สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
1500 [yǎo] bite; bark; pronounce
1501 [jù] resist; (拒绝 jùjué) refuse
1502 [biāo] young tiger
1503 [zhà] (爆炸 bàozhà) explode, blow up
[zhá] deep fry
1504 [jǐng] (water) well, <family name>
1505 [chóng] worship, high, sublime
1506 饮(F飲) [yǐn] drink
[yìn] give animals water to drink
1507 [zhù] express good wishes; 庆祝 qìngzhù celebrate; 祝贺 zhùhè congratulate; 祝福 zhùfú invoke/give blessing
1508 [wāng] 汪汪 wāngwāng tearful, bow-wow; 汪洋 boundless (ocean)
1509 [láo] firm, durable; (牢房 láofáng) prison; 牢固 láogù sturdy
1510 [guì] laurel (bay) tree; 桂林 Guìlín
1511 [wěi] (=尾巴 wěiba) tail
[yǐ] 后尾 hòuyǐ <colloquial> end, behind
1512 [piāo] float
[piào] 漂亮 paiòliang beautiful
[piǎo] 漂白 piǎobái bleach
1513 [liáo] just, slightly; 无聊 wúliáo bored, silly; 聊天儿 liáotiānr chat, gossip
1514 [sā] cast, let go
[sǎ] scatter, sprinkle
1515 [qià] (恰当 qiàdàng) appropriate, suitable; 恰好 qiàhǎo just right
1516 [níng] 混凝土 hùnníngtǔ concrete; 凝视 níngshì stare; 凝固 nínggù solidify
1517 [máo] spear; 矛盾 máodùn “spear-shield” = contradiction
1518 [Yū] <family name>
[wū] <archaic> sigh and exclaim

[yú] (S于) in, at, to, from, by, than
1519 宾(F賓) [bīn] guest; 宾馆 bīnguǎn hotel
{Compare with 兵 bīng soldier}
1520 绪(F緒) [xù] 情绪 qíngxù mood, depression; 头绪 tóuxù lead, clue
1521 [Péng] <family name>
1522 [dù] (肚子 dùzi) stomach
[dǔ] tripe
1523 [cōng] urgent, rushed; 匆匆 cōngcōng hurriedly, obviously, apparently; 匆忙 cōngmáng in a hurry
1524 [miáo] trace, touch up; 描写 miáoxiě describe
1525 [fěn] powder; 洗衣粉 xǐyīfěn laundry detergent; 粉红色 fěnhóngsè pink
1526 贼(F賊) [zéi] thief
1527 [fá] (=缺乏quēfá) lack; 疲乏 pífá tired; 贫乏 pínfá poor
1528 [dùn] shield; 矛盾 máodùn “spear-shield” = contradiction
1529 [chóu] worry
1530 [xié] slanting; 斜边 xiébiān hypoteneuse; 斜率 xiélǜ slope
1531 [liè] split, crack: 分裂 fēnliè split, divide, break up, fission
[liě] crack open
1532 [huá] slip, slide, smooth, slippery; 滑冰 huábīng ice-skate
1533 [fěi] to possess literary talent; 斐然 fěirán brilliant (of literature); 斐济 Fěijì Fiji
1534 废(F廢) [fèi] waste
1535 [jì] 寂寞 jìmò lonely; 寂静 jìjìng quiet (place); 沉寂 chénjì quiet
1536 [yǒng] gush, pour, rise, surge; 汹涌 xiōngyǒng turbulent
1537 详(F詳) [xiáng] 详细 xiángxì detailed; 端详 duānxiáng details; 安详 ānxiáng serene
1538 汤(F湯) [tāng] hot water, soup
[shāng] 汤汤 shāngshāng to flow turbulently
1539 彻(F徹) [chè] 彻底 chèdǐ thorough; 贯彻 guànchè carry out, implement
1540 [xuán] black, dark, profound, abstruse; 玄学 xuánxué metaphysics
1541 [jīn] half a kilogram; 公斤 gōngjīn kilogram
1542 轰(F轟) [hōng] bang, boom, rumble, bomb, attack, drive out; 轰轰烈烈 hōnghōnglièliè grand, spectacular
1543 [jiān] treacherous, traitor; (F姦) adultery; 强奸 qiángjiān rape
1544 怜(F憐) [lián] 可怜 kělián poor, pitiful
1545 [duǒ] (=朵儿 duǒr) flower, <classifier for flowers, clouds etc.>; 一朵花 yì duǒ huā; 一朵云
[duo] 耳朵 ěrduo ear
1546 [jiā] good, beautiful
1547 [jiē] <slightly archaic> all, everyone
1548 鸟(F鳥) [niǎo] bird
[diǎo] (=屌)
{Compare with 乌 wu crow}
1549 [bāng] nation, state, country; 城邦 chéngbāng city-state; 乌托邦 wūtuōbāng utopia

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!