สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Nov 302011
 

百家姓 [bǎijiāxìng] เป็นหนังสือร้อยแซ่ของชาวจีน ถูกเขียนขึ้นในต้นราชวงศ์ซ่ง

提起中國姓氏,人們最熟悉的自然是 《百家姓》。 因為它與《三字經》、《幼學瓊林》等,被列入舊時孩童的啟蒙讀物。 《百家姓》是一本關於中文姓氏的書,成書於北宋初(ในช่วงต้นราชวงศ์ซ่งภาคเหนือ)。原收集姓氏 411個(เริ่มแรกรวบรวมได้ทั้งหมด 411 แซ่) ,後增補到 504個(ภายหลังเพิ่มเป็น 504 แซ่) ,其中單姓 444個(มีอักษรตัวเดียว 444 แซ่) ,複姓 60個(มีอักษรมากกว่าหนึ่งตัว 66 แซ่) 。

百家姓
「姓氏」在現代漢語中是一個詞,但在秦漢以前,姓和氏有明顯的區別。姓源於母系社會,同一個姓表示同一個母系的血緣關係。中國最早的姓,大都從「女」旁,如:姜,姚,姒,媯,嬴等,表示這是一些不同的老祖母傳下的氏族人群。而氏的產生則在姓之後,是按父系來標識血緣關係的結果,這隻能在父權家長制確立時才有可能。因此,當我們讀到「黃帝軒轅氏,姬姓」以及「炎帝列山氏,姜姓」時,可以明白,中華民族共同始祖炎黃二帝原分屬兩個按母系血緣關係組織起來的部落或部落聯盟,一姓姜,一姓姬,而他們又分別擁有表示自己父權家長制首領的氏稱:列山,軒轅。姓和氏有嚴格區別又同時使用的的局面表明,母權制已讓位於父權制,但母系社會的影響還存在,這種影響一直到春秋戰國以後才逐漸消亡。

《百家姓》是我國流行最長,流傳最廣的一種蒙學教材。它的成書和普及要早於《三字經》。據南宋學者王明清考證,該書前幾個姓氏的排列是有講究的:趙是指趙宋,既然是國君的姓理應為首;其次是錢姓,錢是五代十國中吳越國王的姓氏;孫為當時國王錢俶的正妃之姓;李為南唐國王李氏。他判斷《百家姓》“似是兩浙錢氏有國時小民所著”。所謂“有國”據史書記載,吳越在宋太祖開國後,還存在一段時間,至宋太宗興國二年才率土歸降。可見這本書是北宋初年問世的。

《百家姓》採用四言體例,句句押韻,雖然它的內容沒有文理,但讀來順口,易學好記,與《三字經》、《千字文》相配合,成為我國古代蒙學中的固定教材,《百家姓》本來收集四百一十一個經增補到五百零四個姓,其中單姓四百四十四個,複姓六十個。該書頗具實用性,熟悉它,於古於今都是有裨益的。

趙錢孫李 周吳鄭王 馮陳褚衛 蔣沈韓楊 朱秦尤許 何呂施張
孔曹嚴華 金魏陶姜 戚謝鄒喻 柏水竇章 雲蘇潘葛 奚范彭郎
魯韋昌馬 苗鳳花方 俞任袁柳 豐鮑史唐 費廉岑薛 雷賀倪湯
滕殷羅畢 郝鄔安常 樂於時傅 皮卞齊康 伍余元卜 顧孟平黃
和穆蕭尹 姚邵湛汪 祁毛禹狄 米貝明臧 計伏成戴 談宋茅龐
熊紀舒屈 項祝董梁 杜阮藍閔 席季麻強 賈路婁危 江童顏郭
梅盛林刁 鍾徐丘駱 高夏蔡田 樊胡凌霍 虞萬支柯 昝管盧莫
經房裘繆 干解應宗 丁宣賁鄧 郁單杭洪 包諸左石 崔吉鈕龔
程嵇邢滑 裴陸榮翁 荀羊於惠 甄麴家封 芮羿儲靳 汲邴糜松
井段富巫 烏焦巴弓 牧隗山谷 車侯宓蓬 全郗班仰 秋仲伊宮
寧仇欒暴 甘鈄厲戌 祖武符劉 景詹束龍 葉幸司韶 郜黎薊薄
印宿白懷 蒲邰從鄂 索咸籍賴 卓藺屠蒙 池喬陰鬱 胥能蒼雙
聞莘黨翟 譚貢勞逢 姬申扶堵 冉宰酈雍 郤璩桑桂 濮牛壽通
邊扈燕冀 郟浦尚農 溫別莊晏 柴瞿閻充 慕連茹習 宦艾魚容
向古易慎 戈廖庾終 暨居衡步 都耿滿弘 匡國文寇 廣祿闕東
歐殳沃利 蔚越菱隆 師鞏厙聶 晃勾敖融 冷訾辛闞 那簡饒空
曾毋沙乜 養鞠須豐 巢關蒯相 查後荊紅 游竺權逯 蓋益桓公
万俟司馬 上官歐陽 夏侯諸葛 聞人東方 赫連皇甫 尉遲公羊
澹臺公冶 宗政濮陽 淳于單于 太叔申屠 公孫仲孫 軒轅令狐
鍾離宇文 長孫慕容 司徒司空 百家姓終

百家姓(漢語拼音及朗讀發音)

單姓 444個
趙錢孫李 [zhào qián sūn lǐ]
周吳鄭王 [zhōu wú zhèng wáng]
馮陳褚衛 [féng chén chǔ wèi]
蔣沈韓楊 [jiǎng shěn hán yáng]
朱秦尤許 [zhū qín yóu xǔ]
何呂施張 [hé lǚ shī zhāng]
孔曹嚴華 [kǒng cáo yǎn huá]
金魏陶姜 [jīn wèi táo jiāng]
戚謝鄒喻 [qī xiè zoū yù]
柏水竇章 [bǎi shuǐ dòu zhāng]
雲蘇潘葛 [yún sū pān gě]
奚范彭郎 [xī fàn péng láng]
魯韋昌馬 [lǔ wéi chāng mǎ]
苗鳳花方 [miáo fèng huā fāng]
俞任袁柳 [yú rèn yuán liǔ]
酆鮑史唐 [fēng bào shǐ táng]
費廉岑薛 [fèi lián cén xuē]
雷賀倪湯 [léi hè ní tāng]
滕殷羅畢 [téng yīn luó bì]
郝鄔安常 [hǎo wū ān cháng]
樂於時傅 [lè yú shí fù]
皮卞齊康 [pí biàn qí kāng]
伍余元卜 [wǔ yú yuán bo]
顧孟平黃 [gù mèng píng huáng]
和穆蕭尹 [hé mù xiāo yǐn]
姚邵湛汪 [yáo shào zhàn wāng]
祁毛禹狄 [qí máo yǔ dí]
米貝明臧 [mǐ bèi míng zāng]
計伏成戴 [jì fú chéng dài]
談宋茅龐 [tán sòng máo páng]
熊紀舒屈 [xióng jì shū qū]
項祝董梁 [xiàng zhù dǒng liáng]
杜阮藍閔 [dù ruǎn lán mǐn]
席季麻強 [xí jì má qiáng]
賈路婁危 [jiǎ lù lóu wēi]
江童顏郭 [jiāng tóng yán guō]
梅盛林刁 [méi shèng lín diāo]
鍾徐邱駱 [zhōng xú qiū jià]
高夏蔡田 [gāo xià cài tián]
樊胡凌霍 [fán hú líng huò]
虞萬支柯 [yú wàn zhī kē]
昝管盧莫 [zǎn guǎn lú mò]
經房裘繆 [jīng fáng qiú miù]
干解應宗 [gàn jiě yìng zōng]
丁宣賁鄧 [dīng xuān bēn dèng]
郁單杭洪 [yù dān háng hóng]
包諸左石 [bāo zhū zuǒ shí]
崔吉鈕龔 [cuī jí niǔ gōng]
程嵇邢滑 [chéng jī xíng huá]
裴陸榮翁 [péi lù róng wēng]
荀羊於惠 [xún yáng yū huì]
甄麴家封 [zhēn qū jiā fēng]
芮羿儲靳 [ruì yì chǔ jìn]
汲邴糜松 [jí bǐng mí sōng]
井段富巫 [jǐng duàn fù wū]
烏焦巴弓 [wū jiāo bā gōng]
牧隗山谷 [mù wěi shān gǔ]
車侯宓蓬 [chē hóu mì péng]
全郗班仰 [quán xī bān yǎng]
秋仲伊宮 [qiū zhòng yī gōng]
寧仇欒暴 [níng chóu luán bào]
甘鈄厲戎 [gān dǒu lì róng]
祖武符劉 [zǔ wǔ fú liú]
景詹束龍 [jǐng zhān shù lóng]
葉幸司韶 [yè xìng sī sháo]
郜黎薊薄 [gào lí jì báo]
印宿白懷 [yìn xiǔ bái huái]
蒲邰從鄂 [pú tái cóng è]
索咸籍賴 [suǒ xián jí lài]
卓藺屠蒙 [zhuó lìn tú méng]
池喬陰鬱 [chí qiáo yīn yù]
胥能蒼雙 [xū néng cāng shuāng]
聞莘黨翟 [wén shēn dǎng zhái]
譚貢勞逄 [tán gòng láo páng]
姬申扶堵 [jī shēn fú dǔ]
冉宰酈雍 [rǎn zǎi lì yōng]
郗璩桑桂 [xī qú sāng guì]
濮牛壽通 [pú niú shòu tōng]
邊扈燕冀 [biān hù yàn jì]
郟浦尚農 [jiá pǔ shàng nóng]
溫別莊晏 [wēn bié zhuāng yàn]
柴瞿閻充 [chái qú yán chōng]
慕連茹習 [mù lián rú xí]
宦艾魚容 [huàn ài yú róng]
向古易慎 [xiàng gǔ yì shèn]
戈廖庾終 [gē liào yǔ zhōng]
暨居衡步 [jì jū héng bù]
都耿滿弘 [dōu gěng mǎn hóng]
匡國文寇 [kuāng guó wén kòu]
廣祿闕東 [guǎng lù què dōng]
歐殳沃利 [ōu shū wò lì]
蔚越夔隆 [wèi yuè kuí lóng]
師鞏庫聶 [shī gǒng kù niè]
晁勾敖融 [cháo gōu áo róng]
冷訾辛闞 [lěng zǐ xīn kàn]
那簡饒空 [nà jiǎn ráo kōng]
曾母沙乜 [zēng mǔ shā niè]
養鞠須豐 [yǎng jū xū fēng]
巢關蒯相 [cháo guān kuǎi xiāng]
查後荊紅 [chá hòu jīng hóng]
游竺權逯 [yóu zhú quán lù]
蓋益桓公 [gě yì huán gōng]

複姓 60個

万俟 [wàn sì]
司馬 [sī mǎ]
上官 [shàng guān]
歐陽 [ōu yáng]
夏侯 [xià hóu]
諸葛 [zhū gě]
聞人 [wén rén]
東方 [dōng fāng]
赫連 [hè lián]
皇甫 [huáng fǔ]
尉遲 [yù chí]
公羊 [gōng yáng]
澹臺 [dàn tái]
公冶 [gōng yě]
宗政 [zōng zhèng]
濮陽 [pú yáng]
淳于 [chún yú]
單于 [chán yú]
太叔 [tài shū]
申屠 [shēn tú]
公孫 [gōng sūn]
仲孫 [zhòng sūn]
軒轅 [xuān yuán]
令狐 [lìng hú]

อ้างอิง : http://www.50018.com/service/yiliao/bjx.aspx

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!