สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Jan 292011
 
声母 Initials b p m f
声母 Initials d t n l
声母 Initials g k h
声母 Initials j q x
声母 Initials zh ch sh r
声母 Initials z c s
韵母 Finals a o e i u ü
韵母 Finals ai ei ao ou
韵母 Finals ia ie ua uo üe
韵母 Finals iao iou uai uei
韵母 Finals an ian uan üan
韵母 Finals en in un ün
韵母 Finals ang iang uang ong
韵母 Finals eng ing ueng iong

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.mymandarin.com

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!