สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
250 计(F計) [jì] (=计算 jìsuàn) count, calculate, plot, plan, <family name>; 统计 tǒngjì statistics
251 [huò] (=或者 huòzhě) or, (=或许 huòxǔ) perhaps, mayby, (=可能 kěnéng) probably
{Compare with 國=国 guó country}
252 [sī] 公司 gōngsī company, corporation; 司令 sīlìng commander
253 [lì] (=利益 lìyì) interest, benefit, profit, <family name>; 利用 lìyòng utilize; 胜利 shènglì triumph; 意大利 Yìdàlì Italy
254 [shòu] receive, endure, (=接受 jiēshòu) accept; 难受 nánshòu unhappy
255 [guāng] light, merely; 阳光 yángguāng sunlight; 光荣 guāngróng glory
256 [wáng] king; 王国 wángguó kingdom, realm, domain
[wàng] (rare) rule
{Compare with 主 zhǔ lord and 玉 yù jade}
257 [guǒ] fruit, surely, truly, as expected, (=结果 jiéguǒ) result, consequence, outcome; 如果 rúguǒ if
258 亲(F親) [qīn] close relative, kiss; 母亲 mùqin mother; 父亲 fùqin father; 亲自qīnzì in person
[qìng] 亲家 qìngjia relatives by marriage
259 [jiè] (=界限 jièxiàn) boundary, limit; 世界 shìjiè world
[gā] 不搭界 bù dāgā have no relation, have nothing to do with
[gà] 半间不界 bàn’gānbùgà neither this nor that, inexplicit, equivocal, mediocre
260 [jí] reach, come up to, and, in, on, to; 以及 yǐjí as well as; 及时 jíshí promptly
261 [jīn] now, this; 今天 jīntiān today
262 [jīng] capital city, (=北京 Běijīng) short for Beijing; 南京 Nánjīng; 东京 Dōngjīng Tokyo (or other eastern capital in previous dynasties!)
263 务(F務) [wù] affair, business; 任务 rènwu assignment, task; 服务 fúwù service, serve
264 [zhì] work out, (=制度 zhìdù) system, institution, (=控制 kòngzhì) control, dominate, (F製) (=制造 zhìzào) manufacture
265 [jiě] separate, explain, untie, undo, take off, dissolve, <mathematic> solution
[Xiè] <family name>
[jiè] 解送 jièsòng send under guard
266 [gè] each, every, different, separately; 各有千秋 gèyǒuqiānqiū each has his merits
[gě] 自各 zìgě oneself, by oneself
267 [rèn] appoint, no matter, serve a position, allow, trust, official post, <classifier for terms of office>; 任务 rènwu task; 任何 rènhé any
[Rén] <family name>
268 [zhì] to, until, extremely, most, arrive, reach; 甚至 shènzhì even (to the point of), so much so that; 至少 zhìshǎo at least
269 [qīng] (=清楚 qīngchu) clear; 清洁 qīngjié clean
270 [wù] thing, matter; 动物 dòngwù animal; 植物 zhíwù plant; 物理 wùlǐ physics
271 [tái] <polite> you, (F臺) platform, <classifier for performances, engines, computers, TV-sets, etc.>, (=台湾 Táiwān) short for Taiwan, (F檯) desk, table, (F颱) 台风 táifēng typhoon
[tāi] 天台 Tiāntāi (in eastern Zhejiang)
272 [xiàng] appearance, likeness, (=大象 dàxiàng) elephant
273 记(F記) [jì] (=记得 jìde) remember, (=记录 jìlù) record
{Compare with the “open” radical 己 jǐ self and not the close 已 yǐ already}
274 边(F邊) [biān] on the side of something, margin, limit, <family name>, (=旁边 pángbiān) side; 这边 zhèbiān over here
275 [gòng] share; 一共 yígòng in all; 共产 gòngchǎn communist; 公共 gōnggòng public; 共和 gònghé republic
276 风(F風) [fēng] wind
277 战(F戰) [zhàn] (=战争 zhànzhēng) war
278 [gān] stem; 干涉 gānshè interfere, intervene, (F乾) dry
[gàn] (F幹) do
{天 干 tiāngān the Ten Heavenly Stems: 甲乙丙丁戊己庚辛壬癸 jiǎ-yǐ-bǐng-dīng-wù-jǐ-gēng-xīn-rén-guǐ (these characters are sometimes used as ordinal numbers}
{Compare with 千 qiān thousand and于 yú at}
279 [jiē] connect, (=接受 jiēshòu) accept; 接着 jiēzhe catch, next; 直接 zhíjiē direct
280 [tā] it, its
281 许(F許) [xǔ] allow, somewhat, <family name>, (=也许 yěxǔ) perhaps; 许多 xǔduō a lot
[hǔ] 邪许 yéhǔ yell in unison, yo-ho-ho
282 八(A捌) [bā] eight; 八月 Bāyuè August
283 [tè] (=特别 tèbié) special, particular; 特点 tèdiǎn characteristic
284 觉(F覺) [jué] perceive
[jiào] (=睡觉 shuìjiào) sleep; 午觉 wǔjiào siesta, afternoon nap
285 [wàng] look, full moon; 希望 xīwàng hope, wish
286 [zhí] straight, directly
{Compare with 真 zhēn true}
287 [fú] (=服务 fúwù) serve, (=衣服 yīfu) clothes
[fù] dose
288 [máo] hair

{Compare with 手 shǒu hand}
289 [lín] (=森林 sēnlín) forest, <family name>; 桂林 Guìlín (city in Guangxi)
290 题(F題) [tí] topic, problem, inscribe; 问题 wèntí question, problem; 题目 tímù title
291 [jiàn] construct, establish; 建议 jiànyì suggest
292 [nán] south; 西南 xīnán southwest
[nā] 南无 nāmó 〈Sanskrit〉 to give oneself totally to
293 [dù] degree, extent, unit (kWh, angle, temperature, etc.), <classifier for units of measurement, occasions, times, etc.>; 制度 zhìdù system, institution
[duó] 猜度 cāiduó surmise
294 统(F統) [tǒng] order, unite, (=系统 xìtǒng) system; 统治 tǒngzhì rule, dominate; 统一 tǒngyī together, unify, unite, integrate
295 [sè] (=颜色 yánsè) colour; 脸色 liǎnsè complexion, look, facial expression
[shǎi] colour
296 [zì] written character; 汉字 Hànzì Chinese character; 名字 míngzi name; 体字 tǐzì style of written Chinese, typface, font
{Compare qith 学 xué study}
297 请(F請) [qǐng] please, request, invite; 请求 qǐngqiú ask, request
298 [jiāo] join; 交通 jiāotōng traffic; 交换 jiāohuàn exchange
299 爱(F愛) [ài] (=爱情 àiqíng) love; 爱人 àirén spouse, lover
300 让(F讓) [ràng] let, allow
301 认(F認) [rèn] (=认为 rènwéi) consider, (=认识 rènshi) recognize
302 [suàn] (=计算 jìsuàn) count, calculate, compute; 算了 suànle forget it, never mind
303 论(F論) [lùn] theory
[Lún] 论语 Lúnyǔ The Confucian Analects
304 百(F佰) [bǎi] hundred
[bò] 抄总 chāobòzǒng express/cover everything
{Compare with 白 bái white}
305 [chī] eat
[qī] 吃吃 qīqī <the sound of giggling>
306 义(F義) [yì] justice, (=意义 yìyì) meaning; 主义 zhǔyì ~ism
307 [kē] department; 科学 kēxué science; 外科 wàikē surgery
308 [zěn] (=怎么 zěnme) how?
309 [yuán] first, primary, dollar
310 [shè] club, organized body, (=社会 shèhuì) society
311 术(F術) [shù] skill, (=艺术 yìshù) art; 技术 jìshù technique
[zhú] 术酒 zhújiǔ medicinal wine
312 结(F結) [jié] tie; 结果 jiéguǒ result; 结婚 jiéhūn marry
[jiē] bear fruit
313 六(A陆,陸) [liù] six; 六月 liùyuè June
{Compare with 兴 xìng prosper}
314 [gōng] achievement; 成功 chénggōng succeed; 功夫 gōngfu time (duration), time (when), skill, art, work
315 [zhǐ] point, (=指头 zhǐtou) finger, toe; 指甲 zhǐjia finger nail
316 [sī] (=思想 sīxiǎng) thought
[si] 意思 yìsi meaning
[sāi] 于思 yúsāi richly bearded
317 [fēi] not, non-; 非常 fēicháng unusually, extraordinary, special, very, extremely
318 [liú] to flow, stream; 电流 diànliú electric current; 交流 jiāoliú to exchange, alternate
319 [měi] every, each; 每天 měitiān every day
320 [qīng] nature’s colour blue/green/black…; 青年 qīngnián youth; 青蛙 qīngwā frog
321 [guǎn] tube, (=管理 guǎnlǐ) manage, supervise; 不管 bùguǎn no matter, regardless of
322 [fū] man, (=丈夫 zhàngfu) husband; 工夫 gōngfu time, duration, skill; 大夫 dàifu doctor
[fú] (formal) this/that (person)
{Compare with 天 tiān heaven and 失 shī lose}
323 连(F連) [lián] connect, including; 连忙 liánmáng right away; 连续 liánxù continuous
324 远(F遠) [yuǎn] far
325 资(F資) [zī] money, expenses; 资本主义 zīběnzhǔyì capitalism; 投资 tóuzī invest
326 队(F隊) [duì] team, (=部队 bùduì) army, (=队伍 duìwǔ) troops
327 [gēn] heel, follow, with, and
328 带(F帶) [dài] belt, zone, carry, bring, take
329 [huā] flower, spend; 花生 huāshēng peanut
330 [kuài] fast, sharp, (=快乐 kuàilè, =愉快 yúkuài) happy
331 条(F條) [tiáo] twig, strip, item, <classifier for dogs, snakes, dragons, etc.>; 条件 tiáojiàn condition, term
332 [yuàn] courtyard; 学院 xuéyuàn college; 医院 yīyuàn hospital; 法院 fǎyuàn court
333 变(F變) [biàn] change; 变成 biànchéng become; 变化 biànhuà variation; 改变 gǎibiàn alter
334 联(F聯) [lián] unite, join; 联系 liánxì integrate, relate, link, get in touch with
335 [yán] words; 语言 yǔyán language, speech, word
336 权(F權) [quán] right, power
337 [wǎng] to, toward; 往往 wǎngwǎng often
338 [zhǎn] expand, spread out, <family name>; 发展 fāzhǎn develop, expand, grow; 展览 zhǎnlǎn exhibit, show, display
339 该(F該) [gāi] (=应该 yīnggāi) should
340 领(F領) [lǐng] to lead, collar; 领导 lǐngdǎo, 领袖 lǐngxiù leader; 本领 běnlǐng ability
341 传(F傳) [chuán] pass, pass on; 传统 chuántǒng tradition
[zhuàn] Confucian classic
342 [jìn] near; 附近 fùjìn vicinity; 最近 zuìjìn recently, lately, soon
343 [liú] remain, stay, (=保留 bǎoliú) keep, reserve; 留学 liúxé to study abroad; 遗留 yíliú hand down; 拘留 jūliú arrest
344 红(F紅) [hóng] (=红色 hóngsè) red; 东方红 Dōngfānghóng The East is Red
[gōng] 女红 nǚgōng needlework
345 [zhì] govern, cure, punish; 政治 zhèngzhì government
346 决(F決) [jué] 解决 jiějué solve, resolve, settle; 决定 juédìng decide, resolve, make up one’s mind
347 [zhōu] circuit, circumference, cycle, week; 周围 zhōuwéi vicinity, surroundings, entirely; 周身 zhōushēn whole vody
348 [bǎo] (=保护 bǎohù) protect; 保证 bǎozhèng ensure, guarantee
349 达(F達) [dá] reach, arrive
[dā] <referring to sounds of clocks or footsteps>
[tà] 挑达 tāotà walk casually to and fro

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!