สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 292011
 
 • 政治 [zhèng zhì] การเมือง
 • 政治家 [zhèng zhì jiā] นักการเมือง
 • 政治家 [zhèngzhìjiā] รัฐบุรุษ
 • 政黨 [zhèng dǎng] พรรคการเมือง
 • 政法 [zhèng fǎ] รัฐบาล
 • 執政黨 [zhízhèngdǎng] พรรคฝ่ายรัฐบาล
 • 在野黨 [zàiyědǎng] พรรคฝ่ายค้าน
 • 政局 [zhèngjú] สถานการณ์การเมือง
 • 中央政府 [zhōng yāng zhèng fǔ] รัฐบาลกลาง
 • 聯合政府 [lián hé zhèng fǔ] รัฐบาลผสม
 • 傀儡政府 [kuǐ lěi zhèng fǔ] รัฐบาลหุ่น
 • 參政 [cānzhèng] เข้าร่วมรัฐบาล, เข้าร่วมบริหารประเทศ
 • 政策 [zhèng cè] นโยบาย
 • 政體 [zhèng tǐ] ระบอบการปกครอง
 • 政令 [zhèng lìng] พระราชกฤษฎีกา
 • 政治難民 [zhèng zhì nàn mín] ผู้ลี้ภัยทางการเมือง
 • 政變 [zhèng biàn] รัฐประหาร
 • 政權 [zhèng quán] อำนาจรัฐ
 • 民主 [mín zhǔ] ประชาธิปไตย
 • 憲法 [xiàn fǎ] รัฐธรรมนูญ
 • 修憲 [xiūxiàn] แก้ไขรัฐธรรมนูญ
 • 修改憲法 [xiūgǎixiànfǎ] แก้ไขรัฐธรรมนูญ
 • 獨裁 [dú cái] เผด็จการ
 • 共產黨 [gòng chǎn dǎng] พรรคคอมมิวนิสต์
 • 總理 [zǒng lǐ] นายกรัฐมนตรี
 • 副總理 [fù zǒng lǐ] รองนายกรัฐมนตรี
 • 總統 [zǒng tǒng] ประธานาธิบดี
 • 部長 [bù zhǎng] รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
 • 副部長 [fù bù zhǎngyì huì] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
 • 常務次長 [chángwùcìcháng] ปลัดกระทรวง
 • 議會 [yì huì ] สภาผู้แทนราษฎร
 • 國會議員 [guó huì yì yuán] สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • 國會 [guó huì] รัฐสภา
 • 議院 [yìyuàn] รัฐสภา,สภาผู้แทนราษฎร (parliament, congress)
 • 國會議長 [guó huì yì zhǎng] ประธานรัฐสภา
 • 上議院 [shàng yì yuàn] วุฒิสภา
 • 上議員 [shàng yì yuán] วุฒิสมาชิก, สมาชิกวุฒิสภา
 • 參議院主席 [cān yì yuàn zhǔ xí] ประธานวุฒิสภา
 • 國營企業 [guó yíng qǐ yè] รัฐวิสาหกิจ
 • 黨魁 [dǎng kuí] หัวหน้าพรรค
 • 領導 [lǐngdǎo] ผู้นำ
 • 會晤 [huìwù] พบ
 • 商議 [shāngyì] ปรึกษา หารือ
 • 黨主席 [dǎng zhǔ xí] ประฐานพรรค
 • 黨員 [dǎng yuán] สมาชิกพรรค
 • 反對黨 [fǎn duì dǎng] พรรคฝ่ายค้าน
 • 國務院 [guó wù yuàn] คณะรัฐมนตรี
 • 內閣 [nèigé] คณะรัฐมนตรี
 • 樞密院 [shū mì yuàn] คณะองคมนตรี
 • 改革 [gǎi gé] ปฎิรูป
 • 改革開放 [gǎigékāifàng] ปฎิรูปเปิดประเทศ
 • 革命 [gé mìng] ปฎิวัติ
 • 抗議 [kàng yì] ประท้วง
 • 示威 [shìwēi] แสดงพลัง, ประท้วง
 • 解散集會 [jiěsànjíhuì] สลายการชุมนุม
 • 捏造 [niēzào] กุเรื่องขึ้นมาเอง (to make up)
 • 解散政黨 [jiěsànzhèngdǎng] ยุบพรรคการเมือง
 • 國會 [guóhuì] รัฐสภา, สภาผู้แทนราษฎร
 • 覲見 [jìnjiàn] เข้าเฝ้า(กษัตริย์)
 • 宣誓 [xuānshì] คำกล่าวปฏิญาณ, คำสาบาน
 • 效忠 [xiàozhōng] ถวายความจงรักภักดี
 • 誠實 [chéngshí] ซื่อสัตย์
 • 解散國會 [jiěsànguóhuì] ยุบสภา
 • 選舉 [xuǎn jǔ] เลือกตั้ง
 • 選民 [xuǎnmín] ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
 • 大選 [dàxuǎn] การเลือกตั้งครั้งใหญ่ (general election)
 • 選舉委員會 [Xuǎnjǔwěiyuánhuì] คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • 當選 [dāngxuǎn] ได้รับการเลือกตั้ง
 • 勝利 [shènglì] ชนะ
 • 失敗 [shībài] พ่ายแพ้ –> 大選失敗 พ่ายแพ้การเลือกตั้ง
 • 慘敗 [cǎnbài] แพ้ยับ –> 大選慘敗
 • 民調 [míndiào] โพลล์แสดงความคิดเห็น  (opinion poll)
 • 民意調查 [mínyìdiàochá] โพลสำรวจความเห็น
 • 措施 [cuòshī] มาตรการ (measure)
 • 拉票 [lā piào] หาเสียง
 • 選區 [xuǎn qū] เขตเลือกตั้ง
 • 宣稱 [xuānchēng] แถลง, ประกาศ
 • 中共中央 [zhōnggòngzhōngyāng] พรรคคอมมิวนิสต์จีน
 • 議程 [yìchéng] วาระการประชุม
 • 法定人數 [fǎdìngrénshù] ครบองค์ประชุมตามกฎหมายกำหนด
 • 提議 [tíyì] เสนอข้อคิดเห็น
 • 貪污 [tānwū] คอรัปชั่น
 • 批准 [pīzhǔn] อนุมัติ
 • 決議 [juéyì] มติ, ข้อสรุป
 • 訪問 [fǎngwèn] เยี่ยมเยือน
 • 東盟 [dōngméng] อาเซียน
 • 東南亞國家聯盟 [dōngnányàguójiāliánméng] Association of South East Asian Nations (ASEAN)

รายชื่อพรรคการเมืองไทย

 1. 為泰黨 พรรคเพื่อไทย (พท.)
 2. 國家發展為國黨 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน(ชพน.
 3. 新民主黨 พรรคประชาธิปไตยใหม่
 4. 泰公民黨 พรรคประชากรไทย
 5. 愛泰國黨 พรรครักประเทศไทย (รปท.)
 6. 人民力量黨 พรรคพลังชล (พช.)
 7. 公平黨 พรรคประชาธรรม
 8. 泰生活黨 พรรคดำรงไทย
 9. 大眾力量黨 พรรคพลังมวลชน
 10. 民主黨 พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)
 11. 泰知足黨 พรรคไทยพอเพียง
 12. 愛和平黨 พรรครักษ์สันติ (รส.)
 13. 泰幸福黨 พรรคไทยเป็นสุข
 14. 社會行動黨 พรรคกิจสังคม (กส.)
 15. 泰自由黨 พรรคไทยเป็นไทย
 16. 泰自豪黨黨 พรรคภูมิใจไทย (ภท.)
 17. 報效國家黨 พรรคแทนคุณแผ่นดิน
 18. 天地黨 พรรคเพื่อฟ้าดิน
 19. 泰農民聯盟黨 พรรคเครือข่ายชาวนา
 20. 新政治黨 พรรคการเมืองใหม่(กมม.)
 21. 發展泰國黨 พรรคชาติไทยพัฒนา(ชทพ.)
 22. 自由主義黨 พรรคเสรีนิยม
 23. 國家團結黨 พรรคชาติสามัคคี
 24. 維國黨 พรรคบำรุงเมือง
 25. 泰農民黨 กสิกรไทย
 26. 祖國黨 พรรคมาตุภูมิ (มต.)
 27. 生活更好黨 พรรคชีวิตที่ดีกว่า
 28. 泰國社會力量黨 พรรคพลังสังคมไทย
 29. 為泰國人民黨 พรรคเพื่อประชาชนไทย
 30. 大眾黨 พรรคมหาชน
 31. 泰國人民黨 พรรคประชาชนชาวไทย
 32. 熱愛土地黨 พรรครักแผ่นดิน
 33. 國家和平黨 พรรคประชาสันติ
 34. 新希望黨 พรรคความหวังใหม่
 35. 義工祖國黨 พรรคอาสามาตุภูมิ
 36. 體育人民力量黨 พรรคพลังคนกีฬา
 37. 泰國農民黨 พรรคพลังชาวนาไทย
 38. 創意泰國黨 พรรคไทยสร้างสรรค์
 39. 泰國農業黨 พรรคเพื่อนเกษตรไทย
 40. 瑪哈國家發展黨 พรรคมหารัฐพัฒนา

รายชื่อนักการเมือง

英祿 [Yīnglù] คุณยิ่งลักษณ์(英祿·西那瓦)
阿披實 [Āpīshí] คุณอภิสิทธิ์
春蓬 [chūnpéng] คุณชุมพล ศิลปอาชา

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!