สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 052011
 

老师好 [lǎoshīhào]。สวัสดีครับคุณครู (นักเรียนยืนขึ้นกล่าวคำทักทายครูสอน)
同学们好, 请坐 [tóngxuémenhào, qǐngzuò]。สวัสดีนักเรียน, เชิญนั่ง

 • 离境 [líjìng] การเดินทางออกนอกประเทศ
 • 离 [lí] ออก, จาก –> 离开 [líkāi] ออกจาก
 • 境 [jìng] พรมแดน, เขตแดน –> 边境 [biānjìng] พรมแดน, เขตแดน
 • 登机 [dēngjī] ขึ้นเครื่องบิน
 • 手续 [shǒuxù] พิธีการ, ขึ้นตอน (การทำอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน) เช่น 登机手续 ก็คือขึ้นตอนการขึ้นเครื่องบิน
 • 继续 [jìxù] ต่อเนื่อง
 • 办 [bàn] การดำเนินการ การกระทำที่มีระเบียบขึ้นตอน เช่น 办签证 ทำวีซ่า (ไม่ใช้ 做) ,办签证手续 ก็คือขึ้นตอนการทำวีซ่า
 • 做 [zuò] คือการทำขึ้นมา, สร้างขึ้นมา
 • 签证 [qiānzhèng] วีซ่า
 • 签 [qiān]เซ็นต์ เช่น 签名 เซ็นต์ชื่อ
 • 证 [zhèng] หลักฐาน เช่น 学生证 บัตรนักเรียน, 身份证 บัตรประชาชน, 证书 ประกาศนียบัตร, 驾驶证 ใบขับขี่ (驾驶 ขับขี่)
 • 护照 [hùzhào] พาสปอรต์ (เวลาไปทำวีซ่าต้องเอาพาสปอร์ตไปทำ)
 • 大使馆 [dàshǐguǎn] สถานฑูต
 • 办理签证处 [bànlǐqiānzhèngchù] แผนกทำวีซ่า ( 办理 [bànlǐ] ดำเนินการ, 处 [chù] แผนก, สถานที่)
 • 靠 [kào] ติด, ชิด –> 靠窗户 ติดหน้าต่าง
 • 进 [jìn] ใกล้ เช่น 靠近 เข้าไปชิดกัน, เข้าใกล้
 • 窗户 [chuānghù] หน้าต่าง
 • 座位 [zuòwèi] ที่นั่ง
 • 起飞 [qǐfēi] เครื่องบินออกบิน/take off
 • 长途 [chángtú] ทางไกล
 • 一路顺风 [yīlùshùnfēng] ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
 • 风景 [fēngjǐng] ทิวทัศน์ (ภาษาจีนส่วนใหญ่ที่มีลม 风 เข้าไปเกี่ยวข้องมักหมายถึงทิวทัศน์) –> 风景区 เขตชมวิว
 • 风 [fēng] ลม
 • 风水 [fēngshuǐ] หวงจุ้ย(สำเนียงแต้จิว, จุ้ยในภาษาแต้จิ๋วหมายถึง น้ำ) เป็นการดูการปรับที่อยู่อาศัย ให้เกิดสิ่งดีๆ กับคนในบ้าน
 • 景 [jǐng]ภาพ, บรรยากาศ, วิว
 • 查 [chá] ตรวจ –> 检查 เป็นการตรวจเช็คว่ามีหรือไม่มี , 考察 เป็นการตรวจสอบ หรือสำรวจ (ตัว chá คนละตัวกัน)
 • 身体检查, 检查身体 ตรวจสุขภาพ (ขึ้นกับรูปประโยค)
 • 登记证 [dēngjìzhèng] boarding pass
 • 登机牌 [dēngjīpái] บัตรขึ้นเครื่อง (เนื้องจากขนาดยาวกว่าการ์ด จึงใช้ 牌)
 • 牌 ป้ายร้านค้า, ป้ายใหญ่, ป้ายโฆษณา
 • 机票 [jīpiào] ตั๋วเครื่องบิน (air ticket)
 • 票价 [piàojià] ราคาตั๋ว
 • 领取 [lǐngqǔ] รับ(ของ) –> 领 หมายถึงรับ, 取 ก็หมายถึงรับ เช่น 去领取登机牌 ก็คือ ไปรับบัตรขึ้นเครื่องบิน
 • 托运 [tuōyùn] ฝากส่ง (กระเป๋าเดินทาง)
 • 超重 [chāozhòng] น้ำหนักเกิน, overload
 • 出门 [chūmén] ออกเดินทาง
 • 收拾 [shōushi] เก็บ, จัดเก็บ , เก็บให้เป็นระเบียบ
 • 来到 [láidào] มาถึง
 • 找不到 [zhǎobbúdào] หาไม่เจอ
 • 凭证  [píngzhèng] หลักฐาน, ใบรับรอง –> 凭 คืออาศัย, 证 คือใบรับรอง
 • 出示 [chūshì] นำมาแสดง, นำออกมาให้ดู –> 出 คือออก, 示 คือแสดง
 • 表示 [biǎoshì] แสดง, โชว์
 • 入出境卡 [rùchūjìngkǎ] บัตรเข้าออกประเทศ –>入 คือเข้า, 出 คือออก, 境 คือเขตแดน, 卡 คือบัตร
 • 出境 [chūjìng] ออกประเทศ
 • 税单 [shuìdān] ใบชำระค่าภาษีสนามบิน
 • 免税 [miǎnshuì] ไม่เก็บภาษี
 • 免费 [miǎnfèi] ให้ฟรี
 • 旅客 [lǚkè] นักท่องเที่ยว
 • 旅游 [lǚyóu], 旅行 [lǚxíng] ท่องเที่ยว
 • 手提包 [shǒutíbāo] กระเป๋าหิ้ว
 • 包 [bāo] กระเป๋า, 书包 กระเป๋าหนังสือ, 钱包 กระเป๋าตังค์ , 红包 อั่งเปา
 • 包子 [bāozi] ซาลาเปา (ไม่ได้หมายถึงกระเป๋า)
 • 安全 [ānquán] ปลอดภัย –> 安全检查 คือ ตรวจสอบความปลอดภัย
 • 小刀 [xiǎodāo] มีดเล็กๆ
 • 画报 [huàbào] นิตยสารภาพ
 • 画 [huà]ถ้าเป็นคำนานหมายถึง รูปภาพ, ถ้าเป็นคำกริยาหมายถึง วาดภาพ
 • 报 [bào]ถ้าเป็นคำกริยาหมายถึง รายงาน
 • 报纸 [bàozhǐ] หนังสือพิมพ์
 • 意思 [yìsī] ความหมาย –> 有意思 น่าสนใจ, 没意思 ไม่น่าสนใจ
 • 舱位 [cāngwèi] ที่นั่งบนเครื่องบิน
 • 直飞 [zhífēi] บินตรง
 • 飞往 [fēiwǎng] บินไป
 • 经济舱 [jīngjìcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นประหยัด
 • 公务舱 [gōngwùcāng] ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจ
 • 飞行中 [fēixíngzhōng] ระหว่างบิน
 • 随身物品 [ suíshēn wùpǐn]  สิ่งของติดตัว
 • 保管财务 [bǎoguǎn cáiwù] ดูแลทรัพย์สิน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!