สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 202011
 
 • 家庭 [jiātíng] ครอบครัว
 • 宗族 [zōngzú] ตระกูล
 • 家族觀念 [jiāzú guānniàn] แนวความคิดของครอบครัว (家族 วงศ์ตระกูล)
 • 家庭結構 [jiātíng jiégōu] โครงสร้างครอบครัว
 • 數代同堂 [shùdài tóngtáng] อยู่แบบครอบครัวใหญ่
 • 核心家庭  [héxīn jiātíng] ครอบครัวทีมีแต่พ่อหรือแม่ (核心 ศูนย์กลาง)
 • 單親家庭 [dānqīn jiātíng] ครอบครัวแม่หรือพ่อคนเดียว (Single Parent Family)
 • 獨生子女 [dúshēng zǐ nǚ] ลูกคนเดียว
 • 丁克家族 [dīngkè jiāzú] ครอบครัวที่ไม่ต้องการลูก
 • 親戚 [qīnqī] ญาติ
 • 家庭成員的角色關係  [jiātíngchéngyuándejiǎosèguānxì] ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว (成員 สมาชิก, 角色 บทบาท, 關係 ความสัมพันธ์)
 • 尊老愛幼  [zūnlǎo àiyòu] เคารพนับถือผู้สูงอายุและรักเด็ก
 • 孝敬長輩  [xiàojìng zhǎngbèi] การแสดงความกตัญญูต่อผู้อาวุโส (孝敬 การแสดงความกตัญญู, 長輩 ผู้อาวุโส)
 • 撫養老人 [fǔyǎng lǎorén] ดูแลผู้สูงอายุ
 • 親情 [qīnqíng] ครอบครัว
 • 婦女地位 [fùnǚ dìwèi] ฐานะของผู้หญิง (地位 ฐานะ)
 • 職業婦女 [zhíyè fùnǚ] ผู้หญิงทำงานนอกบ้าน (職業 อาชีพ, 婦女 ผู้หญิง)
 • 家長地位 [jiāzhǎng dìwèi] ฐานะหัวหน้าครอบครัว (家長 หัวหน้าครอบครัว)
 • 男尊女卑 [nánzūn nǚbēi] ผู้หญิงถูกดูถูก (尊 ศักดิ์สูง, 卑 ต่ำต้อย)
 • 大男子主義 [dànánzǐ zhǔyì] ผู้ชายเป็นใหญ่
 • 男女平等 [nánnǚ píngděng] ชายหญิงเท่าเทียมกัน
 • 家務勞動 [jiāwù láodòng] งานบ้าน
 • 夫妻分工 [fūqī fēngōng] สามีภรรยาแบ่งงานกันทำ
 • 照顧孩子 [zhàogù háizǐ] ดูแลลูก
 • 做飯 [zuòfàn] ทำกับข้าว
 • 買菜 [mǎicài] ซื้อกับข้าว
 • 洗衣服  [xǐyīfú] ซักผ้า
 • 子女的家庭教育 [zǐnǚdejiātíng jiàoyù] การอบรมเลี้ยงดูบุตร
 • 如何愛孩子 [rúhéàiháizǐ] สอนลูกอย่างไร
 • 錢的教育 [qiánde jiàoyù] ใช้เงินเลี้ยงดู
 • 家教 [jiājiào] กวดวิชาตัวต่อตัว
 • 成長環境 [chéngzhǎng huánjìng] สภาพแวดล้อมในการเติบโต
 • 代溝 [dàigōu] ช่องว่างระหว่างวัย
 • 獨立能力 [dúlì nénglì] การดูแลตนเอง (獨立 ด้วยตัวของตัวเอง, 能力 ความสามารถ)
 • 家庭理財 [jiātínglǐcái] การบริหาเงินภายในบ้าน (理財 บริหารการเงิน)
 • 家庭計劃與活動 [jiātíngjìhuá yǔ huódòng] การจัดการภายในครัวเรือน
 • 找房 [zhǎofáng] หาที่อยู่
 • 租房 [zūfáng] เช่าห้อง
 • 搬家 [bānjiā] ย้ายบ้าน
 • 家庭與社會 [jiā tíng yǔ shè huì] ครอบครัวและสังคม
 • 保姆 [bǎomǔ] พี่เลี้ยง
 • 教育 [jiàoyù] การศึกษา
 • 教育體制 [jiào yù tǐ zhì] โครงสร้างการศึกษา
 • 各級教育部門 [gèjíjiàoyù bùmén] แยกการศึกษาในแต่ละระดับ
 • 學制 [xuézhì] หลักสูตรการศึกษา
 • 初等教育 [chūděng jiàoyù] การศึกษาระดับต้น
 • 中等教育 [zhōngděng jiàoyù] การศึกษาระดับกลาง
 • 高等教育 [gāoděng jiàoyù] การศึกษาระดับสูง
 • 遠程教育和繼續教育 [yuǎnchéngjiàoyù hé  jìxùjiàoyù] การศึกษาทางไกลและการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (遠程 ระยะไกล, 繼續 ต่อเนื่อง)
 • 成人教育 [chéngrén jiàoyù] การศึกษาในระดับผู้ใหญ่
 • 網絡教育 [wǎngluò jiàoyù] การศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
 • 希望工程 [xīwàng gōngchéng] สังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษา(ช่วยหาเงินให้น้องเรียน)
 • 科舉考試 [kējǔ kǎoshì] การตรวจสอบ
 • 升學 [shēngxué] ระดับการศึกษา
 • 初考 [chūkǎo] สอบเข้ามัธยมต้น
 • 中考 [zhōngkǎo] สอบเข้ามัธยมปลาย
 • 高考制度 [gāokǎo zhìdù] สอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • 教育思想 [jiàoyù sīxiǎng] ความคิดเกี่ยวกับการศึกษา
 • 德育 [déyù] ศีลธรรม
 • 智育 [zhìyù] ความรู้
 • 體育 [tǐyù] พละ
 • 美育 [měiyù] ศิลป
 • 素質教育 [sùzhì jiàoyù] ความคิดทางด้านการศึกษา
 • 東西方教育比較 [dōngxīfāng  jiàoyùbǐjiào] การเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาของยุโรปและเอเชีย
 • 學校教育 [xuéxiào jiàoyù] การเรียนการสอนของโรงเรียน
 • 大學 [dàxué] มหาวิทยาลัย
 • 中學 [zhōngxué] มัธยมศึกษา
 • 職業學校  [zhíyè xuéxiào] ปวช., ปวส.
 • 小學 [xiǎoxué] ประถม
 • 幼兒園 [yòuéryuán] อนุบาล
 • 託兒所 [tuōérsuǒ] สถานรับเลี้ยงเด็ก, เนอสเซอรี่
 • 學位 [xuéwèi] ปริญญา
 • 年級 [niánjí] ปีการศึกษา
 • 班級 [bānjí] ชั้นเรียน
 • 班長 [bānzhǎng] หัวหน้าห้อง
 • 班主任 [bānzhǔrèn] อาจาร์ยที่ปรึกษา
 • 學生社團 [xuéshēng shètuán] องค์กรการศึกษา (社團 สมาคม)
 • 學生會 [xuéshēnghuì] กิจกรรมนักศึกษา
 • 學校運動隊 [xuéxiào yùndòng duì] นักกีฬาโรงเรียน
 • 家長會 [jiāzhǎnghuì] ประชุมผู้ปกครอง
 • 校園設施 [xiàoyuán shèshī] อุปกรณ์บริเวณสถานศึกษา
 • 宿舍 [sùshě] หอพัก
 • 食堂 [shítáng] โรงอาหาร
 • 體育館 [tǐyùguǎn] โรงยิม
 • 運動場 [yùn dòng cháng] สนามกีฬา
 • 學校稱謂 [xué xiào chēng wèi] การเรียกชื่อโรงเรียน
 • 學校課程 [xué xiào kè chéng] ตารางเรียน
 • 學科 [xué kē] แขนงวิชา
 • 學校制度 [xué xiào zhì dù] ระบบโรงเรียน
 • 獎勵 [jiǎng lì] มอบรางวัล
 • 紀律 [jì lǜ] ระเบียบวินัย
 • 請假 [qǐng jiǎ] ลาป่วย ลากิจ
 • 假期 [jiǎ qī] ปิดเทอม
 • 開學 [kāi xué] เปิดเทอม
 • 入學手續 [rù xué shǒu xù] การรับสมัครเข้าเรียน
 • 接機 [jiē jī] ไปรับที่สนามบิน
 • 報到註冊 [bào dào zhù cè] รายงานตัว (報到 รายงานตัว, 註冊 ลงทะเบียน)
 • 畢業典禮 [bì yè diǎn lǐ] งานรับปริญญา (畢業 สำเร็จการศึกษา, 典禮 พิธี)
 • 校徽 [xiào huī] ตราโรงเรียน
 • 學生證 [xué shēng zhèng] บัตรนักศึกษา
 • 學習 [xué xí] การเรียน
 • 課程設置  [kè chéng shè zhì] จัดตั้งหลักสูตรการศึกา
 • 課堂學習 [kè táng xué xí] ตารางสอน
 • 教學方法 [jiào xué fāng fǎ] วิธีการสอน
 • 課堂答問與發言 [kè táng dá wèn yǔ fā yán] การตอบคำถามในห้องเรียน
 • 課堂用語 [kètáng yòngyǔ] ภาษาที่ใช้ในการสอน
 • 考試 [kǎoshì] การสอบ
 • 期中考試 [qīzhōng kǎoshì] สอบกลางภาค (期中 กลางภาค)
 • 末考試 [mòkǎoshì] สอบปลายภาค
 • 外語考試 [wàiyǔ kǎoshì] สอบภาษาต่างประเทศ
 • 成績 [chéngjì] เกรด, คะแนน
 • 作業 [zuòyè] การบ้าน
 • 語言學習 [yǔ yán xué xí] การเรียนภาษา
 • 漢語學習方法與策略 [hàn yǔ xué xí fāng fǎ yǔ cè luè] นโยบายการเรียนการสอนภาษาจีน (策略 กลยุทธ์)
 • 漢字 [hàn zì] ตัวอักษรจีน
 • 課外學習 [kè wài xué xí] การเรียนรู้นอกห้องเรียน
 • 課外活動 [kè wài huó dòng] กิจกรรมนอกห้องเรียน
 • 遊戲 [yóu xì] เกมส์
 • 請家教 [qǐng jiā jiào] อาจาร์ยสอนพิเศษ
 • 學習負擔 [xué xí fù dān] ความรับผิดชอบต่อการเรียน
 • 出國留學 [chū guó liú xué] เรียนต่างประเทศ
 • 大學教授 [dà xué jiào shòu] ศาสตราจารย์มหาวิทยลัย
 • 師生關係 [shī shēng guān xì] ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียน
 • 課餘/假期生活 [kè yú jiǎ qī shēng huó] นอกเวลาเรียน
 • 學校生活 [xué xiào shēng huó] การใช้ชีวิตในโรงเรียน
 • 吃食堂 [chī shí táng] กินข้าวในโรงอาหาร
 • 宿舍安排 [sù shě ān pái] หอพักจัดหา
 • 生活瑣事 [shēng huó suǒ shì] เรื่องจิปถะในชีวิต (瑣事 เรื่องจิปถะ)
 • 徵友[zhēng yǒu] ส่วนตัว
 • 交朋友 [jiāo péng yǒu] หาเพื่อน
 • 夏令營 [xià lìng yíng] ค่ายฤดูร้อน
 • 打零工 [dǎ líng gōng] งานพาสไทม์
 • 補習班 [bǔ xí bān] โรงเรียนสอนพิเศษ
 • 實習 [shí xí] ฝึกงาน
 • 社會實踐 [shè huì shí jiàn] การปฎิบัติงานเพื่อสังคม (實踐 ปฎิบัติ)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!