สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 192011
 
 • 春節聯歡晚會 [chūn jié lián huān wǎn huì] การรวมตัวกันพบปะสังสรรค์เย็นวันตรุษจีน (聯歡會 lián huān huì การรวมตัวกันพบปะสังสรรค์)
 • 元旦及國慶節慶祝活動 [yuán dàn jí guó qìng jié qìng zhù huó dòng] กิจกรรมเฉลิมฉลองในวันปีใหม่ และวันชาติจีน
 • 文化節日 [wén huà jié rì] งานวัฒนธรรม
 • 紀念日 [jì niàn rì] งานรำลึก
 • 過洋節 [guò yáng jié] ฉลองเทศกาลสากล
 • 婚喪禮慶 [hūn sàng lǐ qìng] งานแต่งและงานศพ
 • 擇偶標準 [zé ǒu biāo zhǔn] มาตรฐานในการเลือกคู่ครอง (擇偶 เลือกคู่)
 • 獨身主義 [dú shēn zhǔ yì] ต้องการอยู่เป็นโสด (主義 หลักทฤษฎีคำสั่งสอนศาสนาลัทธิ)
 • 社會主義 [shèhuìzhǔyì] ลัทธิสังคมนิยม
 • 大齡青年婚戀問題 [dà líng qīng nián hūn liàn wèn tí] ปัญหาครอบครัว (大齡青年 ชายหญิงอายุ 28-35 ปีที่ไม่ได้แต่งงาน, 婚戀 รักและแต่งงานกัน)
 • 戀愛方式 [liàn ài fāng shì] รูปแบบความรัก (戀愛 ความรัก)
 • 紅娘 [hóng niáng] แม่สื่อ
 • 徵婚 [zhēng hūn] ประกาศหาคู่
 • 網戀 [wǎng liàn] รักบนโลกไซเบอร์
 • 跨國婚姻 [kuà guó hūn yīn] การแต่งงานข้ามชาติ
 • 結婚禮節 [jié hūn lǐ jié] ประเพณีการแต่งงาน
 • 訂婚 [dìng hūn] หมั้น
 • 彩禮 [cǎi lǐ] สินสอด
 • 嫁妝 [jià zhuāng] สินเดิมของหญิง
 • 喜糖 [xǐ táng] ลูกอมมงคลในวันแต่งงาน
 • 傳統與現代婚禮 [chuán tǒng yǔ xiàn dài hūn lǐ] งานแต่งงานแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่
 • 少數民族婚俗 [shǎo shù mín zú hūn sú] การสมรสชนกลุ่มน้อย
 • 生日 [shēng rì] วันเกิด
 • 老人壽辰 [lǎo rén shòu chén] วันผู้สูงอายุ (壽辰 วันเกิด)
 • 喪禮 [sàng lǐ] งานศพ
 • 安樂死 [ān lè sǐ] ตายอย่างสงบ
 • 社會結構 [shè huì jié gōu] โครงสร้างของสังคม (結構 โครงสร้าง)
 • 國家 [guó jiā] ประเทศ
 • 中華人民共和國 [zhōng huá rén mín gòng hé guó] สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 國徽 [guó huī] สัญลักษณ์ประจำชาติ
 • 國歌 [guó gē] เพลงชาติ
 • 政府機構 [zhèng fǔ jī gōu] หน่วยงานราชการ (機構 องค์กร, หน่วยงาน)
 • 行政區劃 [xíng zhèng qū huá] ฝ่ายบริหาร (行政 การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน, 區劃 การแบ่งเขต)
 • 市 [shì] เทศบาล, เมือง
 • 直轄市 [zhí xiá shì] เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง (轄 ถูกควบคุม)
 • 特別行政區 [tè bié xíng zhèng qū] เขตปกครองพิเศษ
 • 省 [shěng] มณฑล, เขตการปกครอง (ประกอบด้วยหลายๆ 府)
 • 縣 [xiàn] อำเภอ (ใหญ่กว่า 區)
 • 鎮 [zhèn] เมือง
 • 區 [qū] ตำบล
 • 鄉 [xiāng] หมู่บ้าน
 • 府 [fǔ] จังหวัด
 • 巷 [xiàng] ซอย
 • 衚衕 [hútòng] ตรอก
 • 警察  [jǐng chá] ตำรวจ
 • 人民 [rén mín] ประชาชน
 • 民族 [mín zú] ชนชาติ
 • 漢族 [hàn zú]ชาวฮั่น
 • 龍的傳人 [lóng de chuán rén] คนจีน
 • 少數民族 [shǎo shù mín zú] ชนกลุ่มน้อย
 • 人口概況 [rén kǒu gài kuàng] ข้อมูลประชากร (概況 สภาพโดยสังเขป)
 • 人口制度 [rén kǒu zhì dù] ระบบประชากร
 • 戶籍制度 [hù jí zhì dù] ระบบการลงทะเบียนครัวเรือน (制度 ระบบ ระบอบ)
 • 身份證 [shēn fèn zhèng] บัตรประชาชน
 • 人口控制  [rén kǒu kòng zhì] ควบคุมประชาชน (控制 ควบคุม)
 • 計劃生育 [jì huá shēng yù] คุมกำเนิด
 • 古代名人 [gǔ dài míng rén] บุคคลที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อน
 • 現當代名人 [xiàn dāng dài míng rén] คนที่มีชื่อเสียงในยุคใหม่
 • 作家 [zuò jiā] นักเขียน
 • 詩人[shī rén] นักแต่งกลอน, กวี
 • 畫家 [huà jiā] จิตรกร
 • 影星 [yǐng xīng] ดาราภาพยนตร์
 • 歌星  [gē xīng] นักร้อง
 • 明星 [míng xīng] ดารานักแสดง

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!