สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 062013
 
ความเชื่อคืออะไร 什麼是信?

ความเชื่อคืออะไร 什麼是信?

“什麼是信?”

耶穌說:“我就是復活和生命;信我的人,雖然死了,也要活着。
พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่เชื่อในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตอีก
John 11:25

復活 [fùhuó] ฟื้นขึ้นมาใหม่, revive
敞開 [chǎngkāi] เปิดออก, to open wide
畏懼 [wèijù] หวาดกลัว, be afraid of

什麼是信?信不是用你的頭腦去相信一個東西,信就是打開你的心和你的靈,把這一位是復活生命的耶穌接受到你裡面去。
你不需要用你的頭腦去硬着要相信, “只要把你的心向這位耶穌敞開,把祂接受進來,這一個接受就是信。 你把祂接受進來,祂在你的裡面就成為你的信心” 。

不但如此,祂進到你的裡面,就把這個不能消除的生命也帶到你的裡面。所以,我們這些信主的人是滿有盼望,滿有把握的。
雖然,事情也發生在我們的身上,我們也有難處,我們也在肉身裡面,這個物質的世界裡面,我們也經歷了這些死亡的東西。
但是,我們裡面有了這個復活的生命,就無所畏懼。所以,耶穌說,“我是復活,我是生命,信入我的人,雖然死了,也必復活。”(約十一25)
————————-
人若喝我所賜的水,就永遠不渴。我所賜的水要在他裡面成為涌流的泉源,直涌到永生
แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย แต่น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์”

約翰福音四章十四節
————————
耶穌聽見了,就說:“健康的人不需要醫生,有病的人才需要,
เมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้ว ก็ตรัสกับพวกเขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการหมอ

Matthew 9:12
————————

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!