สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
May 212011
 
善 [shàn] คุณงามความดี
善舉 [shànjǔ] กุศลกรรม
善事 [shànshì] กุศลกรรม
善良 [shànliáng] จิตใจที่ดีงาม
善行 [shànxíng] คุณธรรม
慈 [cí] เมตตา
慈愛 [cí’ài] รักและเมตตา
慈善 [císhàn] เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ
慈悲 [cíbēi] ความเมตตา
慈善基金會 [císhànjījīnhuì] มูลนิธิ
慈善團體 [císhàntuántǐ] องค์กรการกุศล
慈善機構 [císhànjīgòu] องค์กรการกุศล
貢獻 [gòngxiàn] อุทิศ
功績 [gōngjì] คุณงามความดี
功勞 [gōngláo] คุณงามความดี
功勛 [gōngxūn] คุณงามความดี
德行 [déxíng] คุณธรรม
品德 [pǐndé] คุณธรรม
功德 [gōngdé] บุญกุศล, กงเต๊ก
福利院 [fúlìyuàn] สถานสงเคราะห์

福利 [fúlì] สวัสดิการ, สร้างความผาสุก
義工 [yìgōng] อาสาสมัครเพื่อสังคม (做義工)
捐 [juān] บริจาค
捐款 [juānkuǎn] เงินบริจาค
捐軀 [juānqū] พลีชีพ (sacrifice one’s life)
捐贈 [juānzèng] บริจาค
滿足 [mǎnzú] พอเพียง, พอใจ
純正 [chúnzhèng] สะอาดบริสุทธิ์
無私 [wúsī] ไม่เห็นแก่ตัว
不貪心的 [bùtānxīnde] ไม่โลภ
環境保護 [huánjìngbǎohù] อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
賑災 [zhènzāi] สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
好事 [hàoshì] เรื่องดีงาม
報德 [bàodé] ตอบแทนบุญคุณ
分清是非 [fēnqīngshìfēi] แยกถูกผิด
施捨 [shīshě] ให้ทาน
報恩 [bào’ēn] ตอบแทนบุญคุณ
報答 [bàodá] ตอบแทน
幫助 [bāngzhù] ช่วยเหลือ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!