สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jun 072012
 
教室用語

教室用語

 • 要專心學習 ต้องตั้งใจเรียน
 • 誰不專心聽講的 ใครไม่ตั้งใจเรียน

 • 可要被老師懲罰的 อาจจะต้องถูกครูลงโทษ
 • 要做聽話的孩子 ต้องเป็นเด็กที่เชื่อฟัง
 • 我要給你滿分 ฉันให้เธอคะแนนเต็ม (給滿分 ให้คะแนนเต็ม)
 • 學習用具 (文具)อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
 • 要扣分 ต้องหักคะแนน
 • 你要認真聽講啊 เธอต้องตั้งใจฟังนะ
 • 課堂上。ในห้องเรียน
 • 在課堂上聽老師的話。 ฟังครูพูดในห้องเรียน
 • 他在課堂上說漢語嗎?เขาพูดภาษาจีนในห้องเรียนหรือเปล่า
 • 別說出來。 อย่าพูดออกมา
 • 上課 。เข้าเรียน
 • 請坐好,現在開始上課。นั่งให้เรียบร้อย ตอนนี้เริ่มเรียนกันได้แล้ว
 • 咱們上課吧。 พวกเราเข้าเรียนกันเถอะ
 • 準備上課。เตรียมเข้าเรียน
 • 同學們好。สวัสดีนักเรียนทุกคน
 • 同學們/老師們,早晨好/下午好。นักเรียน/คุณครู ,สวัสดี(ตอนเช้า)/สวัสดี(ตอนบ่าย)
 • 起立/請坐。ลุกขึ้น/นั่งลง
 • 今天誰值日? วันนี้เป็นหน้าที่ของใคร
 • 誰沒來? ใครไม่มา 
 • 今天誰沒來? วันนี้ใครไม่มา
 • 今天我們講學習新課。วันนี้เราเริ่มบทเรียนไม่กัน
 • 今天星期幾? วันนี้วันอะไร
 • 今天的天氣怎麼樣? อากาศวันนี้เป็นอย่างไร
 • 開始。เริ่มเรียน
 • 我們開始學新課。เราเริ่มบนเรียนใหม่กัน
 • 我們講學新知識。เราจะเรียนความรู้ใหม่กัน
 • 咱們學些新單詞/句子。 พวกเราเรียนศัพท์ใหม่/ประโยคใหม่
 • 咱們複習一下昨天學過的內容。พวกเราทบทวนเนื้อหาที่เรียนเมื่อวานหน่อย
 • 首先我們複習一下。ก่อนอื่นเราทบทวนกันก่อน
 • 能猜猜嗎?เดาได้ไหม 
 • 準備好了嗎? พร้อมหรือยัง
 • 大家一起來。ทุกคนมาด้วยกัน
 • 大家一起讀。ทุกคน อ่านด้วยกัน
 • 看我的卡片。ดูที่การ์ดของฉัน
 • 請坐端正。นั่งตัวตรง
 • 不許說話。ห้ามพูดกัน, ไม่อนุญาติให้พูดกัน
 • 請安靜。อยู่เงียบๆ
 • 請看我的口型。ดูที่ปากของฉัน
 • 請迅速點。เร็วหน่อย
 • 請快點。เร็วหน่อย
 • 聽懂了嗎?  ฟังเข้าใจหรือยัง
 • 你能聽懂我的話嗎? เธอฟังที่ฉันพูดเข้าใจไหม
 • 聽清楚了嗎? ฟังชัดเจนหรือยัง
 • 請聽。ฟัง
 • 造句。สร้างประโยค
 • 用下面的詞語造句。ใช้คำด้านล่างสร้างประโยค
 • Please use this phrase to make a sentence. 請用這個短語造句。
 • Teacher taught us how to construct sentences. 老師教我們怎樣造句。
 • Please listen to the tape recorder/ to the recording. 請聽錄音。
 • Listen carefully, please. 請仔細聽。
 • Look carefully. 仔細看。
 • Please look at the blackboard/picture/ slide. 請看黑板/幻燈片。
 • Please answer my questions. 請回答我的問題。
 • Can you spell the word. . . . ? 你能拼讀這個單詞嗎?
 • Spell the word. . . . , please. 請拼讀這個單詞。
 • Pay attention to your spelling/pronunciation. 注意你的拼寫/發音。
 • Please say it again. 請再說一遍。
 • Come again? I didn’t hear what you said. 請再說一遍, 我沒聽見你剛才說的話.
 • Say after me, please. 請跟我說。
 • now say after me. 現在跟我說。
 • Read after me, please. 請跟我讀。
 • Please look at the blackboard and read after me. 請看黑板,跟我讀。
 • Try to keep up with me, please. 請跟我學。
 • Please listen to me. 請注意聽我說。
 • Please repeat/ Once more, please/ again please. 請再作一次。
 • Who wants to. . . ?  誰想要. . . . . . . . . . . . . ?
 • Please come to the front. 請到前面來。
 • In pairs, please. 請兩人一組練習。
 • Practice in groups, please/ In groups , please. 請按小組練習。
 • Any volunteers?  有誰自願做這件事嗎?
 • Let’s do it. One by one ,please. 請一個接一個地做。
 • Next, please. 請下一個。
 • Now ( you) do the same. 現在你做同一個。
 • Put up your hands, please. / raise your hands, please. 請舉手。
 • Put up your hands if you have any questions. 如果有問題請舉手。
 • Put down your hands, please. / Hands down, please. 請放下手。
 • Put it/ them into Chinese/English. 把它們譯成漢語。/英語。
 • In English, please. 請用英語。
 • What’s this in English/ Chinese? 這個用英語/漢語怎麼說?
 • Please take out your books. 請拿出你們的書。
 • Close your book. 合上你的書。
 • Please open your books to page. 請打開書,翻到46頁。
 • Turn to page4. 翻到第4頁。
 • Close your books ,please. 請把書和上。
 • Who can pronounce this correctly? 誰能發這個音?
 • Please say this letter/ word/ sentence to the class. 請讀出這個字母/單詞/句子。
 • How do you read this sound / letter/ word? 你怎麼讀這個字母/單詞的音?
 • Pardon? I can’t hear you clearly. Louder, please. 請原諒. 我沒能聽清你的話請大點聲。
 • Please to back to your seat. 請回到你的座位上去。
 • Who can help him/her? 誰能幫助他?
 • Will you please help me? 請你幫助我好嗎?
 • Can you try? / Try, please.  你能試一下嗎? 請再試一下。
 • Don’t be afraid. 別害怕。
 • Don’t be shy. 別害羞。
 • Think it over and try again. 仔細想一下,再試。
 • Try your best. / Do your best. 儘力/盡你最大努力。
 • Let’s have a dictation. 咱們聽寫吧。
 • Is this right or wrong? / Is this correct? 這個是對還是錯? 這個正確嗎?
 • Is it easy/ difficult? 它容易/難嗎?
 • Stop here. / Now stop. 到此為止。
 • Go on, please. 請繼續。
 • Let’s sing an English song. 咱們產一首英文歌。
 • Let’s act. /Let’s act the dialogue. =Who would like to act out the dialogue? 然咱們表演/表演對話。
 • Who wants to be A?  誰想演A?
 • Now tom will be A and I will be B. 現在湯姆演A,我演B。
 • It’s your turn. 輪到你了。
 • Whose turn is it? 該輪到誰了?
 • Wait your turn, please. 請等等,就輪到你了。
 • Stand in line. 站成一排。
 • Stand in a line. 站成一行。
 • Please get your things ready. 請把你的東西準備好。
 • Please put away your things. 請把你的東西收拾好。
 • Practice the dialogue, please. 請練習這個對話。
 • Ask each other questions. 互相問問題。
 • Think it over. 仔細想。
 • This half of the class will be/read/act/play A and the other half will be B. 班級這一半扮演A,另一半扮演B.
 • good. Thank you. 好的,謝謝。
 • Right/ That’s right. 對。
 • OK/ That’s OK. 對。
 • Good. / very good. 好/非常好。
 • That’s wrong. 錯了。
 • Excellent. / Great. / Well done. 優秀/太好了/做得好。
 • You’ve done well. 你做得很好。
 • I’m sure you’ll be even better next lesson/ next time. 我相信下節課/下次你會做得更好。
 • EXERCISES AND HOMEWORK.  練習和作業。
 • we’ll do Exercises 1 and 2. 我們將做練習一和練習二。
 • . . . For today’s homework.  今天的作業。
 • assignments homework. 布置作業。
 • Please hand in your homework now. 請現在交上你們的家庭作業。
 • Please hand in your workbooks. 請把你的作業交上來。
 • Hand in your homework to the teacher soon. 請儘快把作業交給老師。
 • Pass your exercise-books in when you have finished. 作業做完後把練習本傳上來。
 • Do it orally before write it out. 在寫之前作口頭練習。
 • Write down the word twice. 把這個單詞抄寫兩遍。
 • Well-written! 寫得不錯。
 • Do your best. (I ’ll do everything I can. )  盡最大努力寫好。
 • Give in your examination papers now. 現在把考卷交上來。
 • Try your best. 盡最大努力。
 • Remember/Memorize these words. 用心學好這些單詞。
 • . . . Next time we’ll have a dictation/ spelling test. 我們下次將舉行聽寫/拼寫測驗。
 • The bell is ringing. 鈴聲響了。
 • There goes the bell. 鈴聲響了。
 • Class is over. 下課了。
 • Time is up. Let’s stop here. 時間到了,就到這吧。
 • That’s all for today. 今天就到這。
 • Come to / Ask me if you have questions. 如果你有問題,就來問我。
 • Goodbye. / Bye, See you next time. 再見/下次見。
 • USEFUL WORDS AND EXPRESSIONS IN TEACHING. 一般教學用語
 • Aim of education. 教育目的。
 • teaching plan(s).  教學計劃。
 • teaching principles. 教學原則。
 • syllabus. 教學大綱。
 • classroom teaching. 課堂教學。
 • on-site teaching. 現場教學。
 • open class/ demonstration class. 公開課/觀摩課教學。
 • A teaching summary. 教學小結。
 • to help the student make up the lessons.  補課。
 • Teaching notes. 教案。
 • Teaching aim and requirements/objectives. 教學目的和要求。
 • Key teaching points/ focal points.  教學重點。
 • Difficult points. 難點。
 • . . . Answer key. 標準答案。
 • . . . to sit in on each other’s class. /to visit each other’s class. 互相聽課。
 • To prepare lessons. 備課。
 • . . . to prepare lessons together. 集體備課。
 • to go over exam papers. 評閱試卷。
 • test/quiz. 小測驗。
 • mid-term exam. 期中考試。
 • Final exam/term exam.  期末考試。
 • Oral exam=spoken test . 口試。
 • Written exam. 筆試。
 • Makeup exam/ supplementary exam. 補考。
 • grade. 分數。คะแนน
 • excellent. 優秀 。ดีเลิศ
 • good. 良。ดี
 • average. 中。ปานกลาง
 • fail. 劣。อ่อน
 • English Contest. 英語競賽。การแข่งขันภาษาอังกฤษ
 • I’m sorry I’m late. /Excuse me for coming late. 對不起,我遲到了。ขอโทษ, ฉันมาสาย
 • Please come earlier next time. 下次請早點到。 คราวหน้ามาให้เร็วหน่อย
 • Who’s on duty today? 今天誰值日? เป็นหน้าที่ใครวันนี้
 • Is everyone here? 都到齊了嗎?
 • What day is today? 今天是星期幾? วันนี้วันอะไร
 • What’s the date today? 今天是幾號? วันนี้วันที่เท่าไหร่
 • Li Hong, have you collected all the exercise-books? 李紅,作業本都收齊了嗎? หลี่หง, สมุดการบ้านเก็บเรียบร้อยแล้วยัง
 • Here are your exercise-books. Please hand them out. 這是練習本,請發下去。สมุดฝึกหัดนี้ ส่งต่อกันไป
 • Monitor, would you please fetch some chalk for me? 班長,能幫我去拿些粉筆來嗎? หัวหน้าชั้น, ไปหยิบชอล์กมาให้สักหน่อย
 • Open your books, please. 請翻開書。เปิดหนังสือ
 • please turn to Page 12. 請翻開書到12頁。เปิดหนังสือไปที่หน้า 12
 • Please take out your notebooks/exercise books. 請拿出筆記本/練習本。หยิบสมุดบันทึก/สมุดแบบฝึกหัด ออกมา
 • No more talking, please. 請安靜。อยู่ในความสงบ
 • Attention, please. 請注意。โปรดทราบ
 • Let’s have a dictation. 讓我們來聽寫。 ฟังตามคำบอก
 • We’re going to have a new lesson today. 今天我們要上新課。วันนี้เราเริ่มบทเรียนใหม่กัน
 • Who can answer this question? 誰能回答這個問題? ใครตอบโจทย์ข้อนี้ได้
 • Do you have any questions? 你們有問題嗎? พวกเธอมีคำถามไหม
 • Let me see. 讓我看看/想想。 ให้ผมดูดูหน่อย/คิดคิดหน่อย
 • Raise your hands, please. 請舉手。เชิญยกมือ
 • Hands down. 把手放下。เอามือลง
 • Repeat after me/Follow me. 跟我讀。อ่านตามฉัน(ครู)
 • Listen to me, please. 請聽我說。 ฟังฉัน(ครู)พูด
 • Look at the blackboard/screen, please. 請看黑板/屏幕。ดูที่กระดานดำ/จอภาพ
 • All eyes on me, please. 請都看着我。ทุกคนดูที่ฉัน
 • Can you solve this problem? 能做出這道題嗎? ทำโจทย์ข้อนี้ได้ไหม
 • Let’s read it together. Ready, go! 大家齊聲朗讀,預備,起。 ทุกคนอ่านพร้อมเพรียงกัน, เตรียมพร้อม, เริ่ม
 • read aloud. 要大聲朗讀。อ่านเสียงดังๆ
 • Louder please./Speak louder. 大聲點。เสียงดังหน่อย
 • Stop talking. 別說話了。อย่าพูดคุยกัน
 • Slowly. 慢慢的。 ช้าๆ
 • Read slowly and clearly. 讀慢一點,清楚一點。อ่านช้าหน่อย ชัดเจนหน่อย
 • Who wants to try?  誰想試一試? ใครจะลองดู
 • Who wants to do it on the blackboard?  誰願意到黑板上來做? ใครจะอาสามาทำที่กระดานดำ
 • Have you finished? 做完了嗎? ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยัง 
 • You did a very good job. 做得不錯。ทำได้ดี
 • Very good. /Good try. / Well done!  完成得不錯。ทำได้ดี
 • Terrific!/ Wonderful! / Excellent!  很棒!ยอดเยี่ยม
 • You’ve made so much progress. 你進步很大。เธอก้าวหน้าไปมาก
 • Please give him (her) a big hand. 請給他/她一些掌聲。ปรบมือให้เขา/หล่อนหน่อย
 • Can you follow me? 能跟上嗎? ตามทันไหม
 • Do you understand? 你聽懂了嗎? เธอฟังเข้าใจแล้วยัง
 • Don’t be nervous. 不要緊張。 ไม่ต้องเคร่งเครียด
 • Any one can help him/ her? 誰來幫他/她一下? ใครจะมาช่วยเขา/หล่อนสักหน่อย
 • Any volunteers?  誰自願回答? ใครอาสาจะตอบ
 • I beg your pardon? 對不起,能再說一遍嗎? ขอโทษ, พูดอีกครั้งได้ไหม
 • Take it easy. 請放心/別緊張。วางใจเถอะ/ไม่ต้องเคร่งเครียด
 • Be brave / active, please. 請勇敢/主動些。 กล้าๆหน่อย/กระฉับกระเฉงหน่อย
 • Concentrate on the lecture. 專心聽講。 [上課的時候,你們要專心聽講。] ตั้งใจฟังบทเรียน

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!