สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Mar 232011
 
950 欧(F歐) [ōu] 欧洲 ōuzhōu Europe; 欧姆 ōumǔ ohm
951 [lüè] brief, slight; 略微 lüèwēi slightly
952 [zhì] 智慧 zhìhuì wisdom; 智力 zhìlì intellegence
953 岛(F島) [dǎo] island
954 [kàng] (=抵抗 dǐkàng) resist; 反抗 revolt; 抗议 protest
955 [qī] (=妻子 qīzi) wife
956 [bào] hug, embrace
957 载(F載) [zài] carry, be loaded with
[zǎi] 记载 put down in writing
958 败(F敗) [bài] (失败 shībài) lose, be defeated; 腐败 fǔbài corrupt
959 枪(F槍) [qiāng] gun
[chēng] 欃枪 chánchēng comet
960 适(F適) [shì] 合适 héshì suitable, appropriate
[dí] 适从 dícóng follow, go to
961 虚(F虛) [xū] empty, void; 谦虚 qiānxū modest; 虚心 xūxīn open-minded; 空虚 kōngxū hollow
962 预(F預) [yù] 预备 prepare; 预先 beforehand; 预报 forecast
963 [jīng] eye
[jing] 眼睛 yǎnjing eye
964 [cì] thorn, prick, stab, irritate, (=刺杀 cìshā) assassinate
[cī] wham
965 [diē] dad; 爹爹 diēdie daddy; 爹地 diēdì daddy
966 纷(F紛) [fēn] 纷纷 one after another; 纠纷 jiūfēn dispute; 纷乱
967 [jiè] 介绍 jièshào introduce; 介词 preposition
968 [kuò] 包括 bāokuò include; 概括 gàikuò generalize
969 销(F銷) [xiāo] melt (metal), remove, sell; 脱销 sold out
970 [jiàng] fall, descend
[xiáng] 投降 tóuxiáng surrender
971 鱼(F魚) [yú] fish; 金鱼 jīnyú goldfish; 鲨鱼 shāyú shark
972 [bēn] run fast, flee
[bèn] go straight towards
973 [rěn] endure, tolerate; 忍不住 rénbuzhù can’t bear, can’t resist
974 [zōng] ancestor, clan, faction; 宗教 religion; 祖宗 ancestry
975 盘(F盤) [pán] disk, tray; 算盘 suànpán abacus; 棋盘 chessboard
976 [ěr] (=耳朵 ěrduo) ear; 耳机 earphone, headphones
977 [yě] wild
978 讯(F訊) [xùn] interrogate; 通讯 tōngxùn news report
979 [pèi] match, deserve; 分配 distribute; 配合 pèihé cooperate
980 [jìn] (禁止 jìnzhǐ) prohibit
[jīn] endure; 不禁 bùjīn can’t resist (doing something)
981 [suǒ] rope; 思索 sīsuǒ think deeply; 索性 suǒxìng simply, just
982 赵(F趙) [Zhào] <family name>
983 [mò] silent; 默默 mòmò silently; 沉默 chénmò reticent; 幽默 yōumò humor
984 [tú] on foot, follower; 徒弟 túdi apprentice; 匪徒 fěitú gangster
985 [jià] frame, rack, shelf, put up, <classifier for planes, radios etc.>; 一架飞机 yí jià fēijī an aeroplane; 书架 shūjià bookshelf
986 灯(F燈) [dēng] lamp
987 [fēng] mountain peak
988 状(F狀) [zhuàng] (=状态 zhuàngtài, =状况 zhuàngkuàng) condition, state of affairs
989 [kuǎn] fund
990 [yí] (=移动 yídòng) move; 转移 shift, transform; 移植 transplant
991 [bà] dad; 爸爸 bàba daddy
992 [tuō] hold in the palm, rely on; 委托 wěituō entrust
993 [hóng] (=洪水 hóngshuǐ) flood, vast, <family name>; 洪亮 hóngliàng loud and clear, magnanimity
994 [shēng] liter, rise, ascend
995 [huǒ] <classifier for groups, crowds, bands etc.>, group of people. (=伙伴 huǒbàn) partner; 家伙 jiāhuo fellow
996 订(F訂) [dìng] conclude (compare with 定 dìng decide)
997 [háo] long fine hair, milli-; 毫不 háobù not at all
998 [hú] 狐狸 húli fox
999 镇(F鎮) [zhèn] town, press down, calm, cool
1000 [chuáng] bed; 床单 chuángdān sheet; 河床 river bed
1001 [hù] 互相 hùxiāng each other; 相互 xiānghù mutually, reciprocal
1002 [tào] set, cover; 手套 glove; 一套衣服 yí tào yīfu a (full) suit (of clothing)
1003 [lǚ] (=旅行 lǚxíng) travel; 旅馆 lǚguǎn inn; 旅行社 lǚxíngshè travel agency
1004 [táo] (逃跑 táopǎo) escape, flee
1005 骂(F罵) [mà] curse; 妈妈骂马吗? Māma mà mǎ ma? Does mama curse the horse?
1006 输(F輸) [shū] transport, lose (compare with 赢 yíng win)
1007 [chàng] sing; 唱歌
1008 [jìng] 绥靖 suíjìng pacify, appease
1009 [mì] 秘密 mìmì secret; 秘书 secretary
[bì] 秘鲁 Peru
1010 词(F詞) [cí] word; 词典 cídiǎn dictionary; 动词 dòngxí verb; 词汇 cíhuì vocabulary
1011 [kùn] (=困难 kùnnán) difficult, (F睏) tired
1012 泪(F淚) [lèi] (眼泪, 泪水) tear; 泪珠 teardrop
1013 [shú] cooked, ripe, familiar; 熟悉 shúxī know well
[shóu] <colloquial variant>
1014 财(F財) [cái] wealth; 发财 fācài get rich
1015 [guǐ] ghost; (魔鬼 móguǐ) devil; 鬼子 guǐzi foreign devil
1016 [gǔ] (骨头 gǔtou) bone
[gū] 骨碌 gūlu roll
1017 [shēn] explain
{Compare with 甲 jiǎ helmet and 由 yóu from}
1018 [yù] desire, wish; 欲望 yùwàng desire, lust
1019 [zhēng] journey; 长征 The Long March, attack, (F徵) evidence, levy
1020 [sī] (私人) personal, (=私有 sīyǒu) privately owned, be private, (=自私 zìsī) selfish
1021 [wǔ] (跳舞 tiàowǔ) dance
1022 [qiū] autumn, fall; 春夏秋冬 chūnxiàiūdōng the four seasons
1023 [jù] (=巨大 jùdà) huge, gigantic
1024 [yíng] (欢迎 huānyíng) welcome
1025 [xiù] 优秀 yōuxiù excellent; 秀才 xiùcai scholar
1026 [gǎo] do
1027 [dīng] 4th in a series, cubes (in food preparation), <family name>
[zhēng] 丁丁 zhēngzhēng clang, clank
1028 [xī] inhale; 呼吸 hūxī breathe; 吸收 xīshōu absorb; 吸引 xīyǐn attract
1029 审(F審) [shěn] 审判 shěnpàn bring to trial; 审问 interrogate
1030 [biàn] all over, everywhere; 普遍 universal, <classifier for repetitive times/occurrences>; 再说一遍! Zài shuō yí biàn! Say (it) once more!
1031 墙(F牆) [qiáng] (=墙壁 qiángbì) wall
1032 [zhū] vermilion, bright red
1033 圣(F聖) [shèng] holy; 圣人 sage, saint; 圣诞节 Shèngdànjié Christmas
1034 [bì] (避免 bìmiǎn) avoid; 逃避 táobì escape, evade
1035 跃(F躍) [yuè] leap
1036 [jì] envy, avoid, quit; 忌讳 jìhui taboo
1037 [zhuō] table; 一张桌子 yì zhāng zhuōzi one table
1038 执(F執) [zhí] hold in hand; 执行 zhíxíng carry out
1039 [bēi] 悲哀 grieved; 悲观 pessimistic; 悲剧 tragedy
1040 [yù] (math:) field; 领域 territory; 流域 valley; 区域 region
1041 晓(F曉) [xiǎo] dawn; (晓得 xiǎode) know
1042 [nòng] do; 弄臣 nòngchén court jester
[lòng] 里弄 alley
1043 [wáng] flee, lose, die
1044 桥(F橋) [qiáo] bridge
1045 辈(F輩) [bèi] generation; 先辈 older generation, ancestors
1046 闪(F閃) [shǎn] (闪开) get out of the way, flash; 闪电 lightning
1047 隐(F隱) [yǐn] hidden; 隐约 yǐnyuē faint, indistinct
1048 劲(F勁) [jìn] strength, energy, spirit
[jìng] 强劲
1049 闹(F鬧) [nào] (热闹) noisy; 闹钟 alarm clock
1050 [kǒng] (=恐怕 kǒngpà) I’m afraid; 恐怖 kǒngbù terror
1051 [ya] <sentence final particle like 啊 a>
[yā] ah, oh
1052 [fù] pay
1053 [jìng] (尊敬 zūnjìng) respect
1054 监(F監) [jiān] 监狱 prison; 监督 supervise
[jiàn] eunuch
1055 厅(F廳) [tīng] hall; 餐厅 cāntīng dining room
1056 库(F庫) [kù] warehouse; 数据库 shùjùkù database
1057 [zhèn] shake, shock; 地震 earthquake
1058 [cái] (=材料 cáiliào) material; 教材 jiàocái teaching material
1059 [bīng] ice; 冰箱 bīngxiāng refrigerator; 冰凉 bīngliáng ice-cold; 冰岛 Bīngdǎo Iceland; 冰淇淋 bīngqilín icecream
1060 [xǐng] become sober, wake up; 提醒 remind
1061 庆(F慶) [qìng] 庆祝 qìngzhù celebrate; 庆贺 qìnghè congratulate; 庆幸 qìngxìng rejoice
1062 绿(F綠) [lǜ] (绿色 lǜsè) green

[lù] (in some place names)
1063 [tuǐ] leg; 腿脚 ability to walk; 腿腕子 ankle; 大腿 thigh
1064 [shù] state, narrate; 描述 describe; 上述 above-mentioned
1065 [xú] slowly, gently, <family name>
1066 [zūn] (尊重, 尊敬) respect
1067 [yìng] hard; 硬件 yìngjiàn hardware
1068 额(F額) [é] (前额) forehead; 定额 quota
1069 误(F誤) [wù] (=错误 cuòwù) mistake
1070 [jiè] borrow, lend
1071 纳(F納) [nà] receive, accept, enjoy, pay, sew
1072 [zhé] fold; break; change direction
[shé] break
[zhē] turn over
1073 [shòu] sell; 售货 sell goods
1074 遗(F遺) [yí] 遗传 yíchuán inherit; 遗憾 yíhàn regret
[wèi] give
1075 [bào] violent, sudden; 暴露 expose
[pù] (=曝)
1076 [quē] (缺乏quēfá) lack, be short of; 缺点 quēdiǎn shortcoming
1077 [mí] be lost; 我迷了路 Wǒ míle lù I am lost; 迷信 míxìn superstition, blind faith/worship
1078 鲁(F魯) [lǔ] <family name>; (鲁莽 lǔmǎng) rude; dull
1079 [tàn] (=探索 tànsuǒ) explore
1080 货(F貨) [huò] (=货物 huòwù) goods; 货币 huòbì money, currency
1081 [tóng] 儿童 értóng children
1082 缓(F緩) [huǎn] (缓慢 huǎnmàn) slow
1083 伟(F偉) [wěi] (伟大) great, mighty; 宏伟 hóngwěi, 雄伟 xióngwěi grand
1084 [jūn] (=君主 jīnzhǔ) monarch, sovereign, (=君子 jūnzǐ) gentleman; 暴君 tyrant
1085 庄(F莊) [zhuāng] village; 庄稼 zhuāngjia crops; 庄严 solemn
1086 [fán] ordinary; (凡是 fánshì) every; 非凡 extraordinary
1087 [wēi] 危险 dangerous; 危机 crisis; 危害 endanger
1088 烧(F燒) [shāo] roast, cook, burn (compare with 炒 chǎo stir-fry)
1089 [cǎi] (色彩 sècǎi) colour; 彩色 cǎisè multicolour
1090 抢(F搶) [qiǎng] rob; snatch; scrape
[qiāng] 呼天抢地
1091 [kòng] (控诉 kòngsù) accuse, (=控制 kòngzhì) control
1092 [xiōng] (胸膛, 胸脯) chest; (胸怀) heart, mind
1093 戏(F戲) [xì] (戏剧 xìjù) drama, play; 游戏 yóuxì game
1094 [piān] sheet of paper, piece of writing
1095 [qù] interest, fun; 兴趣 interest; 趣味 interest, taste
1096 [shù] bundle; 束缚 shùfù tie up; 结束 jiéshù finish
1097 谓(F謂) [wèi] call; 所谓 so-called
1098 [gài] 大概 roughly, most likely; 概念 concept; 气概 spirit
1099 [shè] shoot, fire, send out; 注射 inject; 射箭 archery
1100 课(F課) [kè] lesson; 课本 kèběn textbook
1101 [dòng] hole, cave
1102 [má] hemp, (=芝麻 zhīma) sesame; 麻烦 máfan bother
[mā] 麻麻黑 māmahēi dusk; 乱麻麻 luànmāmā messy, disorderly
1103 [bēi] cup; 干杯 gānbēi cheers
1104 [tòu] penetrate, thorough; 透镜 tòujìng lens; 透明 transparent
1105 邮(F郵) [yóu] 邮局 yóujú post office; 邮票 yóupiào stamp
1106 荣(F榮) [róng] (=光荣 guāngróng, =荣誉 róngyù) glory, honor
1107 [dǒng] understand
1108 拥(F擁) [yōng] embrace, crowd; 拥护 yōnghù support; 拥挤 yōngjǐ crowded
1109 献(F獻) [xiàn] donate; 贡献 gòngxiàn contribution
1110 [xǐ] wash; 洗澡 xǐzǎo bath, shower
[Xiǎn] <family name>
1111 [xiū] stop, (=休息 xiūxi) rest; 退休 retire; 休养所 rest home
1112 [pò] compel; 压迫 yāpò oppress; 被迫 bèipò be compelled
[pǎi] 迫击炮 pǎijīpào mortar
1113 叹(F嘆) [tàn] sigh
1114 [gǒu] dog; 猎狗 liègǒu hound; 疯狗 fēnggǒu mad dog
1115 [tōu] steal; 小偷 xiǎotōu thief
1116 阴(F陰) [yīn] opposite of 阳 yáng; 阴沉, 阴天 cloudy; 阴暗 gloomy
1117 [qì] vapor, steam; 汽由 qìyóu gasoline; 汽车 qìchē car
1118 [bài] honor, worship; 礼拜 lǐbài week
[bái] 拜拜 báibai bye-bye
1119 横(F橫) [héng] horizontal
[hèng] perverse
1120 [gǔ] beat, play, drum, arouse
[gū] 胖鼓鼓 pànggūgū fat, plump, full, bulging
1121 [jiàn] 健康 jiànkāng health
1122 [hòu] thick, deep, kind, rich (food) (compare with 薄 báo thin)
1123 签(F簽) [qiān] 签订 qiāndìng conclude and sign (treaty, etc); 签名 qiānmíng signature
1124 [dān] cinnabar, red; 丹田 dāntián pubic region; 丹麦 Dānmài Denmark
1125 [Luò] name of a river in 河南 Hénán and 陕西 Shǎnxī
1126 [hǎn] (=喊叫 hǎnjiào, 呼喊 hūhǎn, 叫喊 jiàohǎn) shout, cry out
1127 [róng] (=城都 Chéngdū); 芙蓉 fúróng lotus, cottonrose hibiscus
1128 轮(F輪) [lún] wheel
1129 [àn] shore
1130 [nǎi] breasts, milk
1131 [dàn] thin, light; 淡蓝 dànlán (= 浅蓝 qiǎnlán) light blue
1132 [cháo] tide; (=潮湿 cháoshī) moist; 高潮 gāocháo climax
1133 训(F訓) [xùn] lesson
1134 圆(F圓) [yuán] round, circle; (sometimes used for 元 yuán dollar)
1135 [juǎn] roll; 春卷 spring roll (F捲)
[juàn] volume, book, exam paper
[quán] (=鬈 quán) curly hair
1136 释(F釋) [shì] 解释 jiěshì explain; 释放 shìfàng release
1137 诸(F諸) [zhū] all, various, <family name>
1138 [miào] wonderful, subtle; 莫名其妙 mòmíngqímiào be baffled
1139 [wéi] 唯物主义 wéiwùzhǔyì materialism
[wěi] <expressing acceptance of a request/command>
1140 夺(F奪) [duó] force one’s way; 夺取 seize, capture; 争夺 fight for
1141 [zhú] expel, pursue, one by one; 逐渐 gradually; 逐步 step by step
1142 [yàn] (=燕子 yànzi) swallow (bird)
[Yān] <family name>
1143 [dāi] stupid, silly, foolish, stay; 呆板 dāibǎn stiff
[ái] 呆板 áibǎn stiff
1144 测(F測) [cè] (测量 cèliáng) survey, measure; 观测 guāncè observe
1145 [làng] (=波浪 bōlàng) wave (of water); 浪费 waste
1146 [chōu] take out; shrink; whip; 抽烟 smoke tobacco
1147 盖(F蓋) [gài] cover, shell; 盖子 lid
1148 [piān] slanting, leaning; stubbornly; unfortunately
1149 阅(F閱) [yuè] experience, pass through, review; (阅读 yuèdú) read

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!