สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Aug 102012
 

แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการทำงานค่ะ

 • 老闆  [lǎobǎn] เถ้าแก่,เจ้าของกิจการ
 • 老闆娘 [lǎobǎnniáng]  เถ้าแก่เนี้ย
 • 工作 [gōngzuò] ทำงาน –> 做工作
 • 辦公 [bàngōng] ทำงาน
 • 辦公用品 [bàngōngyòngpǐn] อุปกรณ์สำนักงาน
 • 辦公軟件 [bàn gōng ruǎn jiàn]  ซอร์ฟแวร์สำนักงาน(office software)
 • 辦公室 [bàngōngshì]  ที่ทำงาน, ห้องทำงาน, สำนักงาน
 • 夜班 [yèbān] เย่ปัน=กะกลางคืน
 • 日班 [rìbān] ยื่อปัน=กะกลางวัน
 • 值班 [zhíbān] จื๋อปัน=เข้าเวร
 • 工資 [gōngzī] กงจือ=เงินเดือน
 • 退休金 [tuìxiūjīn] ทุ่ยซิวจิน=เงินบำนาญ
 • 工作經驗 [gōngzuò jīngyàn] กงจั้วจิงเยี้ยน=ประสบการณ์ทำงาน
 • 加班 [jiābān] เจียปัน=ทำงานล่วงเวลา
 • 職業病 [zhíyèbìng] จื๋อเย่ปิ้ง=โรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ
 • 勞動福利 [láodòng fúlì] เหลาต้งฝูลี่=สวัสดิการ
 • 工會 [gōnghuì] กงฮุ่ย=สหภาพแรงงาน
 • 勞務合同 [láowù hétóng] เหลาอู้เหอทง=สัญญาจ้างงาน
 • 僱主 [gùzhǔ] กู้จู่=นายจ้าง
 • 僱員 [gùyuán] กู้หยวน=ลูกจ้าง
 • 售貨員 [shòuhuòyuán] พนักงานขาย
 • 接待員 [jiēdàiyuán] พนกงานต้อนรับ
 • 打字員 [dǎzìyuán] พนักงานพิมพ์ดีด
 • 接線員 [jiēxiànyuán] พนักงานรับโทรศัพท์
 • 清潔員 [qīngjiéyuán] พนักงานทำความสะอาด
 • 司機 [sījī] พนักงานขับรถ
 • 警衛員 [jǐngwèiyuán] พนักงานรักษาความปลอดภัย security guard
 • 法定假期 [fǎdìng jiǎqī] ฝ่าติ้งเจี้ยชี=วันหยุดราชการ
 • 解僱 [jiěgù] เจี่ยกู้= เลิกจ้าง
 • 開除 [kāichú]  ไล่ออก(dismiss)  –> 我被公司開除了。
 • 辭職 [cízhí] ฉือจื๋อ=ลาออก
 • 炒魷魚 [chǎo​yóu​yú] ถูกไล่ออก –> 被老闆炒了魷魚。 (炒老闆的魷魚 เมื่อรู้ว่าจะถูกไล่ออกก็ชิงลาออกเสียก่อน)
 • 吃白飯 [chībáifàn] ตกงาน
 • 免職 [miǎnzhí] เหมี่ยนจื๋อ=ปลดจากตำแหน่ง
 • 產假 [chǎnjiǎ] ฉ่านเจี้ย=ลาคลอด
 • 病假 [bìngjiǎ] ปิ้งเจี้ย=ลาป่วย
 • 泡病號 [pàobìnghào] ป่วยการเมือง
 • 年休假 [niánxiūjiǎ] เหนียนซิวเจี้ย=ลาพักร้อนประจำปี
 • 請事假 [qǐngshìjiǎ] ฉิ่งซื่อเจี้ย=ลากิจ
 • 工傷 [gōngshāng] กงซาง=บาดเจ็บจากการทำงาน
 • 紅利 [hónglì] หงลี่=โบนัส
 • 退休 [tuìxiū] ทุ่ยซิว=ปลดเกษียณ
 • 工作日 [gōngzuòrì] กงจั้วยื่อ=วันทำงาน
 • 工作時間 [gōngzuò shíjiān] กงจั้วสือเจียน=เวลาทำงาน
 • 罷工 [bàgōng] ป้ากง=หยุดงานประท้วง
 • 失業補助金 [shīyèbǔzhùjīn] ค่าชดเชยกรณีว่างงาน
 • 最低工資 [zuìdīgōngzī] ค่าแรงขั้นต่ำ
 • 加班費 [jiābānfèi] ค่าล่วงเวลา
 • 口頭警告 [kǒutóujǐnggào] ตักเตือนด้วยวาจา
 • 警告單 [jǐnggàodān] หนังสือเตือน
 • 傷殘撫恤金 [shāngcánfǔxùjīn] เงินช่วยเหลือกรณีทุพลภาพ
 • 解僱費 [jiěgùfèi] ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
 • 伙食津貼 [huǒshíjīntiē] ค่าอาหาร(สวัสดิการที่บริษัทให้กับพนักงาน)
 • 取消合同 [qǔxiāohétong] บอกเลิกสัญญา
 • 退休金 [tuìxiūjīn] บำนาญ
 • 退職金 [tuìzhíjīn] บำเหน็จ
 • 勤奮獎 [qínfènjiāng] เบี้ยขยัน
 • 調整工資 [tiáozhěnggōngzī] ปรับค่าแรง
 • 偽造簽字 [wěizàoqiānzì] ปลอมลายเซ็น
 • 偽造文件 [wěizàowénjiàn] ปลอมแปลงเอกสาร

เรียนภาษาจีนจากเฟสบุ๊ค : กลุ่มภาษาจีนกลางสำหรับผู้มีใจรัก 我愛漢語

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!