สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
1350 [láng] young man; 新郎 bridegroom. <family name>
[làng] 屎壳郎
1351 俩(F倆) [liǎ] two, both; 我们俩 wǒmen liǎ the two of us
[liǎng] 伎俩 jìliǎng trick, intrigue, maneuver, skill, dexterity, craft
1352 蓝(F藍) [lán] (蓝色) blue
1353 闲(F閑) [xián] idle, free time; 闲话 digression, complaint
1354 [xīn] suffering; 辛苦 xīnkǔ work hard
1355 镜(F鏡) [jìng] (=镜子 jìngzi) mirror, lens; 眼镜 yǎnjìng glasses
1356 [péi] (=陪同 péitóng) accompany; 陪嫁 péijià dowry
1357 骑(F騎) [qí] ride (horse/bike)
[jì] 乘骑 chéngjì saddle horse; rider
1358 [dàn] egg; 鸡蛋 chicken egg; 蛋白质 protein
1359 [cù] urge; urgent; 促进 cùjìn promote; 促使 cùshǐ impel, urge
1360 [yáng] sheep; 山羊 shānyáng goat; 羊年 yángnián year of the Sheep = 8th year
1361 [yí] (=适宜 shìyí) suitable
[yi] 便宜 piányi cheap
1362 [ma] <particle for persuation>
[má] <interrogative particle> (=吗 ma)
1363 颜(F顏) [yán] 颜色 yánsè colour; 颜面 yánmiàn face
1364 贫(F貧) [pín] (=贫苦 pínkù, =贫穷 píngqióng) poor
1365 [fú] width of cloth, size, <classifier for cloth, paintings etc.>; 一幅画 a picture
1366 驻(F駐) [zhù] stay, halt, be stationed
1367 [píng] (=浮萍 fúpíng) duckweed
1368 [wū] foul; 污染 wūrǎn pollution
1369 杰(F傑) [jié] 杰出 outstanding; 杰作 masterpiece
1370 扑(F撲) [pū] pounce on; flap wings; 扑灭 pūmiè extinguish; 扑克 pūkè <loan> Poker
1371 壮(F壯) [zhuàng] robust, magnificent; 壮丽 majestic; 壮族
1372 萨(F薩) [sà] 菩萨 púsà bodhisattva, benevolent being, <family name>
1373 [xíng] punishment
1374 忧(F憂) [yōu] worry, grieve; 忧郁 yōuyù sad; 忧虑 worry about
1375 [mào] (面貌) appearance; 礼貌 polite
1376 狱(F獄) [yù] lawsuit; (监狱 jiānyù) prison, jail
1377 [sāi] fill in, stuff, cork
[sè] (=堵塞 dǔsè) block up, obstruct
[sài] place of strategic importance, border pass
1378 凤(F鳳) [fèng] male phoenix (fabulous bird of good omen)
1379 [kǒng] hole; 孔子 Kǒngzǐ Confucius; 面孔 miànkǒng face
1380 触(F觸) [chù] touch; 接触 jiēchù get in touch; 触角 antenna
1381 恋(F戀) [liàn] 恋爱 love (as in love affair)
1382 岂(F豈) [qǐ] (rhetorical adverb); 岂有此理 qǐyǒucǐlǐ What kind of reasoning is that?, Nonsence!
1383 [sēn] (=森林 sēnlín) forest
1384 [fán] numerous; 繁殖 fánzhí breed; 繁荣 flourishing; 繁体字 fán tǐzì full forms of simplified characters
1385 [suì] smash to pieces
1386 [jīn] ferry crossing, ford, saliva, sweat, moist, damp; 津津有味 jīnjīnyǒuwèi (to do someting) with pleasure, to be appetizing
1387 侠(F俠) [xiá] 侠客 xiákè chivalrous warrior; 侠义 chivalrous
1388 [lóng] 隆重 lóngzhòng grand; 隆起 lóngqǐ swell
[lōng] 轰隆隆 hōnglōnglōng tumble, roll
1389 迟(F遲) [chí] tardy; 迟到 arrive late; 迟疑 hesitate; 推迟 put off
[zhì] 迟旦 zhìdàn dawn, daybreak
1390 辉(F輝) [huī] shine; 光辉 radiance, glory; 辉煌 huīhuáng brilliant
1391 [hěn] ruthless
1392 [xī] 分析 fēnxī analyse
1393 缩(F縮) [suō] shrink
1394 [xué] cave, hole, den, grave, acupuncture point
1395 萧(F蕭) [xiāo] desolate
1396 [yuàn] resentment, complain
1397 [mó] rub, wear down
[mò] mill, grind(stone)
1398 [fú] bend over, subside; 伏天 hot summer days; 起伏 rise and fall
1399 辞(F辭) [cí] take leave; diction, poetry, language
1400 [ní] mud; 泥土 soil
[nì] putty
1401 龄(F齡) [líng] (年龄) age; duration
1402 径(F徑) [jìng] path, way; (直径 zhíjìng) diameter; 途径 tújìng channel, way, through
1403 [bí] (=鼻子 bízi) nose; 鼻孔 bíkǒng nostril
1404 赖(F賴) [lài] rely; hang around; blame falsely; deny error
1405 [yǎng] face upward; 信仰 xìnyǎng (religious) faith
1406 愤(F憤) [fèn] (=气愤 qìfèn, =愤怒 fènnù) angry
1407 [mù] 羡慕 xiànmù envy; admire; 爱慕 àimù adore
1408 [é] very soon, suddenly; 俄国 ?guó Russia
1409 [yìng] shine
1410 询(F詢) [xún] 询问 xúnwèn ask about, inquire
1411 惨(F慘) [cǎn] tragic; savage
1412 麦(F麥) [mài] wheat, etc; 麦片 màipiàn oatmeal; 麦克风 màikèfēng <loan> microphone
1413 宿 [sù] stay overnight, <family name>
[xiǔ] <classifier for nights>; 住一宿 zhù yì xiǔ stay one night

[xiù] constellation in Chinese astronomy
1414 [bèi] times; 三倍 three times (as much)
1415 [cū] thick, rough, coarse
1416 腾(F騰) [téng] jump, gallop, vacate; 沸腾 boiling
[tēng] thump
1417 [shāo] (稍稍, 稍微) a little, a bit, slightly
[shào] 稍息
1418 [jié] cut, stop; section, length; 半截 half a section
1419 [rǎn] to dye; catch (disease); 染料 dye; 污染 pollution
1420 乌(F烏) [wū] (=乌鸦 wūyā) crow, (=乌黑 wūhēi) black; 乌龟 wūguī tortoise
{Compare with 马 mǎ horse and 鸟 niǎo bird}
1421 [yù] heal, get better; 愈…愈… (like 越 yuè)
1422 岗(F崗) [gǎng] mound, sentry
[gāng] 花岗石 huāgāngshí granite
[gàng] 岗口 gànkǒu delicious sweet
1423 [liǔ] willow
1424 铺(F鋪) [pū] spread, unfold; pave
[pù] shop, store; plank bed; 卧铺
1425 [shè] wade, ford, go through, involve; 干涉 gānshè interfere
1426 [jí] (=疾病 jíbìng) illness; 疾苦 jíkǔ hardship
1427 挡(F擋) [dǎng] ward off, block, gear (of car)
[dàng] 摒挡 bìngdàng arrange, get ready
1428 [fèng] accept, offer; 奉命 receive orders; 奉承 flatter
1429 [tà] step on; 糟蹋 (=糟蹋 zāota) zāota ruin, waste, insult, affront
[tā] (=塌 tā) collapse, sink, calm down
1430 [zhōng] faithful
1431 [wǔ] (=五 wǔ) five, <family name>; 队伍 duìwǔ troops
1432 [duǒ] hide (oneself), avoid, dodge
1433 [jí] book, registry, native place, membership; 国籍 guójí nationality
1434 [nǔ] 努力 nǔlì try hard
1435 [lǎng] 爽朗 shuǎnglǎng, 明朗 bright and clear; 朗讼 recite
1436 [xiāng] box
1437 [cái] cut cloth or paper; reduce; decide; sanction
1438 帐(F帳) [zhàng] curtain; 蚊帐 mosquito net; 帐篷 tent; account
1439 [jiān] double; simultaneously: 兼容 compatible
1440 [bǐ] 彼此 bǐcǐ each other
1441 [xiá] rosy clouds
1442 猪(F豬) [zhū] pig; 猪年 zhūnián the year of the pig = the 12th year
1443 [xī] 熟悉 shúxī know well, be familiar with
1444 [zhā] prick
[zhá] 挣扎 zhēngzhá struggle
[zā] 包扎
1445 劝(F勸) [quàn] advise
1446 [báo] thin
[bó] slight; 薄弱 weak
[bò] 薄荷 bòhe peppermint
1447 筑(F築) [zhù] build, construct; 建筑学 architecture
1448 [jùn] handsome, pretty; 英俊 brilliant, talented
1449 [xié] shoe

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!