สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 242011
 
 • 文化 [wén huà] วัฒนธรรม
 • 外來文化衝擊 [wài lái wén huà chōng jī] ผลกระทบที่มาจากวัฒนธรรมต่างชาติ
 • 大眾文化 [dà zhòng wén huà] วัฒนธรรมต่างชาติ
 • 文化傳承 [wén huà chuán chéng] การสืบสารวัฒนธรรม
 • 文化多樣性 [wén huà duō yàng xìng] ความหลายหลายทางวัฒนธรรม
 • 中外文化交流 [zhōng wài wén huà jiāo liú] การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • 志願服務 [zhì yuàn fú wù] อาสาสมัคร
 • 住房 [zhù fáng] เช่าห้อง
 • 壓力 [yā lì] ความกดดัน
 • 新新人類 [xīn xīn rén lèi] คนรุ่นใหม่
 • 高校畢業生 [gāo xiào bì yè shēng] บัณทิตมหาวิทยาลัย
 • 醫療體制改革 [yī liáo tǐ zhì gǎi gé] การปฎิรูปการดูแลสุขภาพ (體制 tǐ zhì ระบบ, รูปแบบ)
 • 老年人及其生活 [lǎo nián rén jí qí shēng huó] ผู้สูงอายุรวมถึงการใช้ชีวิต (及其 [jíqí] และ )
 • 整容 [zhěng róng] ศัลยกรรม
 • 自助旅行 [zì zhù lǚ xíng] ท่องเที่ยวเอง
 • 中國旅遊業 [zhōng guó lǚ yóu yè] การท่องเที่ยวในจีน
 • 出國 [chū guó] ไปต่างประเทศ
 • 賀歲片 [hè suì piàn] การ์ดปีใหม่
 • 消費觀念 [xiāo fèi guān niàn] ทัศนคติการของผู้บริโภค
 • 歷史 [lì shǐ] ประวัติศาสตร์
 • 朝代 [cháo dài] ราชวงค์
 • 人物 [rén wù] คน
 • 事情 [shì qíng] เรื่องราว
 • 絲綢之路 [sī chóu zhī lù] เส้นทางสายไหม (絲綢 แพรไหม)
 • 古代四大發明 [gǔ dài sì dà fā míng] สิ่งของสี่อย่างที่คิดค้นโดยคนจีน มี 指南針[zhǐ nán zhēn] เข็มทิศ,   造紙術[zào zhǐ shù] การผลิตกระดาษ,    印刷術 [yìn shuā shù]การพิมพ์,   煙火藥[yān huǒ yào] ดินปืน
 • 經濟 [jīng jì] เศรษฐกิจ
 • 可持續發展 [kě chí xù fā zhǎn] การพัฒนาที่ยั่งยืน (持續 ต่อเนื่องกัน)
 • 和平發展 [hé píng fā zhǎn] พัฒนาอย่างมั่นคง (和平 สันติ)
 • 全球經濟一體化 [quán qiú jīng jì yī tǐ huà] รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทั่วโลก
 • 投資 [tóu zī] ลงทุน
 • 知識經濟 [zhī shí jīng jì] ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ
 • 電子商務 [diàn zǐ shāng wù] E – commerce
 • 家庭汽車 [jiā tíng qì chē] รถยนต์ส่วนตัว
 • 金融危機 [jīn róng wēi jī] วิกฤติการเงิน (金融 การเงินการธนาคาร, 危機 วิกฤติ)
 • 法律 [fǎ lǜ] กฎหมาย
 • 打擊假冒偽劣商品 [dǎ jī jiǎ mào wěi liè shāng pǐn] ต่อต้านสินค้าปลอม
 • 保護婦女兒童權益 [bǎo hù fù nǚ ér tóng quán yì] ปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก
 • 青少年犯罪 [qīng shào nián fàn zuì] เด็กวัยรุ่นกระทำความผิด
 • 高科技犯罪 [gāo kē jì fàn zuì] อาชญากรรม
 • 自然 [zì rán] ธรรมชาติ
 • 動物 [dòng wù] สัตว์
 • 熊貓 [xióng māo] หมีแพนด้า
 • 大象 [dà xiàng] ช้าง
 • 宇宙 [yǔ zhòu] จักรวาล
 • 科技 [kē jì] เทคโนโลโยและวิทยาศาสตร์
 • 醫學 [yī xué] การแพทย์
 • 現代科技 [xiàn dài kē jì] เทคโนโลยีสมัยใหม่
 • 凈化網絡環境 [jìng huà wǎng luò huán jìng] เครือข่ายสิ่งแวดล้อม (凈化 ทำให้บริสุทธิ์)
 • 克隆技術 [è lóng jì shù] โคลนนิ่ง
 • 信息化社會 [xìn xī huà shè huì] สังคมข่าวสาร
 • 海洋技術 [hǎi yáng jì shù] สมุทรศาสตร์
 • 科學普及 [kē xué pǔ jí] วิทยาศาสตร์นิยม (普及 เผยแพร่ทั่วไป)
 • 政治 [zhèng zhì] การเมือง
 • 政治結構 [zhèng zhì jié gōu] โครงสร้างทางการเมือง
 • 政策 [zhèng cè] นโยบาย
 • 外交 [wài jiāo] การทูต
 • 人民代表大會制度 [rén mín dài biǎo dà huì zhì dù] ระบบรัฐสภาของประชาชน (制度 ระบอบ)
 • 一國兩制 [yī guó liǎng zhì] การปครองแบบสองระบบ, หนึ่งประเทศสองระบบ
 • 軍事 [jūn shì] การทหาร
 • 哲學 [zhé xué] ปรัชญา
 • 宗教 [zōng jiào] ศาสนา
 • 全球化 [quán qiú huà] โลกาภิวัตน์
 • 自然災害 [zì rán zāi hài] ภัยธรรมชาติ
 • 難民 [nàn mín] หลี้ภัย
 • 毒品 [dú pǐn] ยาเสพติด
 • 競選 [jìng xuǎn] แข่งขันชิงตำแหน่ง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!