สนุกกับภาษาจีนพูดได้   Click to listen highlighted text! สนุกกับภาษาจีนพูดได้
Apr 142011
 

คัมภีร์ “ไท่สั้งเหล่าจฺวินซฺวอฉางชิงจิ้งจิง” 《太上老君說常清靜經》เป็นคัมภีร์ที่สำคัญคัมภีร์หนึ่งของศาสนาเต๋า เป็นคัมภีร์ที่อธิบายถึงสภาวะของเต๋าและสรรพสิ่ง คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ของศาสนาเต๋านิกาย “เจิ้งอี” 《正一》เป็นคำสอนของไท่สั้งเหล่าจฺวิน 《太上老君說常清靜經》

大道無形 (เต๋าไร้รูป) ,生育天地 (กำเนิดฟ้าดิน) ;大道無情 (เต๋าไร้จิต) ,運行曰月 (ขับเคลื่อนสุริยันจันทรา) ;大道無名 (เต๋าไร้นาม) ,長養萬物 (หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง) ;吾不知其名強名曰道 (ข้าไม่รู้จะเรียกสิ่งใด จึงขนานนามว่า “เต๋า”) 。夫道者 (อันเต๋านั้น) :有清有濁 (มีสะอาด, มีสกปรก) ,有動有靜 (มีเคลื่อน, มีนิ่ง) ;天清地濁 (ฟ้าสะอาด, ดินสกปรก) ,天動地靜 (ฟ้าเคลื่อน, ดินนิ่ง) ;男清女濁 (ชายสะอาด, หญิงสกปรก) ,男動女靜 (ชายเคลื่อน, หญิงนิ่ง) ;降本流末 (ไหลเวียนเปลี่ยนผัน) ,而生萬物 (ก่อกำเนิดสรรพสิ่ง) 。清者濁之源 (สะอาดมีสกปรกเป็นราก) ,動者靜之基 (เคลื่อนมีนิ่งเป็นฐาน) ;人能常清靜 (มนุษย์สามารถสะอาดและนิ่ง) ,天地悉皆歸 (ฟ้าดินรวมกลับคืน) 。
夫人神好清 (ใจมนุษย์นั้นสะอาด) ,而心擾之 (แต่กลับวุ่นวาย) ;人心好靜 (ใจมนุษย์สงบ) ,而欲牽之 (แต่ตัณหาชักพา) 。常能遣其欲 (สามารถกำจัดตัณหาทั้งปวงได้) ,而心自靜 (ใจย่อมสงบ) ;澄其心 (เมื่อใจสะอาด) ,而神自清 (จิตย่อมสะอาด) ;自然六欲不生 (เมื่อนั้นตัณหาย่อมไม่เกิด) ,三毒消滅 (พิษทั้ง 3 ย่อมสูญสลาย) 。

所以不能者 (ชนผู้ไม่สามารถ) ,為心未澄 (ชำระจิตให้สะอาด) ,欲未遣也 (แสดงว่าตัณหายังไม่ถูกกำจัด) ,能遣之者 (ชนผู้สามารถกำจัดตัณหาได้) :內觀其心 (เมื่อมนสิการภายใน) ,心無其心 (ย่อมแจ้งว่าไร้จิต) ;外觀其形 (เมื่อมนสิการภายนอก) ,形無其形 (ย่อมแจ้งว่าไร้รูป) ;遠觀其物 (เมื่อมนสิการสรรพสิ่ง) ,物無其物 (ย่อมแจ้งว่าไร้ซึ่งสรรพสิ่ง) ;三者既無 (เมื่อแจ้งว่าสรรพสิ่งไร้) ,唯見於空 (ดังนี้แล ชื่อว่าแจ้งในสุญญตา) 。

觀空亦空 (มนสิการความว่างคือว่าง) ,空無所空 (ความว่างหามีไม่) ;所空既無 (ความว่างก็คือไร้) ,無無亦無 (ไร้ไร้ก็คือไร้) ;無無既無 (ไร้ไร้ที่สุดแล้วก็คือไร้) ,湛然常寂 (ย่อมเข้าถึงความสงบ) 。寂無所寂 (สงบไร้สงบ) ,欲豈能生 (ตัณหาจะเกิดได้ไฉน) ;欲既不生 (เมื่อตัณหาไม่เกิด) ,即是真靜 (จึงเป็นความนิ่งที่แท้จริง) 。真常應物 (จึงควรแก่การงาน) ,真常得性 (เข้าถึงจิตแท้) ;常應常靜 (ควรแก่การงานและสงบมาก) ,常清靜矣 (สะอาดและสงบแล้ว) 。

如此清靜 (เมื่อสะอาดและสงบเช่นนี้) ,漸入真道 (ย่อมเข้าถึงเต๋าที่แท้จริง) ;既入真道 (เหตุที่เข้าถึงเต๋า) ,名為得道 (จึงได้ชื่อว่าบรรลุเต๋า) ;雖名得道 (ที่ชื่อว่าบรรลุเต๋า) ,實無所得 (แท้จริงจะมีการบรรลุก็หาไม่);為化眾生 (เพื่อสั่งสอนสรรพชีวิต) ,名為得道 (จึงได้บัญญติว่า “บรรลุเต๋า”) ;能悟之者 (ชนผู้รู้แจ้ง) ,可傳聖道 (จักสามารถถ่ายทอดอริยมรรค)。
上士無爭 (บัณฑิตไร้วิวาท) ,下士好爭 (คนพาลมักวิวาท) 。上德不德 (ผู้ทรงคุณธรรมไร้คุณธรรม) ,下德執德 (ผู้ไร้คุณธรรมยึดถือธรรม) ,執著之者 (ผู้ยึดมั่นนั้น) ,不明道德 (ไม่แจ้งในคุณธรรม) 。眾生所以不得真道者 (สรรพชีวิตไม่แจ้งในเต๋าที่แท้จริง) ,為有妄心 (จึงมีอุปาทาน) ,既有妄心 (เพราะมีอุปาทาน) ,即驚其神 (จึงมีความกลัว) ,既驚其神 (เมื่อมีความกลัว) ,即著萬物 (จึงมีสรรพสิ่ง) ,既著萬物 (เมื่อมีสรรพสิ่ง),即生貪求 (จึงมีความโลภ) ,既生貪求 (เมื่อมีความโลภ) ,即是煩惱 (ก็คือความทุกข์) ,煩惱妄想 (ความทุกข์, อุปาทาน) ,憂苦身心 (ทุกข์กายและใจ) ,便遭濁辱 (พบกับความสกปรกแลเหยียดหยาม) ,流浪生死 (เวียนว่ายเกิดตาย),常沉苦海 (จมอยู่ในทะเลทุกข์) ,永失真道 (สูญเสียเต๋าที่แท้จริง) 。真常之道 (เต๋าที่แท้จริงนั้น) ,悟者自得 (ผู้รู้แจ้งจักบรรลุได้เอง) ;得悟道者 (ผู้บรรลุเต๋านั้น) ,常清靜矣 (บริสุทธิ์และสงบยิ่งนัก)!
仙人葛翁曰 (เซียนผู้เฒ่าแซ่ “เก๋อ”กล่าวว่า) :吾得真道 (ข้าบรรลุเต๋า) ,曾誦此經萬遍 (เหตุเพราะสวดสาธยายคัมภีร์นี้หมื่นจบ) 。此經是天人所習 (คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ของเทพ) ,不傳下士 (ไม่ถ่ายทอดสู่เบื้องล่าง) 。吾昔受之於東華帝君 (ข้าได้รับถ่ายทอดมาจาก “ตงหัวตี้จฺวิน”) ,東華帝君受之於金闕帝君 (“ตงหัวตี้จฺวิน”ได้รับมาจาก “จินเชฺว่ตี้จฺวิน”) ,金闕帝君受之於西王母 (“จินเชฺว่ตี้จฺวิน”ได้รับมากจาก “ซีหวางหมู่”)。西王一線乃口口相傳 (ถ่ายทอดกันปากต่อปาก) ,不記文字 (ไม่มีการจดบันทึก) 。吾今於世 (บัดนี้ข้า) ,書而錄之 (ได้บันทึกไว้) 。上士悟之 (บุคคลระดับสูง) ,升為天仙 (จักบรรลุเป็นเซียน) ;中士修之(บุคคลระดับกลาง) ,南宮列官 (จักได้เป็นขุนนางที่ตำหนักใต้) ;下士得之 (บุคคลระดับล่าง) ,在世長年 (เมื่อสิ้นชาตินี้) 。遊行三界 (จักท่องเที่ยวสามภพ) ,升入金門 (จึงเข้าสู่ประตูทอง)。
左玄真人曰 (“จฺว้อเสฺวียนเจินเหริน”กล่าวว่า) :學道之士 (บัณฑิตผู้ศึกษาเต๋า) ,持誦此經者 (หมั่นสวดสาธยายคัมภีร์นี้) ,即得十天善神 (จักมีเทพทั้งสิบชั้นฟ้า) ,擁護其身 (คอยปกปักษ์อารักษ์) 。然後玉符保神 (จากนั้นยันต์หยกคุ้มจิต) ,金液鍊形 (ฝึกขั้น จินเย่) 。形神俱妙 (ดวงจิตบรรลุ) ,與道合真 (เป็นหนึ่งกับเต๋า) 。
正乙真人曰 (“เจิ้งอี่เจินเหริน”กล่าวว่า) :人家有此經 (ชนใดมีคัมภีร์นี้) ,悟解之者 (จักเป็นผู้รู้แจ้ง) ,災障不幹 (ภยันตรายไม่อาจแผ้วพาน) ,眾聖護門 (ทวยเทพคุ้มครอง) 。神升上界 (จิตสู่เบื้องบน) ,朝拜高真 (กราบไหว้เป็นจริง) 。功滿德就 (กุศลบริบูรณ์),相感帝君 (ได้พบ “ตี้จฺวิน”) 。誦持不退 (สวดสาธยายมิรู้คลาย) ,身騰紫雲 (กายขี่เมฆม่วง) 。

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Click to listen highlighted text!