC(quality control )
 • 保安 [bǎo’ān] พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • 人事部經理 [Rénshìbùjīnglǐ] ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • 行政 [xíngzhèng] บริหารจัดการ, การปกครอง
 • 辦事處, 營業所 [bànshìchù, yíngyèsuǒ] สำนักงาน
 • 行政經理 [xíngzhèngjīnglǐ] ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน
 • 市場部 [shìchǎngbù] ฝ่ายการตลาด
 • 營銷部 [yíngxiāobù] ฝ่ายขาย
 • 財務部 [cáiwùbù] ฝ่ายการเงิน
 • 會計員 [kuàijìyuán] พนักงานบัญชี
 • 財會部 [cáikuàibù] ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • 船務部 chuánwùbù] แผนกชิปปิ้ง
 • 採購 [cǎigòu] จัดซื้อ, ผู้ซื้อ
 • 生意, 商業, 貿易 [shēngyì, shāngyè, màoyì] ธุรกิจ
 • 以…的名義, 代表 [yǐ…demíngyì, 代表 ] ตัวแทน
 • 會談, 洽談, 談判 [huìtán, qiàtán, tánpàn] เจรจาพูดคุย
 • 失業 [shī yè] ตกงาน
 • 值班 [zhíbān] เข้าเวร
 • 換班 [huànbān] เปลี่ยนเวร, เปลี่ยนกะ
 • 業餘 [yèyú] เวลาว่าง
 • 加班 [jiābān] ทำงานล่วงเวลา, ทำโอที
 • 上班 [shàngbān] เข้างาน
 • 下班 [xiàbān] เลิกงาน
 • 辦公室 [bàngōngshì] ออฟฟิศ (Office)
 • 公會 [gōnghuì] สหภาพแรงงาน
 • 職務 [zhíwù] หน้าที่
 • 稱職 [chènzhí] เหมาะสมกับตำแหน่ง
 • 工資 [gōngzī] ค่าจ้าง
 • 薪水 [xīnshuǐ] เงินเดือน
 • 報酬 [bàochóu] ค่าตอบแทน
 • 獎金 [jiǎngjīn] โบนัส
 • 退休 [tuìxiū] ปลดเกษียรณ (retire)
 • 迅速 [xùnsù] รวดเร็ว
 • 負責 [fùzé] ความรับผิดชอบ
 • 宴請 [yànqǐng] งานเลี้ยงรับรอง
 • 建議 [jiànyì] เสนอ
 • 簽訂, 合同 [qiāndìng, hétong] เซ็นสัญญา
 • 草案 [cǎo’àn] ฉบับร่าง
 • 審核 [shěnhé] ตรวจสอบ
 • 接待員 [jiēdàiyuán] พนักงานต้อนรับ
 • 帶領 [dàilǐng] นำพา
 • 按時完成 [ànshíwánchéng] เสร็จตามกำหนด
 • 缺乏經驗 [quēfá jīngyàn] ขาดประสบการณ์
 • 分頭 [fēntóu] แยกย้ายกันไป(ทำ)
 • 有出息 [yǒuchūxī] มีอนาคต

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีน : บริษัทจำกัด [有限公司]”

 1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ต้งเขียนยังไงหลอครับ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!