สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
550 农(F農) [nóng] (=农民 nóngmín) farmer, peasant; 农业 nóngyè agriculture
551 [yè] (=夜晚 yèwǎn) night; 半夜 bànyè, 午夜 wǔyè midnight; 夜里 yèlǐ at night
552 [bān] sort, kind; 一般 yìbān ordinary
[pán] happy
[bō] 般若 bōrě buddhist wisdom, prajna
553 念(F唸) [niàn] miss, read aloud; 观念 guānniàn concept; 念书 niànshū study
554 [jià] (F價) (=价值 jiàzhí) value, (=价钱 jiàqian) price
[jie] (F價)
[jiè] servant
555 脑(F腦) [nǎo] (=脑子 nǎozi) brain; 脑袋 nǎodai head; 脑壳 nǎoké skull; 电脑 diànnǎo computer
556 规(F規) [guī] 规律 guīlǜ regular pattern; 规定 guīdìng regulations
557 [dǐ] bottom; 彻底 chèdǐ thorough; 到底 dàodǐ after all
558 [gù] cause, therefore; 故事 gùshi story; 故意 gùyì on purpose
559 [shěng] province, economize, omit
[xǐng] 反省 fǎnxǐng introspection
560 妈(F媽) [mā] mother, mom; 妈妈 māma mama
561 刚(F剛) [gāng] firm, (=刚才 gāngcái) just (a moment ago)
562 [jù] sentence
563 显(F顯) [xiǎn] appear; 显然 xiǎnrán obvious
564 [xiāo] disappear; 消息 xiāoxi news; 消灭 xiāomiè perish
565 [yī] (=衣服 yīfu) clothing
[yì] wear (clothing), give (clothing) to others to wear
566 陆(F陸) [lù] land; 大陆 continent
[liù] six (= 六 liù)
567 [qì] utensil, (=机器 jīqi) machine; 武器 wǔqì weapon
568 确(F確) [què] true; 正确 zhèngquè correct; 确实 quèshí indeed; 明确 míngquè explicit
569 [pò] smash; 破坏 pòhuài ruin; 破烂 pòlàn worn out
570 [jù] 工具 gōngjù tool; 具有 jùyǒu possess; 具体 jùtǐ concrete; 玩具 wánjù toy
571 [jū] (=居住 jūzhù) live, reside; 居民 jūmín resident; 居然 jūrán unexpectedly
572 [pī] <classifier for a batch/lot>, comment, criticize, refute; 批评 pīpíng criticize
573 [sòng] see somebody off, deliver, give
574 泽(F澤) [zé] 沼泽 zhǎozé marsh, swamp; 色泽 sèzé colour and lustre; 毛泽东 Máo Zédōng CCP leader and founder of the PRC
575 紧(F緊) [jǐn] tight; 紧张 jǐnzhāng tense; 要紧 yàojǐn important
576 帮(F幫) [bāng] (=帮助 bāngzhù, 帮忙 bāngmáng) help, gang
577 线(F線) [xiàn] line, thread; 光线 guāngxiàn light ray; 电线 diànxiàn (electric) wire
578 [cún] (=存在 cúnzài) exist; 保存 bǎocún preserve
579 愿(F願) [yuàn] wish
580 [qí] marvellous, (=希奇 xīqí) rare, strange
[jī] odd (not even)
581 [hài] harmful; 害虫 hàichóng destructive insect; 厉害 lìhai fierce
582 [zēng] (=增加 zēngjiā, =增长 zēngzhǎng) increase
583 杨(F楊) [yáng] poplar tree; 三角叶杨 sānjiǎoyèyáng cottonwood
584 [liào] (=材料 cáiliào) material, expect, anticipate; 资料 zīliào means, data, material
585 [zhōu] prefecture; 广州 Guǎngzhōu Canton
586 节(F節) [jié] joint, section, festival, holiday, (=节日 jiérì) holiday
[jiē] knot, link; 节子 jiēzi gnarl, knot (in wood)
587 [zuǒ] left; 左边 zuǒbiān left side
588 装(F裝) [zhuāng] dress up, load, install, (=假装 jiǎzhuāng) pretend
589 [yì] (=容易 róngyì) easy, change; 易经 Yìjīng Book of Changes
590 [zhù] write, book
[zhe] (S着)
[zháo] (S着)
[zhuó] (S着)
[zhāo] (S着)
591 [jí] urgent; 着急 zháojí anxious; 急忙 jímáng in a hurry
592 [jiǔ] (for a) long time
593 [dī] low; 降低 jiàngdī reduce; 低级 dījí elementary; 高低 gāodī height
594 岁(F歲) [suì] years old; 岁数 suìshu age; 万岁 wànsuì long life, Your/His Majesty, “Banzai”
595 [xū] (=需要 xūyào) need; 必需 bìxū essential
596 [jiǔ] wine; 啤酒 píjiǔ beer; 喝酒 hējiǔ drink wine
597 [hé] river; 河南省 Hénán shěng Henan Province; 运河 yùnhé canal
598 [chū] beginning, first (in order); 初步 chūbù preliminary; 起初 qǐchū at first
599 [yóu] (=游泳 yóuyǒng) swim, (=旅游 lǚyóu) travel
600 严(F嚴) [yán] severe, stern
601 铁(F鐵) [tiě] iron; 地铁 dìtiě underground, subway
602 [zú] (=民族 mínzú) people, nationality, (=种族 zhǒngzú) race
603 [chú] get rid of, divide, (=除了 chúle) except
604 [fèn] portion, share, copy, <classifier for portion, share, copies of newspapers etc.>, college degree
605 [gǎn] dare; 勇敢 yǒnggǎn brave
606 [hú] recklessly; 胡说 nonsense (F鬍) (=胡子 húzi) beard (F衚) 胡同 hútòng lane
607 [xuè] blood
[xiě] blood
608 [qǐ] stand on tiptoe, hope for, look forward to; 企业 qǐyè enterprise; 企图 qǐtú attempt; 企鹅 penguin
609 [réng] (=仍然 réngrán, =仍旧 réngjiù) still, yet, as before
610 [tóu] throw; 投票 tóupiào vote
611 闻(F聞) [wén] smell, hear; 新闻 xīnwén news
612 [dǒu] 10 liters; 烟斗 yāndǒu tobacco/opium pipe; 北斗星 Běidǒuxīng The Big Dipper, The Plow
[dòu] (F鬥) fight
613 纪(F紀) [jì] 世纪 shìjì century; 纪念 jìniàn memento; 纪律 jìlǜ discipline

[Jǐ] <family name>
614 脚(F腳) [jiǎo] foot; 赤脚 chìjiǎo barefoot; 脚趾 jiǎozhǐ toe
[jué] (=角 jiǎo) role, part, character, actor, actress
615 [yòu] right; 右边 yòubiān right side; 左右 zuǒyòu around, nearby, more or less
{Compare with 石 shí stone}
616 苏(F蘇) [sū] 苏醒 sūxǐng revive; 苏州 Sūzhōu; 苏联 Sūlián USSR
617 标(F標) [biāo] mark; 标准 biāozhǔn standard
618 饭(F飯) [fàn] rice, food
619 [yún] say, (F雲) (=云彩 yúncai) cloud
620 [bìng] sick; 毛病 máobing malfunction
621 医(F醫) [yī] (=医学 yīxué) medical science; 医生 yīshēng doctor; 医院 yīyuàn hospital
622 [ā] 阿拉伯 ālābó Arab
[ē] 阿弥陀佛ēmítuógó Amitabha = Buddha preserve us
623 [dá] (=回答 huídá) answer
[dā] 答应 dāying respond, promise
624 [tǔ] earth, (=土地 tǔdì) land, (=土壤 tǔrǎng) soil
{Compare with 士 shì scholar}
625 况(F況) [kuàng] 情况 qíngkuàng circumstances; 况且 kuàngqiě moreover
626 [jìng] border, territory; 环境 huánjìng environment
627 软(F軟) [ruǎn] soft; 软件 ruǎnjiàn software
628 [kǎo] (=考虑 kǎolǜ) consider, (=考试 kǎoshì) exam
629 [niáng] mother, aunt
[niang] 姑娘 gūniang girl
630 [cūn] village, rustic; 农村 nóngcūn countryside, village
631 [dāo] knife
632 击(F擊) [jī] beat, strike, knock; 打击 dǎjī strike, hitt, attack, assault
633 仅(F僅) [jǐn] (=仅仅 jǐnjǐn) only, barely
634 [chá] examine, investigate; 检查 jiǎnchá inspect
[Zhā] <family name>
635 [yǐn] draw, stretch, (=引起 yǐnqǐ) cause, (=吸引 xīyǐn) attract
636 [cháo] towards, dynasty; 朝鲜 Cháoxiān Korea
[zhāo] (morning)
637 [yù] raise, educate; 教育 jiàoyù education
[yō] 杭育 hángyō heave-ho, yo-ho
638 续(F續) [xù] (=继续 jìxù) continue; 连续 liánxù continuous
639 独(F獨) [dú] only, alone; 独立 dúlì independent
640 罗(F羅) [luó] (=罗网 luówǎng) birdnet; 罗马 Luómǎ Rome; 罗盘 luópán compass
[luō] 罗嗦 luōsuo wordy, troublesome; 哩哩罗罗 līliluōluō the sound of boiling/rumbling/etc.
641 买(F買) [mǎi] buy
642 户(F戶) [hù] door, household; 窗户 chuānghù window
643 护(F護) [hù] (=保护 bǎohù) guard, protect; 护士 hùshi nurse
644 [hē] drink
[hè] shout
645 [péng] 朋友 péngyǒu friend
{Compare with 丽 lì beautiul and 册 cè book}
646 [gōng] supply
[gòng] confess
647 责(F責) [zé] duty; 责任 zérèn responsibility
648 项(F項) [xiàng] (=项目 xiàngmù) item
649 [bèi] back
[bēi] carry on the back

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!