สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
650 [yú] I, me, (F餘) left-over, extra; 其余 the rest; 余弦 cosine
651 [xī] sparse, scattered, watery, this; 希望 xīwàng hope; 希奇 xīqí rare, strange; 希腊 Xīlà Greece
652 卫(F衛) [wèi] 保卫 defend; 卫生 sanitary; 卫星 satellite
653 [liè] column, line up; 列车 lièchē train; 排列 páiliè arrange
654 图(F圖) [tú] picture; 地图 dìtú map; 图书馆 túshūguǎn library
655 [shì] room; 教室 jiàoshì classroom; 卧室 wòshì bedroom; 办公室 bàngōngshì office
656 乱(F亂) [luàn] chaotic, disorderly, messy; 混乱 hùnluàn chaos
657 刘(F劉) [Liú] <family name>
658 爷(F爺) [yé] father; 爷爷 yéye grandpa
659 龙(F龍) [lóng] dragon; 恐龙 kǒnglóng dinosaur
660 [zán] (=咱们 zánmen) we = you and I
[zan] (abbreviation for 早晚 zǎowǎn) all the time, morning and evening, sooner or later
661 [zhāng] chapter, seal, stamp, medal, badge, rules
662 [xí] mat, seat, banquet; 主席 zhǔxí chairperson
663 错(F錯) [cuò] (=错误 cuòwù) mistake; 不错 búcuò not bad, pretty good; 一点儿不错! yìdiǎnr búcuò! perfectly correct!
664 [xiōng] (elder) brother; 兄弟 xiōngdì brothers
{Compare with 儿(F兄) ér child and 只 zhǐ only}
665 [àn] (=黑暗 hēi’àn) dark; 暗暗 secretly; 阴暗 gloomy; 暗示 hint
666 创(F創) [chuàng] 创造 chuàngzào create
[chuāng] 创伤 chuāngshāng trauma
667 [pái] arrange, row, line
[pǎi] 排子车 pǎizìchē handcart
668 [chūn] (=春天 chūntiān, =春季 chūnjì) spring; 春卷 chūnjuǎn spring roll; 春夏秋冬 chūnxiàqiūdōng the four seasons
669 [xū] (F須) (=必须 bìxū) must, (F鬚) (=胡须 húxū) beard
670 [chéng] 承认 chéngrèn admit; 继承 jìchéng inherit
671 [àn] desk, (law) case; 答案 dá’àn answer or solution to a problem
672 [máng] hurry, busy; 帮忙 help; 连忙 right away
673 [hū] shout, exhale; 呼吸 hūxī breathe; 欢呼 huānhū cheer
674 树(F樹) [shù] tree; 树林 shùlín woods; 树木 shùmù trees; 树干 shùgàn trunk
675 [tòng] painful; 痛苦 tòngkǔ suffering; 痛快 tòngkuai delighted
676 [chén] to sink; 沉重 chénzhòng heavy
[chēn] 黑沉沉 hēichēnchēn pitch-black
677 [a] (used as phrase suffix, indicating obviousness/impatience)
[ā] (indicating elation); 啊!我又赢了! ā! Wǒ yòu yíngle! Ha! I’ve won again!
[á] (indicating doubt or questioning), huh?; 啊?你说什么? ?? Nǐ shuō shenme? Huh? What are you saying?
[ǎ] (indicating puzzled surprise)
[à] (indicating agreement/approval); 啊,好吧! ?, hǎoba! Well, OK!
678 灵(F靈) [líng] clever, spirit, soul, elf; 灵活 línghuó nimble, easy
679 职(F職) [zhí] duty; 职工 zhígōng staff; 职业 zhíyè occupation
680 乡(F鄉) [xiāng] countryside, home town
681 细(F細) [xì] thin; 仔细 zǐxì careful; 细胞 xìbāo cell; 详细 xiángxì detailed
682 诉(F訴) [sù] 告诉 gàosu tell; 诉讼 sùsòng lawsuit
683 态(F態) [tài] form; 态度 tàidu manner; 状态 zhuàngtài state
684 [tíng] (=停止 tíngzhǐ) stop; 停车场 tíngchēchǎng parking lot
685 [yìn] (=印刷 yìnshuā) print, (=印章 yìnzhāng) seal
686 笔(F筆) [bǐ] writing implement; 毛笔 brush; 钢笔 pen; 铅笔 pencil
687 [xià] (=夏天 xiàtiān) summer; 春夏秋冬 chūnxiàqiūdōng the four seasons
688 [zhù] (=帮助 bāngzhù) help
689 [fú] blessing, good fortune, (=幸福 xìngfú) happiness, happy; 祝福 zhùfú invoke/wish a blessing; 福建 Fújiàn
{It is common to hang calligraphy of this character up-side-down on doors, in order to get people to note that 福倒了 fú dàole = “The ‘Fu’ is up-side-down”, which is pronounced just as 福到了 = “Fortune/happiness has come”}
690 块(F塊) [kuài] piece, lump, chunk, (=元 yuán) Chinese dollar
691 [lěng] cold; 冷静 lěngjìng calm
692 [qiú] ball; 足球 zúqiú football (soccer); 地球 dìqiú the Earth
693 [gū] 姑娘 gūniang girl
694 [huá] row (a boat) (F劃) scratch
[huà] (F劃) (=计划 jìhuà) plan (F畫)
695 [jì] since, already; 既然 jìrán since, now that
696 质(F質) [zhì] (=物质 wùzhì) matter, substance; 质量 zhìliàng quality, mass
697 [bā] 尾巴 wěiba tail; 嘴巴 zuǐbā mouth; 巴西 Bāxī Brazil
[bà] 嘴巴子 zuǐbàzi mouth, a slap in the face
698 [zhì] send, convey; 一致 yízhì identical, (F緻) 细致 xìzhì careful
699 湾(F灣) [wān] harbor; 台湾 Táiwān
700 [yǎn] (=表演 biǎoyǎn) perform, act, performance
701 [mù] tree, (=木头 mùtou) wood;

{Compare with 本 běn root and 大 dà big}
702 韦(F韋) [wéi] soft leather, <family name>
703 [guài] blame, (=奇怪 qíguài) strange; 怪物 guàiwu monster
704 围(F圍) [wéi] surround; 围棋 wéiqí Japanese “go”
705 静(F靜) [jìng] still, quiet; 静电 jìngdiàn static electricity
706 [páng] (=旁边 pángbiān) side
[bàng] (=傍)
707 园(F園) [yuán] (=花园 huāyuán) garden, (=公园 gōngyuán) park
708 [fǒu] not; 是否 shìfǒu whether or not, is (it) or is (it) not?
[pǐ] bad, inferior; 臧否 zāngpǐ pass judgment (on people)
709 [fù] assist, vice-; 副词 fùcí adverb
710 辑(F輯) [jí] 编辑 biānjí edit; 逻辑 luójí <loan> logic
711 [cǎi] pick, gather (F採)
[cài] (F埰) 采地 càidì fief
712 [shí] eat, (=食物 shíwù, =食品 shípǐn) food
[sì] feed
713 [dēng] climb
714 够(F夠) [gòu] enough; 能够 nénggòu be capable of
715 赛(F賽) [sài] contest; 比赛 match, race
716 [mǐ] (=米饭 mǐfàn) rice, meter; 玉米 yùmǐ corn
717 [jiǎ] false
[jià] (=假期 jiàqī) vacation
718 较(F較) [jiào] relatively, quite; 比较 bǐjiào compare, relatively
[jiǎo] (bǐjiǎo = bǐjiào)
719 [jiě] (=姐姐 jiějie) older sister; 小姐 xiǎojie young lady
720 楼(F樓) [lóu] story, building; 大楼 mansion; 楼梯 lóutī stairs
721 [huò] (F獲) (=获得 huòdé) get, obtain, (F穫) 收获 shōuhuò harvest
722 孙(F孫) [sūn] grandchild; 子孙 zǐsūn children and grandchildren, descendants; 孙悟空 Sūn Wùkōng monkey with supernatural powers in the nobel “Journey to the West”; 孙中山 Sūn Zhōngshān = 孙逸仙 Sūn Yixiān = Sun Yat-sen, leader of the Republican Revolution and the KMT
723 [xuān] (=宣布 xuānbù) declare; 宣传 propaganda
724 穿 [chuān] penetrate, wear
725 诗(F詩) [shī] poem; 诗人 shīrén poet
726 [gē] song; 唱歌 chànggē to sing
727 [sù] fast; 速度 sùdù speed
728 [hū] disregard, (=忽然 hūrán) suddenly, (=忽而 hū’ér) now…
729 [táng] hall; 食堂 shítáng dining hall, canteen; 课堂 kètáng classroom
[tāng] 亮堂堂 liàngtāngtāng brightly lit, brilliant
730 敌(F敵) [dí] (敌人 dírén) enemy; 敌军 enemy troops
731 试(F試) [shì] try, test; 考试 kǎoshì test, quiz
732 谢(F謝) [xiè] thank; 谢谢 xièxie thanks; 非常感谢
733 [yāng] entreat, center; 中央 central; 央求 beg, plead
734 怀(F懷) [huái] bosom, cherish; 怀疑 huáiyí suspect; 怀念 huáiniàn cherish memory
735 顾(F顧) [gù] (=照顾 zhàogu) look after; 顾客 gùkè customer
736 验(F驗) [yàn] (=经验 jīngyàn) experience
737 营(F營) [yíng] camp; 营火 campfire; 营业 do business
738 [zhǐ] (=停止 tíngzhǐ) stop
739 [xìng] family name; 姓名 xìngmíng full name (family name and personal name); 您贵姓 Nín guìxìng? (May I ask for) your family name, Sir/Madame?
740 养(F養) [yǎng] raise, nourish; 营养 yíngyǎng nutrition
741 丽(F麗) [lì] 美丽 měilì beautiful; 壮丽 majestic
[Lí] Korea
{Compare with 朋 péng friend and 册 cè book}
742 属(F屬) [shǔ] belong to, be subordinate to, born in a specific year acoording to the Chinese calendar
[zhǔ] enjoin
743 [jǐng] scene, scenery; 风景 fēngjǐng scenery, landscape
744 [guō] outer wall of city, <family name>
745 [yī] (=依靠 yīkào) depend on, comply with, according to; 依然 yīrán still
746 [wēi] 威胁 wēixié threaten, imperil; 示威 shìwēi demonstrate; 挪威 Nuówēi Norway
747 [àn] press, (=按照 ànzhào) according to; 按摩 ànmó massage
748 恶(F惡) [è] evil
[wù] (厌恶) hate
[ě] (恶心) nauseous
749 [màn] slow

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!