สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 262011
 
 • 上 [shàng] บน
 • 下 [xià] ล่าง
 • 從 [cóng] จาก
 • 到 [dào] ถึง
 • 進 [jìn] เข้า
 • 出 [chū] ออก
 • 回 [huí] กลับ
 • 過 [guò] ข้าม
 • 起 [qǐ] ลุกขึ้น
 • 來 [lái] มา
 • 去 [qù] ไป
 • 北邊 [běibiān] ทิศเหนือ
 • 南邊 [nánbiān] ทิศใต้
 • 東邊 [dōngbiān] ทิศตะวันออก
 • 西邊 [xībiān] ทิศตะวันตก
 • 附近 [fùjìn] บริเวณใกล้เคียง
 • 左邊 [zuǒbian] ด้านซ้าย
 • 右邊 [yòubiān] ด้านขวา
 • 旁邊 [pángbiān] ด้านข้าง
 • 對面 [duìmiàn] ด้านตรงข้าม
 • 中間 [zhōngjiān] ตรงกลาง
 • 前面 [qiánmiàn] ด้านหน้า
 • 前邊 [qiánbian] ข้างหน้า
 • 後面 [hòumiàn] ด้านหลัง
 • 後邊 [hòubian] ข้างหลัง
 • 裡邊 [lǐbian] ข้างใน
 • 外邊 [wàibian] ข้างนอก
 • 上邊 [shàngbian] ข้างบน
 • 下邊 [xiàbian] ข้างล่าง
 • 這邊 [zhèbiān] ด้านนี้
 • 那邊 [nàbiān] ด้านนั้น
 • 哪邊 [nǎbian] ด้านไหน
 • 往 [wǎng] ไปทาง
 • 一直 [yìzhí] ตรงไป
 • 上來 [shànglái] ขึ้นมา
 • 下來 [shànglái] ลงมา
 • 過來 [guòlái] ข้ามมา
 • 進來 [jìnlái] เข้ามา
 • 出來 [chūlái] ออกมา
 • 回來 [huílái] กลับมา
 • 起來 [qǐlái] ลุกขึ้นมา
 • 上去 [shàngqù] ขึ้นไป
 • 下去 [xiàqù] ลงไป
 • 進去 [jìnqù] เข้าไป
 • 出去 [chūqù] ออกไป
 • 回去 [huíqù] กลับไป
 • 過去 [guòqù] ข้ามไป

อ่านเพิ่มเติม : การบอก/แสดงทิศทางของกริยา/การกระทำด้วย 趨向補語 (1)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!