สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
450 飞(F飛) [fēi] fly; 飞机 fēijī airplane
451 观(F觀) [guān] view, contemplation
[guàn] 道观 Dàoguàn Daoist temple
452 争(F爭) [zhēng] contend, dispute; 战争 zhànzhēng war, warfare; 斗争 dòuzhēng fight, struggle
453 [jiū] 研究 yánjiū study, research; 究竟 jiūjìng after all
454 [bāo] bag, wrap
455 组(F組) [zǔ] organize, group; 组织 zǔzhī organization, organize, form
456 [zào] (=制造 zhìzào) manufacture, (=创造 chuàngzào) create
457 [luò] fall
[là] be missing
[lào] 落色 làoshǎi fade (in colour)
[luō] 空落落 kōngluōluō absolutely nothing left, open/spacious and desolate
458 视(F視) [shì] look; 电视 diànshì television
459 济(F濟) [jì] 经济 jīngjì economy; 救济 jiùjì help disaster victims
[jǐ] 济济 jǐjǐ multitudinous, numerous, magnificent
460 [xǐ] happiness; 喜欢 xǐhuān like
461 离(F離) [lí] (=离开 líkāi) leave, from
462 虽(F雖) [suī] (=虽然 suīrán) although
463 [zuò] seat, sit, travel by (car/plane/etc.), put a kettle (or similar) on the fire, <classifier for bridges, buildings, etc.>; 请坐 qǐngzuò please have a seat; 坐公共汽车 zuò gōngòng qìchē ride a bus
464 [jí] (=收集 shōují) collect; 集中 jízhōng centralize
465 编(F編) [biān] weave, organize, (=编辑 biānjí) edit
466 宝(F寶) [bǎo] treasure
467 谈(F談) [tán] talk
468 [fǔ] 政府 zhèngfǔ government
469 [lā] pull, drag, haul
[lǎ] 半拉 bànlǎ half
[lá] slit
[là] 拉拉蛄 làlagù mole cricket
470 [hēi] (=黑色 hēisè) black; 黑暗 hēi’àn dark
471 [qiě] for the time being; 而且 érqiě furthermore
[jū] (only used some personal names)
472 随(F隨) [suí] follow; 随便 suíbiàn as you like
473 [gé] check, pattern, standard; 格外 géwài especially
[gē] <the sound of laughter, clicking of a hen>, chuckel
474 [jìn] (F盡) use up
[jǐn] (F儘) to max extent; 尽管 jǐnguǎn even though
475 剑(F劍) [jiàn] sword; 宝剑 bǎojiàn double-edged sword
476 讲(F講) [jiǎng] speak, explain, discuss, stress
477 [bù] cloth, spread
478 杀(F殺) [shā] kill, fight, weaken, reduce, burn (of medicine)
479 [wēi] tiny, micro; 微笑 wēixiào smile
480 [pà] (=害怕 hàipà) to fear; 可怕 kěpà horrible
481 [mǔ] (=母亲 mǔqin) mother; 父母 fùmǔ parents; 字母 zìmǔ letters of an alpabet
482 调(F調) [diào] shift, tone
[tiáo] adjust
483 [jú] department, situation; 邮局 yóujú post office
484 [gēn] root; 根本 gēnběn essence, foundation, basic, utterly, (not) at all
485 [céng] (=曾经 céngjīng) in the past
[zēng] great- (grandmother)
[cēng] 挨曾儿 āicēngr 〈colloquial〉 to get a scolding
486 [zhǔn] allow, (F準) certainly, precise; 准备 zhǔnbèi prepare; 标准 biāozhǔn standard
487 团(F團) [tuán] ball, lump, group; 团结 tuánjié unite, rally
488 [duàn] section, paragraph; 手段 shǒuduàn method, means (to an end), strategy
489 终(F終) [zhōng] end; 终于 zhōngyú finally; 始终 shǐzhōng all along; 终身 zhōngshēn life-long
490 乐(F樂) [lè] enjoy, be glad, pleasure, (=快乐 kuàilè) happy
[yuè] (=音乐 yīnyuè) music
491 [qiē] to cut
[qiè] correspond to; 一切 yíqiè all
492 级(F級) [jí] grade, level; 阶级 jiējí (social) class, steps, stairs, rank
493 [kè] (=克服 kèfú) overcome, gram, (F剋) 克期 kèqī set time limit

[kēi] (=剋) scold
494 [jīng] perfect; 精神 jīngshén spirit, essence; 酒精 jiǔjīng alcohol
495 [nǎ] what? 哪儿 nǎr where?
[něi] (before classifier) which?
[na] (used in orders and exclamations)
[Né] (in foreign names)
496 [guān] official; 官僚 guānliáo bureaucrat
497 [shì] (=表示 biǎoshì) show, indicate; 指示 zhǐshì point out
498 [chōng] (F沖) rinse, rush, (F衝) rush
[chòng] (F衝) towards
499 [jìng] finish, (=竟然 jìngrán) unexpectedly; 究竟 jiūjìng actually, exactly, in the end, after all
500 [hū] 似乎 sìhu it seems; 几乎 jīhū almost
501 [nán] male, (=男人 nánrén) man
502 举(F舉) [jǔ] raise; 举行 jǔxíng hold (a meeting); 选举 xuǎnjǔ election; 举例 jǔlì give an example
503 [kè] (=客人 kèrén) guest; 客观 kèguān objective; 客气 kèqi polite
504 证(F證,証) [zhèng] prove; 图书证 túshūzhèng library card; 签证 qiānzhèng visa
505 [kǔ] bitter; 艰苦 jiānkǔ arduous; 痛苦 tòngkǔ suffering
506 [zhào] shine; 照相 zhàoxiàng photo
507 [zhù] pour, (F註) notes; 注意 zhùyì pay attention; 注视 zhùshì gaze
508 费(F費) [fèi] cost; 学费 xuéfèi tuition
509 [zú] foot, (=足够 zúgòu) enough; 满足 mǎnzú satisfy
510 尔(F爾) [ěr] <archaic> you; 尔后 ěrhòu thereafter; 高尔夫 gāo’ěrfū golf
511 [zhāo] beckon, recruit, attract; 招待 entertain (guests)
512 [qún] crowd, group; 群众 qúnzhòng The Masses
513 热(F熱) [rè] hot
514 [tuī] push
515 [wǎn] late; 晚上 wǎnshang evening; 夜晚 yèwǎn night; 晚饭 wǎnfàn dinner
516 响(F響) [xiǎng] sound; 影响 yǐngxiǎng influence
517 称(F稱) [chēng] weigh, name
[chèn] 对称 duìchèn symmetric
518 兴(F興) [xìng] 高兴 gāoxìng glad
[xīng] 兴奋 xīngfèn excited
{Compare with 六 liù six}
519 [dài] treat, entertain, wait for
[dāi] (=呆 dāi) stay
520 约(F約) [yuē] approximately, arrange, appointment
[yāo] weigh
521 阳(F陽) [yáng] opposite of 阴 yīn; 太阳 tàiyáng the sun
522 [gē] (=哥哥 gēge) older brother
523 惊(F驚) [jīng] surprise
524 吗(F嗎) [ma] <interrogative particle>
[má] what; 干吗? gàn má? What’s up?
[mǎ] 吗啡 mǎfēi morphine
525 [zhěng] (=整个 zhěnggè) whole; 调整 tiáozhěng adjust; 整齐 zhěngqí neat
526 [zhī] branch, support; 支持 zhīchí sustain; 地支 dìzhī the Twelve Terrestrial Branches
527 [gǔ] (=古代 gǔdài) ancient
{Compare with 舌 shé tongue}
528 汉(F漢) [hàn] Chinese ethnicity; 汉语 hànyu Chinese; 汉字 hànzi Chinese character; 老汉 lǎohàn old man
529 [tū] charge forward, stick out; 突然 tūrán suddenly
530 号(F號) [hào] name, number, mark
[háo] yell
531 绝(F絕) [jué] cut off, absolute
532 选(F選) [xuǎn] (=选择 xuǎnzé) choose, select; 选举 xuǎnjǔ election
533 [ba] at end of sentence, indicates suggestion
[bā] snap!
534 参(F參) [cān] 参加 cānjiā participate
[shēn] 人参 rénshēn ginseng
[cēn] 参差 cēncī uneven, irregular
535 [kān] periodical, publication; 报刊 bǎokān periodical publications, the press
536 亚(F亞) [yà] inferior, second; 亚洲 Yàzhōu Asia
537 [fù] (F復) 恢复 huīfù recover, (F複) 复杂 fùzá complicated, complex, (F覆) cover
538 伤(F傷) [shāng] wound, injury, injure; 创伤 chuāngshāng trauma
539 类(F類) [lèi] category, kind, type; 类似 lèisì similar
540 备(F備) [bèi] (=准备 zhǔnbèi) get ready, prepare; 设备 shèbèi equipment
541 欢(F歡) [huān] (=欢乐 huānlè) happy, joyous; 喜欢 xǐhuan like
542 [lìng] other; 另外 lìngwài other, besides
543 [gǎng] harbor; 香港 Xiānggǎng Hong Kong
544 势(F勢) [shì] power; 形势 xíngshì circumstances; 姿势 zīshì posture
545 [kè] carve, quarter hour, moment
546 [xīng] star; 火星 huǒxīng Mars; 星期 xīngqī week
547 断(F斷) [duàn] cut off; 不断 búduàn unceasing; 判断 pànduàn judge
548 陈(F陳) [chén] display, explain, stale, (dynasty 557-589)
549 [zhǎng] palm of the hand; 掌握 zhǎngwò grasp

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!