สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
1450 [jù] (距离 jùlí) distance
1451 [qīn] (=侵略 qīnlüè, =侵入 qīnrù) invade, intrude into
1452 [xīn] 欣赏 xīnshǎng enjoy
1453 挤(F擠) [jǐ] squeeze; crowd; push, jostle; 拥挤 yōngjǐ crowded
1454 [méi] go-between, matchmaker; 媒介 medium, intermediary
1455 [tǔ] spit
[tù] (呕吐 ǒutù) vomit
1456 [hún] (灵魂 línghún) soul, spirit, mood
1457 洁(F潔) [jié] (=纯洁 chúnjié) pure, (=清洁 qīngjié) clean, sanitay; 洁白 jiébái pure white, spotless
1458 [zhī] branch
[qí] (=歧 qí) fork, brach, divergent
1459 [yíng] full; 盈利 yínglì profit, have a surplus
1460 [zǔ] block; 阻止 zǔzhǐ prevent; 电阻 diànzǔ resistance
1461 [xiàn] pit, trap; cave in; 陷入 sink/fall into
1462 [jiǎ] helmet; 指甲 zhījia fingernail; 甲虫 beetle
{Compare with 申 shēn explain and 由 yóu from}
1463 郑(F鄭) [zhèng] <family name>; 郑重 zhèngzhòng serious, solemn
1464 鸣(F鳴) [míng] cry of birds, animals, insects; ring, sound; express
1465 [tǎng] (=倘若 tǎngruò) if, supposing
1466 [shèng] be left over, remain, (=剩余 shèngyú) surplus, left over, remain
1467 颗(F顆) [kē] grain, small round object, <classifier for small round things>; 一颗珠子 yì kē zhūzi one pearl
1468 [tuō] pull, drag; procrastinate
1469 [shū] stretch; 舒服 shūfu comfortable; 舒畅 shūchàng carefree
1470 [huì] 恩惠 ēnhuì favor, kindness; 贤惠 xiánhuì virtuous (女)
1471 [hūn] dusk, dark, to faint
1472 [zhèn] shake, stimulate; 振动 vibration; 振奋 inspire
1473 [jiè] forbid; 戒严 jièyán enforce martial law; 戒指 jièzhi ring
1474 丧(F喪) [sàng] lose (by death), lose (sth. important); 丧失 sàngshī forfeit
[sāng] mourning; 丧事 sāngshì funeral arrangements
1475 [jiāo] burnt; (焦炭) coke; 焦急 jiāojí anxious; 焦点 focus
1476 [pá] crawl, climb
[pā] 矮爬爬 ǎipāpā squat, short
1477 [líng] insult; encroach; draw near; 凌晨 língchén before dawn
1478 [huì] 智慧 zhìhuì wisdom
1479 [ǒu] (偶然 ǒurán) by chance, even number
{Compare with 奇 jī odd}
1480 [huàng] (摇晃 yáohuang) shake, sway

[huǎng] dazzle
[huāng]
1481 [táo] (桃子) peach; 桃花 peach blossom; 樱桃 yīngtáo cherry
1482 [chì] red, bare; 赤道 chìdào equator; 赤脚 chìjiǎo barefoot
1483 烂(F爛) [làn] messy; 灿烂 cànlàn splendid
[lān]
1484 骗(F騙) [piàn] (欺骗) deceive; cheat, swindle; 骗局 hoax; 骗子 swindler
1485 [cuò] arrange; 措施 cuòshī measure, step
1486 页(F頁) [yè] page
1487 [xiōng] terrible; 凶恶 xiōng’è fiendish; 凶猛 xiōngměng ferocious
1488 [tài] peace, quiet; 泰国 Thailand; 泰山 Tàishān Mount Tai, something of great importance
1489 尸(F屍) [shī] corpse, 尸体 shītǐ dead body
1490 [pō] slope, hillside; 坡度 pōdù slope, gradient
1491 [lēi] tie or strap tightly
[lè] 勒索 lèsuǒ
1492 疗(F療) [liáo] treat, cure; 疗法 therapy
1493 [tǎ] pagoda, tower
[da] 泥圪塔; 树圪塔
1494 尘(F塵) [chén] (灰尘 huīchén) dust
1495 [tǎng] lie down
1496 [shū] 特殊 tèshū special, particular
1497 [wèi] 安慰 comfort, console; 慰问 express sympathy for
1498 [tán] (F壇) altar, raised plot of ground; (F罈) jar, jug
1499 [gān] sweet; 甘蔗 gānzhe sugarcane; 甘肃 Gānsù
{Compare with 日 rì sun}

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!