สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
2250 [mò] quiet; 寂寞 jìmò lonely
2251 [guàn] pour; 灌溉 guàngài irrigate; 灌木 guànmù bush
2252 篮(F籃) [lán] basket; 篮球 lánqiú basketball
2253 [wàng] absurd, rash; 妄想狂 wàngxiǎngkuáng paranoia
2254 搁(F擱) [gē] put
[gé] endure
2255 [zhí] brother’s son, nephew; 侄女 zhúnǚ brother’s daughter, neice
2256 厢(F廂) [xiāng] wing of a house, side, railway carriage
2257 [chā] (=叉子 chāzi) fork, intersection, (=交叉 jiāochā) intersect
[chá] obstruct, jam up
[chǎ] the distance between thumb and middle minger on an outstretched hand
[chà] fork, diverge; 叉路 chàlù crossroad
2258 [Yú] <family name>, small boat
[shù] (=腧)
2259 [fá] fell, cut down, attack
2260 [zǎi] slaughter, butcher, govern; 宰割 zǎigē invade and oppress
2261 瞒(F瞞) [mán] hide the truth from
2262 [zhòu] 宇宙 yǔzhòu cosmos
2263 肿(F腫) [zhǒng] swollen; 肿瘤 zhǒngliú tumor; 红肿 red and swollen
2264 [qī] lacquer, paint; 油漆 yóuqī paint; 漆黑 qīhēi pitch-black
2265 [bù] fear, frightening; 恐怖 kǒngbù terror
2266 [wú] (=予 yǔ) <archaic> I, me
2267 [hǒu] roar, howl
2268 侨(F僑) [qiáo] 华侨 Huáqiáo overseas Chinese; 侨胞 compatriots abroad
2269 叠(F疊) [dié] pile up, repeat; (折叠 zhédié) fold
2270 啸(F嘯) [xiào] 呼啸 hūxiào whistle, scream, whizz
2271 [guàn] (罐头 guàntou) can; jar
2272 [sì] (=四sì) four, (=肆意 sìyì) wantonly, <archaic> shop
2273 [qún] (裙子 qúnzi) skirt
2274 [qì] (=哭泣 kūqì) cry, weep, (=抽泣 chōuqì) sob
2275 胀(F脹) [zhàng] (=膨胀 péngzhàng) swell, expand
2276 赋(F賦) [fù] (赋于) bestow on; compose; 赋税 taxes
2277 [áo] boil, stew; endure
[āo] boil, cook in water
2278 [chèn] take advantage of; while; 趁机会 chèn jīhuì take advantage of an opportunity
2279 [hāi] hey
[ké] 咳嗽 késou cough
2280 [yú] 愉快 yúkuài delighted
2281 恳(F懇) [kěn] 诚恳 chéngkěn, 恳切 kěnqiè sincere; 恳求 plead
2282 [gū] 辜负 gūfù let down, disappoint
2283 [jī] 肌肉 jīròu muscle
2284 婴(F嬰) [yīng] (=婴儿 yīng’ér) baby, infant
2285 [yǔ] (=羽毛 yǔmáo) feather; 羽毛球 yúmáoqiú badminton
2286 [gōng] <archaic> personally; bend at the waist
2287 毙(F斃) [bì] execute (kill); 枪毙 qiāngbì execute by shooting
2288 [jū] (=拘留 jūliú) arrest, detain; 拘束 jūshù restrict; 拘谨 jūjiň overcautious
2289 [dīng] sting, bite; say/ask again, verify
2290 [wa] <sentence final particle like 啊 a>
[wā] wah! (sound of crying)
2291 [qíng] (晴朗 qínglǎng) fine, sunny; 晴天霹雳 qíngtiānpīlì a bolt from the blue
2292 谜(F謎) [mí] (谜语 míyǔ) riddle

[mèi] 谜儿 riddle
2293 [Huái] a river in 河南 and 安徽
2294 [wàng] prosperous, flourishing; 旺盛 vigorous, exuberant
2295 [yì] leisure, escape; 安逸 ānyì comfortable, leisurely
2296 琼(F瓊) [qióng] beautiful jade; 琼脂 agar
2297 [jiāng] ginger
2298 呜(F嗚) [wū] (sound of whistling, zooming); 呜咽 wūyè sob, whimper
2299 窜(F竄) [cuàn] flee, scurry; exile; change wording
2300 颁(F頒) [bān] proclaim, (=颁发 bānfā) promulgate, issue
2301 [xīn] firewood, fuel, (=薪水 xīnshui) salary
2302 [zhài] stockade, camp
2303 尿 [niào]
[suī] urine, urinate
2304 颊(F頰) [jiá] jaw; cheek
2305 [dài] 逮捕 dàibǔ arrest
[dǎi] catch; 猫逮老鼠 māo dǎi lǎoshǔ a cat catching a mouse
2306 [bǔ] fortune telling
[bo] 胡萝卜 húluóbo carrot
2307 [zhāo] clear, obvious; 昭雪 zhāoxuě rehabilitate
2308 [jìn] soak
2309 [guā] scrape; 刮胡子 guā húzi shave; (F颳) (wind) blow
[kā] 刮吃 kāchi 〈colloquial〉 scrape, sponge on
2310 [wǎn] 宛如 wǎnrú just like; 宛然 wǎnrán as if; [yuān] 大宛
2311 嘱(F囑) [zhǔ] (=嘱咐 zhǔfu) advise, enjoin, urge, exhort
2312 [náng] bag; 鼓鼓囊囊 gǔgunāngnāng bulging
[nāng] 囊膪 nāngchuài pork near the pig’s nipples
2313 [yù] reside, live; 寓所 yùsuǒ residence; 寓言 fable, allegory
2314 驳(F駁) [bó] contradict; 驳斥 bóchì denounce; 反驳 fǎnbó refute
2315 [chàng] 倡议 chàngyì propose
[chāng] 倡优 chāngyōu entertainer
2316 [yù] (=沐浴 mùyù) take a bath; 浴室 yùshì bath/shower room
2317 [gū] coo, cluck (bird sounds)
2318 [nuó] (挪动 nuódong) move; remove
2319 [bó] 搏斗 bódòu fight, wrestle; 脉搏 màibó pulse
2320 [péng] bitter fleabane, (=蓬松 péngsōng) fluffy, <classifier for clumps of bamboo, grass, etc.>; 蓬勃 péngbó vigorous
2321 [shǎng] part of the day; noon
2322 [qú] canal, ditch, channel; 渠道 irrigation ditch
2323 [dōu] pocket, bag
2324 [nán] 喃喃 nánnán mutter
2325 [yí] <archaic> smooth; wipe out, raze
2326 沪(F滬) [Hù] name for 上海 Shanghai
2327 贱(F賤) [jiàn] inexpensive, cheap, lowly, humble, worthless
2328 [pò] 气魄 qìpò boldness
[bó] 落魄
[tuò] 落魄
2329 [duò] rudder; helm; 舵手 steersman, helmsman
2330 [xī] 清晰 qīngxī clear, distinct
2331 [jiāng] stiff; numb; deadlocked; 僵硬 stiff, rigid
2332 [gāo] pudding, (=蛋糕 dàngāo) cake
2333 [yì] <archaic> descendents, posterity; borderland
2334 [zhì] 秩序 zhìxù order, sequence
2335 [yǐ] (倚靠 yǐkào) lean on; rest against; rely on
2336 [tā] collapse; sink; calm down
2337 [huǎng] suddenly, as if
2338 钩(F鉤) [gōu] (钩子 gōuzi) hook
2339 [cháo] 嘲笑 cháoxiào ridicule, laugh at; 嘲讽 cháofěng sneer at, taunt, mock; 嘲弄 cháonòng mock, deride
2340 [bàng] be close to; 傍晚 bàngwǎn toward evening, at nightfall
2341 [yù] abundant, affluent; 富裕 fùyù rich, wealthy, opulent
2342 [zhǔ] boil, cook
2343 [rǔ] milk, breast; 哺乳 bǔrǔ breast-feed; 乳酪 rǔlào cheese
2344 [wù] do not!
2345 竖(F豎) [shù] vertical, perpendicular; vertical stroke “丨”
2346 惩(F懲) [chéng] chastise, punish, correct, repress; restrain oneself
2347 [dǔ] look at, observe; 目睹 mùdǔ see with one’s own eyes
2348 [zhū] tree-trunk; 守株待兔 shǒuzhūdàitù guarding a tree-trunk to wait for a rabbit
2349 绣(F繡) [xiù] embroider; 绣像 embroidered portrait

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!