สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 182011
 
 • 生活質量 [shēng huó zhì liàng] คุณภาพชีวิต
 • 飲食與健康 [yǐn shí yǔ jiàn kāng] การกินอยู่และสุขภาพ
 • 吃素 [chī sù] กินมังสวิรัติ
 • 節食 [jié shí] อดอาหาร
 • 工作 [gōng zuò] ทำงาน
 • 行業職業 [háng yè zhí yè] อาชีพ (行業 อุตสาหกรรม, ธุรกิจ)
 • 辦公方式 [bàn gōng fāng shì] รูปแบบงาน
 • 自由職業 [zì yóu zhí yè] งานอิสระ
 • 工作交接 [gōng zuò jiāo jiē] การเปลี่ยนเวร
 • 例會 [lì huì] การประชุมประจำ
 • 集體研討 [jí tǐ yán tǎo] ปรึกษาพิจารณาร่วมกัน
 • 打電話約會 [dǎ diàn huà yuē huì] การโทรนัดล่วงหน้า
 • 出差 [chū chāi] ออกทำงานนอกสถานที่
 • 行程安排 [xíng chéng ān pái] จัดตารางงาน (行程 การเดินทาง)
 • 產品展示會 [chǎn pǐn zhǎn shì huì] การจัดแสดงสินค้า (產品 ผลิตภัณฑ์, 展示會 งานแสดงสินค้า)
 • 上下班 [shàng xià bān] การเข้างานเลิกงาน
 • 加班 [jiā bān] ทำโอที
 • 出勤 [chū qín] เข้าเวร
 • 休假與請假 [xiū jiǎ yǔ qǐng jiǎ] วัดหยุดและการลาป่วย (休假 ลาพัก, 與 และ, 請假 ขอลา)
 • 午睡 [wǔ shuì] นอนกลางวัน
 • 求職面試 [qiú zhí miàn shì] สัมสัมภาษณ์เข้างาน (求職 หางาน, 面試 สอบสัมภาษณ์)
 • 就業 [jiù yè] สมัครงาน
 • 下崗 [xià gāng] ตกงาน (ทหารเลิกเฝ้ายาม)
 • 晉陞  [jìn shēng] เลื่อนขั้น
 • 辭職 [cí zhí] ลาออก
 • 跳槽  [tiào cáo] โยกย้ายงาน
 • 獎金 [jiǎng jīn] โบนัส
 • 工資 [gōng zī] เงินเดือน
 • 個人所得稅 [gè rén suǒ de shuì] ภาษีเงินได้ส่วนบุคคล
 • 退休與養老制度 [tuì xiū yǔ yǎng lǎo zhì dù] ระบบบำเหน็จบำนาญ
 • 工作情緒 [gōng zuò qíng xù] ช่วงอารมณ์ของการทำงาน (情緒 อารมณ์)
 • 負擔與壓力 [fù dān yǔ yā lì] ความรับผิดชอบและแรงกดดัน
 • 職業規劃 [zhí yè guī huá] แผนการทำงาน (規劃 แผนการ)
 • 人才觀念 [rén cái guān niàn] แนวความคิดของบุคคลที่มีความสามารถ
 • 其它日常活動 [qí tā rì cháng huó dòng] กิจกรรมประจำวัน
 • 理財 [lǐ cái] การบริหารเงิน
 • 銀行 [yín háng] ธนาคาร
 • 貨幣 [huò bì] เงินตรา
 • 存/取錢 [cún / qǔ qián] ฝากถอนเงิน
 • 兌換 [duì huàn] แลกเปลี่ยน
 • 交費 [jiāo fèi] เงินสมทบ
 • 匯款  [huì kuǎn] โอนเงิน
 • 刷信用卡 [shuā xìn yòng kǎ] รูดบัตรเครดิต
 • 掛失 [guà shī] หาย แจ้งยกเลิก
 • 網絡 [wǎng luò] โครงค่าย
 • 電腦簡單操作 [diàn nǎo jiǎn dān cāo zuò] การใช้คอมขั้นพิ้นฐาน (電腦 คอมพิวเตอร์, 簡單 ง่ายๆ, 操作 เดินเครื่อง ควบคุมเครื่อง)
 • 申請寬帶上網 [shēn qǐng kuān dài shàng wǎng] การสมัครขอสายอืนเตอร์เน็ต (寬帶 บรอดแบนด์)
 • 應急 [yìng jí] ฉุกเฉิน
 • 迷路 [mí lù] หลงทาง
 • 物品遺失 [wù pǐn yí shī] ของหาย (物品 ของ, 遺失 สูญหาย)
 • 財物被盜/被搶 [cái wù bèi dào / bèi qiǎng] ของถูกขโมย (財物 ทรัพย์สิน, 被盜 ถูกขโมย)
 • 意外事故 [yì wài shì gù] เกิดเหตุไม่คาดฝัน (意外 เกินความคาดหมาย)
 • 求救 [qiú jiù] ขอร้อง
 • 求助 [qiú zhù] ขอความ ช่วยเหลือ
 • 常識 [cháng shí] ความรู้ทั่วไป
 • 時尚 [shí shàng] แฟชั่น
 • 時尚美容 [shí shàng měi róng] แฟชั่นความสวยความงาม
 • 理髮 [lǐ fā] ตัดผม
 • 美容 [měi róng] เสรืมสวย
 • 就醫 [jiù yī] ได้รักษาตัว
 • 就診 [jiù zhěn] รักษาเยียวยา
 • 治療[zhì liáo] การรักษา
 • 急診 [jí zhěn] ไอซียู
 • 交費取葯 [jiāo fèi qǔ yào] จ่ายค่ารักษาและรับยา
 • 醫療機構 [yī liáo jī gōu] สถาบันการแพทย์
 • 醫院 [yī yuàn] โรงพยาบาล
 • 診所 [zhěn suǒ] คลินิก
 • 醫療設施 [yī liáo shè shī] สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ (設施 สิ่งอำนวยความสะดวก)
 • 醫療制度 [yī liáo zhì dù] ระบบการแพทย์ (制度 ระบบ)
 • 防疫接種 [fáng yì jiē zhòng] การฉีดวัคซีน (防疫 ป้องกันโรคระบาด, 接種 ปลูกฝี )
 • 定期體檢 [dìng qī tǐ jiǎn] นัดตรวจสุขภาพ (定期 นัด, 體檢 ตรวจสุขภาพ)
 • 醫療保險 [yī liáo bǎo xiǎn] ประกันสุขภาพ (醫療 การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ, 保險 ประกันชีวิต)
 • 校醫 [xiào yī] โรงเรียนแพทย์
 • 中醫 [zhōng yī] แพทย์แผนจีน
 • 中草藥 [zhōng cǎo yào] ยาจีน
 • 西藥 [xī yào] ยาแผนปัจจุบัน
 • 針灸 [zhēn jiǔ] ฝังเข็ม
 • 風俗習慣 [fēng sú xí guàn] วัฒนธรรมประเพณี (習慣 ความเคยชิน)
 • 節慶習俗 [jié qìng xí sú] ประเพณี
 • 傳統節日 [chuán tǒng jié rì] เทศกาล
 • 春節 [chūn jié] ตรุษจีน
 • 除夕 [chú xī] วันส่งท้ายปีเก่า
 • 元宵 [yuán xiāo] เทศกาลโคมไฟ
 • 中秋 [zhōng qiū] ไหว้พระจันทร์
 • 清明 [qīng míng] เช้งเม้ง
 • 端午 [duān wǔ] เทศกาลเรือมังกร
 • 重陽 [chóng yáng] เทศกาลฉงหยาง
 • 法定節假日 [fǎ dìng jié jiǎ rì] วันหยุดแห่งชาติ (法定 ตามที่กฎหมายกำหนด)
 • 元旦 [yuán dàn] วันปีใหม่
 • 婦女節 [fù nǚ jié] วันสตรี
 • 勞動節 [láo dòng jié] วันแรงงาน
 • 兒童節 [ér tóng jié] วันเด็ก
 • 教師節 [jiào shī jié] วันครู
 • 國慶節 [guó qìng jié] วันชาติจีน
 • 周末 [zhōu mò] วันหยุดเสาร์อาทิตย์
 • 度假 [dù jiǎ]  ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
 • 過節習俗 [guò jié xí sú] ฉลองเทศกาล
 • 年夜飯 [nián yè fàn] กินอาหารข้ามคืนต้อนรับปีใหม่
 • 拜年 [bài nián] ฉลองปีใหม่
 • 壓歲錢/紅包 [yā suì qián / hóng bāo] อั่งเปา
 • 春聯 [chūn lián] คำอวยพรที่ติดหน้าประตู
 • 年畫 [nián huà] ภาพวาดศิลิมงคล
 • 窗花 [chuāng huā] กระดาษแก้วตัดประดับหน้าต่าง
 • 爆竹 [bào zhú] ประทัด
 • 廟會 [miào huì] งานวัด

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!