สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
350 办(F辦) [bàn] do; 办法 bànfǎ method; 办公室 bàngōngshì office
{Compare with 为 wèi for}
351 运(F運) [yùn] carry, transport, (运气 yùnqi) fortune, luck; 运动 yùndòng move, turn around, sports
352 [wǔ] military; 武器 wǔqì weapon; 武术 wǔshù martial arts
353 [bàn] half, semi~
{Compare with 平 píng even}
354 [hòu] (=时候 shíhou) time, wait, situation
355 七(A柒) [qī] seven; 七月 qīyuè July
356 [bì] (=必须 bìxū) must; 不必 búbì needn’t
357 [chéng] (=城市 chéngshì) city, wall; 长城 chángchéng Great Wall
358 [fù] (=父亲 fùqin) father; 父母 fùmǔ parents
[fǔ] old man
359 强(F強,彊) [qiáng] strong
[qiǎng] strive
[jiàng] 倔强 juéjiàng stubborn, unbending
360 [bù] step; 进步 jìnbù progress, improve; 散步 sànbù take a walk
361 [wán] finished, complete
362 [gé] leather; 革命 gémìng revolution; 改革 gǎigé reform
[jí] 病革 bìngjí about to die of illness
363 [shēn] deep; 深刻 shēnkè deep, profound; 深夜 shēnyè deep in the night
364 区(F區) [qū] (=地区 dìqū) area; 区别 qùbié difference
[ōu] <family name>
365 [jí] namely, that is, even if, (=立即 lìjí) immediately, at once
366 [qiú] seek, ask; 要求 yāoqiú demand, request, requirement
367 [pǐn] (=产品 chǎnpǐn) product; 商品 shāngpǐn merchandise, goods
368 [shì] scholar; 博士 bóshì Ph.D; 女士 nǚshì lady, Ms.; 战士 zhànshì soldier
{Compare with 土 tǔ earth}
369 转(F轉) [zhuǎn] turn, transfer
[zhuàn] rotate
[zhuǎi] 转文 zhuǎiwén to flaunt one’s speach
370 [liàng] amount; 量词 liàngcí classifier, measure word
[liáng] to measure
371 [kōng] empty, sky
[kòng] leave empty, free time
372 [shèn] very; 甚至 shènzhì even, go so far as to
[shén] (=什 shén) what?; 甚么 = 什么 shénme what?
373 众(F眾) [zhòng] crowd, many; 群众 qúnzhòng the masses; 听众 tīngzhòng audience
374 [jì] 技术 jìshù technology, technique; 科技 kējì science and technology
375 轻(F輕) [qīng] light (compare with 重 zhòng heavy)
376 [chéng] 过程 guòchéng process; 工程 gōngchéng engineering project; 程度 chéngdu level, degree, extent
377 [gào] (=告诉 gàosu) tell; 报告 bàogào report, make known
[gù] 告朔 gùshuò distributing feudal calendar
378 [jiāng] river; 长江 Cháng Jiāng Yangtze River; 江山 jiāngshān landscape
379 语(F語) [yǔ] (=语言 yǔyán) language; 汉语 Hànyǔ Chinese; 语法 yǔfǎ grammar; 成语 chéngyǔ idiom
[yù] tell
380 [yīng] brave, outstanding person, (=英雄 yīngxióng) hero; 英国 Yīngguó England
381 [jī] 基础 jīchǔ base, foundation; 基本 jīběn basic, fundamental, essential
382 [pài] faction, send; 党派 dǎngpài political parties
[pā] 派司 pāsi passport, identification
383 满(F滿) [mǎn] full; 满足 mǎnzú satisfied, contented
384 [shì] (=形式 xíngshì) form; 方式 fāngshì way, pattern; 正式 zhèngshì formal, official
385 [lǐ] (=李子 lǐzi) plum, <family name>
386 [xī] breath, stop
[xi] 消息 xiāoxi news; 休息 xiūxi rest
387 写(F寫) [xiě] write; 描写 miáoxiě describe, depict
[xiè] 写意 xiěyǐ freehand brushwork, sketch
{Compare with 与 yǔ and}
388 [ne] <sentence final particle>
[ní] woolen cloth
389 识(F識) [shí] know; 认识 rènshi know, recognize; 识别 shíbié tell apart
[zhì] (formal) remember, commit to memory, mark, sign
390 极(F極) [jí] extreme, pole; 太极 Tài Jí the Supreme Ultimate (in Chinese cosmology); 太极拳 tǎijíquán shadowboxing
391 [lìng] make, cause; 命令 mìnglìng command
[lǐng] ream, <classifier for paper>
[líng] 脊令 jílíng (=鹡鸰 jílíng) wagtail (a symbol of brotherly friendship)
392 黄(F黃) [huáng] (=黄色 huángsè) yellow
393 [dé] virtue; 道德 dàodé ethics; 德国 Déguó Germany
394 [shōu] gather, (=收到 shōudào) recieve, (=收获 shōuhuò) harvest; 收拾 shōushi put in order; 收音机 shōuyīnjī radio
395 脸(F臉) [liǎn] face
396 钱(F錢) [qián] money, copper coin
397 党(F黨) [dǎng] (political) party, clique; 共产党 Gòngchǎndǎng Communist Party; 国民党 Guómíndǎng Nationalist Party
398 [dǎo] fall down, topple

[dào] invert, (move) backwards, pour, contrary to expectations
[dáo] follow up
399 [wèi] have not, did not; 未来 wèilái future
{Compare with 末 mò end}
400 [chí] hold; 坚持 jiānchí persist in, insist on; 保持 bǎochí keep, maintain, preserve
401 [qǔ] take, get, fetch
402 设(F設) [shè] set up; 建设 jiànshè build, construct; 设计 shèjì design, plan; 设备 shèbèi equipment, facilities
403 [shǐ] (=开始 kāishǐ) begin, start; 始终 shǐzhōng all along
404 [bǎn] printing plate, edition; 出版 chūbǎn publish
405 双(F雙) [shuāng] pair, twin, double; 双方 shuāngfāng both sides
406 [lì] (F歷) 历史 lìshǐ history; 经历 jīnglì experience, (F曆) 日历 rìlì calendar
{Compare with 厉 lì severe}
407 [yuè] 越…越… the more… the more…
408 [shǐ] (=历史 lìshǐ) history, <family name>; 外史 wàishǐ unofficial history
{Compare with 吏 lì official and 更 gèng more}
409 [shāng] discuss, business
410 千(F仟) [qiān] thousand
{Compare with 干 gān stem and 于 yú at}
411 [piàn] slice; 照片 zhàopiàn photo; 片刻 piànkè moment; 卡片 kǎpiàn card
[piān] film
412 [róng] contain; 容易 róngyì easy; 内容 nèiróng content
413 [yán] grind, (=研究 yánjiū) study, research
414 [xiàng] resemble, (=肖像 xiàoxiàng) portrait, image
415 [zhǎo] look for, seek
{Compare with 我 wǒ me}
416 [yǒu] (=朋友 péngyǒu) friend; 友好 yǒuhǎo friendship
{Compare with 反 fǎn turn over}
417 [hái] (=孩子 háizi, =小孩儿 xiǎoháir) child; 女孩儿 nǚháir girl
418 [zhàn] stand; 火车站 huǒchēzhàn train station
419 广(F廣) [guǎng] wide, extensive
[yǎn] (when referring to the radical)
420 [gǎi] (=改变 gǎibiàn) change; 改革 gǎigé reform
421 议(F議) [yì] (=议论 yìlùn) discuss, confer; 会议 huìyì meeting, conference; 建议 jiànyì suggest, propose
422 [xíng] (=形式 xíngshì) form, shape; 形成 xíngchéng to form, take shape
423 [wěi] 委员会 wěiyuánhuì committee; 委托 wěituō entrust
[wēi] 虚与委蛇 xūyǔwēiyí to pretend interest and sympathy
424 [zǎo] early; 早饭 zǎofàn breakfast; 早晨 zǎochen morning
425 [fáng] (=房间 fángjiān) room, (=房子 fángzi) building
426 [yīn] (=声音 shēngyīn) sound; 音乐 yīnyuè music
427 [huǒ] fire; 火车 huǒchē train; 火柴 huǒchái match; 火焰 huǒyàn flame
428 际(F際) [jì] (=边际 biānjì) boundary; 实际 shíjì reality; 国际 guójì international
429 则(F則) [zé] (conjunction); 原则 yuánzé principle; 否则 fǒuzé or else
430 [shǒu] head; 首先 shǒuxiān first of all; 首都 shǒudū capital (of a country)
431 单(F單) [dān] alone, single, sheet
[chán] 单于 chányú <hist.> chief of the Xiongnu
[Shàn] <family name>
432 据(F據) [jù] seize, depend on, (=根据 gēnjù) according to
[jū] 拮据 jiéjū short of money, hard up
433 导(F導) [dǎo] lead; 领导 lǐngdǎo leader
434 [yǐng] shadow, image; 电影 diànyǐng movie
435 [shī] lose; 失败 shībài be defeated
{Compare with 先 xiān first}
436 [ná] hold; 拿来 nálái bring; 拿去 náqù take; 拿给 nágěi hand over
437 网(F網) [wǎng] net; 网球 wǎngqiú tennis; 因特网 yīntèwáng Internet
438 [xiāng] perfume, fragrant; 香港 Xiānggǎng Hong Kong
439 [sì] similar; 似乎 sìhu it seems
[shì] 似的 shìde alike
440 [sī] thus (nowadays used mostly as a phonem in foreign names); 法西斯 fǎxīsī Fascist
441 专(F專,耑) [zhuān] (=专门 zhuānmén) special, (=专家 zhuānjiā) expert; 专政 zhuānzhèng dictatorship
442 [shí] (=石头 shítou) stone, rock
[dàn] unit of grain
{Compare with 右 yòu right}
443 [ruò] seem, as if; 假若 jiǎruò if; 若干 ruògān how much?
[rě] 般若 bōrě buddhist widom, prajna
444 [bīng] (=士兵 shìbīng) soldier; 兵力 bīnglì military strength
{Compare with 宾 bīn guest}
445 [dì] (=弟弟 dìdi) younger brother
[tì] (=悌)
446 谁(F誰) [shuí] who?
[shéi] who?
447 [xiào] (=学校 xuéxiào) school
[jiào] (=校对 jiàoduì, 校正 jiàozhèng) proofread
448 读(F讀) [dú] read
[dòu] pause in reading
449 [zhì] (=意志 yìzhì) will, (=标志 biāozhì) mark; 同志 tóngzhì comrade, (F誌) 杂志 zázhì magazine

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!