สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 302013
 

 • 政體 ระบบการปกครอง
 • 帝國主義 จักรวรรดินิยม
 • 寡頭政治 คณาธิปไตย
 • 神權政治 เทวาธิปไตย
 • 君主制 ราชาธิปไตย
 • 君主專制政體 สมบูรณาญาสิทธิราชย์
 • 封建制度 ศักดินา
 • 共產主義 คอมมิวนิสต์
 • 民主主義 ประชาธิปไตย
 • 專政 เผด็จการ
 • 軍政府 เผด็จการทหาร
 • 專制主義 ระบบใช้อำนาจเบ็ดเด็ดขาด
 • 資本主義 ทุนนิยม
 • 社會主義 สังคมนิยม
 • 自由主義 เสรีนิยม
 • 無政府主義 อนาธิปไตย
 • 貴族制 อภิชนาธิปไตย
 • 威權主義 อำนาจนิยม
 • 保守 อนุรักษ์นิยม
 • 右派 ฝ่ายขวา
 • 左派 ฝ่ายซ้าย
 • 城邦 นครรัฐ
 • 公國 ราชรัฐ
 • 王國 ราชอาณาจักร
 • 聯邦 สหพันธรัฐ, สมาพันธรัฐ
 • 聯合王國 สหราชอาณาจักร
 • 共和國 สาธารณรัฐ
 • 憲法 รัฐธรรมนูญ
 • 國會、議會 รัฐสภา
 • 首長 ประมุข
 • 領袖 ผู้นำ
 • (國家)元首 ผู้นำประเทศ
 • 統治者 ผู้ปกครอง
 • 獨裁者 ผู้นำเผด็จการ
 • 黨主席 ประธานพรรค
 • 總統 ประธานาธิบดี
 • 會議主席 ประธานสภา
 • 國會議員 ผู้แทนราษฎร
 • 參議院、上議院 วุฒิสภา, สภาที่ปรึกษา
 • 眾議院、民會 สภาผู้แทนราษฎร, สภามวลชน, สภาล่าง
 • (國會)議員 สมาชิก (รัฐ) สภา
 • 上議員、參議員 สมาชิกวุฒิสภา
 • 下議院議員 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • 政府 รัฐบาล
 • 聯合政府 รัฐบาลผสม
 • 執政黨 พรรครัฐบาล
 • 反對黨、在野黨 พรรคฝ่ายค้าน
 • 總理 นายกรัฐมนตรี
 • 部長 รัฐมนตรี
 • 內閣 คณะรัฐมนตรี
 • 民會主席 ประธานรัฐสภา
 • 任期 วาระดำรงตำแหน่ง
 • 政府發言人 โฆษกรัฐบาล
 • 政府副發言人、國務院副發言 รองโฆษกรัฐบาล
 • 總理辦公室 สำนักนายกรัฐมนตรี
 • 憲庭 ศาลรัฐธรรมนูญ
 • 內閣改組、整閣 การปรับ ครม
 • 散黨 ยุบพรรค
 • 預算 งบประมาณ
 • 名單制民代 สส.ระบบบัญชีรายชื่อ
 • 比例制民代 สส.ระบบเลือกตั้ง
 • 政黨 พรรคการเมือง
 • 黨領袖、黨魁 หัวหน้าพรรค
 • 副黨魁 รองหัวหน้าพรรค
 • 黨管理委員會 คณะกรรมการบริหารพรรค
 • 黨員 สมาชิกพรรค
 • 民主黨 พรรคเดโมแครต
 • 共和黨 พรรครีพับลิกัน
 • 工黨 พรรคแรงงาน
 • 保守黨 พรรคอนุรักษนิยม
 • 共產黨 พรรรคคอมมิวนิสต์
 • 民主黨 พรรคประชาธิปัตย์
 • 為泰黨 พรรคเพื่อไทย
 • 泰自豪黨 พรรคภูมิใจไทย
 • 新政黨 พรรคการเมืองใหม่
 • 泰國發展黨 พรรคชาติไทยพัฒนา
 • 保王人民黨 พรรคประชาราช
 • 愛祖國黨 พรรคเพื่อแผ่นดิน
 • 國家開發聯盟黨 พรรครวมชาติพัฒนา
 • 祖國黨 พรรคมาตุภูมิ
 • 111政客 นักการเมืองบ้านเลขที่ 111
 • 選舉 (การ) เลือกตั้ง
 • 提名候選 เสนอชื่อลงเลือกตั้ง
 • 普選 การเลือกตั้งทั่วไป
 • 選民 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • 選舉權 สิทธิเลือกตั้ง
 • 候選人 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 拉選票 หาเสียง
 • 選區 เขตเลือกตั้ง
 • 選票 บัตรเลือกตั้ง
 • 政策 นโยบาย
 • 投票 (การ) ลงคะแนนเสียง
 • 棄權 สละสิทธิ์
 • 當選 ได้รับเลือกตั้ง
 • 落選 สอบตก
 • 違反選舉 ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง
 • 公道、公平 ยุติธรรม
 • 不公平 ไม่ยุติธรรม, อยุติธรรม
 • 公民投票 การออกเสียงประชามติ
 • 民意 ประชามติ
 • 革新 ปฏิรูป
 • 革命 ปฏิวัติ
 • 平等 เสมอภาค
 • 權利 สิทธิ
 • 義務 หน้าที่
 • 政變 รัฐประหาร
 • 人民 ประชาชน
 • 投票者 ผู้ลงคะแนน
 • 抗議 (การชุมนุม) ประท้วง
 • 集會 การรวมตัว, ชุมนุม
 • 抗議集會 การรวมตัว (ชุมนุม) ต่อต้าน, ประท้วง
 • 抗議者 ผู้ชุมนุมประท้วง
 • 暴動 การจลาจล
 • 恐怖主義 การก่อการร้าย
 • 恐怖分子 ผู้ก่อการร้าย
 • 流亡者 ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
 • 起義 การลุกฮือ
 • 舉事 การกบฎ
 • 內戰 สงครามกลางเมือง
 • 10.6事件 เหตุการณ์ 6 ตุลา 19
 • 爭取民主 การต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตย
 • 民主運動 การเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย
 • 安全法案 พรบ. ความมั่นคง
 • 2550 年洗罪條列 กฎหมายล้างมลทิน
 • 革職 ให้ออกจากตำแหน่ง
 • 逃兵事件 คดีหนีทหาร
 • 動亂分子、動亂者 ผู้ก่อความไม่สงบ
 • 民盟、民盟份子 พธม.
 • 分裂領土分子 ผู้ต้องการแบ่งแยกดินแดน
 • 搞政治 เล่นการเมือง
 • 惠民政策 นโยบายประชานิยม
 • 稻民 ชาวนา, เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
 • 首購車 (นโยบาย) รถคันแรก
 • 首購屋 บ้านหลังแรก
 • 樞密院大臣主席 ประธานองคมนตรี
 • 保衛暹羅組織、維護暹羅組織 องค์กรพิทักษ์สยาม
 • 雙重標準 สองมาตรฐาน
 • 呈報的資產表 บัญขีแสดงทรัพย์สิน
 • 個人財產 ทรัพย์สินส่วนบุคคล
 • 配偶 คู่สมรส
 • 中央預算 งบประมาณส่วนกลาง
 • 公共債務 หนี้สาธารณะ
 • 反洗錢法 กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

โดย Gunth Lpnm ใน Love Chinese

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!