สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 102011
 

學園 [xuéyuán] สถาบันการศึกษา (school,  academy)
小學 [xiǎoxué] ประถมศึกษา, primary school
年級 [nián jí] ชั้นเรียน

托兒園 [tuō ér yuán] เนอสเซอรี่/สถานรับเลี้ยงเด็ก
幼兒園 [yòu’éryuán]  อนุบาล (kindergartenม,  nursery school)

 • 小班 [xiǎobān] อนุบาล1
 • 中班 [zhōngbān] อนุบาล2
 • 大班 [dàbān] อนุบาล3

小學 [xiǎoxué] ประถมศึกษา (primary school)

 • 小學一年級 ป.1
 • 小學二年級 ป.2
 • 小學三年級 ป.3
 • 小學四年級 ป.4
 • 小學五年級 ป.5
 • 小學六年級 ป.6

初中 [chūzhōng] มัธยมศึกษาตอนต้น (junior high school)

 • 初一 ม.1
 • 初二 ม.2
 • 初三 ม.3

中專 [zhōngzhuān] ปวช. ,vocational school; secondary or technical school
大專 [dàzhuān] ปวส. ,College, and higher certification programs

高中 [gāozhōng] มัธยมศึกษาตอนปลาย (high school)

 • 高一 ม.4
 • 高二 ม.5
 • 高三 ม.6

大學 [dàxué] มหาวิทยาลัย,university

 • 大一 ปี1
 • 大二 ปี2
 • 大三 ปี3
 • 大四 ปี4

ศัพท์ภาษาจีนรอบรั้วโรงเรียน

 • 學校 [xuéxiào] โรงเรียน –> 你們是哪個學校的學生。
 • 校園 [xiào yuán ] บริเวณสถานศึกษา –> 我們的校園真美。(真 จริง, 美 สวย)
 • 註冊 [zhù cè] ลงทะเบียนเรียน
 • 系 [xì] คณะ, ภาควิชา –> 他是漢語系的老師。
 • 教育 [jiào yù] การศึกษา
 • 開學 [kāi xué] เปิดภาคเรียน/เปิดเทอม
 • 學科 [xué kē] วิชา, สาขาวิชา
 • 課 [kè] คาบ, บทเรียน
 • 課程 [kè chéng] หลักสูตร
 • 課程表 [kè chéng biǎo] ตารางเรียน
 • 上課 [shàng kè] เข้าเรียน
 • 下課 [xià kè] เลิกเรียน
 • 學期 [xué qī] ภาคเรียน
 • 假期 [jià qī] วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
 • 放假 [fàng jià] ปิดโรงเรียน ปิดเทอม
 • 暑假 [shuǐ jià] ช่วงปิดเทอมหน้าร้อน
 • 寒假 [hán jià] การปิดเทอมหน้าหนาว
 • 教 [jiāo] สอน
 • 學習 [xué xí] เรียน (จะใช้ 學 คำเดียวก็ได้) –> 你學什麼?,你學習什麼?
 • 複習 [fùxí] ทบทวนบทเรียน
 • 溫習 [wēnxí] ทบทวนบทเรียน
 • 預習 [yùxí] เตรียมบทเรียนล่วงหน้า
 • 練習 [liàn xí] ฝึกฝน
 • 練習本 [liànxí běn] สมุดแบบฝึกหัด
 • 補習 [bǔ xí] กวดวิชา
 • 補習班 [bǔxíbān] คอรส์กวดวิชา
 • 輔導 [fǔ dǎo] ติวเตอร์
 • 培訓班 [péixùnbān] คอรส์เทรนนิ่ง
 • 鑽研 [zuānyán] ศึกษาค้นคว้า
 • 研究 [yánjiū] ค้นคว้าวิจัย (research)
 • 聽寫 [tīng xiě] เขียนตามคำบอก
 • 聽力 [tīng lì ความสามารถในการฟัง
 • 專業 [zhuān yè] สาขาวิชาชีพเฉพาะ
 • 主修 [zhǔxiū] วิชาเอก
 • 輔修 [fǔxiū] วิชาโท (輔 fǔ ช่วย เสริม, 修 xiū แต่ง, ประดับประดา, ซ่อมแซม, ศึกษาและฝึกฝน)
 • 樓 [lóu] ตึก, อาคาร –> 我們學校有幾個樓。 โรงเรียนของเรามีกี่อาคาร, 你們在這個樓學習, 不在那個樓。

*** 樓 [lóu] สามารถใช้เป็นลักษณะนามว่าชั้น –> 我住在三樓。 ฉันพักอยู่ชั้นที่3

 • 教室樓 [jiàoshìlóu] อาคารเรียน,ตึกเรียน
 • 教師 [jiào shī] ครู –> 今年我們班來了個新老師。
 • 私人教師 [sīrén jiàoshī] ครูสอนพิเศษ
 • 教授 [jiào shòu] ศาสตราจารย์
 • 助教 [zhù jiào] ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • 校長 [xiào zhǎng] ครูใหญ่, อธิการบดี –> 我們學校的校長很漂亮,大大的眼睛,高高的鼻子,紅紅的面頰,小小的嘴巴。 (面頰 miànjiá แก้ม)
 • 體育教師 [tǐyù jiào shī] ครูพละ
 • 工友 [gōng yǒu] ภารโรง
 • 學校工友 [xuéxiào gōngyǒu] ภารโรงโรงเรียน
 • 宿舍 [sùshè] หอพัก,ห้องพัก
 • 考試 [kǎo shì ] สอบ
 • 考試者 [kǎo shì zhě] ผู้เข้าสอบ
 • 留級 [liú jí] ตกชั้น, ซ้ำชั้น
 • 及格 [jí gé] สอบได้, สอบผ่าน
 • 不及格 [bù jí gé] สอบไม่ผ่าน –> 一提到考試不及格的事,他就默不作聲了。(默 [mò] เงียบ ไม่พูด)
 • 升級 [shēng jí] เลื่อนชั้น
 • 通過考試 [tōng guò kǎo shì] สอบผ่าน
 • 畢業生 [bì yè shēng] นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
 • 畢業證書 [bì yè zhèng shū] วุฒิการศึกษา
 • 畢業日期 [bì yè rì qī] ปีสำเร็จการศึกษา
 • 論文 [lùn wén] วิทยานิพนธ์
 • 學歷 [xué lì] ประวัติการศึกษา
 • 最高學歷 [zuìgāoxuélì] วุฒิการศึกษาสูงสุด
 • 第二學歷 [dì èr xué lì] การศึกษาที่รองลงมา
 • 學位 [xué wèi] ระดับการศึกษา, วุฒิการศึกษา
 • 本科 [běn kē] ปริญญาตรี
 • 碩士 [shuò shì] ปริญญาโท (碩 shuò ใหญ่ มหึมา)
 • 博士 [bó shì ] ปริญญาเอก (博 bó มีความรู้กว้างขวาง )
 • 外語能力 [wài yǔ néng lì] ความสามารถด้านภาษา
 • 經歷 [jīng lì] ประสบการณ์
 • 工作經歷 [gōng zuò jīng lì] ประสบการด้านการทำงาน
 • 閱覽室 [yuè lǎn shì] ห้องอ่านหนังสือ
 • 實驗室 [shíyànshì] ห้องทดลอง, lab
 • 作業 [zuò yè] การบ้าน
 • 問題 [wèn tí] คำถาม
 • 書法 [shū fǎ] ศิลปการเขียนลายมือ
 • 逃學/曠課 [táo xué/kuàng kè] โดดเรียน
 • 獎學金 [jiǎng xué jīn] ทุนการศึกษา
 • 食堂 [shí táng] โรงอาหาร –> 我和同學在食堂吃午飯。
 • 學生 [xué shēng] นักเรียน
 • 校服 [xiào fú] ชุดนักเรียน
 • 老生 [lǎo shēng] นักเรียนเก่า
 • 同學 [tóng xué] เพื่อนนักเรียน
 • 留學生 [liúxuéshēng] นักเรียนนอก,นักศึกษาต่างชาติ
 • 男生 [nán shēng] นักเรียนชาย
 • 女生 [nǚ shēng] นักเรียนหญิง
 • 書包 [shū bāo] กระเป๋านักเรียน
 • 草稿本 [căo găo běn] สมุดเลคเชอร์ (草稿 ต้นฉบับ, 本 สมุด)
 • 自來水筆 [zì lái shuĭ bĭ] ปากกาหมึกซึม
 • 圓珠筆 [yuán zhū bĭ] ปากกาลูกลื่น
 • 鉛筆 [qiān bĭ] ดินสอ
 • 毛筆 [máo bǐ] พู่กัน
 • 自動鉛筆 [zì dòng qiān bĭ] ดินสอกด
 • 鉛筆刀/轉筆刀 [qiān bĭ dāo/zhuăn bĭ dāo] กบเหลาดินสอ
 • 墨水 [mò shuĭ] น้ำหมึก
 • 橡皮 [xiàng pí] ยางลบ
 • 尺 [chĭ] ไม้บรรทัด
 • 計算尺 [jì suàn chĭ] ไม้ฟุตคำนวน
 • 三角板 [sān jiăo băn] ไม้ฉากสามเหลี่ยม
 • 量角器 [liàng jiăo qì] โปรแทรกเตอร์
 • 圓規 [yuán guī] วงเวียน
 • 教室 [jiàoshì] ห้องเรียน
 • 黑板 [hēibăn] กระดานดำ
 • 白板 [báibăn] กระดานไวท์บอร์ด
 • 粉筆 [fěn bĭ] ชอล์ค
 • 圖書館 [tú shū guǎn] ห้องสมุด
 • 課本 [kèběn] ตำราเรียน
 • 詞典 [cí diăn] พจนานุกรม
 • 百科全書 [băi kē quán shū] หนังสือสารานุกรม
 • 地球儀 [dì qiú yí] ลูกโลก

我們上午學 科學,化學 和 數學。
我們下午學 衛生課, 歷史 和 物理學 。

 • 衛生課 [wèi shēng kè] สุขศึกษา
 • 畫畫兒 [huà huàér] วาดเขียน
 • 英語 [yīng yǔ] ภาษาอังกฤษ
 • 泰語 [tàiyǔ] ภาษาไทย
 • 地理 [dì lǐ] ภูมิศาสตร์
 • 工程學 [gōngchéngxué] วิศวกรรม
 • 電子工程學 [diànzǐgōngchéngxué] วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • 科學 [kēxué] วิทยาศาสตร์
 • 化學 [huàxué] วิชาเคมี
 • 數學 [shùxué] คณิตศาสตร์
 • 統計學 [tǒngjìxué] สถิติ
 • 微積分[wēijīfēn] แคลคูลัส
 • 物理學 [wùlǐxué] ฟิสิกส์
 • 醫學 [yīxué] วิชาแพทย์ศาสตร์
 • 歷史 [lìshǐ] ประวัติศาสตร์
 • 漢學 [hànxué] ภาษาจีน
 • 社會學 [shèhuìxué] สังคมศาสตร์
 • 政治學 [zhèngzhìxué] วิชารัฐศาสตร์
 • 管理(guǎnlǐ) คณะบริหาร
 • 文學 [wénxué] อักษรศาสตร์
 • 企業管理 [qǐyèguǎnlǐ] คณะบริหารธุรกิจ
 • 人文 [rénwén] คณะมนุษย์ศาสตร์
 • 地理 [dìlǐ] ภูมิศาสตร์
 • 會計學 [kuàijìxué] บัญชี
 • 哲學 [zhéxué] ปรัชญา
 • 農學 [nóngxué] เกษตรศาสตร์
 • 植物學 [zhíwùxué] พฤกษศาสตร์
 • 文學 [wénxué] วรรณคดี
 • 心理學 [xīnlǐxué] จิตวิทยา
 • 新聞學 [xīnwénxué] วารสารศาสตร์
 • 體育 [tǐyù] พลานามัย, พลศึกษา
 • 建築學 [jiànzhùxué] สถาปัตยกรรม
 • 藝術 [yìshù] ศิลปะ
 • 音樂 [yīnyuè] ดนตรี
 • 大眾傳播學 [dàzhòngchuánbōxué] สื่อสารมวลชน
 • 工作經歷 [gōngzuòjīnglì] ประสบการณ์การทำงาน
 • 學生社團活動 [xuéshēngshètuánhuódòng] กิจกรรมที่เข้าร่วมระหว่างศึกษา

  One Response to “ศัพท์ภาษาจีนเช้านี้: รอบรั้วโรงเรียน [學園]”

 1. คืออยากจะถามว่า “ศิลป์จีน 10/5” เขียนภาษาจีนยังไงหรอค่ะ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!