สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
1650 艰(F艱) [jiān] (=艰难 jiānnán) difficult, (=艰苦 jiānkǔ) arduous
1651 [yǎn] hide, sneak attack; 掩护 yǎnhù to shield; 掩盖 yǎngài conceal
1652 [hé] lotus; 荷花 héhuā lotus flower
[hè] carry, load
1653 苍(F蒼) [cāng] dark green or blue; 苍天 blue sky; 苍松 green pine; 苍蝇 cāngying fly, mosquito; 苍白 cāngbái pale, lifeless, grayish
1654 [xuán] spin; 旋转 xuánzhuǎn rotate
[xuàn] whirl, lathe
1655 [jiē] uncover
1656 [sāng] mulberry tree; 桑蚕 sāngcán silkworm; 桑叶 sāngyè mulberry leaves
1657 [zhàng] battle, war; 打仗 dǎzhàng wage a war, fight a battle
1658 莲(F蓮) [lián] lotus, water lilly
1659 钻(F鑽) [zuān] drill, get into, study
[zuàn] drill, auger, diamond, watch jewel
1660 [hóng] 宏伟 hóngwěi magnificient; 宏大 hóngdà great; 宏观 hóngguān macroscopic
1661 [huàn] unreal, imaginary, magical; 科幻小说 kēhuàn xiàoshuō science fiction novel
1662 [rèn] (=刀刃 dāorèn) sharp edge of knife or sword, kill with knife or sword
1663 峡(F峽) [xiá] (=峡谷 xiágǔ) gorge, canyon; 海峡 hǎixiá strait, channel; 三峡 Sān Xiá the Three Gorges of the Yangtze river
1664 辽(F遼) [liáo] 辽阔 liáokuò vast, extensive; 辽宁 Liáoníng (a province)
1665 [wá] (娃娃 wáwa) baby
1666 凯(F凱) [kǎi] 凯歌 kǎigē song of triumph
1667 [huàn] worry, anxiety, disaster; 患病 huànbìng fall ill
1668 [zhàng] barrier, obstacle, (=障碍 zhàng’ài) obstruct; 保障 bǎozhàng ensure
1669 [gài] (=乞丐 qǐgài) beggar
1670 [héng] weighing equipment, (=衡量 héngliang) weigh, measure, judge
1671 猫(F貓) [māo] cat; 熊猫 xióngmāo panda; 猫头鹰 māotóuyīng owl
[máo] 猫腰 máoyāo stoop, crouch
1672 [chǒu] second Earthly Branch, a clown in an opera, <faily name>; (F醜) 丑陋 chǒulòu ugly, disgraceful, scandalous
1673 涛(F濤) [tāo] great waves
1674 [nuǎn] warm up, (=温暖 wēnnuǎn) warm; 暖和 nuǎnhuo nice and warm
1675 [liū] slide, sneak away
[liù] swift current of water
1676 锅(F鍋) [guō] pot, wok, frying pan; 锅贴 guōtiē pot sticker
1677 [nài] what?, how?; 无可奈何 wúkěnàihé have no alternative
1678 罚(F罰) [fá] (=惩罚 chéngfá) punish, (=罚款 fákuǎn) penalty
1679 [shí] pick up from the ground, ten (=十 shí); 收拾 shōushi put in order
[shè] 拾级 shèjí climb stairs
1680 浓(F濃) [nóng] dense, thick, concentrated; 浓度 nóngdù consistency
1681 键(F鍵) [jiàn] key; 键盘 jiànpán keyboard (piano or typewriter)
1682 脉(F脈) [mài] vein, pulse; 山脉 shānmài mountain range
[mò] 脉脉 mòmò lovingly
1683 锁(F鎖) [suǒ] lock
1684 邻(F鄰) [lín] (=邻居 línjū) neighbor
1685 [chòu] stinking

[xiù] sniff, smell
1686 [fāng] perfume, (=芳香 fāngxiāng) fragrant; 芳龄 fānglíng age (when speaking of a young woman)
1687 [chuí] hang down, droop; 垂直 chúizhí vertical, perpendicular
1688 [zhuō] clutch, grasp, catch; 捉迷藏 zhuō mícáng to play “hide-and-seek”
1689 [huī] 恢复 huīfù recover, restore
1690 [mǔ] nurse
1691 [kǎn] cut, chop, hack; 砍柴 kǎnchái cut firewood
1692 驾(F駕) [jià] (驾驶 jiàshǐ) drive, fly, sail; 劳驾 láojià excuse me…
1693 [gōng] respect; 恭贺新禧 gōnghèxīnxǐ Happy New Year
1694 [āi] get close to, be next to, in sequence
[ái] suffer
1695 祸(F禍) [huò] misfortune
1696 [Cáo] <family name>
1697 [cí] 慈祥 cíxiáng kindly; 慈爱 cí’ài love, kindness; 慈悲 cíbēi mercy
1698 [dǒu] (=发抖 fādǒu, =颤抖 chàndǒu) shiver, tremble
1699 [quán] spring, (=喷泉 pēnquán) fountain; 源泉 yuánquán source
1700 览(F覽) [lǎn] 展览 zhǎnlǎn exhibition; 游览 yóulǎn go sightseeing
1701 [ào] bay, inlet (used in place names); 澳门 Aomen; 澳大利亚
1702 [zāng] (F髒) dirty
[zàng] (F臟) 心脏 xīnzàng heart
1703 [téng] sore, painful
1704 铜(F銅) [tóng] copper (Cu); 青铜 qīngtóng bronze
1705 [xiū] (=羞耻 xiūchǐ) shame, shy; 羞愧 xiūkuì feel ashamed
1706 档(F檔) [dàng] shelves; 档案 dàng’àn files, archives
[dǎng] 骂档子 mà dǎngzi target of scolding; 逻辑档 luójidǎng logical data files
1707 抛(F拋) [pāo] throw; 抛弃 pāoqì abandon; 抛锚 pāomáo drop anchor
1708 [miáo] seedling, young plant, vaccination; 火苗 huǒmiáo flame
1708 [huò] 疑惑 yíhuò uncertain
[huo] 迷惑 míhuo perplex
1710 [féi] (=肥胖) fat, fertile, (=肥料) fertilizer; 肥皂 féizào soap
1711 驱(F驅) [qū] 驱逐 qūzhú drive out, expel
1712 窝(F窩) [wō] nest; 窝棚 wōpeng shack
1713 裤(F褲) [kù] (=裤子) pants
1714 [gū] 估计 gūjì estimate, guess
[gù] 估衣 gùyi secondhand clothes
1715 [bāo] womb, placenta; 细胞 xìbāo cell
1716 [bǐng] handle
1717 阔(F闊) [kuò] wide; 广阔 guǎngkuò vast; 宽阔 kuānkuò broad; 辽阔 liáokuò extensive
1718 [dù] <family name>; 杜鹃 dùjuān cuckoo, azalea; 杜绝 dùjué stop, cut off
1719 [qín] (勤劳 qínláo) diligent, hardworking
1720 [zhōu] boat, ship
1721 [mào] (=帽子 màozi) hat, headgear, cap
1722 玛(F瑪) [mǎ] 玛瑙 mǎnǎo agate; 玛雅 Mǎyǎ Maya
1723 [chè] remove, take away, withdraw, evacuate
1724 频(F頻) [pín] frequently; 频率 pínlǜ frequency
1725 禅(F禪) [chán] meditation, Zen, Dhyana
[shàn] 禅让 shànràng abdicate
1726 [kē] <archaic> stalk, branch, <family name>
1727 莱(F萊) [lái] 莱菔 láifú radish; 文莱 Wénlái Brunei
1728 [kān] may, endure; 不堪 bùkān can’t stand; 难堪 nánkān intolerable
1729 [cùn] inch
1730 [āi] grief; 悲哀 sorrowful; 哀求 āiqiú entreat, implore
1731 [xióng] bear, <family name>; 熊猫 xióngmāo panda
1732 [fù] belly, stomach, abdomen; 腹地 hinterland
1733 尝(F嘗) [cháng] taste
1734 [qiāo] knock, strike; 敲门 qiāo mén knock on a door; 敲锣 qiāo luó beat a gong
1735 [bó] suddenly; 勃勃 bóbó vigorous
1736 [xún] patrol; 巡视 xúnshì make a tour of inspection
1737 盗(F盜) [dào] (=盗窃 dàoqiè) steal; 强盗 qiángdào robber
1738 筹(F籌) [chóu] chip, counter, prepare, plan
1739 [kòu] button up; 纽扣儿 niǔkòur button; 扣子 kòuzi knot, button
1740 [chí] pond, <family name>, (=池塘 chítáng) pool; 游泳池 yóuyǒngchí swimming pool; 电池 diànchí battery
1741 浅(F淺) [qiǎn] shallow, light
1742 [chái] firewood; 火柴 huǒchái match; 柴油 cháiyóu diesel oil
1743 [āi] dust, angstrom; 埃及 Aījí Egypt
1744 [jià] marry (referring to a woman)
1745 [méi] <classifier for small objects, coins, etc.>
1746 [xī] scarce, watery; 稀饭 xīfàn rice porridge, rice soup
1747 [diāo] vulture, (=雕刻 diāokè) carve, engrave; 浮雕 fúdiāo relief sculpture
1748 厌(F厭) [yàn] (=讨厌 tǎoyàn, =厌恶 yànwù) detest; 厌烦 yànfán boring
[yān] (=恹 yān) 恹恹 yānyān weak and weary thrugh illness
1749 [guā] melon, gourd; 西瓜 xīguā watermelon; 傻瓜 shǎguā idiot; 黄瓜 huánggua cucumber

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!