สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 222011
 
 • 集體主義 [jí tǐ zhǔ yì] กรรมสิทธิร่วมกัน (集體 ร่วมกัน, ส่วนรวม)
 • 個體主義 [gè tǐ zhǔ yì] มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว
 • 有序 [yǒu xù] เป็นระเบียบ
 • 和諧 [hé xié] คล้องจองกัน, กลมกลืน
 • 中庸 [zhōng yōng] เดินสายกลาง (庸 yōng พื้นๆ, ธรรมดา)
 • 競爭 [jìng zhēng] การแข่งขัน
 • 儒家學說 [rú jiā xué shuō] คำสอนลัทธิขงจื้อ (儒家 นักปรัชญาขงจื้อ, 學說 คำสอน)
 • 道家學說 [dào jiā xué shuō] คำสอนลัทธิเต๋า (道家 นักลัทธิเต๋า)
 • 權威與平等 [quán wēi yǔ píng děng] อำนาจและความยุติธรรม (權威 ผู้มีอำนาจ, 平等 เท่ากัน)
 • 思想與行動 [sī xiǎng yǔ xíng dòng] ความคิดและการกระทำ
 • 東西方價值觀差異 [dōngxīfāng jiàzhíguān chāyì] ความแตกต่างระหว่างยุโรปและเอเซีย (東西方 ตะวันออกและตะวันตก, 價值觀 ค่านิยม, 差異 ความแตกต่าง)
 • 糅合 [Róuhé] รวมเข้าด้วยกัน, การผสมผสาน
 • 價值觀念比較 [jià zhí guān niàn bǐ jiào] การเปรียบเทียบค่านิยมและมุมมอง (觀念 แนวคิด)
 • 年輕人與老年人 [nián qīng rén yǔ lǎo nián rén] วัยรุ่นและผู้สูงอายุ
 • 傳統文化 [chuán tǒng wén huà] วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
 • 人生價值觀念 [rén shēng jià zhí guān niàn] มุมมองชีวิต (人生 ชีวิต)
 • 權威 [quán wēi] ผู้มีอำนาจ
 • 命運 [mìng yùn] พรมลิขิต
 • 聽天由命 [tīng tiān yóu mìng] แล้วแต่ฟ้าลิขิต
 • 理想 [lǐ xiǎng] อุดมคติ
 • 幸福 [xìng fú] มีความสุข
 • 快樂 [kuài lè] มีความสุข
 • 財富 [cái fù] ความมั่งคั่ง
 • 節儉 [jié jiǎn] มัธยัสถ์
 • 婚戀 [hūn liàn] รักและแต่งงานกัน
 • 擇偶標準 [zé ǒu biāo zhǔn] การเลือกคู่ครอง (擇偶 คู่ครอง, 標準 มาตราฐาน)
 • 離婚 [lí hūn] การหย่าร้าง
 • 再婚 [zài hūn] แต่งงานใหม่
 • 不婚族 [bù hūn zú] โสด (婚族 ครอบครัวการสมรส)
 • 網絡婚姻 [wǎng luò hūn yīn] แต่งงานผ่านอินเตอร์เน็ต
 • 大齡姑娘 [dà líng gū niáng] เจ้าสาวอายุเยอะ (大齡 อายุเยอะ, แก่)
 • 黃昏戀 [huáng hūn liàn] คนสูงอายุที่มีความรัก
 • 理想戀人 [lǐ xiǎng liàn rén] คนรักในอุดมคติ
 • 愛情觀 [ài qíng guān] มุมมองความรัก
 • 倫理價值觀念 [lún lǐ jià zhí guān niàn] ค่าจริยธรรม (倫理 จริยธรรม, 價值觀念 มูลค่า)
 • 人際 [rén jì] ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • 關係 [guān xì] ความสัมพันธ์
 • 後門 [hòu mén] ลับๆล่อๆ, ประตูหลัง
 • 友情 [yǒu qíng] มิตรภาพ
 • 朋友與同事關係 [péng yǒu yǔ tóng shì guān xì] ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน
 • 人情 [rén qíng] อารมณ์ความรู้สึก (情人 คนรัก)
 • 面子 [miàn zǐ] หน้าตา
 • 報答 [bào dá] ตอบแทน
 • 個人與集體 [gè rén yǔ jí tǐ] บุคคลและส่วนรวม (集體 โดยรวม)
 • 個人與他人 [gè rén yǔ tā rén] บุคคลและคนอื่นๆ (他人 อื่นๆ, คนอื่นๆ)
 • 謙遜 [qiān xùn] ความนอบน้อม
 • 忍讓 [rěn ràng] อดทน
 • 含蓄 [hán xù] ซ่อนแฝง, ครอบคลุม –> 這樣含蓄的笑好適合你啊
 • 言辭委婉 [yáncí wěiwǎn] คำอ่อนหวาน (言辭 คำ, 委婉 คำรื่นหู)
 • 品德 [pǐn dé] ศีลธรรม
 • 公共道德 [gōng gòng dào dé] ศีลธรรมสาธารณะ
 • 文明市民 [wén míng shì mín] อารยชน
 • 隨地吐痰或扔拉圾 [suí dì tǔ tán huò rēng lā jí] ถุยน้ำลายทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง
 • 審美觀 [shěn měi guān] เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์
 • 素樸 [sùpǔ] ง่ายๆ
 • 儀錶容貌 [yíbiǎo róngmào] รูปลักษณ์ภายนอก (儀錶 สิ่งที่ปรากฎ, 容貌 ลักษณะ)
 • 胖與瘦 [pàng yǔ shòu] อ้วนผอม
 • 苗條 [miáo tiáo] หุ่นดี
 • 膚色白 [fūsè bái] สีผิวขาว/黑 [hēi] ดำ (膚色 สีผิว)
 • 美與丑 [měi yǔ chǒu] สวยกับไม่สวย

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!